5 iunie: Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului

 

Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmosul:

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să cântăm Domnului, Celui ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adusu-te-ai pe tine lui Dumnezeu dar curat, prin viaţă desăvârşită şi prin cinstită mucenicie, preafericite Doroteie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Storcându-ţi cugetul ca pe un strugure copt ai ai pus înaintea credincioşilor paharul de veselie al învăţăturilor, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu curgerea preaînţeleptei tale limbi, ai încetat graiurile înşelăciunii şi ai adăpat cugetele credincioşilor, Părinte Doroteie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Plouă-mi mie, Fecioară, te rog, picătură de umilinţă, care să-mi spele spurcăciunea, ce este întru mine şi să te slăvesc.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti întărirea…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fulgerele preaînţeleptei propovăduirii tale, ai alungat toată noaptea înşelăciunii, părinte ierarhe.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu minuni şi cu sfinţite dogme, ai întărit cugetele tuturor credincioşilor, ca un păstor preasfinţit, înţelepte ierarhe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Te-a uns pe tine Domnul cu ungerea cea sfinţită şi te-a pus păstor mai mare dumnezeieştii Lui Biserici, înţelepte Doroteie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Uşa Luminii, luminează-mi toată inima mea cu lumina cea dumnezeiască, alungând întunericul păcatului.

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Defaimat-ai viforul necredinţei, cel ce se înălţa şi cu căldura dumnezeiescului Duh ai păzit inimile nevătămate, Cuvioase Doroteie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea feţei tale, fericite Dorotee, s-au sfărâmat munţii cei silnici ai demonilor şi s-au topit trufiile oamenilor celor vrăjmaşi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind alungat din cetate în cetate, răbdai chinuindu-te. Pentru aceasta ai dobândit mărirea cea fericită şi strălucirea mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Miluieşte-mă de supărări şi de viforul vieţii cel pierzător de suflet, ca să te fericesc cu credinţă, Preasfântă Pruncă, Maică Fecioară.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Din noaptea necunoştinţei şi a cunoştinţei de Dumnezeu, întru lumina feţei Tale, Hristoase, a strălucit de dimineaţă lauda Ta, în inimile noastre.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune uitându-te către dumnezeieştile răsplătiri, ai răbdat primejdiile şi supărările cele mari, Ierarhe Doroteie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduind dumnezeiasca Treime întru o Unime, ai risipit trufia cea deşartă a nebuniei mulţimii zeilor, Părinte Doroteie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nevrând să te închini lucrurilor mâinilor celor fără de lege, ai răbdat supărări şi primejdii şi dureri şi bătăi, Sfinte Mucenice Dorotei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai Răsărit Soarelui, Celui Ce a strălucit mai înainte decât Luceafărul, prin Care cei din întunericul cel cumplit au văzut lumină, Fecioară Preacurată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Dă-mi mie haină luminoasă…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avut-ai inimă înfierbântată de suflările Duhului, care risipea şi topea gerul vânturilor celor împotrivitoare, Părinte Dorotee.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiindu-ţi sufletul luminat de dumnezeiască cunoştinţă, ai arătat cu scrisori sfinţite vieţuirile sfinţilor, de Dumnezeu insuflate părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Glasul cuvintelor tale şi puterea dogmelor celor veselitoare au străbătut tot pământul, prin dumnezeiescul har,Ppreafericite Dorotee.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă, Fecioară, pe Dumnezeu, Cel pe Care L-ai născut făcându-Se Om, ca să mă mântuiesc de foc şi de iad.

Irmosul:

Dă-mi mie haină luminoasă Cela Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, mult-Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Cu învăţături ortodoxe, sfinţite mucenice, propovăduind, dar dumnezeiesc sfânt pe tine însuţi te-ai adus Făcătorului, întâi în pustnicie cu cuviinţă vieţuind, a doua cu mucenicia tare pătimind; şi după lege ai luat răsplătirea biruinţei de la Hristos Dumnezeu.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii evreieşti au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au prefăcut, strigând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai stea mult luminoasă, Părinte Doroteie, cu strălucirile nevoinţelor tale luminând sufletele, celor ce cu credinţă strigă: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umblând pe căile cele drepte, te-ai abătut de la prăpastiile înşelătorului şi ai îndreptat către căile vieţii pe cei ce strigau: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu ploile sângiurilor tale ai stins cuptorul înşelăciunii, pururea pomenite şi către apa vieţii te-ai sălăşluit, strigând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De legăturile păcatului scapă ticălosul meu suflet, Născătoare de Dumnezeu şi spre dragostea lui Dumnezeu arată-l desăvârşit, ca să te slăvesc cu credinţă, Născătoare de Dumnezeu, în veci.

 

Cântarea a 8-a:Irmos: Tinerii cei grăitori…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe şarpele care se trufeşte întru răutate l-ai smerit, părinte, smerindu-te întru Domnul şi strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru preaadânci bătrâneţi te-a sălăşluit Ziditorul, ca să te odihneşti la locurile cele neîmbătrânite, preasfinţite părinte, podoaba mucenicilor.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Având viaţă întocmai cu a îngerilor, dimpreună cu îngerii stai acum înaintea scaunului Stăpânului, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preafrumoasă te-ai arătat, Fecioară, purtând în pântece pe Cel Preafrumos, Căruia cântăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Tinerii cei grăitori de Dumnezeu, în cuptor călcând văpaia cea de foc, au cântat: Binecuvântaţi lucrurile Domnului, pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Naşterea pururea Fecioarei…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un ierarh preaales şi împlinitor al dumnezeieştilor porunci, ai îndreptat turma lui Hristos către dumnezeieştile limanuri, păzind-o nevătămată de vifore potrivnice, părinte înţelepte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un sfinţit lucrător de cele sfinte, ca un mucenic viteaz, ca un făcător de minuni minunat, ca un dumnezeiesc scriitor de cuvinte, ca un stâlp nemişcat al credinţei ai dobândit slava cea veşnică, Părinte Doroteie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce dă daruri celor lipsiţi, ca un Dumnezeu cu bunătate bogată, te-a dăruit pe tine Bisericii ca pe un dar dumnezeiesc, pentru a arăta mântuirea credincioşilor, Părinte Doroteie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pomenirea ta cea de Dumnezeu luminată a răsărit în lume, luminând pe credincioşi cu razele darurilor; pe care mărind-o noi, arată-ne părtaşi strălucirii celei dumnezeieşti, care este întru tine, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce porţi în mâini pe Hristos, Care toate le poartă cu voia Sa cea dumnezeiască, roagă-L pe Dânsul, Preacurată, totdeauna să îndrepteze ridicările mâinilor noastre ca tămâia înaintea Lui, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Naşterea pururea Fecioarei, Ceea ce s-a arătat mai înainte Dătătorului de Lege, în munte prin foc şi prin rug, spre mântuirea noastră a credincioşilor, cu cântări neîncetat o slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Strălucind totdeauna cu dogme dumnezeieşti şi chinuindu-te, te-ai adus pe tine dar sfinţit Împăratului celui Nemuritor, Doroteie şi acum locuieşti în Mitropolia cea de sus a celor întâi născuţi, veselindu-te pururea. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

 

Iar de va fi Post:

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Nu s-a deosebit de Firea cea Dumnezeiască, făcându-Se trup în pântecele tău, ci întrupându-Se, Dumnezeu a rămas, Cel Ce te-a păzit pe tine Maica Sa după naştere Fecioară, ca şi mai înainte de naştere, Însuşi Domnul, Ceea ce eşti cu totul fără prihană; pe Care cu osârdie roagă-L, să dăruiască nouă mare milă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Mieluşeaua cea Neîntinată, Fecioara, Maica Cuvântului cea Nestricată, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel Ce a răsărit dintr-însa fără durere, ca o Maică plângând, a strigat: Vai mie, Fiul meu! Cum pătimeşti, vrând să mântuieşti pe om, de ocara patimilor?

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *