5 aprilie: Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor şi Serapion

Troparul Sfinţilor Mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor şi Serapion, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii cu picioare neudate trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie o a biruit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind călătoria cea sfântă, sfinţilor mucenici, staţi înaintea Scaunului lui Dumnnezeu cu slavă, purtând cununi, luminând lumea cu Razele Luminii Duhului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să fie mărită astăzi ceata cea Dumnezeiască a pătimitorilor celor şapte la număr, care străluceşte sfinţit cu podoabe Dumnezeieşti şi pururea dănţuieşte cu Cetele celor fără de trup.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

După Lege trecând nevoinţa muceniciei, înţelepţilor şi cu tărie suferind năpădiri de tot felul de chinuri, bucurându-vă, aţi primit moştenirea cea veşnică.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Domnul Cel mai presus de timp, Întrupându-Se din tine în timp, a dezlegat greşelile oamenilor cele de multă vreme. Pe Care roagă-L, Curată, neîncetat, să se milostivească spre sufletele noastre.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru Hristos pătimind tot felul de chinuri, sfinţilor, aţi strălucit mai mult decât aurul, prin harul Sfântului Duh.

Stih: Sfinte Mucenice Victorin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zdrobirea spatelui tău Sfinte Mucenice Victorin, lipsirea ochilor şi a mâinilor ai suferit, cinstite mucenice.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind legaţi de dragostea lui Hristos, măriţilor pătimitori, aţi risipit toate măiestriile balaurului celui viclean.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai, Fecioară Preacurată, pe Domnul tuturor, Care scapă pe oameni din robia cea înţelegă­toare, Prealăudată.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Victor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tăindu-ţi-se limba şi scrijelindu-ţi-se coastele, ai izgonit prin har răutatea cea otrăvitoare a vrăjmaşului, Sfinte Victor, de Dumnezeu cugetătorule, lăudat fiind ca un mucenic.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îngrădit cu pavăza dreptei credinţe, cu răbdare ai suferit zdrobirea trupului, Sfinte Mucenice Nichifor, strigând Stăpânului tău: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Claudie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Claudie cel preaales cu osârdie slăvind pe Dumnezeul tuturor, zdrobindu-i-se fălcile cu pietre prin cruzimea tiranului, s-a lipsit şi de mâini şi de picioare, bucurându-se.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nu v-aţi înspăimântat, prealăudaţilor, de valurile cele de multe feluri ale chinurilor, nici de moartea cea pricinuitoare de mărire veşnică, strigând întru credinţă: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu gândul te vedea mai înainte proorocul Munte Umbros, Cinstită, din care cu adevărat s-a arătat Stăpânul întru asemănare de Trup, ca să mântuiască pe om din stricăciune.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne al meu, Lumină în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întune­ricul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Mucenice Diodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vorbind ai îndurat cu osârdie mari chinuri, Sfinte Diodor, înfierbântările frigărilor şi arsura jăratecelor.

Stih: Sfinte Mucenice Serapion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spânzurat fiind şi multe feluri de chinuri pătimind şi prin sabie săvârşindu-te, ai rămas neclintit la minte, Sfinte Mucenice Serapion.

Stih: Sfinte Mucenice Papia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zgâriat fiind şi cu piroane fiind pironit şi în ape înecat, mucenice, ai tocit săbiile vrăjmaşului, o Sfinte Papia.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ai îndreptat, Stăpînă, căderea oamenilor, născând pe Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce poate să îndrepteze pe cei surpaţi la pământ.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudaţi să fie Sfinţii Mucenici Serapion şi Dumnezeiescul Diodor, Victorin, Papia, Nichifor, Claudie şi Victor, ca cei ce desăvârşit au biruit înşelăciunea celui viclean.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-v-aţi prin Duhul săbii ascuţite şi aţi tăiat toate taberele vrăjmaşului, purtătorilor de biruinţă, bine bucurându-vă de Împărăţia Cerului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

O, minune! În ce chip aruncaţi fiind în piuă, aţi fost măcinaţi ca grâul, Sfinţilor Victor şi Victorin şi prin zdrobirea oaselor aţi sfărâmat cursele vrăjmaşului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întăreşte puterea sufletului meu cea slăbită de lenevirea cea de-a pururea şi de păcate, ca să te cânt, Preacurată, cu credinţă şi cu osârdie totdeauna.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Arătatu-v-aţi luminători luminoşi, Dumnezeieştilor mucenici cei cu numărul de şapte şi prin razele minunilor străluciţi toată făptura pururea, gonind întunericul cel adânc al neputinţelor; rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam de dorul dreptei credinţe mai mult decât de văpaia focului fiind aprinşi au strigat: bine eşti cuvântat în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Victor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întins fiind, Sfinte Mucenice Victor întru tot cinstite, ai fost sfâşiat la coaste şi în piuă fiind zdrobit şi limba tăindu-ţi-se, te-ai săvârşit, cântând: bine eşti cuvântat în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Claudie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea Dumnezeiescului Duh suferind biciuiri pe spate şi pe pântece şi zdrobindu-ţi-se fălcile, ai fost lipsit de mâini şi de picioare, lăudând pe Domnul, Sfinte Mucenice Claudie.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu gânduri înalte ai răbdat în adevăr tinereşte lipsirea de degete şi sfărâmare peste tot trupul, mucenice, primind cununa biruinţei cu puterea numelui, Sfinte Cinstite Nichifor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca pe un Scaun Preaînalt al Celui de sus şi ca pe un Sfeşnic de aur şi Sicriu al Sfinţeniei, toţi te lăudăm pe tine, Fecioară, strigând: Binecuvântată eşti între femei, Preacurată Stăpână.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţând mâinile către Dumnezeu Cel Ce poate mântui, de Dumnezeu fericiţilor, aţi suferit răbdând dureri de multe feluri de chinuri şi purtători de biruinţă v-aţi înălţat către Dânsul, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să lăudăm astăzi credincioşii pe Sfinţii Mucenici Papia, pe Serapion şi pe Diodor, pe Claudie, pe Nichifor şi pe Victor, împreună cu Victorin, mucenicii lui Hristos, cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnu­lui pe Donmul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sângiurile care au curs din voi, marilor mucenici, au sfinţit pământul şi prin Dumnezeiescul har au oprit râurile necredinţei şi din destul au adăpat sufletele celor ce strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Cu cuvinte sfinţite să cântăm pe Tatăl Cel fără de început, pe Fiul Cel împreună fără de început şi pe Duhul Sfânt, o Dumnezeire întocmai de o Putere, Viaţă întocmai de o Împărăţie şi să strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înfricoşătoarea naştere a ta biruieşte înţelegerea minţii, de Dumnezeu cu har Dăruită. Căci Dumnezeu fără de început este Cel Ce a primit început în timp ca să mântuiască pe cei ce strigă Lui: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând urmele cinstitelor Patimi ale lui Hristos, aţi răbdat toată ispita chinurilor cu cuget întărit şi cu bărbăţie sfârşindu-vă, pentru aceea, în veci vă fericiţi, purtătorilor de chinuri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un prinos şi ca o jertfa cu bună mireasmă aducându-vă la masa cea cerească, aţi luminat Biserica celor întâi-născuţi, strălucind mai mult decât soarele, mucenicilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi adunându-ne credincioşii, să fericim pe Sfântul Victorin cel Viteaz, pe Mucenicul Claudie şi pe Dumnezeiescul Papia, pe Sfinţii Mucenici Diodor şi pe Serapion, pe Înţeleptul Mucenic Victor şi pe Sfântul Nichifor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea voastră cea plină de lumină răsărind, luminează toată Biserica lui Hristos, cinstiţilor ostaşi întru care rugaţi-vă, să ni se dea nouă iertare de păcate, minunaţilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai purtat în braţe pe Hristos, Care a luat din tine Trup muritor, pe Acela roagă-L Fecioară, să dobândim nemu­rirea noi, cei ce cu credinţă te cinstim şi te mărim pe tine ca Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Suferind chinurile cele de multe feluri cu cuget neînspăimântat, purtătorilor de chinuri, străluciţi mai mult decât lumina Soarelui. Pentru aceea prăznuim luminată pomenirea voastră, cu credinţă rugându-vă, ca prin mijlocirile voastre să primim izbăvire de păcate şi desfătarea bunătăţilor celor veşnice.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Înţelepciunea şi Cuvântul în pântecele tău zămislindu-L, fără ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ţine lumea şi în braţe ai avut pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor şi Făcătorul făpturii. Pentru aceasta te rog pe tine, Preasfântă Fecioară şi cu credinţă te măresc, ca să mământuiesc eu de greşeli, când va fi să stau înaintea feţei Ziditorului meu, Stăpână Fecioară Curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruieşti, că poţi câte le voieşti.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul, Mieluşeaua văzându-L pe Cruce, a glăsuit lăcri­mând şi cu amar a strigat: lumea se bucură luând mântuire, iar lăuntrul meu se aprinde văzând Răstignirea, pe care o rabzi pentru milostivirea milei. Către care să strigăm cu credinţă: milostiveşte-te spre noi, Fecioară şi dăruieşte iertare de greşeli celor ce se închină Patimilor Lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *