25 ianuarie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului (1)

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului, glasul 1:

Fluierul cel păstoresc al teologiei tale a biruit trâmbiţele ritorilor; că ţie, celui ce ai încercat adâncurile duhului, ţi s-au adăugat şi Frumuseţile Cuvântului. Ci, roagă pe Hristos Dumnezeu, Sfinte Părinte Grigorie, să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Hristos Se naşte, Slăviţi-L…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cel de-al doilea cuvântător de Dumnezeu, stâlpul cel ceresc al Luminii, trâmbiţa înţelepciunii lui Dumnezeu, veniţi toţi cei ce iubiţi cuvintele lui să ne adunăm cu dragoste şi să-l lăudăm, ca pe un Apostol.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul Cel fără de început al Tatălui, Care ca un Dumnezeu este Purtător de grijă a toate, cu Puterea cea de grijă purtătoare, fericite, dăruind minţii tale dar de cuvânt şi de înţelepciune, te-a dăruit Bisericii, ca unei maici.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea făcând-o stăpână, ţi-ai înfrânat poftele trupeşti; şi făcându-te începător al Dumnezeieştilor Străluciri, ne-ai luminat pe noi a cinsti un Dumnezeu în Trei Feţe, Sfinte Părinte Grigorie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înţelepciunea lui Dumnezeu, Ceea Ce este cu totul fără prihană, casă Ei şi-a zidit, sălăşluindu-Se în pântecele tău, Ceea ce eşti Plină de har; şi în chip mai presus de minte S-a arătat ca un Om, cu acesta unindu-Se după Ipostas, Curată Fecioară.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Fiului Celui mai înainte…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având izvorul înţelepciunii care izvorăşte neîncetat, ai umplut, preafericite, de învăţăturile cele pline de înţelepciune Dumnezeiască Biserica lui Hristos, care strigă lui Dumnezeu, Celui Ce este peste toate: Sfânt eşti, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduitorul cel cu mare glas al dreptei cinstiri de Dumnezeu, care a teologhisit limpede pe Dumnezeu Cuvântul, vistieria adâncii cugetări duhovniceşti din destul ne pune înainte şi ne împarte din belşug bogăţia cea neîmpuţinată.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ritorul cel înflăcărat, alăuta harului cea slăvitoare de Dumnezeu, cu suflarea cea de Dumnezeu grăitoare şi cu glasul cel insuflat de Dumnezeu limpede răsunând, ne-a cântat nouă cântarea Fiinţei Celei în Trei Ipostasuri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De Dumnezeu Născătoare, Împărăteasă a toată făptura, pe Hristos, Împăratul tuturor pe Care L-ai născut spre mântuirea celor de pe pământ, nu înceta a-L ruga să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Toiag din rădăcina lui Iesei…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuitor întru cele ale Treimii făcându-te, cu a Ei cunoaştere lumea ai luminat, înţeleptule şi ai făcut, cuvioase, să strălucească sclipirile dogmelor cu neîntrecutele tale învăţături; la care gândind pururea, toţi pe tine cu cucernicie te lăudăm.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Revărsat de zori strălucitor al dreptei cinstiri de Dumnezeu, ai răsărit, primind întru tine Raza Cea Întreit Strălucitoare; şi noaptea cea întunecată a hulitoarelor eresuri ai alungat-o cu raza învăţăturilor tale cele înţelepte; şi ai luminat sufletele credincioşilor, părinte.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea Cea mai presus de orice fiinţare, Izvor al Cuvântului şi al Duhului, din veci, teologhisind-o cu tunet, de Dumnezeu cuvântătorule preafericite, cu dreaptă cinstire de Dumnezeu ai învăţat-o. Şi lucrul acesta l-ai aflat de la Dumnezeirea Cea cu adevărat Atotputernică şi Începătoare de lumină.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suitu-te-ai în muntele faptelor bune, osebindu-te de cele de jos şi de la lucrurile cele muritoare depărtându-te; şi table scrise de mâna lui Dumnezeu, cu dogmele curatei tale teologii, ai primit, îndrumătorule în Dumnezeieştile Taine, Sfinte Părinte Grigorie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Adam, cel căzut mai înainte din voia sa, l-ai ridicat, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, născând Viaţa Cea Ipostatnică din pântece Fecioresc curăţit de Duhul şi la Desfătarea Cea Nepătimitoare, Dumnezeiască şi Nestricată, iarăşi l-ai adus, Stăpână.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Dumnezeu fiind al păcii…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiasca vestire a cuvintelor tale şi harul cel Dumnezeiesc al învăţăturilor ca un fulger grabnic s-au răspândit peste tot pământul, teologhisind Treimea în Unime şi Unimea în Treime şi învăţându-ne a ne închina Ei, de Dumnezeu grăitorule.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorit-ai cu adevărat înţelep­ciunea lui Dumnezeu şi frumuseţea cuvintelor ai iubit şi ai preţuit-o mai mult decât pe toate cele frumoase de pe pământ; pentru aceasta cu cununa darurilor, preafericite, cu bună cuviinţă ai fost împodobit şi de Dumnezeu cuvântător te-ai făcut.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorit-ai a cunoaşte, ca şi Moise de demult, pe Cel Ce este, de Dumnezeu grăitorule şi te-ai învrednicit a vedea spatele Lui, acoperit fiind de stâncă; şi ai fost călăuzit în noianul Dumnezeieştii înţelepciuni, care s-a arătat, în chip de nepătruns.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a zidit de demult pe Eva, strămoaşa ta, din tine S-a zidit; osândirea şi neascultarea aceleia în chip vădit vindecând a dezlegat-o ca un Îndurat şi Stăpân al tuturor, de Dumnezeu Născătoare Maică Fecioară.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Din pântece pe Iona…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu revărsările înţeleptelor tale dogme, preaînţelepte, ai secat mintea lui Arie. cea tulbure; în linişte păzind turma ta neînecată, ca pe o corabie cuvântătoare, întru care ai pus, cu frumuseţea cuvintelor tale, seminţele dreptei cinstiri de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să-ţi îmbogăţeşti mintea cu Strălucirea Preacinstitei Treimi, părinte, ai luminat-o ca pe o oglindă neîntinată şi de curând lustruită, lucrând-o astfel prin viaţa pustnicească cea desăvârşită. Pentru aceasta şi mare văzător de Dumnezeu te-ai arătat, prin Dumnezeieşti arătări.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul unindu-te cu Raza Duhului, te-ai făcut luminător cu totul plin de lumină, părinte; şi ai luminat cu strălucirea cuvintelor tale marginile, desfătând cu curăţia teologiei plină de bucurie adunarea credincioşilor, de Dumnezeu cuvântătorule, Sfinte Părinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nou Samuel, dăruit de Dumnezeu, te-ai arătat, ca un dar fiind lui Dumnezeu şi mai înainte de zămislire, preafericite; cu înţelepciunea şi cu neprihănirea fiind împodobit şi înfrumuseţat cu preasfânta îmbrăcăminte a preoţiei, părinte, mijloceşti între Ziditor şi zidire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică Fecioară, Marie, Dum­nezeiască Mireasă, proorocii cei de mai înainte te-au cunoscut Carte Curată, care ai primit acum scris pe Cuvântul Cel Nemărginit cu Dumnezeirea; că tu în chip de negrăit ai încăput pe Cel Nemărginit în pântecele tău.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Cu limba ta cea de Dumnezeu grăitoare, încurcăturile ritorilor dezlegând, mărite, ai împodobit Biserica cu veşmântul Ortodoxiei, cel ţesut de sus; pe care şi purtându-l, strigă împreună cu noi, fiii tăi: bucură-te părinte, mintea cea preaînaltă a teologiei.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii în dreapta credinţă…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot cuvântul tău cel cu adevărat dorire şi dulceaţă este plin de veselie şi de lumină, Sfinte Părinte Grigorie, umplând de mângâiere pe cei ce cântă cu credinţă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mintea luminată ai ajuns cel dintâi la izvorul luminilor şi cu strălucirile cele de acolo fiind aprins, ai ars bârfelile lui Eunomie, Preasfintei Treimi strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deschizând înţelesurile adân­cului înţeleptelor tale dogme şi dând drumul izvoarelor înţelepciunii, ai înecat căpeteniile înşelăciunii, luminat fiind de Lumina Care este Una şi luminează în Trei Sori.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca ploaia pe lână pogorându-Se în pântecele tău, S-a Întrupat Râul păcii şi Izvorul bunătăţii, Cel Ce numără picăturile ploii, Dumnezeul părinţilor Cel Binecuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel răcorit…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu evlavie ai învăţat, Cuvântul şi Duhul sunt deopotrivă cu Tatăl, cu Bunătatea şi cu Împărăţia, cunoscând că potrivirea şi unirea este cu fiinţa şi cu firea. Pentru aceasta bucurându-te ai strigat: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalte întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De mărirea îngerească te-ai învrednicit, că ai strălucit lumii ca un înger, preaînţelepte, curăţindu-ţi cu grijă, sufletul, trupul şi gândirea, pentru Sfânta Treime, Căreia acum cânţi, veselindu-te: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostiv făcând pe Stăpânul cu rugăciunile tale, cere, părinte, iertare de greşeli, pentru cei ce prăznuim cu credinţă sfinţita şi marea prăznuire a pomenirii tale; întru care veselindu-ne, cântăm: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndrumător către o Stăpânie în Trei Feţe şi către Dumnezeirea Cea în Treime făcându-te, prin deprinderile faptelor bune, teolog al Treimii te-ai arătat, preafericite; iar acum cânţi bucurându-te: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Slăvit cu arhangheleşti cântări, Cuvântul Cel Preabogat pentru noi a sărăcit, alegându-te Maică pe tine; Frumuseţea lui Iacov, cea Binecuvântată. Pentru aceasta lăudându-te, cântăm: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Chipul Naşterii tale Celei Curate…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţă nestricăcioasă îţi dă ţieTreimea Cea Stăpânitoare, pe Care teologhisind-o, a primit de la tine strădaniile ce le-ai depus pentru Ea şi dogmele şi luptele. Înaintea Căreia stai acum, părinte, rugător preaales pentru lume.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce eşti luminat cu Raza Luminii Celei Întreit Strălucitoare, care iese dintr-O Singură Dumnezeire, îndrumătorule în Sfintele Taine, Părinte Grigorie, pe cei ce cu credinţă te laudă pe tine izbăveşte-i şi cu teologia dogmelor tale la Lumină îi povăţuieşte.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alergarea cea bună ai săvârşit, luptând pentru Stăpânitoarea Treime; şi sfinţenie dobândind, ca teolog, după vrednicie te-ai împărtăşit de împlinirea dorinţei tale celei Dumnezeieşti, cel ce eşti cinstită podoabă a Bisericii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, înfricoşătoare Minunea ta! Că tu, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, născând pe Dumnezeu Cuvântul în chip de nespus, ai arătat Taina cea mai înainte de veci, ascunsă întru Dumnezeu, Cel Ce a zidit toate.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea…

Deschizându-ţi gura, cu cuvântul lui Dumnezeu ai vărsat înţelepciune; propovă­duitorul al Luminii şi cugetare Dumnezeiască lumii ai semănat; dogmele părinţilor ai întărit cu adevărat şi ca Apostolul Pavel te-ai arătat apărător al credinţei. Pentru aceasta şi cetăţean împreună cu îngerii eşti şi împreună vorbitor cu dânşii te-ai arătat; fericite de Dumnezeu cuvântătorule, Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea…

Când va veni Stăpânul tuturor să judece tot pământul, cu oile cele de-a dreapta să mă socoteşti pe mine, osânditul şi din întunericul cel mai din afară şi din toată pedeapsa pe mine netrebnicul, robul tău, să mă smulgi, Preacurată; ca să măresc cu mulţumire bogăţia bunătăţii tale, Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată; şi să strig ţie bucurându-mă: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu să-mi dăruiască iertare de greşeli; că pe tine te am Nădejde, eu nevrednicul robul tău.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *