6 decembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (2)

Troparul Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glas 1. Irmos: Hristos Se naşte, slăviţi-L…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu limbă şi cu buze nepricepute, vin să aduc laudă scurtă şi rugăciune înălţimii tale celei de Dumnezeu cinstite, Sfinte Nicolae; ci, ca un bogat dăruitor, dăruieşte-mi mie Milostiv pe Mântuitorul şi Dumnezeu.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Om ceresc fiind, întocmai ca îngerii te-ai arătat pe pământ; văduvelor ai fost mare ocrotitor, celor apăsaţi, răzbunător şi tuturor celor necăjiţi, ajutător întru nevoi, Părinte Nicolae.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumea toată face cunoscute minunile tale, Sfinte Nicolae, de trei ori fericite, celor de sub soare, şi noianul faptelor tale celor bune: cei lipsiţi fac cunoscut pe ocrotitorul, săracii şi văduvele pe hrănitorul, orbii pe povăţuitorul şi toţi pe apărătorul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Cinstesc Treimea Cea Nezidită: pe Tatăl şi pe Fiul, împreună cu Duhul; o Singură Fiinţă, o Dumnezeire, o Fire Neîmpărţită după Fiinţă; Trei Ipostasuri pe Care le înţeleg după Feţe şi după Ipostas.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără sămânţă ai zămislit pe Cuvântul, pe Unul din Treime, Preacurată şi pe Acesta cu Trup L-ai născut, rămânând după naştere Neschimbată ca şi mai înainte. Pe Acesta, ca pe Fiul tău şi Dumnezeu, roagă-L pururea pentru noi.

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L; Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L; Hristos pe pământ, înălţaţi-vă; cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit!

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Fiului, Celui mai înainte…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Placă de multe fapte bune, scrisă de Nemuritorul şi Preacuratul deget al lui Hristos Dumnezeu, dobândind în inimă, de Dumnezeu Înţelepţite Sfinte Nicolae, picuri din buzele tale dulceaţă mai dulce decât agurul şi mierea.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Harul a arătat asupra ta minuni uimitoare; că viaţa ta cea curată, Sfinte Nicolae, mai strălucitoare cu adevărat decât tot aurul, prin strălucirea Dumnezeiescului Duh, îmbracă cu totul în lumină sufletele cele întunecate.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şi după moarte viezi, arătându-te lămurit în vise; şi pe tineri i-ai izbăvit de moarte în chip minunat, strigând limpede împăratului: nu nedreptăţi pe aceşti bărbaţi, că din pizmă au fost pârâţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Milostivă fii mie, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, celui ce cu greşeli nemăsurate mi-am întinat viaţa, Părinte şi Fiule şi Duhule Cel Viu; păzindu-mă pretutindeni şi pururea nevătămat de tot necazul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nădejde de mântuire să dai, Născătoare de Dumnezeu, robilor tăi; şi în nevoi şi primejdii cu grabnice rugăciuni fii de faţă, ca să-i aperi şi să-i ajuţi. Că tu, Dumnezeiască Mireasă, eşti Lauda noastră a credincioşilor.

Catavasie:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat fără de sămânţă, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti, Doamne.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Toiag din rădăcina lui Iesei…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Numele tău singur, ori de câte ori este chemat, izbăveşte îndată, cu adevărat, din toate cursele vrăjmaşilor pe cei ce strigă către tine cu căldură, Sfinte Nicolae. Deci, precum ai izbăvit mai înainte pe voievozi, miluieşte-ne şi pe noi de toată nevoia cea cumplită.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Scaunului lui Dumnezeu, nu înceta a te ruga cu sârguinţă, înţelepte, pentru noi, toţi credincioşii robii tăi, Minunate Ierarhe Nicolae, ca să fim izbăviţi de focul cel veşnic şi de vrăjmaşi, de gândul cel viclean şi de răutate.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pretutindeni izvorăşti tămăduiri celor ce cu credinţă aleargă la tine şi izbăveşti pe toţi din legături. Pentru aceasta schimbă întristarea noastră în bucurie, cu rugăciunile tale cele bine primite, Sfinte Nicolae Luminate, sfărâmând trufia vrăjmaşilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Cinstesc Stăpânia Dumnezeirii Celei fără de început: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Preasfântul Duh, Împărăţia Tuturor; Unimea Nedespărţită, Cea a toate Făcătoare, Una, Neîmpărţită, în Trei Chipuri şi Feţe deosebite pururea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te-ai arătat cu adevărat mai Cinstită şi mai presus decât oamenii şi decât îngerii; că pe Făcătorul tuturor în pântece L-ai zămislit, îmbrăcat în Trup de rob născându-L fără de sămânţă. O, minunată Privelişte!

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi Floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Cel Lăudat, din Muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai, Întrupându-Te din cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Dumnezeu fiind al păcii…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduieşte şi acum, părinte, marea cetate a celor din Mira şi ţinutul Lichiei şi toată seminţia, minunatele tale fapte, prin care ai izbăvit pe toţi din dureri şi din întristări, vrednicule de laudă, Sfinte Ierarhe Nicolae.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adăpost al văduvelor şi părinte al orfanilor, ajutător preaales al celor din necaz, mângâiere a celor ce plâng, păstor şi povăţuitor al tuturor celor ce rătăcesc fiind, Sfinte Nicolae, izbăveşte-ne şi pe noi din nevoi cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mutatu-te-ai de pe pământ la Locaşurile cele fără materie, unde priveşti negrăita Frumuseţe a lui Hristos, arătându-te deopotrivă cu Oştile îngereşti. Pentru aceasta, cu Apostolii şi cu mucenicii dănţuind, roagă-te cu dinadinsul Mântuitorului, Sfinte Părinte Nicolae.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Slăvesc cu cinste Trei Feţe împreună fără de început, de acelaşi Scaun şi Singure Stăpânitoare ale Unei Dumnezeiri Nedespărţite; de Care am fost adus din nefiinţă la fiinţă, împreună cu îngerii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Acoperământul cel Mântuitor şi Nădejdea tuturor, Ceea ce eşti degrabă de faţă şi miluieşti, milostiveşte-te acum şi de noi, strigăm Ţie, Curată, cei ce te chemăm totdeauna în nevoi, că altă Ocrotitoare, după Dumnezeu, nu avem.

Catavasie:

Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare, dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă; deci, fiind povăţuiţi la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, de noapte mânecând, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Din pântece pe Iona…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un nou Avraam te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Nicolae, aducând mintea ta, ca pe un fiu singur născut al tău, Stăpânului tău şi jertfe fără de sânge pururea aducând. Pentru aceasta ai fost binecuvântat, ca un iubitor de străini, părinte şi te-ai făcut Treimii locaş Dumnezeiesc şi fără de prihană.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Uimitoare şi înfricoşătoare minuni lucrează în tot pământul şi pe mare departe, stând de faţă celor primejduiţi cu rugăciuni grabnice: celor neputincioşi, doctor şi săracilor hrănitor şi ca unul ce porţi nume de biruinţă, biruinţă te-ai arătat poporului celui credincios împotriva vrăjmaşilor.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ochiul minţii mai dinainte văzând cele ce aveau să fie, ai umplut de drepte dogme pe toţi, vestindu-ne nouă pe Fiul, de o Fiinţă cu Tatăl; şi nebunia lui Arie ai pierdut-o, punând înaine, ca stâlp credinţei ortodoxe, cinstitele tale fapte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Laud şi cinstesc Treimea Cea Nedespărţită, Cea în Trei Feţe Despărţită pururea şi Unită în Fiinţă şi în Fire, ca pe o Stăpânie Una: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh; Care pe toţi îi stăpâneşte cu Puterea şi pe toate laolaltă le păzeşte precum voieşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Plecând cerurile, Hristos voind S-a Sălăşluit întreg în pântecele tău, Preacurată; că nesuferind să vadă zidirea mâinilor Sale sub tirania celui înşelător, a venit în chip de rob să izbăvească neamul omenesc.

Catavasie:

Din pântece pe Iona ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară sălăşluindu-Se şi Trup luând, a ieşit lăsând-o Nestricată; că Cel Ce n-a pătimit stricăciune pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Nevătămată.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

În Mira, Sfinte, sfinţitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ţi-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; mântuit-ai pe cei nevinovaţi din moarte. Pentru aceasta te-ai sfinţit ca un mare tăinuitor al darului lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii, fiind crescuţi…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Doctor preaales al tuturor cumplitelor boli arătându-te, Sfinte Părinte Nicolae, vindecă neputinţa sufletului meu şi dă-mi sănătate, ca să strig: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăvind de moarte pe voievozii cei de demult, sfinte, i-ai îndemnat să cânte cu credinţă fierbinte şi să slăvească pe Hristos Mântuitorul, care au şi strigat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De paharul înţelepciunii apropiindu-ţi tainic buzele tale, Părinte Nicolae, de aici ai scos izvoare mai dulci decât mierea şi fagurele strigând popoarelor: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

O, Treime Preasfântă, pe Tine Te lăudăm, Unime Întreit Strălucitoare, de o Fiinţă, Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte; întru Care toţi botezându-ne, cântăm: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De la toţi primind rugăciuni, Născătoare de Dumnezeu, roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, să izbăvească de pedeapsă pe cei ce cu adevărat te cinstesc pe tine şi strigă: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Catavasie:

Tinerii, fiind crescuţi în dreapta credinţă, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat; ci, în mijlocul văpăii stând au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel răcorit…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele patriarhilor şi ale Apostolilor, adunările sfinţilor mucenici, soboarele proorocilor şi toată mulţimea pustnicilor, fericesc Dumnezeiasca ta viaţă; cu aceia şi noi împreună te rugăm pe tine: nu înceta rugându-te pururea către Domnul, să ne păzească pe noi de toată vătămarea.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preaînalte Împărate a toate, Mare Stăpânitor, cu rugăciunile cuviosului păstor împacă viaţa tuturor creştinilor, Cuvinte şi dă, rugămu-ne, binecinstitorilor de Dumnezeu biruinţă şi putere asupra celor rău credincioşi, ca toţi pururea să lăudăm puterea Ta şi să Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Lumina Cea Neapropiată fiind luminat, părinte, reverşi lumină asupra sufletelor celor ce sunt în necaz, risipind toată pâcla întunericului ispitelor şi strălucind totdeauna cu raze de veselie inimile noastre; întru care cu strălucire fiind luminaţi, strigăm: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca pe o Singură Viaţă şi Trei Vieţi şi ca pe o Singură Lumină şi Trei Lumini lăudăm cu credinţă, Treimea: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, urmând cu adevărat învăţăturile părinteşti. Cu care împreună mărturisind dreapta credinţă, să cântăm: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rugul cel ce ardea de demult fără mistuire în Muntele Sinai a arătat de mai înainte un chip uimitor de lucru, Preacurată Fecioară, dând pe faţă Taina naşterii tale; că Focul Dumnezeirii, Cel Ce S-a Sălăşluit întru tine, te-a păzit Nevătămată. Pentru aceasta te lăudăm întru toţi vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit Chipul Minunii celei mai presus de fire, că n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii n-a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând să strigăm: să laude toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Taină Minunată văd…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săltaţi cu duhul toţi iubitorii de praznic; veseliţi-vă ceruri, munţi şi dealuri, Biserica şi cetele fecioarelor şi ale pustnicilor de pomenirea preafericitului; întru care adunându-ne, pe Mântuitorul să-L slăvim.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să cânte cântări de laudă toate marginile, împodobind cu toţi creştetul Dumnezeiescului Nicolae, sluga lui Hristos Dumnezeu, cu cununi de laudă; prin care să ne izbăvim din patimi şi din primejdii.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primeşte, Sfinte Nicolae, ca vrednică de tine cântarea acestei mici osteneli, precum Hristos a primit cei doi bănuţi ai văduvei. Nu te scârbi de fapta mea, căci din dragoste, iar nu fălindu-mă, am îndrăznit una ca aceasta, de trei ori fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Treimea este Una cu voia, Cea de o Fiinţă şi se desparte în Feţe fără despărţire păzindu-şi pururea puterea: Tatăl şi Fiul şi Duhul Cel viu; un Dumnezeu în Trei Feţe, pe Care Îl slăvim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

S-a şters toată întristarea cu naşterea ta; şi Domnul a ridicat plângerea şi toată lacrima de la toată faţa Curată, Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără prihană; prin tine ne împlinim şi noi datoriile.

Catavasie:

Taină Minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lăudându-L Îl slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Râu îmbelşugat de tămăduiri şi izvor de minuni neîmpuţinat te-a arătat pe tine, Sfinte Nicolae, adâncul milostivirii; că cei amarnic apăsaţi de boli şi cumplit încercaţi de nenorocirile vieţii, află doctorie tămăduitoare, cu adevărat, la toată mâhnirea, în calda ta ocrotire. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Înţelepciunea şi Cuvântul în pântecele tău zămislind în chip de negrăit, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ţine toate; şi în braţe ai purtat pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor, pe Făcătorul făpturii şi Domnul. Pentru aceasta te rog, Preacurată Fecioară şi cu credinţă strig către tine, să fiu izbăvit de greşeli, când va fi să stau înaintea feţei Ziditorului meu. Stăpână, Fecioară Curată, ajutorul tău dăruieşte-mi-l atunci, că poţi toate câte le voieşti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *