22 septembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Mitropolitul Moldovei

Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Mitropolitul Moldovei, glasul 1. Podobie: Prealăudaţilor mucenici…

Arătatu-te-ai, Sfinte Ierarhe Teodosie, sfeşnic pururea luminos şi mare apărător al Bisericii lui Hristos. Strălucit-ai prin slujire şi mucenicie, ca o jertfă preacurată aducându-te Stăpânului tuturor; slăvim pomenirea ta, rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.

 

Cântarea 1, glasul al 5-lea. Irmos: Calul şi pe călăreţul în Marea Roşie…

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din părinţi binecredincioşi, vieţuitori în Ţara Vrancei, răsărind, Sfinte Ierarhe Teodosie, ai primit de la ei mireasma bunelor învăţături care te-au povăţuit să mergi pe calea Domnului.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din fragedă vârstă te-ai arătat vlăstar bun al Bisericii lui Hristos, căci mergând cu părinţii tăi la Schitul Brazi, bucurai prin râvna ta duhovnicească pe călugării cei nevoitori cu priceperea şi cu înţelepciunea cuvintelor din învăţăturile Dumnezeieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vrednicii de pomenire schimonahi, Teofilact şi Sava, se bucurau cu duhul, văzând râvna ta pentru locaşul ce l-au zidit cu multă trudă. Şi mai mult astăzi se bucură fiii tăi sufleteşti, ai plaiurilor vrâncene, pe care, te rugăm, acoperă-i cu rugăciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Maica lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Cel Ce S-a Întrupat din tine şi de sânurile Părintelui nu S-a despărţit, roagă-L neîncetat să mântuiască de toată întristarea pe cei ce i-a zidit.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai înfipt pe nimic pământul…

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin marea ta osârdie pentru Dumnezeu, ai intrat ca un viteaz ostaş în obştea mănăstirii de la Brazi, unde te-ai nevoit cu postul şi cu rugăciunea. Şi dorind pe Hristos, ţi-ai adăpat sufletul cel însetat din izvorul nesecat al Dumnezeieştilor Scripturi.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând predaniilor Sfinţilor Părinţi, ai dobândit smerita cugetare, Sfinte Ierarhe Teodosie. Şi agonisind noian de virtuţi, te-ai învrednicit de îngerescul chip, pe care în binecuvântata Mănăstire Bogdana l-ai primit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Se veseleşte a Buzăului şi Vrancei Eparhie de fiii săi luminaţi de Domnul Hristos, iar Biserica dreptmăritoare a Moldovei tresaltă de bucurie pentru vrednicele vlăstare ce au odrăslit din Ţara de Jos: Varlaam şi Teodosie, ierarhi ai lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă neîncetat, Curată, pe Cel Ce S-a Întrupat în pântecele tău, ca să mântuiască din înşelăciunea diavolului pe cei ce te lau dă pe tine, Preasfântă Stăpână.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Dumnezeiască deşertarea Ta…

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bat clopotele Moldovei, Bucovina se îmbracă în haine de sărbătoare, să întâmpine cu bună cuviinţă pe Arhiereul Teodosie ce în scaunul Rădăuţilor vine, dăruind sfântă binecuvântare.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din Ţara de Jos ai urcat spre înaltele culmi ale harului din care ai adăpat turma ta cea blândă din Ţara de Sus, acolo unde străjuie cu trupul în mormânt Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe scaunul vlădicesc al Romanului fiind chemat, ierarhe al Domnului, ai vestit pe Soarele Hristos şi glasul tău de bucium a răsunat până pe colinele Vrancei de unde ai odrăslit, Preafericite Teodosie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În chip minunat, Fecioara născând, durerile naşterii n-a cunoscut; ci, Maică şi Fecioară a rămas, pe care lăudând-o, strigăm: Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce te îmbraci…

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce şade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii ţi-a hărăzit ţie, de trei ori fericite, scaunul Moldovei, urmând Sfântului Dosoftei, stihuitor al vechilor Scripturi. Cu râvnă arhierească ai plugărit ţara toată şi binecuvântând, ai semănat Cuvântul lui Hristos.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca dintr-un izvor s-a revărsat întru tine, cu adevărat, darul înţelepciunii lui Hristos Dumnezeu. Ţi-ai închinat viaţa slujirii oamenilor, revărsându-le în inimi din roua Duhului şi povăţuindu-i să fie împlinitori ai faptelor bune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Apărător al dreptei credinţe, te-ai arătat ca un scut în faţa primejdiei păgânilor, ierarhe preaînţelepte. Cu duhul gurii tale ai secerat neghina aruncată de cel viclean, iar cu arhierescu-ţi dar ai mustrat pe voievodul cel tiran.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pururea Fecioară, te lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că tu pe Dumnezeu Cuvântul cu trup, lumii L-ai născut.

Catavasie:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea patimilor cea sălbăticită…

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De prigonirile celor rău voitori, nu te-ai înfricoşat, Părinte, ci, cu bărbăţie, ai biruit toate uneltirile lor. Pentru ostenelile tale, Hristos te-a preamărit ca un biruitor.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmându-i Sfântului Ioan Botezătorul, ai mustrat silnicia voievodului nedrept, care, nesuferind certarea ta, părinte, te-a izgonit din scaunul vlădicesc al Moldovei. Iar tu, Sfinte, de Hristos fiind întărit, ai rămas neclintit în adevărul lucrurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De curăţia sufletului tău ne minunăm, părinte şi ne rugăm ţie cu umilinţă: întăreşte credinţa din sufletele noastre să ajungem vase curate ale harului, cu rugăciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Rug Nears şi Munte şi Scară Însufleţită şi Uşă Cerească, după vrednicie, te slăvim, Marie Preaslăvită, Lauda dreptcredincioşilor.

Catavasie:

Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare, Doamnă…

Glasul Cuvântului vieţii a răsunat în Biserica lui Hristos, căci păstorul ei s-a arătat bun chivernisitor al Tainelor lui Dumnezeu. Drept aceea, soborul arhiereilor şi cetele călugărilor cântă într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, mucenice nebiruit al lui Hristos.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Domnul Părinţilor, Cel Preaînălţat…

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Inima fiindu-ţi plină de lumina Dumnezeirii Celei Întreit Strălucitoare, nu te-ai împuţinat duhovniceşte, părinte, când te-au izgonit din scaunul păstoresc al Moldovei; într-armat fiind cu Puterea Duhului, ţi-ai adunat mulţi ucenici în jurul tău pe care i-ai învăţat să cânte: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După plecarea ta din scaunul vlădicesc, cu aceeaşi râvnă ai slujit Biserica lui Hristos, ridicând locaşuri sfinte, în care fiii tăi duhovniceşti lăudau neîncetat, zicând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sălaş de nevoinţă şi şcoală de sfinţenie s-au arătat aşezămintele pustniceşti pe care le-ai întemeiat, Sfinte Ierarhe Teodosie. Pentru aceea şi astăzi, cinstind sfintele tale moaşte, într-un glas, cântăm: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce din Fecioară Te-ai născut şi pe Aceasta de Dumnezeu Născătoare ai arătat-o, bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Catavasie:

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Ţie, Făcătorului a toate…

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ducând viaţă cu totul îmbunătăţită, Sfinţite Mucenic al lui Hristos, Ierarhe Teodosie, la cunoaşterea cea înaltă a firii lucrurilor ai ajuns şi ne-ai învăţat a cânta: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vas care cuprinde în sine Duhul Cel Dătător de viaţă ai fost ales de Dumnezeu, ierarhe de trei ori fericite; căci ţie ţi s-a dat să împarţi tuturor darurile cele ce izvorăsc de acolo din destul, cântând, neîncetat: popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Râvna vieţii tale şi sângele mucenicesc ţi-au fost răsplătite de Hristos în ceruri, dându-ţi cununa cea neveştejită a Împărăţiei Sale, de unde strigi neîncetat: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Slăvită decât Serafimii te-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu Curată, în pântecele tău purtând pe Cel Ce Se poartă pe Scaun de Heruvimi; pe Care, împreună cu cei fără de trup, oamenii Îl preaslăvim întru toţi vecii.

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Catavasie:

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Dânsul întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Isaie dănţuieşte, Fecioara a avut în pântece…

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După îndelungi osteneli, prin mucenicie, ţi-ai sfârşit viaţa, ierarhe al lui Hristos. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Sfinte, să ne izbăvească de primejdiile ce ne împresoară ca să-L slăvim în veci.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte mărgăritare de mult preţ s-au arătat sfintele tale moaşte, fericite ierarhe, prin care trimite-ne nouă mana cea cerească de la Hristos Dumnezeu, Cel Ce te-a preamărit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu evlavie şi umilinţă, ne închinăm sfintelor tale moaşte şi cu lacrimi de bucurie îţi aducem mulţumire, Părinte Ierarhe Teodosie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Domnul, pe Care L-ai născut; roagă-L să dăruiască iertare de păcate celor ce cu credinţă te laudă pe tine.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cânte: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Prealăudaţilor mucenici…

Făclie luminoasă a Bisericii şi apărător al dreptei credinţe te-ai arătat, Sfinte Părinte Teodosie, păstorind cu cinste turma cea cuvântătoare a lui Hristos. Drept aceea, în ceruri ai primit cununa biruinţei pentru vredniciile tale, ierarhe prealăudate. Pe Hristos Dumnezeu roagă-L să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Prealăudaţilor mucenici…

Pe apărătorul năpăstuiţilor, pe risipitorul uneltirilor celui viclean şi mângâietorul celor necăjiţi şi părăsiţi de oameni, cetele călugărilor să-1 laude după cuviinţă. Pe ierarhul lui Hristos, Sfântul Teodosie, să-l rugăm ca să mijlocească pentru sufletele noastre.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Prealăudaţilor mucenici…

Nu avem alt Ajutor afară de tine, nu avem altă Nădejde în ispitele ce ne împresoară, Preacurată Fecioară. Acoperă-ne cu Acoperământul tău, Preasfântă Marie, pentru rugăciunile mult pătimitorului ierarh, Teodosie al Moldovei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *