5 octombrie: Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Haritina

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Haritina

Troparul Sfintei Muceniţe Haritina, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Haritina, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu harurile tale, o, Sfântă Haritina, umple de har gândul meu, ceea ce eşti dăruită cu sfinţi­tele nevoinţe; ca să te măresc pe tine cu sfinţenie, ca pe o muceniţă biruitoare şi strălucită cu fecioria.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Harul Preasfântului Duh te-a umplut de har şi te-a înfrumuseţat cu împletituri săltătoare de bucurie şi te-a întărit să moşteneşti Bucuria Cea Veşnică, ca pe ceea ce ai pătimit bărbăteşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înţelegând lăudata muceniţă că ai fost spânzurat pe Cruce, Stăpâne, a răbdat chinurile cele cu durere, întărindu-se cu puterea Ta, a Celui Ce ai întărit firea noastră.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Loc de încăpere te-ai făcut Firii Celei Dumnezeieşti, Născă­toare de Dumnezeu, Preacurată; pentru aceea dorind de tine, Sfinta Haritina, după tine ca o fecioară s-a adus Fiului tău.

 Cântarea a 3-a

Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica…

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-ţi sufletul Dumnezeiasca dorire, a stins poftele trupului şi înfierbântările cele cumplite ale chi­nurilor.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând că vrăjmaşul se sur­pă înaintea picioarelor celor muceniceşti, cu harul lui Hristos, să-i aducem laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Puterea cea lucrătoare a toate, ai sfărâmat capul vrăj­maşului, suferind cu tărie arde­rea capului tău, muceniţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, Curată, Ceea ce eşti Singură Binecuvântată între femei, iubindu-te Sfânta Muceniţă Haritina, s-a mărit cu harurile tale cele bune.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta Hristoase cân­tând: Tu eşti Puterea mea Doamne şi Scăparea şi Întărirea. 

Cântarea a 4-a

Irmosul: Ridicat pe Cruce văzân­du-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Mărire Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o jertfa fără de prihană, te-au răpit tiranii din braţele cele părinteşti şi către junghiere te duceau pe tine, mu­ceniţa pătimitoare; că foarte tare ai iubit pe Părintele Cel Ceresc.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând fecioarelor celor în­ţelepte, din destul ţi-ai umplut cu sânge candela ta cea sufle­tească, prealăudată şi te-ai să­lăşluit în Dumnezeiasca căma­ră, muceniţă ceea ce eşti cu numele harului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Inima ta arzându-se de dra­gostea Mirelui tău, a stins jăra­tecul rătăcirii cu vărsarea de sânge şi a uscat marea mulţimii zeilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai pe Cel Ce S-a Întru­pat, pe Dumnezeu Cuvântul, Născătoare de Dumnezeu, Prea­curată; pe Care iubindu-L, Sfânta Muceniţă Haritina cu înfocare, s-a pus împotriva focului şi a chinu­rilor celor de multe feluri.

 Cântarea a 5-a

Irmosul: Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, care întorci din întunericul necunoştinţei, pe cei ce Te laudă cu credinţă.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfărâmându-ţi capul cu ra­derea şi cu fierbinţeala jăra­tecului, gânditoare de Dum­nezeu, nicidecum n-au mişcat tăria cugetului tău.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Închipuind piroanele şi junghierea Ta, Doamne, rabd du­rerea frigărilor celor iuţi şi fier­binţi, striga muceniţa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu biruinţă ţi s-a încununat capul, Sfântă Haritina, biruind cu chi­nurile tale, frumoasă fecioară, pe şarpele care a biruit pe Eva.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mintea omenească nu poate să priceapă zămislirea ta cea mai presus de gând, Maică Fecioară; că pe Dumnezeu ai născut. 

Cântarea a 6-a

Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de…

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu haruri şi cu semne a încununat cinstitul tău creştet Hristos, pentru Care ai şi dorit să pătimeşti, purtătoare de chinuri; ceea ce eşti cu nu­mele Bucuriei Dumnezeieşti.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce a izbăvit pe Iona din adâncime, Acela te-a mântuit şi pe tine, de Dumnezeu gândi­toare, fiind aruncată în luciul mării; şi în adâncimea sângiuirilor tale a înecat pe vrăjmaşul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sabia răbdării ai omorât pe vrăjmaşul şi suferind dez­rădăcinarea tuturor dinţilor, purtătoare de chinuri, ai sfă­râmat fălcile leilor celor fără de trupuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aflându-te pe tine, Fecioară, Putere şi Întărire, răbdătoarea de patimi Sfânta Haritina chinuri tari suferă şi bucurându-se, se aduce Stăpânului tuturor în urma ta.

Irmosul: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu Sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta. 

CONDAC, glasul al 4-lea

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Pentru dragostea Domnului, Sfântă Preamărită Haritina, suferind toate cele îngrozitoare ale chinurilor, ai câştigat cununa muceniciei cea nestricăcioasă. 

CONDAC, glasul al 2-lea

Podobie: Cele de sus căutând…

Întărindu-te la minte, Sfântă Muceniţă Haritina, ţi-ai întărit sufletul cu cre­dinţa; biruind pe vrăjmaşi aie­vea i-ai ruşinat, stând înaintea lui Hristos întru tot fericită; şi acum, purtând haină din sân­gele tău şi cu îngerii bucurându-te, roagă-te pentru noi, pur­tătoare de chinuri. 

Cântarea a 7-a

Irmosul: În cuptorul persienesc, tinerii lui Avraam, de dorirea dreptei credinţe, mai mult decât de văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce a izbăvit pe tineri din cuptor te-a mântuit, Muceniţă Haritina, din roata cea de mul­te feluri pe tine care cântai: Binecuvântat eşti în Biserica SlaveiTale, Doamne!

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună cu fecioarele purtând făclie, mergi în Că­mara cea Cerească şi răbdând vitejeşte focul făcliilor, cânţi: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind înfruntat cel fărădelege de răbdarea ta, ţi-a legat mâinile şi picioarele şi te-a aruncat în adâncimea apei, pe tine, care cântai: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin cuvântul tău cel Dum­nezeiesc ai batjocorit nebunia şi prin patima patimilor celor făcătoare de viaţă, muceniţă, ai plinit lipsa, cântând: Binecu­vântat eşti, în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai pe tine, Fecioară Cu­rată şi Nestricată, te-a iubit Cuvântul Cel Curat şi din tine S-a zămislit Întrupându-Se Om deplin Cel Ce a mărit pe Sfânta Haritina cu minunile. 

Cântarea a 8-a

Irmos: Mâinile întinzându-şi…

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frumoasă te-ai făcut prin frumuseţea rănilor tale şi rămânând fecioară nestricată, te-ai logodit, preacinstită, cu Cuvântul Cel Preafrumos, cu Hristos, Carele S-a Întrupat din Fecioară pentru noi; Căruia cântăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul!

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptându-te cu toate năpă­dirile celor ce te chinuiau pe tine, cu vitejie ai suferit iuţimea roţii celei arzătoare, înfierbântarea frigărilor, aruncarea în adâncime şi dezrădăcinarea dinţilor şi a unghiilor, cinstită, mărind pe Hristos în veci.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picioarele tale s-au înfrumu­seţat cu podoabele ostenelilor tale, Sfântă Muceniţă Haritina; pentru aceea in­trând în ape nu s-au udat, fecioară muceniţă, fiind cu tine îngerii lui Dumnezeu; cu care împreună cântai: Binecuvântaţi toate lucru­rile Domnului pe Domnul!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Minune de care se înspăimântează tot gândul, cum după sfârşitul tău adâncimea care primise moaştele tale, le-a dat părintelui tău; pe care acesta le-a îngropat părinteşte, câştigând harul de la tine, Sfântă Muceniţă Haritina, primind Împărăţia cea Cerească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai mai Înaltă de­cât cerurile, că ai născut pe Dumnezeul Cel Ceresc, Prea­curată, Care a făcut cer toată frămantătura pământenilor şi Carele a luminat cinstita pome­nirea Sfintei Haritina; Căruia cân­tăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul!

Irmosul: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; şi puterea focului a stins, cu virtutea încingându-se, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului pe Domnul! 

Cântarea a 9-a

Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să dobândeşti mărirea cununilor, ca o fecioară nestricată, muceniţă, ai sufe­rit tot felul de chinuri veselindu-te cu duhul şi cu înălţarea cugetului.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o frumoasă, ca o aleasă şi cuvioasă fecioară, ca o muceni­ţă nebiruită, ca o mireasă a Stăpânului cu totul fără pri­hană, cu aripi în chipul aurului ai zburat către cele cereşti.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu aprinzi raze cu chip de lu­mină, Sfântă Haritina, gonind tot­deauna negura viclenirii demo­nilor şi a patimilor, cu facerile de minuni cele date ţie de Dum­nezeu, ceea ce eşti vrednică de laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ziua ta cea de bucurie, cu veselie, adună poporul să laude vitejiile tale, luptele şi nevoinţele cele bărbăteşti, mare mu­ceniţă, ceea ce eşti cu numele de har.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lumină ne-a răsărit nouă din pântecele tău, Neispitită de bărbat, Fecioară, cu ale cărei străluciri, luminându-se Dumnezeieşte ceea ce este cu numele de bucurie, s-a făcut lumină, Născătoare de Dumnezeu, Neis­pitită de nuntă.

Irmosul: Hristos, Piatra Cea Ne­tăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine Muntele cel Netăiat, Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 

SEDELNA, glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

De veselia celor înţelegătoare dorind şi curgerea celor văzute părăsind-o, ţi-ai întărit gândul cu Dumnezeieştile nădejdi; pen­tru aceea, bucurându-te, ai alergat către stadiul nevoinţei, muceniţă şi ai surpat pe şarpe şi ţi-ai împletit, fecioară, fru­moasă cunună de biruinţă, po­doaba muceniţelor. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Mulţimile gândurilor mele celor necurate şi picăturile cu­getelor celor necuvioase, cine va putea să le spună, Ceea ceeşti cu totul fără de prihană? Încă şi pornirile şi răutatea vrăjma­şilor mei celor fără de trupuri, cine le va povesti? Dar cu rugă­ciunea ta, Ceea ce eşti Bună, dăruieşte-mi scăpare de toate acestea. 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Pe Tine, Hristoase, Cel Ce Te-ai născut din Părintele Cel fără de început, văzându-Te spânzurat pe Cruce, Ceea ce Te-a născut trupeşte în vremurile cele de pe urmă, striga: vai mie, Preadorite Iisuse, cum voind Te Răstigneşti acum de oamenii cei fărădelege, Fiule? Cel Ce eşti Slăvit de îngeri ca un Dum­nezeu! Te laud Îndelung Răbdătorule.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *