24 februarie: Canon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria la Sărbătoarea celei Dintâi şi celei de a doua aflări a cinstitului cap al Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Eleovritissa, veselinduse de Invierea celui nascut al ei

Canon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria la Sărbătoarea celei Dintâi şi celei de a doua aflări a cinstitului cap al Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Cântarea 1, glasul al 7-lea

Irmosul: Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşare pământească s-a schimbat firea apelor cea mai înainte lesne curgătoare. Pentru aceasta neudat, pedestru, trecând Israel, cântă Ţie cântare de biruinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Apa Nemuririi născând Fecioară, apă de vindecare dă-mi mie, care să-mi spele toate patimile sufletului şi trupului meu, cele purtătoare de moarte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu păzeşte şi izbăveşte de stricăciune poporul tău, cel ce cu dragoste cântă măririle tale. Că tu, eşti tuturor Ocrotitoare şi Povăţuitoare şi Întărire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, care ai născut Adâncul milostivirii, luminează sufletul meu cu Strălucirea ta cea purtătoare de Lumină, ca să laud, după vrednicie, adâncul minunilor tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată Fecioară, Ceea ce ai născut lumii pe Soarele dreptăţii, alungă întunericul de la cei ce cu credinţă te laudă pe tine. 

Cântarea a 3-a

Irmosul: Cel Ce ai întărit cerurile cu cuvântul şi ai întemeiat temelia pământului peste ape multe, întăreşte mintea mea întru voia Ta, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dăruieşte nouădezlegare de păcatele noastre, Preacurată Fecioară, prin rugăciunile tale cele de Maică, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul Întrupat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înviază-mi mintea mea cea moartă, Preacurată Fecioară, cu lucrarea Celui ce cu adevărat S-a născut din tine, pururea Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu veselie strigăm ţie, Preacurată, cuvântul lui Gavriil: Bucură-te Fecioară, Nădejdea tuturor; Bucură-te a lui Dumnezeu Mireasă!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce am cunoscut Dumnezeiască naşterea ta, ne-am întărit şi ne-am îmbogăţit cu ocrotirea ta, Fecioară, strigând: Sfânt eşti, Doamne, Cel Ce izbăveşti sufletele noastre.

 Cântarea a 4-a

Irmosul: Acoperit-a cerurile, Hristoase Dumnezeule, întru iconomia Ta, bunătatea înţelepciunii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluieşte-mă, Fecioară, pe mine, cel ce cu credinţă năzuiesc la Acoperământul tău şi prin cercetarea    cea fierbinte, dăruieşte-mi întărire vieţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână Preacurată, du rugăciuni Domnului, Celui Ce S-a Întrupat din Preacuratele tale sângiuri, ca să mântuiască de toată primejdia pe poporul tău, pururea Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată Stăpână, Apărătoarea lumii cea Preabună, nu mă lepăda pe mine ticălosul, care alerg acum sub Acoperământul tău, ci te rog primeşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă Marie, Ceea ce eşti adevărat Cort al Sfinţeniei, sfinţeşte-mi sufletul meu cel spurcat şi fă-l părtaş al Dumnezeieştii Slave. 

Cântarea a 5-a

Irmosul: Noapte neluminată a celor nelegiuiţi eşti, Hristoase; iar credincioşilor eşti Luminare, întru desfătarea Dumnezeieştilor Tale cuvinte. Pentru aceasta la Tine alerg şi laud Dumnezeirea Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel cuprins şi îngreunat de somnul păcatelor, trezeşte-mă Preacurată, prin Dumnezeiască rugăciunea ta, Mireasă a lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dă-mi mână de ajutor mie, celui ce alerg către tine, Preacurată şi mă spală de toată spurcăciunea răutăţii şi de dureri mă izbăveşte, prin rugăciunile tale, Maica lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Frumuseţea ta, Doamnă, cea cu Dumnezeiască cuviinţă, Preabună şi Preadulce, iubind-o Stăpânul, întru tine Fecioară, S-a Sălăşluit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe cei ce te mărturisesc pe tine Împărăteasa cerului şi a pământului, Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară, învredniceşte-i să dobândească Împărăţia cea netrecătoare a Raiului. 

Cântarea a 6-a

Irmosul: Iona din pântecele chitului a strigat: scoate din stricăciune viaţa mea; iar noi strigăm Ţie: întru tot Puternice, Mântuitorule, miluieşte-ne pe noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu Singura eşti Aceea care ne-ai izvorât nouă Apa Mântuirii; tu Singura eşti, Preacurată, Aceea care ai stins aprinderea înşelăciunii, rourând robilor tăi Cunoştinţa Cea Adevărată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Cetate Însufleţită a Dumnezeului nostru, slobozeşte turma ta din jugul barbarilor celor păgâni, de cutremur şi de nevoi şi din toată ispita.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă şi purtătoare de Lumină, Uşa Harului, luminând toată lumea cu Strălucita ta Lumină, Fecioară, luminează pe cei ce te laudă pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tămăduieşte, Preacurată, neputinciosul meu suflet, care pătimeşte fără de vindecare, din amăgirile vieţii şi cu înconjurările multor păcate. 

Cântarea a 7-a

Irmosul: Cuptorul cel ce ardea cu foc, oarecând, izvorâtor de rouă l-au arătat tinerii, pe Unul Dumnezeu lăudând şi zicând: Preaînălţat eşti, Dumnezeul părinţilor şi Preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Ceea ce ai născut Focul Dumnezeirii, arde uscăciunea patimilor mele şi cu lumina pocăinţei te rog străluceşte-mă pe mine, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nestricată Fecioară, izbăveşte-ne pe noi din stricăciune. Cămară Însufleţită a lui Dumnezeu, arată-ne case sfinţite Dumnezeiescului Duh, pe noi, care în bisericile tale neîncetat te lăudăm pe tine cu credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izvoare de tămăduiri tuturor izvorăşti, Născătoare de Dumnezeu, că ai născut Izvorul vieţii; ci, cu rugăciunea ta cea caldă, curăţeşte-mă de spurcăciune, Dumnezeiască Mireasă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toate semnele Dumnezeieştii tale naşteri, văzându-le Dumnezeieştii Prooroci, cu bucurie laudă strigând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat. 

Cântarea a 8-a

Irmosul: Pe Unul Împăratul Slavei, Cel Unul fără de început, pe Care Îl binecuvântează Puterile Cerurilor şi de Care se cutremură Cetele îngerilor, lăudaţi-L preoţi, popoare preaînălţaţi-L în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Neajuns, Stăpânul tuturor, pe Care nu-L încap cerurile, Născătoare de Dumnezeu, încape în pântecele tău, Fecioară. Drept aceea noi credincioşii cu dragoste pe tine te înălţăm în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă Fecioară, văzându-te pe tine Biserică Înfrumuseţată şi Prealuminată cu tot felul de bunătăţi ale Celui Preaînalt, cu credinţă te lăudăm şi te mărim întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Dumnezeu pe Care L-ai născut, roagă-L Fecioară, să trimită mântuire şi îndepărtarea necazurilor şi grabnică schimbare de neputinţele cele cumplite şi dar veşnic, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine, întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tine a Răsărit Soarele dreptăţii pentru cei ce şed întru întunericul desmierdăritor şi pe tine Lumină te-a făcut, Prealăudată Curată. Drept aceea, Născătoare de Dumnezeu, după datorie te lăudăm pe tine, întru toţi vecii. 

Cântarea a 9-a

Irmosul: Ceea ce ai purtat în pântece Dovedirea Nestricăciunii şi Cuvântului Celui întru tot Meşter, TrupI-ai împrumutat, Maică Neispitită de bărbat, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Locaşul Celui Nemărginit, Încăperea Ziditorului tău, Celui Neîncăput, pe tine te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătatu-te-ai mai Sfinţită decât Puterile cele de sus, că ai născut pe Ziditorul tuturor, Maică Neispitită de nuntă, Preasfântă, de Dumnezeu Născătoare; pentru aceasta împreună cu îngerii te mărim pe tine, lăudând neîncetat măririle tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toţi cei ce aleargă cu credinţă întru sfântă biserica ta, Fecioară, se înnoiesc de păcatele cele vechi şi după datorie toţi te mărim pe tine, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Ceea ce ai dezlegat din dureri pe Eva, prin Preacurată Naşterea ta, Doamnă, dezleagă-mi şi mie durerile patimilor sufletului şi ale trupului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu adevărat mai presus decât toată făptura eşti, Fecioară, că pe Ziditorul tuturor Trupeşte nouă L-ai născut, pentru aceasta ca o Maică a Însuşi Stăpânului, porţi asupra tuturor biruinţă. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Porunca cea cu Taină…

Porunca cea cu Taină luând-o întru cunoştinţă Cel fără de trup, în casa lui Iosif degrab a stătut înainte, zicând Celei ce nu ştia de nuntă: Cel Ce a plecat cu pogorârea cerurile, încape fără de schimbare tot întru tine; pe Care şi văzându-L în pântecele tău, luând chip de rob, mă înspăimântez a striga ţie: Bucură-­te Mireasă, pururea Fecioară!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *