24 ianuarie: Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Xenia Romana, Italia

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Xenia

Troparul Sfintei Cuvioase Xenia, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Xenia, duhul tău.

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmos: Cântare să înălţăm, popoare…

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Străin fiind de toată fapta bună şi depărtat de Dumnezeu prin fapte necuviincioase, apropie-mă de El, cu rugăciunile tale cele bineprimite, Cinstită Cuvioasă Xenia, pe mine cel ce laud viaţa ta cea minunată.

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Focul cel înţelegător care te ardea pe tine, ca pe o materie lesne arzătoare, te-a înduplecat a te lepăda, cu hotărâre plină de bărbăţie, de înşelăciunea cea lumească şi de logodnicul cel trupesc şi a te logodi, în chip neprihănit, cu Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cugetând la Viaţa Cea Minunată care dăinuieşte pururea în ceruri şi nu se trece, ţi-ai schimbat numirea cu fapta şi ca un cerb însetat ai alergat pe urma Logodnicului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să lăudăm, credincioşilor, cu cântări pe Fecioara Maria cea Preacurată, pe Maica lui Dumnezeu, cea Plină de har, Acoperământul cel Dumnezeiesc, Limanul cel Liniştit şi Mântuirea tuturor credincioşilor. 

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel Ce ai întărit cerurile…

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dragostea cea Dumnezeiască punând stăpânire pe sufletul tău cel curat, te-a înduplecat pe tine, curată, să dobândeşti uitarea ostenelilor sihăstriei şi ale firii.

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fermecată fiind de frumuseţile Logodnicului Celui Nemuritor, ţi-ai veştejit frumuseţile trupului şi preafrumoasă te-ai arătat, sălăşluindu-te în Cămara cea Dumnezeiască de mire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dobândind aripile cele poleite cu aur ale faptelor bune, ai zburat către înălţimea cerului, fericită, ca o porumbiţă nestricată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară, Ceea ce eşti Nor Luminos al Soarelui Celui Duhovnicesc şi Prealuminat, care a Răsărit din pântecele tău, luminează sufletele celor ce te laudă pe tine.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit cerurile cu cuvântul şi ai întemeiat pământul pe ape multe, întăreşte-mă spre cântarea şi spre slăvirea Ta, Doamne. 

Cântarea a 4-a

Irmos: Cuvinte, din Munte Umbros…

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adus-ai lui Hristos ca zestre curăţia, omorârea mădula­relor şi durerile înfrânării; şi în locul acestora ai primit Împărăţia Cerească şi Desfătarea Cea Veşnică.

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Udându-ţi aşternutul cu lacrimi, cuvioasă şi mâncând pâinea cu cenuşă, ai dobândit Mângâierea Cea Neîmbătrânitoare şi Desfătarea Raiului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dându-te pe tine pildă de bunătăţi, ai atras la mântuire multe suflete, care s-au smuls din strădaniile lumeşti, înţelepţită de Dumnezeu, Sfântă Cuvioase Xenia, cea vrednică de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, îţi grăim ţie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu; Bucură-te Ceea ce ai născut Bucuria lumii; Bucură-te Singura Sprijinitoare a oamenilor, Binecuvântată de Dumnezeu Fecioară. 

Cântarea a 5-a

Irmos: Întunericul sufletului meu…

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o mieluşea dorind după Dumnezeiasca Frumuseţe a Păstorului, ai strigat: unde păstoreşti acum, Mire? Unde Te odihneşti, spune-mi? Căci mă aprind totdeauna, dorind a vedea înfăţişarea Ta cea peste măsură de frumoasă.

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mirele strigă: de cauţi plăcuta Mea Frumuseţe, cinstită, luminându-te cu fapte bune, priveşte la Mine în ceruri, Acolo păstoresc şi acolo chem întotdeauna oile Mele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Turturea preafrumoasă, rându­nică preastrălucită şi privighe­toare duhovnicească, scăpând de cursele urmăritorilor celor răi te-ai arătat, Cinstită Xenia şi frumuseţe păstrată lui Hristos, ceea ce eşti vrednică de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel fără de Maică dintre cei de sus L-ai născut, fără de tată, Fecioară, Întrupându-Se în toată firea noastră, pentru milostivirea cea mare; pe Acela roagă-L să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine. 

Cântarea a 6-a

Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta cea uimitoare şi nevoinţa cea mai presus de puterile omeneşti mărindu-le, Cel Ce pentru tine S-a înstrăinat, mărită, te-a împodobit pe tine, cuvioasă, cu semne de minuni cu adevărat uimitoare.

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mine cel ce m-am înstrăinat mult de Poruncile Dumnezeului nostru, apropie-mă de Dânsul, cu rugăciunile tale, cuvioasă şi mă fă străin de gheena cea cumplită şi de patimile cele ce mă cuprind.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cununa faptelor bune fiind încununată ai alergat spre Hristos, pe Care L-ai dorit; iar încununarea cu stele te descoperea mai presus de minte, în chip neobişnuit, celor de aproape şi celor de departe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce şade în chip nemărginit pe umerii Heruvimilor a locuit în pântecele tău, mărginit cu trupul nu cu Dumnezeirea şi din tine a ieşit ca să mântuiască pe om.

Irmosul: Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele; şi Te rog scoate-mă din adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat şi m-ai auzit, Dumnezeul mântuirii mele. 

CONDAC, glasul al 2-lea

Podobie: Cu curgerile sângiurilor…

Pomenirea ta cea minunată, Sfântă Preacuvioasă Xenia, săvârşind-o noi, cei ce te cinstim pe tine cu dragoste, lăudăm pe Hristos, Cel Ce ţi-a dat ţie întru toate putere de tămăduire; pe Acela totdeauna roagă-L pentru noi toţi. 

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii iudei au călcat…

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roma se laudă cu scutecele tale, iar Milasa se laudă şi mai mult dobândind moaştele tale; din care izvorăşti minuni credincioşilor, mireasă a lui Dumnezeu.

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râu de tămăduiri te-ai arătat, scufundând mările patimilor celor ce cântă: Binecuvântat eştiDoamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Amorţit-ai patimile cele pierzătoare de suflet, prin multe privegheri, fericită şi ai adormit somnul care se cuvine drepţilor, rugându-te pentru lume.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nu înceta a ruga pe Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce S-a Întrupat din tine, mai presus de cuvânt, Prealăudată Născătoare de Dumnezeu, să izbăvească sufletele noastre din cursele vrăjmaşului. 

Cântarea a 8-a

Irmos: Cel Ce acoperi…

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Logodită fiind, precum este scris, unui singur bărbat, lui Hristos Cel Preafrumos la înfăţişare, te-ai nevoit cu cucernicie, cu tot felul de fapte bune şi te-ai sălăşluit în Cămara cea Dumneze­iască de mire, mărită, Sfântă Preacuvioasă Xenia, primind ca zestre harul de tămăduiri, întru toţi vecii.

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lipitu-s-a, Hristoase, sufletul meu de Tine, strigat-ai cu dragoste, ca un pământ însetat; pe Tine, Doamne, Apa cea Vie, te caut; Ţie Iţi aduc ploile lacrimilor; adapă-mă, Mântu­itorule, cu apa dragostei Tale.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Înfrumuseţatu-te-ai dorind după Cel cu adevărat Dorit; preamăritu-te-ai fecioară, lipindu-te de Slăvitul Hristos; tu ai adus Mântuitorului sfânta ceată a fecioarelor, care au urmat ţie; cu acelea împreună acum te veseleşti în Locaşurile cele de sus.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai pe tine, Podoaba lui Iacov, te-a ales Cuvântul Tatălui; în sânul tău S-a Sălăşluit; şi precum a binevoit a ieşit, Preacurată, mai Frumos decât toţi oamenii, ca să curăţească zidirea noastră cea întunecată.

Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cel Ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Tale; Cel Ce pui nisipul hotar mării şi toate le ţii, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăveşte luna, Ţie cântare Îţi aduce toată făptura, ca Făcătorului şi Ziditorului întru toţi vecii. 

Cântarea a 9-a

Irmos: Binecuvântat este Domnul…

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Petrecând viaţă uimitoare, ai pus pe fugă, preamărită, prin ostenelile tale, pe vrăjmaşul cel neputincios şi patimile trupului le-ai omorât; iar acum te veseleşti în ceruri, unde ţi-a fost cu adevărat vieţuirea, ca o fecioară curată.

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Binecuvântat este Domnul, Cel Ce a arătat moaştele tale cinstite, liman liniştit de vindecări celor ce pururea se primejduiesc în noianul şi valul patimilor; strălucirea sihaştrilor şi lauda fecioarelor, purtătoare de Dumnezeu, Sfântă Xenia.

Stih: Sfântă Cuvioasă Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndumnezeită fiind de Dumnezeieştile Străluciri, curată, vezi mai limpede pe Cel Desăvârşit Dorit dintre cele dorite, că vezi ce văd îngerii. Şi te veseleşti împreună cu toţi cei aleşi, cerând pururea dezlegare de păcate pentru cei ce te laudă pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca pe un locaş al fecioriei, ca pe o porumbiţă curată, ca pe o turturică nevinovată, ca pe o mireasă a lui Hristos, frumoasă la înfăţişare şi fără prihană, ca pe o întruchipare a Dumne­zeieştilor fapte bune, ca pe o grădină închisă te cinstim credincioşii, de Dumnezeu purtătoare, Sfântă Xenia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Urmând cuvintelor tale, totdeauna te vom ferici pe tine, Marie, neamuri şi neamuri; că ai născut, Preacurată Fecioară, pe Dumnezeul Cel Adevărat, Care face cu adevărat fericiţi pe toţi cei ce slujesc cu credinţă Lui.

Irmosul: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, Cel Ce a ridicat nouă Nădejde de mântuire în casa robului Său, David; întru care ne-a cercetat pe noi Răsăritul Cel de sus şi ne-a îndreptat pe calea păcii. 

SEDELNA, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Iubind pe Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care S-a arătat pe pământ pentru milostivire, ai urmat Lui ca Unui Mire, preafericită şi cu osârdie ai părăsit pe mirele cel stricăcios, pe maica ta şi bogăţia cea trecătoare. Pentru aceasta vieţuind pe pământ străin, aşa cum şi numele te arată, ai omorât patimile şi ai dobândit moştenirea celor vii, de Dumnezeu insuflată, Preacuvioasă Xenia. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

În multe feluri de ispite ale vrăjmaşilor celor văzuţi şi ale celor nevăzuţi căzând, de furtuna păcatelor mele cele fără de număr sunt ţinut; şi alerg la limanul bunătăţii tale, Preacurată, ca la o Caldă Apărătoare şi Acoperitoare a mea. Pentru aceasta, Preasfântă Fecioară, pe Cel Ce S-a Întrupat fără de sămânţă din tine, roagă-L, pentru noi toţi robii tăi, cei ce te lăudăm neîncetat, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, mijloceşte pe lângă El cu tot dinadinsul să dăruiască iertare de păcate celor ce ne închinăm cu credinţă Preasfintei naşterii tale. 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Mieluşeaua, văzând pe Cruce pe Mieluşelul şi Păstorul şi Izbăvitorul, se tânguia lăcrimând cu amar şi striga: lumea se bucură, luând izbăvire prin Tine, iar pântecele meu arde, văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Îndelung Răbdătorule, Doamne, Adâncul Milei şi Izvorul Cel Nedeşertat, milostiveşte-Te şi dăruieşte iertare de greşeli, celor ce laudă cu credinţă Dumnezeieştile Tale Patimi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *