24 decembrie: Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Muceniţă Eugenia

Troparul Sfintei Cuvioase Muceniţe Eugenia, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Eugenia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântă Eugenia, muceniţă a lui Hristos, dănţuind acum cu bucurie împreună cu Oştile îngerilor, ca o fecioară fără de pri­hană şi ca o purtătoare de cu­nună preafericită, roagă-te să se dea har celor ce cu dragoste te laudă pe tine.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Auzind Dumnezeieşti cântări de laudă, mireasă a lui Hristos, ai zburat către Viaţa Cea Plină de veselie, strălucind din inima ta, ca o lumină, teologia cântă­rilor Duhului şi alungând toată necunoştinţa de Dumnezeu.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cugetul tău uitându-şi de fi­rea femeiască, a alergat către lucrurile bărbăteşti, fiind îm­bărbătată de har şi povăţuită de Dumnezeu cu vederea cea de mai înainte, Muceniţă Eugenia, ceea ce porţi nume de bun neam.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminându-te cu Lumina Cea Înţelegătoare, pe mulţi i-ai făcut a fi părtaşi de Strălucire, înţelepţită de Dumnezeu; de care învredniceşte acum pe cei ce te laudă, izbăvindu-i din păcat, cu rugăciunile tale, Muce­niţă Eugenia, cu totul fericită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind ucişi de pomul cunoş­tinţei, prin Lemnul Vieţii am fost iarăşi chemaţi, noi, credincio­şii, de către Cel Ce a odrăslit din tine, Curată, mai presus de pricepere, Hristos Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu; Ace­luia cu îndrăzneală roagă-te, să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o jertfa fără de prihană te-ai adus Stăpânului, cu desăvârşită înţelegere, lepă­dând avuţia cea pieritoare, preaînţeleaptă şi strigând: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscutu-s-a curăţia ta cea preacurată; strălucit-a tăria luptelor tale; că fapta ai făcut-o suire către Înalta Cugetare de cele Dumnezeieşti, strigând: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Desfătatu-te-ai cu dragostea de cumpătare, păzit-ai lauda curăţiei, făcutu-te-ai primi­toare de înţelepciune, strigând lui Hristos: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să lăudăm, cei ce suntem înţelepţiţi de Dumnezeu, pe Preacurata Maria, Născătoarea de Dumnezeu, pe Ceea ce s-a arătat ca o Mijlocitoare a mântuirii noastre, strigând: nu este nimeni curat ca tine, Preacu­rată şi nimeni nu este fără pri­hană, afară de tine, Stăpână.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei; că s-a veselit duhul meu, când cânta: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară, nu sol…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Venit-ai, Întrupându-Te din Fecioară, Cel Ce eşti Preaînalt, logodindu-Ţi Ţie adunările fecioarelor, care nu­mai pe Tine Te-au iubit, cunoscându-Te Mire al lor.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezbrăcat-ai acoperământul naşterii celei trupeşti şi te-ai îmbrăcat luminat prin Botez, cu îmbrăcămintea naşterii din nou prin credinţă, muceniţă prealăudată.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-au în inima ta Razele Cele Dătătoare de Lumină, alun­gând cu lumina harului negura cea întunecată a rătăcirii, mu­ceniţă a lui Hristos, Sfântă Eugenia, frumoasă fecioară.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu podoabă şi cu frumuseţe ţi-ai luminat faţa, veştejindu-ţi mai întâi patimile trupului cu sihăstria şi apoi cu mucenicia strălucind luminat, Sfântă Muceniţă Eugenia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Înaltă decât îngerii te-ai făcut, Prealăudată, născând pe Îngerul Cel de Mare Sfat al Ta­tălui, Care S-a făcut Om din multa milostivire, pe Iubitorul de oameni.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mijlocitor Te-ai făcut între…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şarpele cel pierzător de su­flete văzând calea ta, pur­tătoare de biruinţă, îndreptată către mântuire, asmute asupra ta mulţime de ispite, încercând a slăbi tăria ta, curată, de Dumnezeu înţelepţită; dar l-ai călcat pe acela în picioare.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul frumoasă te-ai ară­tat lui Hristos, Dătătorului fru­museţilor, Făcătorului de bine şi Mirelui sufletelor, fiind în­frumuseţată cu deprinderile sihăstriei şi cu nevoinţele mu­ceniciei strălucind, Muceniţă Eugenia, frumoasă fecioară.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cununa darurilor s-a pus pe creştetul tău; că ai cinstit Dum­nezeiasca Înţelepciune, defăi­mând bogăţia şi mărirea părin­tească şi cu tărie ai urmat dori­torului tău Mire, Preaînţeleaptă Eugenia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Răsărind din tine, Născătoare de Dumnezeu, Viaţa lumii, că­tre Împărtăşirea Vieţii Veşnice cheamă pe cei ţinuţi mai dina­inte de moarte; pe cei ce strigă cu credinţă: pe alt dumnezeu în afară de Tine nu cunoaştem.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Întru adâncul greşelilor fiind…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Somn genelor tale nu ai dat, până ce nu ai ucis toată patima desfătării şi te-ai desăvârşit locaş curat Zidito­rului tău.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cea înnegrită şi cu fapta şi cu numele, urmând năravurilor egiptene, îndrăzneşte a defăima cinstita ta vieţuire, Preaînţeleaptă Eugenia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătat-ai statornică sihăstrie şi cu harul tămăduirilor îmbogăţindu-te ai povăţuit, cu bo­găţia credinţei, adunarea călu­gărilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toţi proorocii au priceput în chip Tainic naşterea Ta cea Nespusă, Preacurată, duhovniceşte însemnând şi mai înainte spunând tuturor cele viitoare.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

De slava cea trecătoare a lumii fugind, pe Hristos L-ai iubit, păzind nevătămat bunul neam al sufletului tău, muceniţă de Dumnezeu înţelepţită, Sfântă Eugenia, Prealăudată.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lămurit-ai tuturor adevă­rul Scripturilor celor de Dumnezeu insuflate, îmbărbă­tând partea cea femeiască şi pe toţi i-ai uimit cu minunea, Preacinstită Eugenia, pe care i-ai şi adus să creadă luminat în Hristos, preafericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe faţă ai înfierat cu Dumnezeieştile tale învăţături nebu­nia idolilor, prealăudată, logo­dind lui Hristos, Împăratului tuturor, mulţime nenumărată de fecioare, luminându-se cu sângiurile mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzând Mărita Vasila viaţa ta cea purtătoare de Dum­nezeu, pe tine cu dragoste te-a urmat; că s-a logodit cu Hristos, părăsind toate desfătările tru­peşti; şi acum s-a învrednicit de bucuria mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Vindecat-ai pustiirea morţii, născând fără de sămânţă Viaţa Cea Ipostatică, Fecioară cu totul fără de prihană, Născătoare de Dumnezeu Preacurată. Pentru aceas­ta veselindu-ne, Izvor al Nemu­ririi te numim pe tine.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel cu foc, oarecând, în Babilon…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În râu, bărbăteşte şi în foc cu tărie ai fost încercată; că pe cele potrivnice firii cu tărie le-ai trecut, slăvind pe Hristos şi cu credinţă strigând: Te binecu­vântez pe Tine, Hristoase, în veci!

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-Se ţie Hristos, în­chisă în temniţă fiind, cu minu­nată cuviinţă te hrăneşte din destul şi prin Naşterea Sa te împreunează cu Oştile cele de sus, slăvindu-L pe Elîn veci.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mirele tău cu cuviinţă te îm­podobeşte cu îndoite cununi, de Dumnezeu Înţelepţită Eugenia şi Cel Drep Cămară Luminată pe drept îţi dă; pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Harul lui Dumnezeu Străluci­tor luminându-te pe tine, acum te împodobeşte cu multă grijă, în Locaşurile Cereşti; pe care cu rugăciunile tale umplându-le, roagă-te neîncetat pentru cei ce săvârşesc pomenirea ta, înţe­lepţită de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Izvor Limpede al Nemuririi te ştim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca Ceea ce ai născut pe Cuvântul Tatălui Cel Nemu­ritor; Care izbăveşte de moarte pe toţi cei ce-L preaînalţă pe Dânsul întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui Celui fără de început…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locuind în Locaşurile cele Cereşti, mărită, acum lă­murit te-ai învrednicit de desfă­tarea Raiului, cu fecioarele şi cu muceniţele, ca o adevărată muceniţă, Curată Fecioară Euge­nia, preafericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dobândit-ai dorirea cea mai presus de minte şi de pricepere, ajungând înaintea Doririi Celei Desăvârşite; şi cu Razele Cele aruncătoare de Lumină ale Trei­mii Celei Întreit Stăpânitoare, lămurit ai strălucit, de Dumnezeu Înţelepţită Eugenia, preafericită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând, mărită, candela fe­cioriei nestinsă, te-ai împodobit cu cununa muceniciei; şi acum nu înceta rugându-te, ca prin rugăciunile tale să ne mântuim noi, cei ce cu cucernicie şi cu dragoste te cinstim, Sfântă Cuvioasă Muceniţă Eugenia, întru tot lăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Către Dumnezeiasca Răcoare ai ieşit acum, trecând cu vitejie prin focul cel de nesuferit al chinurilor şi prin apa cea ne­statornică a supărărilor, prea bună Muceniţă Eugenia. Roagă-te lui Hristos să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Lână primind în pântece Ploaia Cea Cerească, născut-ai pe Cel Ce dă nemurire celor ce Îl laudă cu credinţă, Preacu­rată şi pe tine, cea fără de pri­hană, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Nevoindu-te cu ostenelile pustniceşti, te-ai preamărit în lupte muceniceşti, aducând pe mulţi mântuiţi la Ziditorul tău; că din Dumnezeiască dragoste lăsând cele trecătoare, lupte bărbăteşti ai îndurat, mărită. Pentru aceasta după săvârşirea ta din viaţă ai aflat Viaţa Cea fără de sfârşit, fiind totdeauna împreună cu Mirele tău, Sfântă Muceniţă Euge­nia, cea întocmai cu îngerii. Roagă-te lui Hristos Dum­nezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste cin­stesc sfântă pomenirea ta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *