23 august: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Lup

Troparul Sfântului Mucenic Lup, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Lup, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Pe voievozii cei tari…

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te pururea de strălucirile cele neînserate şi stând înaintea Luminii Celei Dumnezeieşti, luminează sufletul meu al celui ce laud pomenirea ta cea strălucită şi purtătoare de lumină, ostaşule al lui Hristos, viteazule pătimitor.

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Intrând în vitejeştile lupte ale mucenicilor, ai mărturisit pe Dumnezeu, cum că S-a arătat pe pământ şi firea omenească a îndumnezeit-o, prea înţelepte; şi pe idoli i-ai pierdut prin puterea Duhului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umplându-ţi-se inima de apele vieţii, ca un râu Dumnezeiesc, ai uscat curgerile înşelăciunii; şi cu credinţa ai adăpat cugetele oamenilor, care odrăslesc roadă cerească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Dimineaţă bine Înfrumuseţată, din coapsele tale ai răsărit pe Iisus, Luminarea tuturor şi Dumnezeu, Care pierde noaptea mulţimii zeilor cu strălucirile cele neînserate, Neispitită de nuntă, Stăpână şi luminează lumea.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Biserica cea stearpă…

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te de nebiruită puterea Duhului cu bărbăţie te-ai dezbrăcat pentru lupte, mucenice; şi întărâtarea înşelăciunii ai stricat, Preafericite Mucenice Lup.

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gonitorul cel preacumplit cunoscându-te pe tine mărturisitor al patimilor lui Hristos, nădăjduia cu momeli ca să amăgească sufletul tău, dar s-a înşelat preavicleanul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lovindu-te ca o vioară de Duhul Cel a toate Lucrător, cu bucurie ai glăsuit înaintea tiranilor, dulcele vers al cunoştinţei celei Dumnezeieşti, îndulcindu-i pe cei ce alergau către credinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeu precum ştie, în pântecele tău sălăşluindu-Se, nu a clintit cheile Fecioriei tale, Curată; şi pe piatra cea neclintită a credinţei pe toţi i-a întărit.

Irmosul:

Biserica cea stearpă a născut din păgâni şi adunarea cea cu mulţi fii a slăbit; minunatului Dumnezeului nostru să-I cântăm: Sfânt eşti, Doamne.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade în Slavă…

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trecând hotarele cele pământeşti ale neputinţei omeneşti, fericite şi bătut fiind cu toiege, rănile le-ai suferit, purtând Toiagul puterii cel mântuitor, Crucea Dumnezeului nostru, pururea Preamărite Mucenice Lup.

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nădăjduind către Domnul, purtătorule de chinuri Mucenice Lup, prin Dumnezeiescul ajutor, ai rămas neclintit ca un munte; pentru aceasta, zdruncinăturile mădularelor tale le-ai răbdat, înălţându-te către cer cu dragostea cea Dumnezeiască.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind plin de credinţă, de înţelepciune şi de dar, în mijlocul legiuitorilor ai mărturisit pe Cuvântul lui Dumnezeu; şi de săgeţile ce ţi se trimiteau nu te-ai îngrijorat; căci erau oprite de puterea lui Hristos, a se apropia de tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Adâncul înţelepciunii Iisus aflându-te pe tine Singură Curată, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, S-a pogorât peste tine ca o Ploaie şi pâraiele cele cumplite ale păgânităţii, cu Dumnezeiescul dar le-a înecat.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Păgânii nu vor vedea…

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfricoşatu-te-au vrăjmaşii a te tăia pe tine bucăţi; dar mai mult pe ei înşişi tăindu-se, prin orânduielile cele Dumnezeieşti, te vedeau păzit nevătămat şi nerănit.

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţatu-ţi-ai, mărite, ochiul sufletului spre Piatra Cea Neruptă, întărit fiind de Dumnezeiasca Putere şi nicidecum clătinându-te de valurile chinurilor celor amare, mucenice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu stropirile sângiuirilor tale, jăratecul cel idolesc l-ai stins, pătimitorule şi cu focul chinurilor tale, toată înşelăciunea ai ars-o, cu Duhul Sfânt aprinzându-te.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Preacurata, cu minte curată să o cinstim, pe Frumuseţea lui Iacov şi cu faptele cele Dumnezeieşti înfrumuseţându-ne, cu preamărire să o cântăm, ca pe Maica Dumnezeului nostru.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte…

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferit-ai chinurile trupului cu tărie, chinuind cugetările cele lipsite de credinţă ale nelegiuitorilor şi cu amarele bătăi mulţimea demonilor, vrednicule de minune.

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scuturat-ai şi ca praful ai zdrobit pe zeii celor fără de Dumnezeu; iar pe tine te-ai ridicat stâlp însufleţit al dreptei credinţe şi chip al bărbăţiei, de Dumnezeu insuflate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Desfătându-se în chinuri, se veselea măritul purtător de chinuri, văzând cu duhul mai înainte cununile şi buna mărire cea veşnică, care are să fie mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai, Preacurată, pe Cel pe Care mai înainte de veci fără de începere L-a născut Tatăl şi la sân ai alăptat pe Hrănitorul. Mai presus de minte este minunea şi mai presus de cuvânt este Taina.

Irmosul:

Strigat-a mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, Proorocul Iona, în chit rugându-se: din stricăciune mă mântuieşte, Iisuse, Împărate al puterilor.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Ce ai izbăvit în foc…

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind strălucit cu frumuseţile patimilor, celor făcătoare de frumuseţe, cu bucurie stai acum, înaintea Celui Ce pentru noi a suferit patimă pe Cruce, strălucind cu Dumnezeieştile revărsări ale Luminii, mărite.

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vărsându-se în chip vădit apă din cer cu preamărire, te-a luminat şi te-a împuternicit, îndemnând sufletul tău a grăi: Prealăudate Doamne, Dumnezeule al părinţilor, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În mijlocul vrăjmaşilor ai stat ca un turn nesurpat, neclintindu-ţi-se mintea de măiestriile chinurilor celor de multe feluri şi cu mare vitejie ai surpat înşelăciunea, pururea pomenite pătimitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce locuieşte în Ceruri te-a ales pe tine Singură Frumuseţea lui Iacov; şi locuind în pântecele tău, Preacurată, nicidecum n-a clintit cheile Fecioriei tale, Binecuvântată.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mântuitorule al tuturor…

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După prea multe chinuri, lui Dumnezeu ţi-ai plecat grumazul, fericite, tăindu-ţi-se capul de sabie şi în uimire prin credinţă ai tăiat capetele bărbaţilor celor fărădelege.

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Datu-te-ai pe tine spre junghiere de bună voie, ca un mieluşel fără de răutate, închipuind pe Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridică păcatul lumii, Care nu se împotriveşte nici strigă.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Sicriul tău s-a făcut doctorie izgonitoare de tot felul de boli şi casă de tămăduire necheltuită a sufletelor; căci de la Dumnezeu, te-ai îmbogăţit cu darul tămăduirilor, Prealăudate Mucenice Lup.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toată făptura binecuvintează pe Cel născut al tău, Fecioară, care, cu binecuvântări, ne-a încununat pe noi şi blestemul l-a ridicat, întru tot Binecuvântată, Singură Preamărită, care ai umplut de daruri neamul nostru.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mântuitorule al tuturor, Atotputernice, pe cei ce se ţineau de dreapta credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai rourat şi i-ai învăţat să cânte: toate lucrările, binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva, prin boala neascultării…

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduind pe Soarele Hristos, te-ai arătat ca o stea mult luminoasă celor ce dormeau în întunericul piericiunii; de la care, strălucind prin credinţă, te-a arătat părtaş zilei celei neînserate, mucenice vrednicule de minune.

Stih: Sfinte Mucenice Lup, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi, pomenirea ta, pe care peste an o prăznuim, ne-a strălucit nouă mai luminat decât soarele, luminând tot pământul, gonind norii sufletelor şi ridicând întunericul patimilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sionul cel de sus, Mitropolia celor aleşi cu bucurie poartă duhul tău şi Biserica celor întâi-născuţi se luminează; iar noi, credincioşii, te cinstim pe tine, preafericite, cerând ca să ne mântuim prin rugăciunile tale, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Mucenice Lup.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu Razele Luminii Celei din tine, luminează sufletul meu, Dumnezeiască Mireasă; ridicămă pe mine cel ce zac în groapa piericiunii, surpând pe vrăjmaşii cei ce pururea mâhnesc inima mea şi mă împing către patimi, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Eva prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus. Iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta, toţi te mărim.

 

SEDELNA,glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat…

Curăţindu-ţi vederea sufletului tău, ai primit Raza Treimii şi sufletele cele din întuneric le-ai luminat, preaînţelepte, cu lumina Dumnezeieştilor tale cuvinte, al Domnului, Sfinte Mucenice Lup, pentru aceasta, te-ai mutat în Lumina Cea Neînserată, neîncetat rugându-te pentru noi, cei ce te cinstim şi cu credinţă te lăudăm pe tine.

 

SEDELNA Praznicului Adormirii Maicii Domnului, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Strigă Davide, ce praznic este acesta pe care l-ai lăudat oarecând în Cartea Psalmilor; că pe Fiica, Maica lui Dumnezeu şi Fecioara, a mutat-o la Locaşurile cele de acolo, Hristos, Cel Ce S-a născut dintr-însa fără sămânţă? Şi pentru aceasta, se bucură maicile şi fecioarele şi miresele lui Hristos, cântând: Bucură-te, Ceea ce te-ai mutat la Împărăţia cea de sus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *