5 decembrie: Canonul paraclis al Părintelui nostru Sava cel Sfințit

După binecuvântarea preotului, şi după “Doamne, auzi-mă, auzi glasul meu, auzi rugăciunea mea” şi după acesta, Dumnezeu este Domnul, şi cele ce urmează:

Glas 4. Cel ce a fost înălţat pe cruce ( lemn)…

Sfinţindu-te încă din pruncie, Sfinte Sava, de Dumnezeu purtătorule, cere sfinţire, luminare, pace şi iertarea datoriilor, izbăvire din boli şi liniştirea vieţii, pentru cei ce aleargă cu credinţă la sfântul tău acoperământ, precum şi pentru cei care cer binefăcătorul tău sprijin, Sfinte Cuvioase Sava, cunună dumnezeiască a Părinţilor.

A Născătoarei de Dumnezeu.

Nu vom tăcea Născătoare de Dumnezeu pururea…Psalmul 50…Şi canonul cu acrostihul: Sfinte Cuvioase Sava, izbăveşte-mă, pe mine, monahul Gherasim, din ……

Cântarea I

Glas plagial 4. Cântându-l verde

Graiurile sufletului meu celui smerit ascultă-le, Sfinte Sava, şi dăruieşte mie luminare şi tărie împotriva vrăjmaşului, Părinte, ca un apărător al meu şi păzitor.

Dând târcoale cu vicleşug, înşelătorul mă aruncă pe mine, Părinte, din plăcere în plăcere, dar tu zdrobeşte îndrăzneala aceluia şi viaţa mea spre mai bine o întoarce, Cuvioase.

Veşmântul cel sfânt înnegrindu-l, de Dumnezeu m-am depărtat, din pricina mulţimii păcatelor, dar tu, fii mie călăuzitor către Hristos şi sălaş Lui, Cuvioase.

A Născătoarei de Dumnezeu

Sfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, cu mila ta, sfinţeşte, prin fapte pline de virtute, sufletul meu cel întinat şi mă predă pe mine mântuit lui Dumnezeu.

Cântarea a 3-a  

Bolta cerească.

Răscumpărare şi pace, vindecare de patimi, şi izbăvire din încercările cele de multe feluri şi viaţă liniştită cere neîncetat pentru noi, cei ce te fericim pe tine, Sfinte Sava, fericite.   

La căile pocăinţei şi la o viaţă mai bună, călăuzeşte-ne pe noi ca la o dumnezeiască viețuire, organ îndumnezeit, pentru ca, prin ajutorul tău, să rodim şi noi roadele Duhului.

Cald folositor şi grabnic ajutător te avem pe tine, Sava, de Dumnezeu purtătorule, şi îmbogăţindu-ne, ne izbăvim de toată strâmtorarea şi de ispitele care pe neaşteptate cad asupra noastră, Părinte, prin mijlocirile tale, pe Hristos slăvindu-L.

A Născătoarei de Dumnezeu.

Din nenorocirile cele nemăsurate şi din faptele rele cer acum de la tine Nepătată, vindecare, pe care mie o dăruieşte şi în calea mântuirii mă îndreaptă, mă rog ţie celei uneia Preabune.

Mântuieşte, Sfinţite, Primitorule de Dumnezeu, Părinte Sava, din primejdii şi din nevoi şi din reaua întâmplare, pe cei ce aleargă la cuvioasa ta mijlocire.

Caută cu milostivire cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Sedealna, glasul 2

Cele de sus căutând…, glasul al 2-lea

Viaţă sfântă petrecând încă din pruncie, din patimi spurcate şi de închipuirile cele pe jos târâtoare, Sfinte Sava, de Dumnezeu fericite Părinte, izbăveşte-ne şi din toată nebunia pe noi cei ce alergăm la ajutorul tău, dându-ne nouă, Părinte, cele mai bune.

Cântarea a 4-a

Am auzit, Doamne, [taina rânduielii Tale]…

Valurile patimilor mele potoleşte-le, preafericite, prin ocrotirea ta şi la limanul cel bun mă cârmuieşte, prin dumnezeieştile porunci, Sava Cuvioase.

Slobozeşte-mă din chinurile mele, ale sufletului şi ale trupului, vestite, şi mintea mea trezeşte-o pentru vegherea dumnezeieştilor voiri.

Vindecare bolnavilor şi iertare fărădelegilor celor de multe feluri, Părinte, pace şi unire de cuget, cere de la Stăpânul să ne dăruiască nouă, celor ce ne rugăm ţie.

A Născătoarei de Dumnezeu

Ca ceea ce ai întrupat din tine pe Dumnezeu, mai presus de minte şi de cuvânt, de Dumnezeu dăruită, omoară patimile cele pierzătoare de suflet şi mă mântuieşte.

Cântarea a 5-a

Luminează-ne pe noi…

Omoară mişcările trupurilor noastre cu sfintele şi rugăciunile tale cele de viaţă purtătoare, şi către viaţa cea neîmbătrânitoare, Părinte Sava, pe noi ne îndreptează.

Râuri de tămăduiri revarsă-ne nouă, Părinte, cei ce suntem aprinşi de neputinţe cumplite şi ne luminează pe noi cu lumina virtuţilor.

Încercat fiind de înfricoşătoare boli ale trupului, la mijlocirea ta alerg cu tot sufletul, vindecă-mă, Părinte Sava, și voi fi mântuit.

A Născătoarei de Dumnezeu

Ca să slăvesc multa ta bunătate, Născătoare de Dumnezeu, vas folositor al lui Hristos mă fă pe mine, sufletul meu curăţindu-l.

Cîntarea a 6-a

Vărsa-voi rugăciunea mea….

Şi-a golit împotriva mea vicleanul tolba cu săgeţile răutăţilor lui, şi rănindu-mi cumplit sufletul, mă trage pe mine în jos în prăpastia deznădejdii, dar tu vino mie în ajutor preaînţelepte şi mă izbăveşte din răutatea acestuia.

Sunt ţinut de valul plăcerilor şi de furtuna multelor mele păcate, ci la limanul tău cel senin caut scăpare şi din adâncul sufletului strig către tine: liniștește viața mea şi cu Hristos mă împacă, Sfinte Cuvioase.

Având mijlocirea ta liman netulburat şi cu adevărat nespumat de valuri, cei care suntem împresurați în marea amară a vieţii, Sfinte Sava, de duhurile cele cumplite pururea suntem izbăviţi, pe Hristos slăvindu-l.

A Născătoarei de Dumnezeu

Ajutor împotriva duşmanilor şi împreună cu noi luptătoare, dulce ocrotire şi cald acoperământ fii nouă, de Dumnezeu dăruită Fecioară, celor care cu suflet neîndoit aleargă la tine, ceea ce zdrobeşti puterea vrăjmaşilor şi pe noi ne călăuzeşti la loc întărit.

Izbăveşte-ne pe noi Sfinţite primitorule de Dumnezeu, Părinte Sava, din nevoi şi din necazuri şi din răutăţile vrăjmaşului, pe noi, cei ce alergăm la cuvioasa ta mijlocire.

Ceea ce fără de prihană prin cuvânt pe Dumnezeu Cuvântul, mai presus de înţelegere, L-ai născut la plinirea vremii, ca una care ai îndrăznire de maică, Îl îmbunează.

Cererea şi Condacul
Glasul al 2-lea
Ceea ce eşti ocrotitioare creştinilor

Să nu încetezi a ne ocroti pe noi şi a ne izbăvi pururea din toată nenorocirea şi înfruntarea cea împotrivitoare ca unul care cu adevărat eşti împreună-pătimitor cu noi. Căci cu bună încredinţare alergăm la tine cu credinţă strigând pentru mijlocirile tale: Vino, Părinte Sava, şi risipeşte nebunia vrăjmaşului cea oştită împotriva noastră, pentru ca pe tine cu dor să te cinstim.

Prochimen Glasul al 4-lea
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui …
Stih : Fericit bărbatul care se teme de Domnul…

Evanghelia de la Matei citire (Cap. 11 : 27-30)

Slavă…

Cu rugăciunile Cuviosului tău, Milostive, șterge mulţimea greşalelor noastre…

Şi acum şi pururea…

Cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu…

Stih : Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea…

Prosomia
Glas plagal 2
Toată nădejdea punându-și

Plin de harul Duhului Sfânt te-ai arătat, printr-o viaţă asemenea îngerilor şi ai nimicit cetele demonilor ce uneltesc împotrivă, de care şi pe mine mă izbăveşte cu fierbintele tău ajutor, Sava fericite, cel ce ești gata pururea a lucra, pentru răsplata virtuţilor, inima mea cea pierdută, dăruindu-mi mie iertare din căderi şi odihnă din toate amărăciunile vieţii, prin mijlocirile tale.

Mântuieşte Doamne, poporul Tău…

Cântarea a 7-a

[Tinerii] cei din Iudeea oarecând…

Ajutor întru necazuri şi cald ocrotitor întru nevoi, tămăduire în chinuri și nenorociri şi bucurie în întristări şi mijlocitor către Domnul, fii nouă, cu adevărat, Sava sfinţite.

Izbăveşte-ne pe noi din căderile cele pline de durere şi din strîmtorările chinurilor şi din felurimea primejdiilor şi din toată reaua întâmplare pe noi, cei ce alergăm la ocrotirea ta, Părinte Sava sfinţite.

Cunoscând voia Tatălui și a Mântuitorului, nicicând nu am împlinit-o pe aceasta, pentru aceea, de viitoarea dreapta osândă, mă rog ţie, cu căldura rugăciunii tale mă izbăveşte, Sava Sfinţite. 

A Născătoarei de Dumnezeu…

Poruncilor sfinţilor şi rânduielilor cuvioşilor arată-mă pe mine plinitor, ridică-mi mintea mea din înfricoşătoarea trândăvie la osteneala privegherii ca şi eu să dobândesc, Fecioară, viaţa cea adevărată.

Cântarea a 8-a

Pe Împăratul…

Dăruieşte tărie sufletului meu celui slăbit şi învredniceşte mintea mea, de Dumnezeu purtătorule, ca în chip bineplăcut să-i slujesc Domnului.

Din toate atacurile pierzătoare şi din strâmtorări, ispite şi boli păzeşte-ne pe noi fără de vătămare, Sava, Cugetătorule de Dumnezeu.

Patimilor trupeşti şi sufleteşti Iubitorul de oameni pe tine te-a arătat tămăduitor; pentru aceasta, Părinte, şi pe noi de amândouă ne vindecă.

A Născătoarei de Dumnezeu

Fă mie Milostiv pe Fiul tău, Născătoare de Dumnezeu, pe Care l-am întristat cu nenumărate păcate, şi cu lumina pocăinţei mă luminează.

Cântarea a 9-a

Mai întâi, A Născătoarei de Dumnezeu.

Nu înceta să vezi Sava, de Dumnezeu purtătorule, Părinte, pe cei care neabătut  năzuiesc la acoperământul tău pentru ca să petrecem o viaţă liniştită, Părinte.

Mintea mea o fă cerească şi, prin setea de cer, izbăveşte-mă de orice legături cu cele pământeşti şi împreună cu Hristos mă sălăşluieşte, Sava Cuvioase.

Din apa pierzaniei mă trage afară, Părinte, şi către apa vieții mă îndreptează şi mă mântuieşte, Sava, şi lui Hristos mă încredinţează.

A Născătoarei de Dumnezeu

Mintea mea arat-o mai presus de cugetele cele lumeşti prin strălucirea ta, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, şi o înaripează pe aceasta către lumina cea neapusă.

Cuvine-se cu adevărat…şi Mărimurile (Megalinaria)

Cu dumnezeiasca dragoste încă din pruncie hrănindu-te, Părinte, ai urmat lui Hristos,  viaţă îngerească petrecând şi prin zidirea virtuţilor, ca o lumină în lume ai strălucit, Sava, Sfinţite Părinte.

Bucură-te faima strălucită a Cuvioșilor, bucură-te, învățătorul și călăuza pustnicilor, bucură-te, tâlcuitorule al vieții cerești, Sava sfinţite, lauda Părinţilor.

Chip al virtuților te-ai arătat în faptă şi cuvânt, şi la luptele cele dumnezeiești ai călăuzit în siguranță turmele pustniceşti, Părinte Sava sfinţite, împreună cu care şi noi te cinstim pe tine.

În faptele cele de cuviinţă sfeşnic luminos, al discernerii, te-ai arătat celor din casă, căci la străluminările contemplaţiei te-ai înălţat, umplându-te de darurile cele mai presus de minte.

Vas al Duhului te-ai arătat alungând cu putere duhurile cele necurate de a căror răutate şi pe noi ne izbăveşte, Părinte, şi cere pentru noi iertarea datoriilor.

Hrănindu-ne din pomul vieţii, păzeşte-ne pe noi nerăniți de patimile şi sfătuirile cele aducătoare de moarte ale celui potrivnic şi de orice altă vătămare, Sava Părintele nostru.

Venind cu evlavie la cortul tău cel sfânt şi cuvios, de Dumnezeu purtătorule, Sava, adăpostit în Lavra care-ţi poartă numele, alergând cu dor ne închinăm ţie cu dragoste.

Toate oștirile îngereşti, Înainte Mergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli Sfinții toți împreună cu Născătoarea de Dumnezeu faceți rugăciune ca să ne mântuim noi toți…

Sfinte Dumnezeule… otpust şi următoarele :

Gl. plagal 4

Cu curgerile lacrimilor tale, ai brăzdat pustia cea neroditoare şi cu suspinurile cele din adâncul sufletului până la sută ai rodit ostenelile tale şi te-ai făcut luminător al lumii strălucind cu minunile, Părintele nostru, Sava sfinţite. Cuvioase, mijloceşte către Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Altul, Glasul al 3-lea. Cu dumnezeiasca credinţă…

Vasul cel sfinţit al Duhului, Cuvioase, de trei ori fericite, Sava, îl lăudăm acum înconjurând racla ta. Şi cu înţelepciune cântăm lui Hristos laudă, Celui Ce ne-a dăruit nouă sfintele tale moaşte, pe Care şi roagă-L să ne dea iertare de păcate şi mare milă…

Apoi ectenie şi otpust după care următoarele :

Glas 2, Când de pe lemn pe tine mort…

Mare între Cuvioşi fiind arătat, prin cea mai aspră nevoinţă a petrecerii tale, Sava de Dumnezeu slăvite, te-ai arătat organ al celui mai mare har ; pentru aceasta izbăveşti pururea din cele mai mari primejdii şi necazuri, pe toţi cei ce se apropie cu credință de acoperământul tău cel plin de milă şi care curat te fericesc pe tine.

Glas pl. 2

Stăpână, Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi dintru toată nevoia și necazul…

Glasul al 2-lea

Toată nădejdea mea spre tine o pun Maica lui Dumnezeu păzește-mă sub sfânt acoperământul tău…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *