6 septembrie: Canon de rugăciune la Sărbătoarea pomenirii minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose (2)

Tropar la Sărbătoarea pomenirii minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose, glasul al 4-lea:

Mai mare Voievodule al Oştilor Cereşti, Mihaile, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, ca să ne acoperi pe noi cu rugăciunile tale şi cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupeşti. Păzeşte-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: mântuieşte-ne din nevoi, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cel Ce a povăţuit…

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mai marele Îngerilor, pe soarele cel strălucit, care luminează pământul cu strălucirile minunilor şi goneşte negura supărărilor întotdeauna, cu bucurie să-l lăudăm.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Doamne, Cel Ce ai făcut pe îngeri văpaie de foc, care împlinesc Voirea Ta cea Preasfântă, în mijlocul lor ai arătat strălucind ca o stea pe Mihail, mai marele Voievod.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să lăudăm toţi pe Domnul Cel Bun, Care ne-a dăruit nouă zid nebiruit de vrăjmaşi şi întărire neclintită, întotdeauna mântuindu-ne pe noi de primejdii, pe Mihail Arhistrategul.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeieştile tale folosiri, totdeauna faci Dumnezeiască casa ta aievea curăţitoare păcătoşilor, scăpare celor năpăstuiţi, izgonitoare tuturor bolilor, cel ce eşti mai marele Îngerilor lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zdrobeşte pe cei necredincioşi totdeauna mărite, care se ridică asupra noastră şi ne izbăveşte pe noi de năvălirea şi de necazul lor, ca să te cinstim pe tine pururea, ca pe un bun părtinitor al nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Minune Neînţeleasă! Cum Dumnezeu Cel Necuprins S-a unit cu oamenii, cu Trup după Ipostas? Ceea ce eşti Neispitită de nuntă, miluieşte-mă pe mine cel supus stricăciunii, din înşelăciunea şarpelui.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce întăreşti…

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce stai înaintea Scaunului Treimii şi eşti îndumnezeit după împărtăşire şi te luminezi cu razele care strălucesc de acolo, luminează pe cei ce te laudă pe tine, Arhistrategule al lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dacă te-a văzut Isus al lui Navi oarecând pe tine ţinând în mână sabie, înspăimântându-se de înfricoşătoarea ta vedere, striga: ce porunceşti acum, Doamne, mie slugii Tale, să fac?

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai fost pus odinioară de Dumnezeu mai mare neamului iudeilor; iar acum ajutor şi izbăvitor creştinilor, Arhanghele, izbăvindu-i pe ei de nevoi şi de necazuri.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să dăm mărire Domnului, Celui Ce ne-a dat nouă înainte apărător şi întru necazuri ajutor pe marele Arhanghel; prin care totdeauna ne izbăvim de cei fără de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe cei ce sunt duşi cu sila la limbi de alt neam şi robiţi ticăloşeşte, întoarce-i degrabă rugând pe Dumnezeu Cel Preaînalt, Arhanghele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Munte Mare te-a scris Daniel, Preacurată; iar Avacum, Munte Umbrit cu bunătăţile; şi David, Munte Închegat. Din tine Dumnezeu S-a Întrupat, mântuind lumea.

Irmosul:

Cel Ce întăreşti tunetul şi zideşti duhul, întăreşte-mă, Doamne, ca să Te laud pe Tine cu adevărat şi să fac voia Ta, că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-a proorocul…

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum odinioară ai surpat multa oaste a lui Sanherib din Dumnezeiască poruncă, în acelaşi chip sfărâmă pe cei ce ne dau război şi asupresc poporul cel credincios, Arhanghele Mihail.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Foarte înfricoşător este chipul tău şi frumuseţea cu adevărat foarte minunată şi prealuminată este mărirea ta, pe care o arăţi tuturor celor ce te doresc pe tine, Sfinte Arhanghele Mihaile, cel ce săvârşeşti minuni nenumărate.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înconjurând cele de sus, cercetezi neîncetat şi cele de jos, scăpând din multe primejdii, din necazuri şi din nevoi pe toţi cei ce te cheamă pe tine, slujitorule al lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iată locul cel Dumnezeiesc, iată scăparea celor mâhniţi, iată casa cea preasfântă, pe care cu adevărat o arată liman spre mântuirea multora, Marele Arhanghel.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stâlp de foc te-ai arătat lui Arhip celui cinstitor de Dumnezeu, când mulţimea poporului celui fărădelege se nevoia să înece cu apă biserica ta, povăţuitorule al puterilor celor de sus.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Gavriil a venit aducându-ţi ţie, Preacurată, din înălţime bucurie; cu acela împreună strigăm: Bucură-te, Uşa prin care a trecut Însuşi Hristos Dumnezeu, mântuind neamul omenesc.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Răsari mie, Doamne, lumina…

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduitorii Cuvântului, cunoscând minunile pe care voiai să le faci la biserica ta, întâiule Înger, tuturor le-au vestit mai înainte, a căror săvârşire noi acum o vedem lămurit.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce odinioară hulea darurile tale, văzând tămăduirea fiicei sale cu povăţuirea ta, Arhanghele, a ridicat casă de rugăciune în locul apei, care a izvorât darul tămăduirii.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiaţi-vă de luaţi dar şi milă, căci izvorul tămăduirilor cel neîmpuţinat stă de faţă înaintea tuturor, pe care Arhanghelul ni l-a arătat nouă, din voirea cea Dumnezeiască.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Orbilor se dă vedere, surzilor auzire, tuturor ologilor bună umblare, muţilor bună glăsuire la Dumnezeiască casa ta, Mihaile, cel ce eşti mai marele Îngerilor, dătătorule de cele bune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zdrobeşte trufia vrăjmaşilor celor ce caută să prăpădească turma ta, Arhanghele şi pe cei ce i-au prins aceia robi mântuieşte-i, ca totdeauna să te laude împreună cu noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară, Ceea ce întreci Puterile cele Îngereşti şi ai născut pe Dumnezeu, Împăratul tuturor, roagă-te împreună cu ei, Preasfântă Stăpână, să ne mântuim noi.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Viforul gândurilor apucându-mă…

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce odinioară au îndrăznit să piardă cu abaterea apa binecuvântării, pe care ai dat-o credincioşilor, Arhanghele, i-ai arătat nelucrători, înspâimântându-i cu starea ta de faţă cea înfricoşătoare.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lovit-a odinioară Moise piatra şi au curs ape; iar tu acum spărgând piatra, au fost înghiţite râurile. Minune care şi până acum se mărturiseşte, Dumnezeiescule Arhanghele.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce odinioară erau cu prinşi de întunericul necredinţei, din tulburarea închinării la idoli, venind la Dumnezeiasca ta casă, au primit luminat cunoştinţa credinţei cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chipul şi firea ta de foc pe cei credincioşi îi luminează, iar pe cei necredincioşi îi arde, Arhistrategule al Dumnezeieştilor Slujitori, părtinitorule al celor ce cu credinţă curată te laudă pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Urmând întru toate Dumnezeieştii îndurări a Stăpânului, dai celor umiliţi mână de ajutor, vindeci zdrobirile sufletelor şi încetezi durerile celor ce năzuiesc la tine, sfinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Carte te-a văzut pe tine mai înainte proorocul, în care era scris Cuvântul cu Degetul Tatălui, Fecioară. Pe Acela roagă-L să ne scrie în cartea vieţii pe noi, cei ce, cu bună credinţă, te mărim.

Irmosul:

Viforul gândurilor apucându-mă, în adâncul greşelilor celor nemăsurate mă trage; ci Tu, Ocârmuitorule Bun, mai înainte apucând, ocârmuieşte-mă, ca pe proorocul şi mă mântuieşte.

 

CONDAC, glasul al 2-lea.

Arhanghele al lui Dumnezeu şi Slujitorule al Dumnezeieştii Măriri, apărătorul oamenilor şi mai marele celor fără de trup, cere pentru noi ce este de folos şi mare milă, cel ce eşti Voievod mai mare al celor fără de trup.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Neînchinându-se chipului…

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dacă te-a văzut Daniel stând împreună cu dânsul odinioară, cuprinzându-se cu totul de frică, s-a înspăimântat; şi căzând la picioarele tale, se învăţa luminat descoperirea tainelor celor nevăzute, grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei duşi legaţi din năpădirea limbilor în locuri îndepărtate, chemându-te pe tine într-ajutor, Arhistrategule al lui Dumnezeu, i-ai întors înapoi cu bucurie grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele Îngerilor înţelegând că te laudă cu dragoste mulţimile oamenilor pe tine, Arhanghele Mihaile, se umplu de bucurie necontenită şi măresc pe Dumnezeu, Care pentru milostivirea îndurărilor, tăinuit a unit pe cei de jos cu cele cereşti.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Care loc nu se împărtăşeşte de minunile tale cele nemărginite? Care cetate nu te are pe tine părtinitor? Care suflet al celor asupriţi nu te cheamă întru ajutor pe tine, Arhanghele al lui Dumnezeu? Cu bucurie grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Celor rătăciţi povăţuitor, celor năpăstuiţi ocrotitor, celor întristaţi mângâiere, celor înviforaţi de vânturi liman foarte lin, păcătoşilor chezaş, bolnavilor purtător de grijă, celor întunecaţi luminător tu eşti, Arhanghele al lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Stăpână, Ceea ce cu Trup ai născut pe Mântuitorul şi Dumnezeu, pe Ziditorul şi Stăpânul, pe Dânsul pururea roagă-L, Preacurată, ca, dobândind noi dezlegare şi iertare de cumplitele şi multele păcate să lăudăm milostivirile Lui cele mai presus de gând.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pământul şi toate…

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul îl străbaţi ca fulgerul, împlinind Voia cea Dumnezeiască şi înconjori cerurile înaintea Îngerilor. Iar lauda ta este mare şi minunile tale cele necuprinse, pe care le săvârşeşti înfricoşător în toată lumea, sunt mai presus de gând.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însuşi văzătorii Celui Ce pentru noi S-a arătat cu Trup pe pământ, Prealăudatul Filip şi marele cuvântător de Dumnezeu, cu învăţături Dumnezeieşti, înţelepţeşte spun mai înainte de darul cel pururea curgător al tămăduirilor tale, cel ce eşti mai marele Îngerilor.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toiagul a tăiat Moise odinioară marea şi acum Arhistrategul lui Dumnezeu cu putere nevăzută, arătându-se ca şi cu un toiag, trimite în piatră ca într-o pâlnie apele care se purtau fără de rânduială.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un cer foarte mare se arată casa cea cinstită a mai marelui Îngerilor, întru care cu minunile, ca şi cu nişte stele, se luminează toate inimile credincioşilor, mărind pe Dătătorul de bine Dumnezeu, în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Precum de demult ai oprit pornirea cea fără de socoteală a lui Valaam, cu oprirea cea înfricoşată a dobitocului prin cuvânt, Voievodule al Îngerilor şi acum cu rugăciunile tale opreşte pe vrăjmaşii, care întotdeauna se pornesc asupra noastră cu năvălire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Foc ai născut, Fecioară, nearzându-ţi-se nicidecum pântecele, Născând pe Cuvântul Tatălui, Care a scos din necuvântare pe cei ce au ascultat cuvintele înşelătorului şi au călcat porunca Iubitorului de oameni Dumnezeu, Care i-a zidit.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pământul şi toate cele ce sunt pe dânsul, mările şi toate izvoarele, cerurile cerurilor, lumina şi întunericul, gerul şi arşiţa, fiii oamenilor şi preoţii, binecuvântaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi pe El întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Făcut-a tărie cu braţul Său…

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dacă Te-ai arătat oamenilor pentru milostivirea îndurărilor, le-ai pus lor îngeri păzitori, cu care dimpreună ai orânduit şi pe Mihail cel minunat, ca să ferească de stricăciunea vicleanului. Pentru aceea, Te rugăm, prin rugăciunile îngerilor, dăruieşte-ne nouă tuturor curăţire de păcate.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avându-te dreptcredincioşii, putere şi tărie, pe tine, mai marele Îngerilor şi împreună luptător împotriva asemuirilor vrăjmaşe şi cumplite, totdeauna surpă mândria lor şi prin tine trimite cântări de mulţumire Ziditorului.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot credinciosul pururea glăsuieşte cântare ţie, celui ce neîncetat cânţi întru înălţime împreună cu multe milioane, cântarea cea întreit sfântă. Şi te roagă ca să ne scapi pe noi pe toţi din primejdii şi din dureri, mai marele Îngerilor.

Stih: Sfinte Arhanghele Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să salte zidirea lăudând tăinuit pe marele Arhanghel al Domnului; că este liman oamenilor celor rătăciţi, care pururea sunt înviforaţi de multe primejdii, de supărări totdeauna şi bolnavilor doctor şi izvor de minuni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţit-ai această cinstită biserică şi ai făcut-o izvor de minuni, în care stând, împreună cu credinţă strigăm: cere pentru noi dezlegare de păcate, izbăvire din primejdii şi multă linişte, Arhanghele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aratându-te, Fecioară, mai Desfătată decât cerurile, în chip de negrăit ai născut pe Dumnezeu, pe Care tăinuit Îl laudă Cetele cele fără de trup; pe Dânsul roagă-L Preacurată, să ne mântuim toţi cei ce te fericim fără încetare.

Irmosul:

Făcut-a tărie cu braţul Său, pentru că a surpat pe cei puternici de pe scaune şi a înălţat pe cei smeriţi, Dumnezeul lui Israel, în Care ne-a cercetat pe noi Răsăritul Cel dintru înălţime şi ne-a îndreptat pe calea păcii.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea…

Povăţuitor cetelor cereşti, slujitorul Măririi Dumnezeieşti după vrednicie făcându-te, cu porunca Ziditorului tău eşti mijlocitor de mântuirea creştinilor, cercetând pe oameni cu mărirea ta cea fără de materie. Pentru aceea, după datorie, toţi te lăudăm, mărindu-ţi astăzi Dumnezeiasca ta prăznuire, Mihaile Arhanghele. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască lăsare greşelilor celor ce cu credinţă preamăresc Dumnezeieştile tale minuni.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

Pe Înţelepciunea şi Cuvântul în pântecele tău zămislind, fără ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ţine lumea şi în braţe ai avut pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor şi Făcătorul făpturii. Pentru aceasta, te rog pe tine, Preasfântă Fecioară şi cu credinţă te măresc, ca să mă izbăvesc eu de greşeli. Când voi sta înaintea Feţei Ziditorului meu, Stăpână Fecioară Curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruieşti; că poţi câte le voieşti.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul, dacă L-a văzut Mieluşeaua pe Cruce, s-a tânguit lăcrimând şi cu amar striga: lumea se bucură luând mântuire, iar pântecele meu se aprinde văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Îndelung Răbdătorule Doamne, Adâncul milei. Milostiveşte-Te şi dăruieşte iertare de greşeli celor ce laudă cu credinţă Dumnezeieştile Tale Patimi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *