4 iunie: Acatistul Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel

Troparul Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, Zotic, Atal, Camasie şi Filip, întru nevoinţele lor cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul 1

Veniţi, toţi credincioşii, să lăudăm pe Zotic, pe Atal, pe Camasie şi pe Filip, Mucenicii lui Hristos, care au propovăduit adevărata credinţă şi au primit cununa cerească. Iar voi, fericiţilor, cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, din toate nevoile sloboziţi-ne pe noi, care strigăm: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre!

Icosul 1

Cu dreaptă credinţă şi evlavie se cuvine să lăudăm pe Zotic, Mucenicul, care paharul suferinţelor cu bucurie a băut, cu botezul sângelui s-a botezat şi până la moarte a urmat lui Hristos. De aceea şi noi cu dragoste să-l cinstim, zicând:
   Bucură-te, Zotic, martirul lui Hristos;
   Bucură-te, al crucii apărător zelos;
   Bucură-te, trandafir din grădina părintească;
   Bucură-te, rugătorule pentru obştea creştinească;
   Bucură-te, că sângele tău tot pământul nostru a adăpat;
   Bucură-te, că prin tine credinţa vie s-a arătat;
   Bucură-te, mărgăritar de preţ, ascuns sub pământ;
   Bucură-te, că ale tale moaşte s-au găsit în mormânt;
   Bucură-te, comoară sfântă strămoşească;
   Bucură-te, nestemată scumpă duhovnicească;
   Bucură-te, al Evangheliei vestitor neînfricat;
   Bucură-te, al Bisericii far prealuminat;
   Bucură-te, Zotic, viteazule ostaş al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Zis-a Domnul: „Oricine Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu pe el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri”. Drept aceea şi tu, Mucenice Zotic, cu îndrăzneală ai mărturisit pe Hristos în privelişte şi pe mulţi dintre cei ce erau de faţă la lumina dreptei credinţe i-ai adus, cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Îngerească viaţă pe pământ ai petrecut, Mucenice Atal, pentru Dumnezeu cel în Treime închinat, din toată inima L-ai iubit şi pe Hristos Domnul înaintea tuturor L-ai propovăduit, pentru care noi smeriţii te cinstim cu evlavie, zicând:
   Bucură-te, Atal, care glasul Evangheliei ai ascultat;
   Bucură-te, că dreapta credinţă în a ta inimă ai purtat;
   Bucură-te, că pe Hristos înaintea tiranilor ai mărturisit;
   Bucură-te, că a lor cruzime ai biruit;
   Bucură-te, al Bisericii luceafăr neapus;
   Bucură-te, că pentru Hristos sufletul ţi-ai pus;
   Bucură-te, că a Lui înfocată dragoste ai purtat;
   Bucură-te, că a ta credinţă prin fapte ai arătat;
   Bucură-te, al cetăţii Noviodunum fiu duhovnicesc;
   Bucură-te, cetate a Ierusalimului ceresc;
   Bucură-te, minunată viţă din tulpina lui Hristos;
   Bucură-te, mlădiţă sfântă şi rod preafrumos;
   Bucură-te, Atal, mult pătimitorule pentru Hristos!

Condacul al 3-lea

Atal, Preafericite, tu de sine cu totul te-ai lepădat şi Crucea lui Hristos până la moarte ai purtat; pe Dumnezeu din toată inima L-ai iubit şi cu gura L-ai mărturisit, strigând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Altă mlădiţă cuvântătoare, Mucenicul Camasie, din buciumul vieţii răsărind şi multă roadă duhovnicească aducând, pe mulţi la dreapta credinţă i-a povăţuit şi pentru Hristos sufletul său şi-a pus; pentru care, cu buna cuviinţă, îl lăudăm, zicând:
   Bucură-te, ales al Biserici dreptmăritoare;
   Bucură-te, al credinţei noastre soare;
   Bucură-te, că pentru adevăr toate ai suferit;
   Bucură-te, că, în chinuri, spre Cruce ai privit;
   Bucură-te, că de ucidea trupului nu te-ai înspăimântat;
   Bucură-te, că de ruşinarea sufletului ai scăpat;
   Bucură-te, că Dumnezeu din cer spre tine a căutat;
   Bucură-te, că duhul tău la Sine l-a luat;
   Bucură-te, că, primind har, vitejeşte ai pătimit;
   Bucură-te, că a viţei cunună de la Hristos ai dobândit;
   Bucură-te, că pătimirile tale multora le-au fost de folos;
   Bucură-te, că, privind la acestea, mulţi la Adevăr s-au întors;
   Bucură-te, Camasie, vrednicule următor a lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Aprins fiind de dragoste către Iisus Hristos, Camasie, mânia tiranilor ai înfruntat şi cu mare bărbăţie chinurile morţii ai răbdat, căci privind cu ochii minţii la veşnica fericire, lui Dumnezeu din inimă cântai: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Rază a Soarelui celui de taină ai fost pe pământul Sciţiei Mici, Filip, Preaînţelepte, căci pe păgâni i-ai luminat, pe Hristos înaintea tuturor mărturisind; pentru care te rugăm, auzi-ne şi pe noi, care te lăudăm cu unele ca acestea:
   Bucură-te, Filip, care pe cei din păgânătate i-ai îndreptat;
   Bucură-te, că pe Soarele cel veşnic la toţi L-ai arătat;
   Bucură-te, rodul Dumnezeului cel adevărat;
   Bucură-te, că în ogorul Lui cu râvnă ai lucrat;
   Bucură-te, că sămânţa Cuvântului bun ai primit;
   Bucură-te, că prin a ta osteneală însutit ai rodit;
   Bucură-te, că haina sufletului tău cu sânge mucenicesc s-a împodobit;
   Bucură-te, că pentru Nunta Mirelui cu ea te-ai pregătit;
   Bucură-te, că albinei te-ai asemănat şi la florile duhovniceşti ai zburat;
   Bucură-te, că mierea credinţei din Scripturi ai adunat;
   Bucură-te, că talantul tău cu dobândă lui Hristos l-ai adus;
   Bucură-te, că pentru acesta econom credincios te-a pus;
   Bucură-te, Filip, mărturisitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Zis-a oarecând Filip Apostolul către Hristos: „Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne va ajunge nouă”. Iar tu, Mucenice Filip, privind spre Dumnezeul cel în Treime slăvit, te-ai închinat Lui, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

După nemincinoasa mărturie a Scripturii, sfinţii vor judeca lumea, căci în vremea Judecăţii de apoi, prin faptele lor bune, pe păcătoşi îi vor mustra. Atunci tu, mucenice al lui Hristos, Zotic, să te rogi pentru noi, păcătoşii, ca să ne izbăvim de osândă, pentru care te lăudăm:
   Bucură-te, Zotic, Mucenice, care pentru noi la Dumnezeu mijloceşti;
   Bucură-te, că celor ce se roagă ţie ajutor dăruieşti;
   Bucură-te, că sfintele tale moaşte creştinii le cinstesc;
   Bucură-te, că prin ele daruri multe dobândesc;
   Bucură-te, cu cei ce cu tine au pătimit;
   Bucură-te, că împreună cu ei cununa ai primit;
   Bucură-te, că în Evanghelie ai crezut fără şovăire;
   Bucură-te, că prin gura ta s-a vestit mântuirea;
   Bucură-te, că a lui Hristos Cruce în inimă ai primit;
   Bucură-te, că de chinuri nu te-ai lepădat;
   Bucură-te, că te-ai împotrivit celor deşarte;
   Bucură-te, că de cele cereşti ai avut parte;
   Bucură-te, Zotic, viteazule ostaş al lui Hristos!

Condacul al 6-lea

Toţi fiii Bisericii dreptmăritoare cinstesc sfintele tale moaşte, Zotic, preafericite; iar tu, având îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-te pururi pentru noi smeriţii, care te cinstim şi lui Dumnezeu cântăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Veşmântul cel luminat al nestricăciunii, prin nevoinţe, ai primit de la Hristos, Mucenice Atal, şi de odihna veşnicei vieţi te-ai învrednicit. Vas ales al Domnului fiind, roagă-te pentru noi, care te lăudăm zicând:
   Bucură-te, Atal, care negrăit pe Hristos L-ai iubit;
   Bucură-te, că pentru dragostea Lui mult ai suferit;
   Bucură-te, cerbule însetat, care la Izvorul vieţii ai alergat;
   Bucură-te, că pe Dumnezeu cel Viu ai căutat;
   Bucură-te, că pomenirea ta cu laude o cinstim;
   Bucură-te, că la tine în rugăciuni smerite venim;
   Bucură-te, că celor ce te cheamă eşti mare apărător;
   Bucură-te, că prin a ta solire ei primesc grabnic ajutor;
   Bucură-te, că frica cea curată de Dumnezeu ai avut;
   Bucură-te, că voia Lui cu osârdie ai făcut;
   Bucură-te, că pătimirea ta sfântă ne-a fost de folos;
   Bucură-te, al credinţei diamant luminos;
   Bucură-te, Atal, mult pătimitorule pentru Hristos!

Condacul al 7-lea

Asemenea lui Avraam şi ucenicilor lui Hristos, prieten lui Dumnezeu te-ai făcut, Atal, că poruncile Lui le-ai păzit şi până la moarte pentru dragostea Lui ai suferit. Pentru aceasta viaţa veşnică ai dobândit şi acum cu îngerii Îl lauzi, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Hotărârea cea neclintită a credinţei tale, Camasie, văzând-o tiranii cei păgâni, după multe chinuri au poruncit a te da morţii. Tu însă cu bucurie moartea pentru Hristos ai primit, pentru care noi cu laude te cinstim:
   Bucură-te, Camasie, că spre cele cereşti ai râvnit;
   Bucură-te, că pentru aceasta viaţa veşnică ai moştenit;
   Bucură-te, că moartea cu bucurie ai aşteptat;
   Bucură-te, că pe Hristos în inimă L-ai purtat;
   Bucură-te, al muceniciei doritorule;
   Bucură-te, către veşnicie alergătorule;
   Bucură-te, că cele trecătoare întru nimic le-ai socotit;
   Bucură-te, că pe cele veşnice mult le-ai preţuit;
   Bucură-te, cetăţean al cereştii Împărăţii;
   Bucură-te, moştean al nepieritoarelor vistierii;
   Bucură-te, râvnitorule al raiului celui preafrumos;
   Bucură-te, îndreptătorul nostru al celor de jos;
   Bucură-te, Camasie, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 8-lea

Ierusalimul cel ceresc în minte având, Camasie, cu smerenie pe pământ ai vieţuit şi cu bucurie pentru Hristos cu moartea te-ai însoţit, iar acum în ceruri, împreună cu îngerii, cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Gata a fost inima ta, Filip Mucenice, de a nădăjdui spre Dumnezeu şi fără de frică pe Hristos înaintea tiranilor a mărturisi şi de vremelnica viaţă a nu te îngriji. Pentru care noi nevrednicii îndrăznim a te cinsti prin acestea:
   Bucură-te, Filip, al Împărăţiei cerurilor moştenitor;
   Bucură-te, că împreună cu îngerii eşti vieţuitor;
   Bucură-te, că pe Hristos-Adevărul ai mărturisit;
   Bucură-te, că pentru El cumplit ai pătimit;
   Bucură-te, că frumuseţi de nevăzut nouă pururi priveşti;
   Bucură-te, că în slăvite cântări acum te veseleşti;
   Bucură-te, că la limanul odihnei ai ajuns;
   Bucură-te, că acolo cunoşti adâncul cel de nepătruns;
   Bucură-te, că de acolo simţi mângâierea celor cereşti;
   Bucură-te, că împreună cu sfinţii te proslăveşti;
   Bucură-te, al Adevărului martor neînfricat;
   Bucură-te, al Bisericii sfeşnic luminat;
   Bucură-te, Filip, mărturisitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 9-lea

Pusu-ţi-ai sufletul pentru Hristos, Mucenice Filip, şi l-ai aflat ca aurul lămurit înaintea Domnului. Voit-ai a te jertfi lui Dumnezeu cu trupul, spre a dobândi învierea sufletului şi a cânta Lui în veci laudă: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Slavă şi mulţumire să aducem lui Dumnezeu pentru aflarea sfintelor moaşte ale martirului Zotic şi ale celor împreună cu dânsul pătimitori. La toţi smerit să ne închinăm şi pe Zotic să-l lăudăm, zicând:
   Bucură-te, Zotic, fiu iubitor al Bisericii dreptmăritoare;
   Bucură-te, sprijinul rugilor noastre stăruitoare;
   Bucură-te, a Sciţiei Mici mărturie creştinească;
   Bucură-te, a Dobrogei dăruire dumnezeiască;
   Bucură-te, al credinţei ortodoxe apărătorule;
   Bucură-te, al nostru către Domnul rugător;
   Bucură-te, a Tomisului podoabă duhovnicească;
   Bucură-te, al creştinilor comoară cerească;
   Bucură-te, floare cu mireasmă de nespus;
   Bucură-te, mărgăritar al Ierusalimului de sus;
   Bucură-te, al Bisericii crin preafrumos;
   Bucură-te, mlădiţă, cu rod de mult folos;
   Bucură-te, Zotic, viteazule ostaş al lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Veniţi, toţi iubitorii de dreaptă credinţă, să aducem închinăciune lui Zotic, oşteanul lui Hristos, care Biserica noastră cu rugăciunile sale o păzeşte şi împreună cu noi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

De mare fericire şi cinste pământul nostru s-a învrednicit prin aflarea moaştelor tale şi ale celor ce împreună cu tine au pătimit, Atal, pentru care, după cuviinţă, poporul cel dreptcredincios te laudă, zicând:
   Bucură-te, Atal, al Evangheliei propovăduitor;
   Bucură-te, al strămoşilor noştri luminător;
   Bucură-te, a credincioşilor mângâiere;
   Bucură-te, a cetăţii Noviodunum avere;
   Bucură-te, că prin aflarea moaştelor tale, dreapta credinţă s-a întărit;
   Bucură-te, că prin ele Biserica s-a împodobit;
   Bucură-te, al lui Hristos vrednic slujitor;
   Bucură-te, al cereştilor lăcaşuri locuitor;
   Bucură-te, al Sciţiei Mici nepreţuit odor;
   Bucură-te, al păgânilor biruitor;
   Bucură-te, al sufletelor noastre făclie luminoasă;
   Bucură-te, a creştinilor podoabă aleasă;
   Bucură-te, Atal, mult pătimitorule pentru Hristos!

Condacul al 11-lea

Să se bucure Niculiţel, că mare vistierie duhovnicească din el s-a arătat şi astăzi toţi credincioşii cu inimă curată pe Mucenicul lui Hristos, Atal, îl cinstim, cântând lui Dumnezeu laudă: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Nu te-ai temut de cei ce ucid trupul, Mucenice Camasie. De aceea, cu mare îndrăzneală pe Hristos L-ai mărturisit şi sufletul tău, prin răbdarea chinurilor, ai dobândit. Auzi-ne pe noi, nevrednicii, care cu umilinţă te lăudăm, zicând:
   Bucură-te, Camasie, că dorire cerească ai avut;
   Bucură-te, că de tirani nu te-ai temut;
   Bucură-te, al raiului mult râvnitor;
   Bucură-te, al nemuririi moştenitor;
   Bucură-te, că până la sânge şi moarte ai suferit;
   Bucură-te, că, prin îndelungă răbdare, sufletul ţi-ai dobândit;
   Bucură-te, că slava deşartă ai trecut-o cu vederea;
   Bucură-te, că slava cea veşnică ţi-a fost mângâierea;
   Bucură-te, doritorule fierbinte pentru a ta mântuire;
   Bucură-te, alergătorule spre veşnica fericire;
   Bucură-te, că acum în ceruri cu drepţii te veseleşti;
   Bucură-te, că prin a ta solire pe noi ne mântuieşti;
   Bucură-te, Camasie, vrednicule următor al lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Dragoste şi credinţă fierbinte către Hristos având, Prealăudate Camasie, Mucenice, cu bărbăţie pe tirani i-ai înfruntat şi pentru adevăr trupul la chinuri ţi l-ai dat, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Mucenicului Filip laudă din toată inima să-i aducem, că acesta jertfă vie lui Dumnezeu s-a dat şi sufletul pentru El şi-a pus, iar acum, pururi stând înaintea Domnului, se roagă pentru noi, care îl cinstim zicând:
   Bucură-te, Filip, a Bisericii podoabă frumoasă;
   Bucură-te, a Soarelui dreptăţii rază luminoasă;
   Bucură-te, că iubirea lui Hristos în tine s-a sălăşluit;
   Bucură-te, că pentru dragostea Lui în chinuri te-ai jertfit;
   Bucură-te, că prin fapte tăria credinţei ai arătat;
   Bucură-te, următorul lui Hristos cel adevărat;
   Bucură-te, cel ce cu bărbăţie urgia chinurilor ai primit;
   Bucură-te, că de sfârşit mucenicesc te-ai învrednicit;
   Bucură-te, că de moarte nu ţi-a fost teamă;
   Bucură-te, că vremelnicele dureri nu le-ai luat în seamă;
   Bucură-te, măslin al raiului celui mult dorit;
   Bucură-te, că, în viaţă fiind, la cer ai râvnit;
   Bucură-te, Filip, mărturisitorule al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 13-lea

O, Preafericiţilor Mucenici ai lui Hristos: Zotic, Atal, Camasie şi Filip, rugaţi-vă Preamilostivului Dumnezeu pentru Biserica noastră dreptmăritoare şi pentru poporul cel credincios, ca să dobândim prin rugăciunile voastre îndurare, pace şi har, spre a cânta împreună cu voi, acum şi în veacul viitor: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Cu dreaptă credinţă şi evlavie se cuvine …, Condacul 1: Veniţi toţi credincioşii…,

Icosul 1

Cu dreaptă credinţă şi evlavie se cuvine să lăudăm pe Zotic, Mucenicul, care paharul suferinţelor cu bucurie a băut, cu botezul sângelui s-a botezat şi până la moarte a urmat lui Hristos. De aceea şi noi cu dragoste să-l cinstim, zicând:
   Bucură-te, Zotic, martirul lui Hristos;
   Bucură-te, al crucii apărător zelos;
   Bucură-te, trandafir din grădina părintească;
   Bucură-te, rugătorule pentru obştea creştinească;
   Bucură-te, că sângele tău tot pământul nostru a adăpat;
   Bucură-te, că prin tine credinţa vie s-a arătat;
   Bucură-te, mărgăritar de preţ, ascuns sub pământ;
   Bucură-te, că ale tale moaşte s-au găsit în mormânt;
   Bucură-te, comoară sfântă strămoşească;
   Bucură-te, nestemată scumpă duhovnicească;
   Bucură-te, al Evangheliei vestitor neînfricat;
   Bucură-te, al Bisericii far prealuminat;
   Bucură-te, Zotic, viteazule ostaş al lui Hristos!

Condacul 1

Veniţi, toţi credincioşii, să lăudăm pe Zotic, pe Atal, pe Camasie şi pe Filip, Mucenicii lui Hristos, care au propovăduit adevărata credinţă şi au primit cununa cerească. Iar voi, fericiţilor, cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, din toate nevoile sloboziţi-ne pe noi, care strigăm: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre!

şi această

Rugăciune către Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip

Sfinţilor Mucenici şi martori ai lui Hristos, Zotic, Atal, Camasie şi Filip, vrednicilor urmaşi ai Sfântului Apostol Andrei, care pe aceste locuri ale Sciţiei Evanghelia aţi vestit, voi din toată inima, cu tot cugetul şi din toată puterea voastră pe Dumnezeu aţi iubit şi până la cea din urmă suflare pentru El aţi pătimit. Mulţumim cu umilinţă Sfintei Treimi pentru purtarea Sa de grijă, Care, atâtea veacuri sub pământ, sfintele voastre moaşte le-a păstrat şi după aceasta a binevoit a le dărui Bisericii noastre dreptmăritoare, spre mângâierea şi folosul de obşte al credincioşilor. Cu adevărat la voi s-au împlinit graiurile sfinte: „Pe cei care Mă slăvesc pe Mine, îi slăvesc şi Eu pe ei”, şi: „Prin Sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale, întru dânşii”.

Voi cu sufletele înaintea Domnului staţi, iar prin sfintele voastre moaşte, laturile ţării noastre le împodobiţi. Fericit este străbunul nostru pământ, care s-a adăpat cu sângiurile voastre şi în care se odihnesc sfintele voastre moaşte. Drept aceea, cu credinţă, cu evlavie şi cu smerenie cădem către voi, adevăraţilor mucenici şi prieteni ai lui Hristos, cerându-vă să ocrotiţi prin sfintele voastre rugăciuni ţara aceasta şi Biserica noastră cea dreptmăritoare şi pe toţi cei ce cu bună cucernicie aleargă la sprijinul vostru şi vă pun mijlocitori către Preabunul Dumnezeu, de la Care, prin solirile voastre, să dobândim şi noi milă, pace şi ajutor în veacul de acum şi în vremea morţii noastre şi la Judecata cea de Apoi. Amin.

Şi se face otpustul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *