29 iulie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Calinic

Sfântul Mucenic Calinic

Troparul Sfântului Mucenic Calinic, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Calinic, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Armele lui Faraon şi puterea lui le-a aruncat în mare Cel Tare întru războaie; să-I cântăm cântare nouă, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Punându-te pe căruţă înţelegătoare, cu adevărat ai înecat cetele egipteanului celui înţelegător, în Marea Roşie cea din sângiuirile tale, Sfinte Calinic, Lauda mucenicilor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeiască haină îmbrăcându-te, înţelepte, te-ai dezbrăcat de podoaba cea pământească şi ai alergat în privelişte şi în chip vădit şi pe vrăjmaşul l-ai biruit, preafericite.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin legăturile chinurilor tale dezlegând măiestriile cele cu multe împletituri ale vrăjmaşului, l-ai trântit la pământ, ca pe un neputincios şi l-ai sfărâmat cu picioarele tale, Sfinte Calinic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, pe care te-a văzut mai înainte ceata proorocilor ca o Uşă Cerească şi ca un Rug Nears, te cunoaştem, Maică Fecioară Curată, căci ai născut pe Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Cel Ce întăreşti tunetul şi sădeşti duhul, întăreşte-mă, Doamne, ca să Te laud pe Tine adevărat şi să fac voia Ta; că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind rănit de dragostea lui Hristos, mucenicul, răbdând în privelişte, striga: către mirosul Mirurilor Tale voi alerga, urmând patimii Tale cu chinuirea cea prin sânge.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De săgeţile şarpelui ai fost păzit nevătămat, căci amăgitorului, celui ce a găurit cu piroane călcâiul tău, i s-a sfărâmat capul prin chinurile tale, Sfinte Calinic.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sabia Duhului tăind spinii înşelăciunii, ai ogorât credinţa lui Hristos, aducând roade însutite Stăpânului tău, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislind în pântecele tău, Fecioară, pe Dumnezeiescul Cuvânt, Cel mai înainte decât tine şi aplecând ca pe un Prunc pe Cel fără de început, numai tu te-ai făcut Maică naşterii şi Facerii de netâlcuit.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Dumnezeule, glasul Tău şi m-am temut; înţeles-am lucrurile Tale şi m-am înspăimântat, Doamne, că de lauda Ta este plin pământul.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind spălat în curgerile sângiurilor tale, preafericite, te-ai arătat foarte curat cu duhul şi ai ajuns la odihna celor fără de trup, Sfinte Mucenice Calinic.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Piatră adevărată de mult preţ te-ai zidit Bicericii şi capiştile idolilor le-ai clătinat; şi cu împotrivirea cea neplecată a chinurilor tale, le-ai surpat la pământ.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Momelile cele cu adevărat otrăvite ale vrăjmaşilor le-ai lepădat, mucenice. Şi întărindu-ţi sufletul în cuvintele Duhului, ai ridicat semn de biruinţă împotriva înşelăciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Moise cel mare, însemnându-te mai înainte pe tine în rugul cel din Sinai, te-a văzut acum nears, purtând în pântecele tău Focul Dumnezeirii, Preacurată.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Răsari mie, Doamne, lumina poruncilor Tale, că la Tine mânecă duhul meu şi Te laudă pe Tine; că Tu eşti Dumnezeul nostru şi la Tine scap, Împăratul păcii.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Căzut-am, Doamne, în noroi nesuferit şi întru adâncul pământului; şi fiind înfipt în viforul faptelor mele celor cumplite, strig Ţie: Tu fii mie Ajutor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pironindu-ţi picioarele cu încălţăminte înfierbântat în foc, mucenice, la călătoria muceniciei tale cântai: mult m-am veselit, Stăpâne, Dătătorule de nevoinţe, căci rabd răni, cu nădejdea răsplătirilor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu untdelemnul tău bine neguţătorindu-ţi milostenia, ţi-ai luminat candela muceniciei, preafericite, prin care te-ai făcut cu adevărat jertfă curată şi ardere de tot primită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Propovăduirea proorocilor, Lauda Apostolilor şi Podoaba mucenicilor tu eşti, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată; că ai purtat pe Dumnezeiescul Cuvânt mai presus de cuvânt, pe Cel Născut din Tatăl mai înainte de veci.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Cufundat fiind în viforul păcatelor şi ca în pântecele chitului fiind ţinut, strig către Tine cu proorocul: Doamne, scoate viaţa mea din stricăciune şi mă mântuieşte.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Staulul turmei tale a fost ferit necălcat de fiarele eresurilor, că având toiagul cel tare al chinurilor tale, mărite, s-a arătat izgonitor lupilor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În chinuirea ta noaptea înşelăciunii s-a gonit; şi în mărturisirea ta, preamărite, frumuseţea credinţei a răsărit ca soarele la marginile pământului, ostaşule al Treimii.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un propovăduitor preaiscusit al credinţei, strigai către păgânul: ce îngrozeşti pe cel ce are suflet mai tare decât diamantul? Căci săgeţile celor fără de lege sunt tocite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

După naştere, precum şi mai înainte de naştere, ai rămas Neispitită de nuntă şi Neîntinată. Căci Taina cea dintru tine, Mireasă a lui Dumnezeu, se cunoaşte că este mai presus de tot cugetul şi de tot cuvântul.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Cele de sus frumoase, după vrednicie, acum le-ai moştenit, căci, de dragostea lui Hristos aprinzându-te, Sfinte Calinic, asupra focului prin aceasta bărbăteşte ai îndrăznit. Aceluia şi acum stându-I înainte, nu înceta să te rogi pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Focul arzând în cuptor se întindea, dar tinerii se răcoreau şi lăudând, grăiau: Binecuvântat eşti, Cel Ce Singur eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îngrozirile chinurilor mie îmi sunt pricinuitoare de desfătare, striga mucenicul; pentru că nici focul, nici bătăile nu mă vor despărţi de Doritul meu Cel Adevărat.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ajutorul lui Hristos întărindu-te, mărite, ai trântit la pământ pe vrăjmaşul, biruindu-l şi împotriva tiranilor te-ai arătat purtător de numele cel bine biruitor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin chinurile tale, mărite, ai ruşinat pe diavolul, iar pe îngeri i-ai veselit şi către Hristos grăiai: Binecuvântat eşti, Cel Ce Singur eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin naşterea ta, Preacurată Fecioară, ai dezlegat blestemul strămoaşei Eva, că eşti Maică Stăpânului tuturor, Ceea ce ai pricinuit bucurie la toţi.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Toate le-ai aşezat cu înţelepciunea Ta, Stăpâne şi fundul pământului iarăşi precum ştii l-ai întărit, temelia lui înfigând-o pe ape nemărginite. Pentru aceasta, toţi grăim, cântând: Binecuvântaţi, lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bucură-te, desfătarea ostaşilor adevărului, bucură-te, înfrumuseţarea şi lauda credinţei; bucură-te, Luceafărul cel prealuminos al mucenicilor, cel ce ai risipit înşelăciunea şi prin chinuirea ta, ai strălucit lumină în lume, Preaînţelepte Calinic.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De împotrivirea luptelor tale s-a ruşinat tiranul şi de rănile tale au fost biruiţi chinuitorii; de piroanele călcâiului tău, fericite, s-a rănit înşelăciunea; şi chinuit fiind în foc, au fost arse şi s-au prăpădit toate capiştile idolilor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slujindu-te tu, Sfinte Calinic, de în drăzneala ce ai către Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru cei ce te cinstesc pe tine; apără turma ta, scoţând-o pe dânsa din cursele vrăjmaşului cele de multe feluri şi întărind credinţa, căci întru tine se laudă şi se întăreşte ea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu Duhul te însemnează mai înainte pe tine, Fecioară, proorocii; Cort şi Masă, Năstrapă şi Sfeşnic, Munte Preasfânt şi Nor, Lespede şi Sicriu, Toiag şi Uşă Dumnezeiască, prin care tuturor oamenilor s-a deschis Raiul cel de demult.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Naşterea ta cea fără de sămânţă, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, care ai avut în pântece pe Hristos, Dumnezeul nostru, cu laude fără încetare o slăvim.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţesutu-ţi-s-a de sus haina credinţei, prin care în privelişte ai dezgolit pe vrăjmaşul, mărite mucenice.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În nebunia sa tiranul socotea să plece pe mucenicul cu momeli, dar el se întărea în credinţă.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin focul chinurilor tale dreaptă ardere de tot şi tămâie primită te-ai adus lui Dumnezeu, Mărite Calinic.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Credincioşii te cunoaştem ca pe un nou rai, adăpat cu dumnezeieştile ape ale ostenelilor şi chinurilor tale.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frumoase sunt picioarele tale, Pătimitorule Calinic, care au fost ţintuite cu piroanele şi te-au dus către dumnezeiasca propovăduire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acoperământ şi Liman pururea te avem pe tine, Preacurată, Armă şi Întărire şi Nădejde Nesmintită în primejdii.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Având râvnă dumnezeiască înăuntrul sufletului tău, mărite, tare ai înfruntat pe cei ce făceau fărădelege în deşert. Şi primind chinurile, ţi-ai săvârşit nevoinţa cu cuget viteaz, Mucenice Calinic. Pentru aceea, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea: Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat…

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că pe tine Singură Nădejde te-am câştigat.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea: Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat…

Mieluşeaua şi Fecioara cea Preacurată, dacă a văzut pe Fiul ei, pe Care L-a născut, întins pe Cruce, se rănea la suflet cu dureri de moarte şi tânguindu-se, grăia: Iubitul meu Fiu, unde este aducerea aminte de darul şi de minunile pe care le-a luat de la Tine poporul cel nemulţumitor? Dar acestea acum le pătimeşti ca să mântuieşti neamul omenesc. Laud milostivirea Ta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *