28 mai: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului

Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului

Troparul Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nichita, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu vărsarea luminii celei dumnezeieşti, luminezi pe cei ce cu credinţă săvârşesc adormirea ta cea purtătoare de lumină.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin lucrările cele arătătoare de lumină te-ai arătat plin de lumină, luminând pe cei ce sunt în noaptea celor cumplite şi i-ai îndreptat cu duhul către lumina cea cerească, Sfinţite Părinte Nichita.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Primind în locul ostenelilor şi durerilor tale de la Dumnezeu răsplătire cu darul minunilor, luminezi pururea pe cei ce se apropie de sicriul tău cel sfinţit, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu voia Tatălui mai presus de fire de la dumnezeiescul Duh ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu şi cu trup L-ai născut, pe Cel din Tatăl fără mamă, iar pentru noi din tine fără tată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine…

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Smerindu-te pentru Hristos, te-ai înălţat şi sprânceana şarpelui celui cugetător, prin Duhul până la pământ o ai smerit, cuvioase.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicindu-te de la Dumnezeu de darurile cele mari, mare sfinţit te-ai arătat părinte arhiereule, plăcute al lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fără de răutate ca un prunc petrecându-ţi viaţa, ai pierdut prin har toată răutatea vrăjmaşului, preacuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Născătoarea de Dumnezeu, pe Una cea Binecuvântată între femei, ca pe un Locaş al lui Dumnezeu cel bine încuviinţat toţi cu bucurie să o lăudăm.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne şi scăparea şi întărirea.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe Cruce…

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu privegherile cele de peste toată noaptea şi cu starea cea de peste toată ziua, toate mişcările trupului ai potolit, de Dumnezeu înţelepţite părinte şi bucurându-te ai strigat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterile cele sufleteşti supunând pe cele nesupuse ale trupului tău, de Dumnezeu înţelepţite, ai primit har a izgoni duhurile şi a curăţi neputinţele, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu dumnezeiască putere, toate taberele diavolilor ai biruit, sfinţite şi ca unul cu nume de biruinţă, ai moştenit cununa minunilor de la Dătătorul de cununi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfrumuseţatu-te-ai cu podoabele Duhului, zămislind pe Cuvântul Cel împreună cu Tatăl fără început şi născându-L cu trup, Preacurată Fecioară, roagă-L pentru pace.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, lumina mea…

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te arătat cu smerenia sufletului, te-ai sălăşluit în pământul celor blânzi, făcându-te fericit, Sfinţite Nichita.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adăpându-te cu izvoarele darurilor Duhului, părinte, izvorăşti tămăduiri celor ce doresc de tine, Nichita, de Dumnezeu înţelepţite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminându-ţi viaţa ta cu lumina virtuţilor, cu harul minunilor, ca şi cu o podoabă de mult preţ te-ai înfrumuseţat, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine armă nebiruită asupra vrăjmaşilor te punem înainte, pe tine întărire şi nădejde mântuirii noastre te-am câştigat, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina cea strălucitoare a Treimii a luminat pe Nichita împreună cu Ignatie, sfinţita frăţietate şi strălucind arătat, dau tămăduiri credincioşilor.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind rudenie după trup unul cu altul înţelepţilor, v-aţi învrednicit prin duhul rudeniei celei adevărate, petrecând cu un obicei şi cu plăcere lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Scăpând de taina cea pierzătoare a ereziilor, prin închinarea icoanei lui Hristos, ai mântuit pe cel după chip, plăcutule al lui Dumnezeu, arhiereule Nichita.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Uşă, prin care a trecut singur Cel de sus, deschide-mi uşa pocăinţei şi intrările mântuirii, păzindu-mă de toată stricăciunea, Preacurată.

Irmosul:

Jertfi-voi ţie cu glas de laudă Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă…

Strălucind cu lumina faptelor tale, te-ai făcut moştenitor scaunului celui apostolesc, preacuvioase Nichita şi ca un soare ai luminat turma ta, părinte, umplând pe toţi de dumnezeieştile învăţături. Pentru aceasta strigăm Ţie: Bucură-te înfrumuseţarea Calcedonului.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Avraam…

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce cu adevărat stai împreună cu ierarhii, fiind plin de strălucirea cea cugetătoare, înţelepte părinte, luminează-ne şi pe noi cei ce strigăm: Bine eşti cuvântat în Biserică slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un începător păstor şi ca un mijlocitor curat al lui Dumnezeu, Acestuia luminat ai adus jertfe curate, cântând: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne,

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai ca un păstor, chemând cu fluierul cel cuvântător pe ucenicii cei adevăraţi către păşune, strigând: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfrumuseţându-ţi viaţa cu mărturisire, ai primit de la Duhul harul cel adevărat al tămăduirilor, cântând: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să îndumnezeiască omenirea, din pântecele tău de bună voie luând trup Mântuitorul, S-a arătat Om; Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi…

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind arătat răsplătirea ostenelilor celor mari, lumina cea negrăită şi viaţă fără de moarte şi cămara cea nestricăcioasă, bucurându-te cânţi Dătătorului de cunună, Hristosului tău: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin milostivire căutând milă, ai îndestulat pe cei săraci şi ai hrănit pe cei lipsiţi, pe cei goi ai îmbrăcat agonisindu-ţi haina măririi şi ai fost chip călugărilor, celor ce strigau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin curăţia cugetului, făcându-te Biserică înfrumuseţată a dumnezeiescului Duh, alungi duhurile vicleniei şi curăţeşti neputinţele celor ce se apropie către tine şi strigă: Bine cuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Biruind toate întru Hristos şi acum prealuminat împreunându-te cu Dumnezeu, fii mijlocitor pentru turma pe care o ai câştigat, preacuvioase şi care săvârşeşte cu credinţă dumnezeiască adormirea ta şi strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sălăşluindu-Se în pântecele tău Hristos, Domnul tuturor, precum a voit, mai Sfântă decât îngerii te-a arătat pe tine, Maică Fecioară, dăruindu-ne sfinţenie şi luminare nouă celor ce strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat şi puterea focului a stins, cu fapta bună încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra cea netăiată…

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţită cuviinţă urmând dumnezeiescului celui cu un nume numit al tău, obiceiurilor acestuia te-ai învrednicit, de Dumnezeu fericite, Părinte Nichita şi cu razele Duhului cele dătătoare de har te-ai îmbogăţit, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin harul Treimii v-aţi arătat bogaţi, purtătorilor de Dumnezeu, primind de la Dânsa lucrarea cea dumnezeiască a tămăduirilor şi curat după plăcere, lui Dumnezeu aţi petrecut, vrednicilor de minune.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi prăznuirea ta mai mult decât soarele străluceşte cu lumina virtuţilor, cu minunile lumea şi pe credincioşi luminând, preacinstite tăinuitorule de cele sfinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca nişte stele strălucitoare de dimineaţa, cu Ignatie cel lucrător de cele sfinte, te-ai arătat Sfinte Nichita, că pe toţi, ca nişte buni credincioşi şi fericiţi, aţi luminat, pe cei ce pururea vă laudă pe voi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai locaş luminii, a Cuvântului, Celui Ce a strălucit din Tatăl mai înainte de veci, Pruncă Fecioară, una cu har dăruită şi a luminat pe credincioşi şi pe cuvioşi a încununat.

Irmosul:

Hristos piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine muntele cel netăiat Fecioară S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Din pruncie luând Crucea ta, cu dreaptă credinţă ai urmat lui Hristos, prin înfrânare veştejind cugetul cel trupesc. Pentru aceasta pe scaunul arhieriei cu multe feluri de semne ai înălţat pe Stăpânul, ce a înfrumuseţat sicriul tău, de Dumnezeu fericite Părinte Nichita.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *