3 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Achepsima, episcopul, Iosif, preotul şi Aitala, diaconul

 3 nov, sf_achepsima_iosif_aitala

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII SFINŢIŢI MUCENICI ACHEPSIMA EPISCOPUL, IOSIF PREOTUL ŞI AITALA DIACONUL

Troparul Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 Cântarea 1, glasul 1

Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminaţi, mucenicilor, cu strălucirile Celui în Trei Lumini, izbăviţi-ne de întunericul păcatului şi de patimi, pe noi cei ce cinstim cu dreaptă credinţă această preasfinţită pomenire a voastră.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiindu-vă gândul plecat, preasfinţilor, cu legile Stăpânului şi Dumnezeului, bărbăteşte v-aţi abătut de la legile care poruncesc a face fărădelege. Drept aceea pătimind, după lege, aţi câştigat mărire.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adusu-v-aţi jertfe preacurate lui Hristos, cu junghiere de bunăvoie, preafericiţilor mucenici, făcându-vă slujitori sfinţiţi şi jertfitori Celui Ce cu a Sa junghiere de bunăvoie a înviat lumea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut pe Dumnezeul Cel Necuprins, cuprins în Trup, făcându-Se trup din multa bunătate, Fecioară, roagă-L să mântuiască din primejdii pe robii tăi. 

Cântarea a 3-a

Irmos: Însuţi Cel Ce ştii neputinţa…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Achepsima, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arzând patimile cu focul strălucirii, Preasfinţite Achepsima, mai înainte de încercarea luptei, ai fost jertfit de cei fărădelege ca un berbec preaales, sfinţind mulţimile credincioşilor cu curgerile sângiurilor tale.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fără drept fiind chinuit, înţelepte şi zdrobit cu toiege şi cumplit sfâşiat cu chinurile, nu te-ai lepădat de Dumnezeiescul nume, n-ai jertfit focului, Sfinte Iosif, Preaalesule, fiind înfierbântat cu râvna credinţei.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Aitala, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bătut fiind pe spate şi pe piept fără de milă, răbdai Sfinte Aitala, ca şi cum ar fi pătimit altul, căci cu gândul desăvârşit priveai, mucenice, către Dumnezeu, Cel Ce poate să mântuiască pe cei ce cred cu tot sufletul în El, prealăudate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tine ne-a Răsărit nouă Soarele Cel Neapus, Ceea ce eşti fără prihană, cu străluciri luminătoare luminând lumea, cea biruită de întuneric, care era la pierzare de înşelăciunea vrăjmaşului, Preasfântă Fecioară, Mireasa lui Dumnezeu. 

Cântarea a 4-a

Irmos: Munte umbrit cu darul…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Achepsima, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvintele Dumnezeieştii cunoştinţe, tare ai biruit pe vrăjmaşii cei biruiţi de întunericul necunoştinţei, Înţelepte Achepsima, neînspăimântându-te de chinurile la care aceia supuneau sfântul tău trup, fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin viclenire te sileau cu foc cei ce se închinau focului, să-i aduci cinste lui. Iar tu, fiind cu gândul înfierbântat de dragostea lui Dumnezeu, te-ai lepădat cu totul a sluji focului, luând mângâierea, care te întărea pe tine, Sfinte Iosif.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Aitala, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind plin de Dumnezeieştile ape ale Duhului, Sfinte Aitala, ai scăpat de apele cele tulburi şi amare ale necredinţei; şi în curgerile sângiurilor tale cele vărsate, mucenice, ai înecat pe vrăjmaşii cei nevăzuţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Podoabă Sfinţită te-ai arătat sfinţilor mucenici, Fecioară, cu adevărat şi Scăpare credincioşilor, Zid şi Întărire şi Izbăvire Desăvârşită. Pentru aceea cu mare glas, te mărim. 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cel Ce ai luminat…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fericiţi v-aţi arătat, că aţi propovăduit cu bărbăţie pe Cuvântul Cel Fericit în privelişte, pururea pomeniţilor, pe Cel Ce v-a împreunat cu cetele fericiţilor, căci aţi biruit cu toată lauda.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Turnuri neclătinate v-aţi arătat credinţei, meşteşugirile vrăjmaşului cu totul pierzându-le, Sfinte Iosif Preaminunate, Sfinte Achepsima, sfinţite tăinuitorule şi Sfinte Aitala Preasfinţite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfărâmându-se de bătăi trupurile mucenicilor, au sfărâmat puterea cea neputincioasă a necredinţei, arătând foarte bine dragostea sufletului cea tare către Stăpânul şi Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce te-a păzit, Fecioară, Nestricată ca şi înainte de naştere, pe tine cea fără de prihană, sălăşluindu-Se în pântecele tău mai presus de fire a ieşit Dumnezeu şi Om, îndumnezeind firea, pe care a luat-o pentru bunătatea Sa. 

Cântarea a 6-a

Irmos: Înconjuratu-ne-au pe noi…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţandu-se tare, valurile chinurilor nu au acoperit bărbăţia voastră şi buna tărie, înţelepţilor. Căci cu Dumnezeiască cârmuire aţi ajuns la limanul cel lin al mântuirii, veselindu-vă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile sfinţitelor voastre sângiuri, sfinţilor, roşindu-vă Dumnezeiasca haină, fericiţilor şi cu cuviinţă îmbrăcându-vă cu ea, împărăţiţi împreună cu Împăratul Cel Nemuritor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Frumoşi v-aţi făcut cu podoabele luptelor şi împreună aţi mers înăuntru în cămara cea de mire, sfinţilor; îndumnezeindu-vă luminat, v-aţi arătat fii după aşezare cu toată lauda, ai Tatălui luminilor, cei ce sunteţi vrednici de minuni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Omorâtu-s-a vrăjmaşul cu naşterea ta cea purtătoare de viaţă, Fecioară Curată şi a înviat Adam, fiind omorât de demult din neascultare, gustând din pom. Pentru aceea te laudă şi te fericeşte pe tine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană. 

CONDAC, glasul al 2-lea

Podobie: Cântând cele de sus…

Cele Dumnezeieşti de Taină le-ai învăţat, înţelepte, cu cinste, jertfă primită ai fost, de Dumnezeu fericite. Că paharul lui Hristos ai băut cu mărire, Sfinte Achepsima, cu cei împreună pătimitori cu tine, rugându-te neîncetat pentru noi toţi. 

Cântarea a 7-a

Irmos: Pe tine, Născătoare de Dumnezeu…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind din pământul persienesc, ca nişte stele luminoase, Sfinţii Iosif şi Aitala cu strălucirile luptelor au luminat lumea, cu dreaptă credinţă strigând: Dumnezeul Cel Prealăudat al Părinţilor şi Preaslăvit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu multe osteneli aţi câştigat viaţă fără de osteneală, mucenici ai lui Hristos. Pentru aceea, cu rugăciunile voastre, uşuraţi toată osteneala şi supărarea totdeauna, de la cei ce strigă, prealăudaţilor: Dumnezeul Părinţilor Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfântul Achepsima cel acum preasfinţit şi pe Minunatul Iosif şi pe Marele Aitala, pe sfinţiţii mucenici, cu cuvinte sfinţite acum să-i lăudăm, strigând: Dumnezeul Părinţilor Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeiască Podoabă a ierarhilor şi Cunună pătimitorilor celor cu bună laudă, te-ai făcut cu adevărat, Preacurată şi întărire celor ce cântă totdeauna: Dumnezeul Părinţilor Cel Lăudat şi Preaslăvit. 

Cântarea a 8-a

Irmos: În cuptor tinerii lui Israel…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind socotiţi înaintea vrăjmaşilor ca nişte urâţi, înţelepţilor, vă mutaţi din loc în loc, pentru ispita multor biciuiri, strigând: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe trupul gol luând voi răni, aţi rănit pe vrăjmaşul cel fără de trup, prealăudaţilor, cu suliţa răbdării, cântând: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ucişi cu pietre, ca odinioară cel întâi între mucenici, nu v-aţi lepădat de Piatra Cea cu adevărat Nesfărâmată, Hristos, cei ce sunteţi cu nume mare, cântând: toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Ca pe o Unime după Fire Neamestecată, iar după Feţe Treime, să slăvim pe Tatăl Cel mai înainte de veci fără de început, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, cântând: toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iacob te-a văzut odinioară Scară, Fecioară, prin care Cel mai presus de fiinţă S-a pogorât pe pământ, iar pe noi ne-a suit către Înălţime. Pe Acesta neîncetat Îl lăudăm, Născătoare de Dumnezeu şi-L preaînălţăm întru toţi vecii. 

Cântarea a 9-a

Irmos: Chipul naşterii tale…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte suişuri şi scări, suindu-vă pe voi către cer, s-au arătat mulţimile pietrelor, Fericite Iosife şi Sfinte Aitala, Preamăriţilor, prin care fiind omorâţi, v-aţi învrednicit de nemurire, prealăudaţilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să stăm cinstind cu dreaptă credinţă pe minunatul Sfânt Mucenic Achepsima, pe preaalesul lucrător de cele sfinte, Sfântul Iosif şi pe slujitorul Tainelor lui Hristos, pe Marele Mucenic Aitala, pe slujitorii lui Dumnezeu cei cu bună laudă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Acum fiind sălăşluiţi aproape de Dumnezeu şi învrednicindu-vă de lumină negrăită şi unindu-vă cu Cetele îngereşti şi fiind împreună cu oştile mucenicilor, cu aceştia, purtătorilor de lupte, împreună rugaţi-vă totdeauna pentru noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Taina cea înfricoşătoare a naşterii tale nu poate nicicum limba să o spună, că ai Întrupat pe Domnul cerului şi a toată zidirea, sărăcindu-Se cu Trup, Maică Fecioară Curată; pentru aceea, cu un glas împreună, te slăvim pe tine. 

SEDELNA, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi…

Sfântul Iosif viteazul luptător, Sfântul Achepsima pierzătorul înşelăciunii şi Sfântul Aitala strălucitul luptător cel nebiruit, stelele cele luminoase ale credinţei, să fie lăudate astăzi în cântări, cu adevărat după vrednicie. Că aceştia au întunecat înşelăciunea perşilor, neslujind soarelui, nici închinându-se focului, către care cu credinţă să strigăm: rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să dea iertare de greşeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi…

Laudă de mulţumire după datorie aduc ţie, Stăpână, ca văduva doi bani, pentru toate harurile tale. Că tu te-ai arătat Acoperământ şi Ajutor, scoţându-mă întotdeauna din încercări şi din necazuri. Pentru aceea, ca din mijlocul cuptorului celui cu văpaie izbăvindu-mă de cei ce mă necăjesc, strig către tine din inimă: Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi, rugându-te Fiului tău şi Dumnezeu să mi se dea iertare de greşeli, că pe tine te am Nădejde, eu, nevrednicul robul tău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *