4 decembrie: Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Varvara

Sfânta Mare Muceniță Varvara

Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Varvara

Troparul Sfintei Mari Muceniţe Varvara, glasul al 4-lea:

Pe Sfânta Mare Muceniţă Varvara să o cin­stim; că a sfărâmat cursele vrăjmasului şi ca o vrăbioară s-a izbăvit dintr-însele, cu ajutorul Armei Crucii, Preacinstita.

 Cântarea 1, glasul al 2-lea

Irmos: Întru adânc a aşternut…

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, Preasfântă Treime Cinstită, mai presus de toate, Ceea Ce dai robilor Tăi darul cel mai presus de gând, insuflă în min­tea mea cea întunecată Raza Cea de Lumină Purtătoare, ca să laud pe Sfânta Muceniţă a Ta Varvara, cea pururea fericită.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată rânduiala cuvintelor de laudă este covârşită, cu ade­vărat, de mărirea mucenicilor Tăi, Iubitorule de oameni. Ci, primind lauda cea din credinţă şi după putere, trimite-ne nouă, Stăpâne, răsplătire îmbelşugată.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un trandafir preafrumos dintr-o rădăcină plină de spini odrăslind Mărita Varvara, a umplut Biserica lui Hristos de dulce mireasmă, roşindu-se prin sânge cu roşeala nevoinţei; pe care după vrednicie o fericim.

Cântarea a 3-a

Irmos: Înflorit-a pustiul…

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănită fiind de săgeata cea preadulce a dragostei Tale, ca a unui Mire, Stăpâne, purtătoarea de biruinţă Sfânta Muceniţă Var­vara a urât toată necredinţa părintească.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nici farmecul desfătării, nici strălucirea frumuseţii şi a bo­găţiei, nici dulceţile tinereţii nu te-au amăgit pe tine, Mărită Varvara, ceea ce ai fost mireasă a lui Hristos, bună fecioară.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Către luptele cele desăvârşite nici slăbiciunea femeiască, nici vârsta cea tânără nu te-au împiedicat; că s-au întărit, Hristoase, cu Puterea Ta cea nevăzută. 

Cântarea a 4-a

Irmos: Venit-ai din Fecioară…

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Născându-Te din Fecioară, ai dăruit tinerelor fecioare să surpe trufia celui viclean. Pentru aceasta strălucita birui­toare Muceniţă Varvara a batjocorit în­drăzneala aceluia.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Crucea Ta ai stricat pu­terea morţii; pentru aceasta, Hristoase, Fecioara Varvara necruţându-şi trupul său, cu minte prea tare a răbdat vitejeşte rănile.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Amăgită fiind strămoaşa mai înainte de meşteşugirile celui înşelător, alungată a fost din desfătarea Raiului; iar Sfânta Varvara batjocorindu-l pe acela, sălăş­luieşte acum în Cămara cea Cerească de nuntă. 

Cântarea a 5-a

Irmos: Mijlocitor lui Dumnezeu…

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poruncind să se lumineze baia cu trei ferestre, ai zugrăvit în chip tainic botezul, Sfânta Muceniţă Varvara, care este curăţirea cea purtătoare de lumină a sufletelor, prin Lumina Preasfintei Treimi.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinta Varvara ferindu-se de nebu­nia cea cumplită a tatălui ei, muntele îndată despicându-se a primit-o; ca şi oarecând pe întâia Muceniţă Tecla, cea pururea mărită, prin minunea lui Hristos.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfânta Muceniţă Varvara cea prealăudată, aprinzându-se de râvna Adevăratului Dumnezeu, a scuipat în feţele cele spurcate ale idolilor celor mincinoşi, bătându-şi joc, fecioara, de stăpânitorul lumii. 

Cântarea a 6-a

Irmos: Întru adâncul greşelilor…

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum ai făgăduit, Mân­tuitorule, ai dăruit înţelep­ciunea Dumnezeiască celor ce luptă pentru Tine, înaintea di­vanului judecătorilor celor ne­drepţi; de care şi Sfânta Varvara Muceniţa, s-a umplut.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înşelăciunea celor fără de Dumnezeu ai vădit-o cu cuvân­tul, de Dumnezeu Înţelepţită, Varvara Preamărită; şi cu stă­ruinţa în fapte ai înspăimântat minţile tiranilor.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtătoarea de biruinţă, cea fără de prihană şi-a dat trupul să-i fie sfâşiat în chinuri îngrozitoare şi să fie strujit cu mănunchiuri de păr, pentru Hristos. 

CONDAC, glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Lui Hristos, Celui în Treime cu evlavie Lăudat, urmându-i tu, purtătoare de biruinţă, ai nimicit templele idolilor; şi luptând în mijlocul locului de pătimire, Sfântă Muceniţă Varvara, nu te-ai temut de ameninţările tiranilor, ceea ce ai avut îndrăznire băr­bătească, cu glas mare cântând pururea: cinstesc Preasfânta Treime, Dumnezeirea Cea Una. 

Cântarea a 7-a

Irmos: Porunca cea potrivnică…

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tiranul cel ce se semeţea să cuprindă pământul şi să piardă marea, zace ca o ju­cărie la picioarele Fecioarei Varvara; că pe acesta slăbindu-l Hristos, ea l-a legat ca pe o vrabie neputincioasă.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bătăi de neîndurat chinuit fîindu-ţi tot trupul şi înroşit de curgerile de sânge şi coasta-ţi arsă fiind, ai răbdat, muceniţă prealăudată, dând mulţumită lui Hristos, Mărită Varvara.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, cruzimea cea fără de ome­nie şi fără de simţire a tiranilor şi preamulta lor nelegiuire! Că au tăiat cumplit cu sabia ca într-o măcelărie sânii muceniţei, care şi-a lipit mintea de Dătătorul de răsplată, Hristos. 

Cântarea a 8-a

Irmos: Cuptorul cel cu foc…

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-ţi-S-a Hristos în Lumină Neapropiată, ţie, celei ţinută în temniţă, Sfântă Varvara, îndemnându-te să îndrăzneşti, vindecându-ţi rănile şi bucurie dăruindu-ţi. Pentru aceasta te-ai într-aripat de dragostea Mirelui tău.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înger luminat te-a îmbrăcat în haină luminoasă pe tine, care ţi-ai dăruit hainele tale la săraci pentru Hristos, Cinstită Muceniţă Varvara, purtându-te ca pe o mireasă; că ai dezbrăcat îm­preună cu haina şi patimile, muceniţă, primind schimbare Dumnezeiască.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-s-a împlinită în chip lă­murit proorocia Ta, Hristoase; că tatăl dă la moarte pe fiu, ticălosul părinte al muceniţei Tale, făcându-se însuşi lucrător al înjunghierii. Pentru aceasta cu foc din cer a fost mistuit. 

Cântarea a 9-a

Irmos: Fiul Părintelui…

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrând să dobândeşti prin sabie sfârşit fericit mu­ceniciei tale, Sfântă Varvara, împreu­nă cu Sfânta Iuliana te-ai învrednicit cununilor, auzind Glas Dum­nezeiesc, care a împlinit rugăciunile tale.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos plinind cererea ta, Muceniţă Varvara, purtătoare de biru­inţă, dă tămăduiri tuturor celor ce săvârşesc cu adevărat, cu credinţă pomenirea ta din fie­care an. Că minunile tale au co­vârşit nisipul mării, mărită muceniţă.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Varvara, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unindu-te acum cu Hristos, Mirele tău, Cel Ce domneşte peste toate şi strălucind de Slava Dumnezeieştii Lumini în Cereştile Cămări, Sfântă Varvara, cauţi spre cântăreţii tăi, scăpându-i de patimi şi aducându-i la Dumnezeul Cel Viu. 

SEDELNA, glasul al 3-lea

Podobie: De frumuseţea Fecioriei…

Cu prilejul chinuirii tale pe toţi i-ai înspăimântat; că ai răb­dat bătăi de la tirani, legături, chinuri şi temniţă, Sfântă Varvara Preafericită. Pentru aceasta şi cunună din ceruri ai primit de la Dumnezeu, pe Care L-ai iubit cu totul şi ai alergat la Dânsul. Acela ţi-a dat ţie să izvorâşti şi tămăduiri oamenilor, muceniţă. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1

Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Minunea cea Uimitoare a zămislirii şi chipul cel negrăit al naşterii, întru tine, s-au făcut cunoscute, Curată, pururea Fecioară. Mintea mi se înfricoşează şi cugetul mi se înspăi­mântă de mărirea ta, ce se în­tinde asupra tuturor, spre mân­tuirea sufletelor noastre. 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1

Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Lângă Crucea Domnului stând şi plângând, ca o Maică Bună, Curata striga: vai mie, Fiul meu! Vai mie, Lumina ochi­lor mei! Cum ai fost întins pe cruce, Tu, Care Dumnezeieşte ai întins cerul ca un cort şi scoţi din mare izvoare de ape, cu Porunca Ta?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *