25 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mercurie

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mercurie

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mercurie, glasul al 4-lea:

Nevoinţele muceniciei răbdându-le, ca un ostaş nebiruit, ai stat înaintea Împăratului Celui Nemuritor, Sfinte Mucenice Mercurie. Unde, împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăzneală, grăbeşte cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credinţă cinstesc sfântă pomenirea ta.

Cântarea 1, glasul 1

Irmos: Cel Tăiat a tăiat pe…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună cu cetele de sus stând înaintea Izvorului Bunătăţilor bucurându-te, Sfinte Mercurie şi umplându-te de Dumnezeiasca îndulcire, pururea pomenite, păzeşte pe cei ce cu dragoste săvârşesc pomenirea ta, cântând Domnului; căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De bună voie ai intrat la nevoinţele muceniciei, înţelepte, fiind întărit cu Puterea lui Hristos, Celui Ce de voie a răbdat pentru noi, cu Trupul, Patimile cele mântuitoare şi bucurându-te, strigai: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cuvântul tiranului lămurit l-ai defăimat, fiind înfrumuseţat cu mărturisirea lui Hristos, fericite. Şi ai suferit tot felul de chinuri, veselindu-te, Sfinte Mercurie şi strigând Celui Ce te-a întărit: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din Fecioară Pruncă Te-ai arătat Întrupat, pentru noi, făcându-Te Om ca şi noi. Şi ai arătat pe viteazul pătimitor, Sfântul Mercurie, mărturisitor credincios al Patimilor Tale, cântând Ţie neîncetat: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit. 

Cântarea a 3-a

Irmos: Tu eşti Întărirea celor ce…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind cu totul aprins de dragostea cea Dumnezeiască, slăvite, focul şi lanţurile şi săbiile şi chinurile, ca pe un vis le-ai socotit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudat-ai pe Ziditorul, suferind bătăi cumplite, mucenice înţelepte, ai primit vindecarea rănilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu toiagul cel Dumnezeiesc, ca un luptător cu bună putere ai smerit trufia vrăjmaşului, mucenice cu suflet viteaz.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să însemneze mai înainte naşterea ta cea mai presus de gând, Curată, s-a arătat rug arzând cu foc, dar nicidecum mistuindu-se.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu. 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiatu-te-ai de Stăpânul tău, cu patimile mărturisirii celei Dumnezeieşti, gânditorule de Dumnezeu şi de la Dânsul ai luat cununi luminate, mărite, ca un nebiruit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcatu-te-ai acum cu haină ţesută din darul cel de sus, mucenice, dezbrăcându-te de hainele stricăciunii şi ale pieirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nevoindu-te până la sânge împotriva păcatului, mărite, te-ai arătat purtător de biruinţă şi Slavei celei de sus te-ai învrednicit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Peste tine S-a pogorât Cuvântul Cel Mântuitor, pururea Fecioară, ca o Ploaie şi a uscat ploile mulţimii idolilor. 

Cântarea a 5-a

Irmos: Mânecând, strig către Tine…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întins şi fără de milă tăiat cu ascuţituri, ai răbdat, Sfinte Mercurie, fiind întărit cu Dumnezeieşti nădejdi.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ţi inima pe piatra cea duhovnicească, fiind împovărat cu piatra cea grea, nu te-ai smintit, Sfinte Mercurie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te părtaş Patimilor Stăpânului tău, te-ai împărtăşit Slavei şi Strălucirii Sale Celei Dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară, care ai Născut pe Viaţa care a omorât pe moarte, omoară păcatul meu cel încă viu. 

Cântarea a 6-a

Irmos: Vărsa-voi rugăciunea mea…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul Cel veşnic te întărea pe tine, înţelepte mucenice, văzându-te răbdând pentru Dânsul tot felul de chinuri. Şi prin înger te îndemna să fii îndrăzneţ, Sfinte Mercurie şi nicidecum să te îngrozeşti de stăruinţa tiranilor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorât a fost balaurul cel cu multe capete şi călcat de picioarele cele frumoase ale pătimitorului şi viteazului ostaş. Că prin îndemnuri de bunăvoie a mers spre munci şi spre chinuri şi către moarte, umplându-se de strălucire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Toată alegerea inimii o ai adus Stăpânului, fericite şi răbdând pentru El chinuri încununat ai fost de Dânsul ca un biruitor. Iar acum, împreună cu toţi mucenicii, stai înaintea Lui, în ceruri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

La glasul îngerului ai zămislit întru tine pe Îngerul Sfatului Celui Mare, Fecioară. Şi ai născut Întrupat din Preasfinte sângiurile tale, Preacurată, pe Cel Ce a arătat tuturor intrările în viaţă, pentru nespusa Lui milostivire.

Irmosul: Vărsa-voi rugăciunea mea către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele. Că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea de iad s-a apropiat Deci, ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. 

CONDAC, glasul al 3-lea

Podobie: Fecioara astăzi…

Astăzi prăznuim credincioşii, cu cântări într-un glas, toată într-armarea cea sfinţită a Sfântului Mercurie. Îngerii cu veselie împreună bine voiesc, mucenicii acum se bucură cu veselie. Pentru aceea s-a arătat slavă şi laudă mucenicilor. 

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii evreilor în cuptor…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Lumina Strălucirii Celei de sus fiind împodobit, viteazule ostaş, luminezi pe cei ce te laudă acum pe tine şi cântă: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai lăudat pe Făcătorul de bine al tuturor, aprinzându-te de râvna Lui, fericite şi mistuindu-te de focul cel înţelegător şi cântând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce aduceau cinstire pietrelor, având simţire împietrită, au îngreunat grumajii tăi cu piatră, Sfinte Mucenice Mercurie; iar tu strigai: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Amestecând sângele tău cel cinstit cu sângiurile Stăpânului Celui Iubitor de oameni, te-ai arătat părtaş Patimilor Lui, Sfinte Mercurie, strigând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cetele îngerilor se înspăimântează de adâncimea Tainei tale, Născătoare de Dumnezeu. Că din tine S-a arătat Dumnezeu Întrupat, Căruia cântăm, Preacurată: Doamne Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a

Irmos: De şapte ori tiranul…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata pătimitorilor te-a primit pe tine adaos, fiind înfrumuseţat şi luminat cu minunatele podoabe ale preacinstitelor tale patimi şi a mărturisirii tale celei de dreaptă credinţă şi cinstite. Iar acum strigi neîncetat: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuget de dreaptă credinţă ţi-ai săvârşit nevoinţa, mărite şi cu înţeleaptă vitejie ai ruşinat pe vrăjmaşul. Şi biruinţă cerească dobândind, ca un biruitor, te veseleşti acum cu Cetele îngereşti. Cu care strigi neîncetat: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Sfârşindu-te prin sabie, Fericite Mercurie şi dobândind sfârşitul pe care-l doreai, pământul l-ai adăpat cu vărsarea sângiurilor. Iar pe purtătorul de biruinţă şi fericit trupul tău l-ai arătat mai curat decât zăpada, cântând: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Pricină a reînnoirii noastre, Preacurată, toţi credincioşii te lăudăm pe tine. Că ai născut mai presus de fire pe Dumnezeu, Care este Pricina tuturor; Care din a Sa milostivire a înnoit chipul cel sfărâmat din răutate, Ceea ce eşti Singură Binecuvântată şi Plină de har.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori tiranul a ars nebuneşte cuptorul cel de foc pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceştia mântuiţi printr-o putere mai mare, a strigat: pe Făcătorul şi Mântuitorul, tineri, binecuvântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii. 

Cântarea a 9-a

Irmos: Înfricoşatu-s-a tot auzul…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănile mucenicilor împrăştie acum mireasma harului şi cu cuvânt negrăit alungă patimile noastre cele rău mirositoare. Iar osemintele lor izvorăsc valuri de tămăduiri, adăpând sufletele celor ce laudă biruinţele lor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe un turn tare al Bisericii lui Hristos, ca pe un stâlp neclintit şi ca pe un zid cu adevărat nebiruit, ca pe un ostaş neînfrânt al lui Dumnezeu, Împăratul tuturor ca pe un izgonitor al vrăjmaşilor şi ca pe un luminător duhovnicesc a toată lumea, te lăudăm pe tine cu sfinţenie, Sfinte Mare Mucenice Mercurie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mercurie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înger de lumină ai avut întru ajutor la pătimirea ta, cugetătorule de Dumnezeu. Pentru aceea, măcar că ai fost schingiuit şi ars cu făclii şi bătut ai fost cumplit şi cu sabie tăiat, nu te-ai înspăimântat, preaviteazule mucenice al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zi plină de lumină, de veselie şi de bucurie ne-a strălucit nouă, Dumnezeiască pomenirea ta, celor ce te cinstim pe tine, Sfinte Mucenice Mercurie. Întru care adu-ţi aminte de noi, cei ce te pomenim pe tine şi izbăveşte-ne pe noi de încercări cumplite, de primejdii şi de patimi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Uşa Luminii, luminează sufletul meu cel orbit de patimi, întunecat şi primejduit de cugete viclene. Şi mă scoate din încercări, din primejdii şi din strâmtorări, ca să te măresc pe tine, Nădejdea şi Întărirea credincioşilor.

Irmosul: Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece Fecioresc făcându-Se Om. Pentru aceea, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu credincioşii o mărim. 

SEDELNA, glasul al 4-lea

Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

Mucenicul Mercurie nevoindu-se, a ruşinat pe vicleanul şi s-a arătat tare purtător de cunună al lui Hristos. Pentru aceasta, acum s-a împreunat cu cetele cele cereşti, după vrednicie, împărtăşindu-se de Slavă nesfârşită. Pentru aceea, cu credinţă săvârşim sfântă pomenirea lui.

SEDELNA Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea

Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

David, mergi înainte în Locaşul lui Dumnezeu şi bucurându-te, primeşte pe Împărăteasa noastră şi către Dânsa strigă: intră, Doamnă, în Locaşul Împăratului, intră. A Căruia Slavă acoperit se cunoaşte, din care miere şi lapte va curge tuturor Lumina Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *