29 octombrie: Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Muceniţă Anastasia Romana

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Muceniţă Anastasia Romana

Troparul Sfintei Cuvioase Muceniţe Anastasia Romana, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Anastasia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul: Să cântăm Domnului Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preamărit.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dă-mi luminare, mireasă a lui Dumnezeu, mie celui ce cin­stesc această purtătoare de lu­mină pomenire a ta, alungând întunericul sufletului meu.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul te-ai închinat pe sineţi Ziditorului tău încă din scutece şi cu focul înfrânării ai ars poftele trupului.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suindu-te către înălţimea muceniciei, muceniţă, care ai numele Învierii, te-ai învred­nicit ca o fecioară de Cămara Cea Înţelegătoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Scara cea Înaltă până la cer, de care se sprijinea Dumnezeu, făcând pe oameni cereşti, te lăudăm Fecioară.

Cântarea a 3-a

Irmosul: Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea judecăţii tiranice ai stat, propovăduind pe Dumnezeu Cuvântul, pe Hristos Îm­păratul şi Făcătorul şi Stăpâ­nul tuturor.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frumuseţea cea din inimă a chipului celui văzut risipindu-se, te-a arătat pe tine preafrumoasă, celor ce te vedeau, prealăudată.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bogăţie neîmpuţinată de tă­măduiri ţi-a dat ţie, fecioară, Hristos, a Cărui sărăcie ai iubit de bună voie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuptorul păcatelor mele stinge-l cu focul rugăciunilor tale, Maica lui Dumnezeu, aducându-mi Dumnezeiasca Rouă a iertării.

Cântarea a 4-a

Irmosul: Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preamărit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine muceniţă, care din ti­nereţe ai purtat jugul cel uşor, te-au osândit cei fărădelege, să porţi lanţ de fier.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picăturile sângelui tău au stins jăratecul mulţimii zeilor; iar făclia minunilor tale a ars materia patimilor.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Despuind prea vicleanul trupul tău, de har nu l-a putut despuia; ci, mai degrabă ţi-a pricinuit ţie haină ţesută de sus, care nu se rupe.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicându-te mai presus de pământ, se aprindea, fericită, foc pe pieptul tău, care aprin­dea dragostea ta către Stăpâ­nul, frumoasă fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

După naştere, ai rămas Fecioară Nestricată, ca şi mai înainte de naştere; că ai născut Prunc Tânăr, pe Cel Cunoscut mai înainte de veci.

Cântarea a 5-a

Irmosul: Mânecând grăim către Tine, Doamne, mântuieşte-ne pe noi; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Necuprinsă de focul cel ma­terial te-ai arătat Muceniţă Anastasia; că te răcorea pe tine focul cel din inimă, al Dum­nezeieştii dragoste.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfrumuseţându-se, muceniţă, obrazul tău de pălmuire, ai pălmuit obrajii vrăjmaşilor celor prea urâţi.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întinsă fiind pe lemn, de Dumnezeu gânditoare, Sfântă Anasta­sia, pentru dragostea Mirelui tău, ai închipuit Dumnezeiasca Patimă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lăudămu-te pe tine, pururea Lăudată, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu; că ai născut cu Trup pe Dumnezeu Cel Prealăudat.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Haină luminoasă dă-mi mie, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zdruncinându-ţi-se trupul cu chinuri, însemna îndrepta­rea voirii tale către Dumnezeu, Sfântă Anastasia Prealăudată.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fost-ai spânzurată sus, răbdând bătăi, muceniţă şi ferind nerănit sufletul cel ales, ceea ce eşti vrednică de laudă.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdat-ai tăierea sânilor, care hrănea cu lapte credin­cioşii, tăierea mâinilor şi a pi­cioarelor, muceniţă mult pătimitoare, uitându-te la Mirele tău Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut pe Dum­nezeu Iubitorul de oameni, Stă­până Iubitoare de bine, roagă-L să ne izbăvească pe noi de focul gheenei.

 

CONDAC, glasul al 3-lea

Podobie: Fecioara astăzi…

Cu apele fecioriei curăţindu-te, cuvioasă, cu sângele mu­ceniciei încununându-te, Sfântă Muceniţă Anas­tasia, dai celor ce sunt în nevoi tămăduiri de boli şi mântuire celor ce se apropie către tine din inimă; că tărie ţi-a dat ţie Hristos, Mirele tău, Cel Ce iz­vorăşte har pururea curgător.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul: Tinerii evrei au călcat vă­paia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, cân­tând: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci!

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unde este sunetul glasului celor ce prăznuiesc, acolo dănţuieşti pătimitoare cu fecioarele cântând Ziditorului: Binecu­vântat eşti Doamne Dum­nezeule în veci!

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-ţi mădularele zdro­bite şi suferind dezrădăcina­rea unghiilor, te-ai adus jertfă lui Hristos, cântând: Binecu­vântat eşti Doamne Dum­nezeule în veci!

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Dumnezeu gânditoare, arătatu-te-ai ca o vie, tăindu-ţi-se mâinile şi picioarele ca nişte ra­muri şi nouă izvorându-ne vi­nul cel înţelegător, care veseleş­te inimile şi alungă beţia pati­milor, Sfântă Anastasia.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De focul cel mistuitor nu te-ai înspăimântat, asemănându-te ti­nerilor celor de demult. Că ai luat Dumnezeiască Rouă, ceea ce eşti curată, cântând: Binecu­vântat eşti Doamne Dumnezeule în veci!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îmbrăcându-Se Domnul în Om Deplin, afară de păcat, a ieşit din pântecele tău, Curată, Purtător de Trup; pe Care roagă-L să mântuiacă pe cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă.

Cântarea a 8-a

Irmosul: Tiranul haldeilor a ars cuptorul nebuneşte, de şapte ori, pentru cinstitorul de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia cu o Putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului, au cântat: tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi-L întru toţi vecii!

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un biruitor ai făcut vite­jie, purtătoare de lupte, Sfântă Prealăudată Cuvioasă Muceniţă Anastasia şi împotriva rătăcirii ai ridicat semne de biurinţă. Că lipsirea de mâini şi de picioare ai răbdat şi ai suferit tăierea sânilor şi dezrădăcinarea dinţi­lor tăi, muceniţă, cântând cu bucurie: popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii!

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca soarele cel cu totul luminos ai strălucit cu razele fecioriei şi cu podoabele muceniciei şi lumea ai luminat-o cu strălucirile cele vărsătoare de lumină ale răbdării tale celei multe, Sfântă Anastasia, cu osârdie cântând: preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii!

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sufletul meu cel întinat cu patimile, mireasă a lui Dum­nezeu şi întunecat de năpădi­rile şarpelui, cu rugăciunile tale curăţeşte-l de rele şi-l fă strălucitor cu arătarea ta cea luminoasă, Cinstită Muceniţă Anastasia; şi învredniceşte-mă să cânt: popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine cea Curată şi fără prihană, dorindu-te Sfânta fecioară Anastasia şi-a păzit şi trupul şi sufletul fără prihană, arzând aţâţările patimilor cu răbdare şi suferind ispita a multor chi­nuri; şi acum dănţuieşte în Cereştile Cămări, veselindu-se îm­preună cu tine întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Irmosul: Înspăimântatu-s-a de aceas­ta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor Trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile Cetelor îngereşti şi omeneşti pe tine te mărim.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind spânzurată pe lemn, ai închipuit Patima Cea mântuitoare a Cuvântului lui Dum­nezeu şi ai suferit tăierea mâi­nilor şi a picioarelor, dezrădă­cinarea dinţilor, tăierea limbii şi a sânilor, Preacurată Anastasia, lauda sihaştrilor, podoaba mu­cenicilor.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o mireasă te-ai împodobit cu frumuseţile, logodindu-te cu Mirele, prin patimile cele rodi­toare de bunătăţi şi ca o aleasă te-ai sălăşluit înăuntrul Cămă­rilor celor Luminate, purtând făclia fecioriei. Şi acum împă­răteşti, Sfântă Muceniţă Anastasia, dimpreună cu Cel Ce este Viu în veci.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ostenelile tale picură dul­ceaţa, care pierde amărăciunea păcatului; iar mormântul tău izvorăşte râuri de tămăduiri şi îneacă toate patimile şi bolile cele cumplite întru Slava Mântuitorului, Celui Ce după vred­nicie te-a mărit pe tine, Prealăudată Anastasia.

Stih: Sfântă Muceniță Anastasia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcut-au vitejie femeile, întărindu-se cu Crucea Ta, Hristoase Atotputernice; şi capul vrăjma­şului celui cu multe uneltiri bărbăteşte l-au zdrobit, Cuvântule al lui Dumnezeu; şi câştigând Locaşul Raiului, cu bucurie s-au împărtăşit Dumnezeirii, lăudându-Te pe Tine după vrednicie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dacă a cunoscut muceniţa Ta, Doamne, că Te-ai îmbrăcat cu Trup de femeie, fiind lumi­nată cu razele fecioriei şi înflo­rită cu sângele muceniciei, s-a adus Ţie, Hristoase, ca unui Împărat al zidirii, urmând după Maica Ta.

SEDELNA, glasul 1

Podobie: Mormântul Tău…

Din pruncie te-ai închinat lui Dumnezeu, preacuvioasă, omorând patimile trupului cu înfrânarea, te-ai suit la înălţimea mu­ceniciei cea preamărită, luptându-te după Lege, Preacuvioasă Muceniţă Anastasia şi surpând în prăpastie pe ba­laur cu Puterea Duhului.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1

Podobie: Mormântul Tău…

Pe Rugul pe care Moise l-a văzut nears, pe Muntele lui Dumnezeu, pe Norul cel Preasfânt, pe Cortul cel Neîntinat, pe Masa cea Primitoare de Dumnezeu, pe Palatul Împăratului Celui Preaînalt, pe Uşa cea cu totul Lumi­noasă şi Neumblată, pe tine Fecioară te lăudăm.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1

Podobie: Mormântul Tău…

Crucea Ta o laud şi Patimilor Tale mă închin şi bunătatea Ta o slăvesc, Fiule; că de bună voie ai răbdat moarte de ocară. Ce adâncime străină şi înfricoşă­toare este aceasta a rânduielii Tale celei negrăite, Mântuito­rule grăia către Tine Maica Ta!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *