5 februarie: Paraclisul Sfintei Muceniţe Agata

Sfânta Muceniță Agata

Paraclisul Sfintei Muceniţe Agata (5 februarie)

 Rugăciunile începătoare

 Troparul

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Agata, strigă cu mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc cu Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci ca o jertfă fără de prihană, primeşte-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Si acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu miluieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50: Miluieste-mă, Dumnezeule…

 

Cântarea I

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu nume preacinstit fiind împodobită, eu, cel cu suflet umbrit de răutate, vom voi ajunge măcar cu lemnul cuvântului spre pomul duhovnicesc plin de roadele faptelor tale celor bune? Ci mă rog ţie, preamărită Muceniţă Agata, să muţi gândul meu din laturile morţii sufleteşti către izvoarele cele de viaţă dătătoare ale înţelepciunii Duhului.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din paharul lacrimilor te-ai adăpat şi cu pâinea rugăciunii te-ai hrănit spre a-ţi întări sufletul ce se gătea de alergarea spre chinurile cele înfricoşătoare ale trupului, de care păzeşte pe robii tăi, fericită muceniţă Agata prin rugăciunea ta către Cel Ce Se face Pâine şi Izvor de viaţă celor ce-L iubesc pe El.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o mireasă al lui Hristos ai vieţuit împodobită cu toată strălucirea virtuţilor, privind în oglinda inimii pe Mirele Cel Preaiubit, pe care văzându-L acum fără oglindă, roagă-L preacinstită fecioară, să curăţească ocglinda sufletului meu cu roua rugăciunilor tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preacurată, întinde-mi mână de ajutor, mie, celui ce mă primejduiesc în valurile multor patimi şi înrădăcinează întru mine frica de Dumnezeu, ca în pământul mântuirii să aduc roade spre a mă învrednici de iertare.

 

Cântarea a III-a

,,Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu”.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu podoabele tuturor virtuţilor fiind încununată, ai stat ca o piatră neclintită înaintea valurilor chinurilor cumplite şi cu mare slavă ai fost împodobită de Piatra vieţii, înaintea Căreia stând cere ca să se sfarme gândurile noastre rele de piatra rugăciunii.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu multe lacrimi şi cu suspinurile rugăciunii ai pecetluit pământul în călătoria către tiranul cel neînduplecat, iar acum dăruieşte-ne picăturile rugăciunilor tale ca să udăm pământul mântuirii noastre .

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu numele bunătăţii fiind numită, pe mine, cel învechit în răutate, mă arată mai bun prin rugăciunea ta către Cel Ce este Izvorul a toată bunătatea, preafericită fecioară Agata.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Potoleşte valurile gândurilor mele celor rele şi sădeşte în inima mea iubirea de curăţie, ca bine să lucrez faptele mântuirii spre slava lui Dumnezeu.

 

Apoi aceste stihiri:

Veniţi să împletim cunună de laude celei ce a biruit toată pofta trupului şi ca un înger s-a arătat pe pământ la umbra pomului tuturor virtuţilor, din care hrăneşte acum pe cei smeriţi.

 

Maica Vieţii, din moartea pricinuită de păcat scoate-mă pe mine, cel ce greu am căzut în groapa deşertăciunii şi cu frica cea dumnezeiască îngrădeşte inima mea ca să mă fac privitor de cele înalte.

 

Sedealna

Păzind cu deadinsul nestricată legătura fecioriei, te-ai făcut lucrătoare cu multă râvnă a faptelor mântuirii, iar acum sufletele cele tulburate de multe ispite le ridică la înălţimea vederii dumnezeieşti.

 

Cântarea a IV-a

,,Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne!”.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos ai mărturisit înaintea tiranului judecător şi ai defăimat pe zeii cei mincinoşi, fiind tu făclie nestinsă a Adevărului, care acum alungi întunericul patimilor noastre.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spânzurarea pe lemn şi durerile cele cumplite ai răbdat pentru Cel Ce de bună voie S-a suit pe Cruce, ca să scoată din inimile celor aleşi ai săi toată durerea ce era fără nădejdea mântuirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Minunată vindecare ai luat prin lucrarea Apostolului Petru, împreună cu care roagă-te ca să se descuie uşa inimii noastre cu cheia rugăciunii către tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

De vânturile multor patimi fiind bântuit, chem adâncul milostivirii Tale, ca să mă scoţi din robia păcatului.

 

Cântarea a V-a

,,Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur Împărat al păcii”.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După ce ai lepădat toată povara patimilor lumeşti, te-ai gătit spre nevoinţă şi mai mare, ca întru pătimire să mărturiseşti pe Cel Care de bunăvoie a luat Crucea suferinţei, ca să ne mântuiască pe noi din ocara patimilor.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând inimile cele sterpe de dragoste ale cunoscuţilor ce te petreceau mai înainte prin cuvântul tău ai făcut să răsară măslin sălbatic, dar acum prin rugăciunea ta fă să răsară în inima mea pom duhovnicesc plin de roadele gândurilor înţelepciunii Celui Ce este Pomul mântuirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stătut-ai cu îndrăzneală, muceniţă, înaintea voievodului celui cu totul întunecat la suflet, tu, ceea ce eşti făclie de Dumnezeu sfinţită care luminezi pe cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă şi cu dragoste.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Porţile mântuirii deschide-mi mie, celei ce porţi în preacuratele Tale mâini cheile tuturor cămărilor Cuvântului, cu care descuie şi cămara cea încuiată prin păcat a inimii mele.

 

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rob al înşelăciunii ai arătat pe voievodul cel stricat la minte, iar tu mărturisindu-te roabă a lui Hristos, ai săltat cu sufletul împreună cu cetele cele îngereşti, pe care le trimite spre păzirea robilor tăi.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată nădejdea punându-ţi-o în Mirele Tău Hristos, ai rămas neclintită în chinuri şi bând paharul pătimirii, te-ai gătit a zbura ca o porumbiţă către cămara desfătătrilor dumnezeieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Răbdat-ai fecioară, tăierea pieptului pentru Cel Ce ca un rob a venit pe pământ, fiind hrănit cu lapte de Preacurata Fecioară, împreună cu care roagă-te să fim hrăniţi noi, cei neputincioşi, cu laptele cel duhovnicesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

În cărările mântuirii îndreptează paşii sufletului meu şi mă arată pe mine prin pocăinţă îndreptat înaintea Fiului Tău.

 

Apoi aceste stihiri:

Sfântul Petru ţi s-a arătat ca să te mângâie pe tine în pătimirea cea mai presus de fire şi minunându-se Apostolul de tăria credinţei tale în Hristos te-a tămăduit de neputinţa trupească. Cercetează fericită, bolile noastre cele sufleteşti şi trupeşti şi ne dăruieşte mare milă.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

 

Condacul

Să se împodobească astăzi Biserica cu porfiră slăvită, muiată în curatul sânge al muceniţei Agata, strigând: Bucură-te, lauda Cataniei.

 

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, Dumnezeu lui Israil.

Stih: Sfinţilor celor ce sunt în pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile întru dânşii.

 

Din Evanghelia de la Luca (21, 12-19) citire:

,,Zis-a Domnul: Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. Şi va fi vouă spre mărturie. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu. Şi păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre”.

 

Stih: Miluieste-mă, Dumnezeule…

Slavă Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeste multimea greşelilor noastre.

 

Stihira, glasul al 6-lea (forma glasului al 2-lea), podobie: „Toata nădejdea…”

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeste fărădelegile noastre.

Masă duhovnicească întinde înaintea noastră astăzi Sfânta Mare Muceniţă Agata, ceea ce dănţuieşte în ceata fecioarelor muceniţe şi înalţă tămâia rugăciunilor ei la tronul Cuvântului pentru cei ce se ostenesc a plini faptele iubirii şi a o lăuda pe ea cu dragoste şi râvnă spre slava lui Dumnezeu.

 

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea dreptmăritorilor creştini şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale tuturor sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, ale Sfinţilor (N), a căror pomenire o săvârşim, ale Sfntei Muceniţe Agata, ale sfinţilor şi drepţilor Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor; rugămu-ne, Mult Milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie şi ne miluieşte pe noi.

Doamne, miluieşte (de 12 ori).

 

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Temniţa cea întunecată s-a sfinţit, aducând întrânsa lumina rugăciunilor tale, pe care nu o stinge nici din temniţa inimii mele celei greu întunecate de relele mele fapte.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bărbăţie de suflet ai stat până la sfârşit în priveliştea chinurilor şi nu ai părăsit temniţa, fiind înălţată mai apoi de Hristos în cămara cea cerească întru care mijloceşte să fim primiţi şi noi la apusul vieţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu dor ai voit să pătimeşti pentru Cel Ce te-a îmbrăcat pe tine în veşmântul luminat al iubirii şi ţi-a ţesut firele virtuţilor spre strălucire îngerească. Înaintea Acestuia stând cu mare cuviinţă, cere preafericită, să îmbrace sufletul meu cu haina cea curată a pocăinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preacurată, Ceea Ce eşti Lăcaş ceresc al Cuvântului, uşile cămării cereşti deschide-mi mie, celui ce sunt acum tulburat de viforul multor patimi.

 

Cântarea a VIII-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mânia focului ai suferit fecioară, ceea ce ai păzit nestins focul iubirii dumnezeieşti şi toată cetatea s-a cutremurat de nedreapta ta pătimire prin care ai aflat slavă înaintea Domnului.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Focul patimilor mele îl stinge Sfântă Muceniţă Agata, ceea ce ai biruit tăria focului şi te-ai arătat asemenea unui serafim purtător neîncetat de focul iubirii Focului nemistuit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe mine, cel ce sunt pururea prigonit de patimile mele, încă şi de răutatea celor ce grăiesc nedreptăţi, mă scoate din temniţa pătimirii şi cu dulceaţa dragostei lui Hristos veseleşte simţirile sufletului meu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Deschide-mi uşa milostivirii, ca să aflu iertare şi împăcare cu Cel pe Care pururea L-am amărât cu mulţimea păcatelor mele.

 

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După ce te-ai hrănit cu merindele rugăciunii mai înainte de călătoria cerească, ai zburat ca o porumbiţă la cele de sus, de unde trimite-ne nouă rugăciunea ta ca pe o ramură de măslin vestindu-ne încetarea potopului patimilor şi umplerea de untdelemnul milostivirii Cuvântului.

Stih: Sfântă Muceniţă Agata, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Valurile mâniei lui Dumnezeu au înecat ca pe un alt faraon pe cel ce te-a asuprit, iar acum în marea rugăciunii tale îneacă, Sfântă, pe vrăjmaşii noştri cei înţelegători, scoţându-ne pe noi la limanul mântuirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Focul cel ameninţător l-ai stins, dăruind bucurie cetăţii tale, iar acum cetatea inimii mele o păzeşte de focul ispitelor, ca să te măresc pe tine totdeauna cu mulţumire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pocăinţa vameşului nu mi-am agonisit şi de osânda fariseului tare mă tem, dar te rog mai înainte de sfârşit să mă îndreptezi pe mine, cel ce cu umilinţă cad înaintea Ta.

 

Apoi:Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

Apoi aceste stihiri, glasul al 8-lea, podobie: „Ceea ce esti mai cinstită…”.

Bucură-te, cununa înţelepciunii fecioarelor iubitoare de Mirele Hristos, muntele cel înţelegător sfinţit de paşi îngereşti, floarea cea plină de miresmele virtuţilor alungând din cetate viforul cel cumplit al necazurilor, nu înceta a face pomenire de cei ce te cinstesc pe tine .

Înger luminos a pecetluit mormântul tău cu piatră de cinstire, căci pe Piatra vieţii ai mărturisit în toată viaţa ta şi ai aflat dar veşnic de la cel Ce întăreşte paşii gândurilor noastre pe piatra cinstirii Sfinţilor Săi.

În grădinile cereşti acum desfătându-te de cântările îngereşti, îndulceşte şi auzul inimii mele cu doritele curgeri ale izvorului Duhului celui de oameni iubitor, ca să gonesc din inima mea gândurile răutăţii.

Cuget cuvios având, întru libertate ai lucrat faptele mântuirii, neînsoţindu-te prin nuntă cu mire pământesc, ci lui Hristos slujind zi şi noapte întru posturi şi rugăciuni.

Slavă de la Dumnezeu ai luat, căci pe pământ neîncetat ai slăvit numele Lui şi bogăţia averii părinteşti ai nesocotit, ca să-ţi agoniseşti înţeleaptă, comoara cea duhovnicească a virtuţilor.

Lauda Cataniei eşti, căci prin rugăciunea neîncetată pentru patria ta ai alungat norii mâniei dumnezeieşti şi cu haina cea sfinţită cu picăturile sângelui mucenicesc ai oprit focul.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfânta Muceniţă Agata şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

 

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

şi după ecfonis cântăm Troparul, glasul al 4-lea, podobie: „Degrab ne întâmpină…”

 

Până la sfârşit rămânând neclintită pe piatra mărturisirii lui Hristos, ai fost mărturisită de înger, iar acum în preajma tronului ceresc dănţuind cu îngerii, nu înceta a mijloci pentru noi slobozire din legăturile patimilor.

 

Apoi cântăm această stihiră glasul al 2-lea, podobie: „Când de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

 

Primeşte smeritele mele cuvinte aduse spre împodobirea prealuminatului tău praznic şi cu untdelemnul iubirii umple candela inimii mele, ca întru lumina gândurilor bune să lucrez faptele mântuirii şi să aflu de la Hristos plată şi mare milă.

 

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *