22 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Filimon, Arhip şi Onisim şi către cei împreună cu dânşii

Troparul Sfinţilor Apostoli Filimon, Arhip şi Onisim, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

 Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Veniţi, popoare…

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umblând prin Locaşurile cele Cereşti cu bucurie, lucrătorule de cele sfinte, dă-mi mie har, celui ce laud cu Dumnezeiască insuflare sfântă pomenirea ta, că tu te-ai mărit.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu râurile cuvintelor tale ai adăpat inimile şi le-ai gătit a lucra înţelegeri cereşti cu credinţă, Fericite Apostole Filimon, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrând cu sfinţenie sfinţita Evanghelie, cu strălucirile Duhului ai luminat sufletele, izbăvindu-le de întunericul nebuniei idoleşti, înţelepte Apostole.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Ceea ce eşti Neîntinată, cu adevărat te-a însemnat de demult Dumnezeiasca ceată a proorocilor, cu multe feluri de însemnări, ca pe Singura care ai născut pe Stăpânul.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru…

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduind Patimile lui Hristos şi Învierea, ai ridicat ca din mormântul necredinţei şi al omorârii pe oameni, Sfinte Filimon, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfântul Onisim cel minunat şi pe Sfinţii Filimon, pe Apfia şi pe Arhip, pe stelele care luminează marginile pământului, să-i lăudăm cu cântări sfinţite.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţind puterea cea de vedere a gândului, aţi dobândit Dumnezeieştile vederi şi inimile cele rătăcite le-aţi întors spre cunoştinţă, preasfinţiţilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătându-te Curată şi cu totul Nestricată, ai primit în pântece pe Dumnezeu Cuvântul, pe Cel Ce a curăţit firea noastră, care era întinată cu căderile în păcate, Fecioară.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Te laud pe tine că am auzit…

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea Crucii fiind înaripat, ai trecut neviforât noianul cel cumplit al încercărilor vieţii, fericite, ocârmuind pe mulţi din primejdia mării, către limanul mântuirii, cu har Dumnezeiesc.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminători luminaţi pune înainte sfânta cetate a colosenilor pe Sfinţitul Arhip şi pe Sfinţii Filimon, pe Apfia şi pe Onisim cel vestit, care luminează marginile lumii.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorât-a râul cel sfânt al inimii tale, grăitorule de cele Dumnezeieşti şi au încetat apele şi râurile necredinţei; iar sufletele cele topite de arsura necunoştinţei le-a adăpat cu har.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Te laud, cu adevărat Prealăudată, că ai născut mai presus de fire pe Dumnezeu Cuvântul. Şi mă rog să tămăduieşti bolile smeritului meu suflet, ca Una ce eşti Bună, Mireasă a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Dătătorule de lumină, Doamne…

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând pe cei îmbolnăviţi de putrejunea relelor nebuniei idoleşti, odinioară, i-ai vindecat cu cuvântul tău cel lucrător, Strălucite Filimon, fiind tare primejduiţi.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un îndreptător nerătăcit, Sfinte Filimon, ai arătat căile cele cereşti celor rătăciţi cumplit şi i-ai povăţuit a iubi cu cuviinţă numai calea lui Hristos.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Praznic luminat face Biserica colosenilor cea cinstită a lui Hristos, cu bucurie cinstind pe Sfântul Arhip şi pe grăitorul de Dumnezeu, Sfântul Filimon.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, miluieşte-ne pe noi care suntem înviforaţi de furtuna cea cumplită a încercărilor şi de năvălirile barbarilor cele sălbatice şi de împresurările cele rele ale demonilor.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor…

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai cer, povestind mărirea cea mântuitoare a Celui Ce te-a mărit pe tine şi te-a pus în rândul celor şaptezeci de ucenici, preafericite.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înstrăinându-te de patrie, cu cuvântul tău cel străin ai vânat pe cei înstrăinaţi de Dumnezeu şi i-ai arătat locuitori Sionului, Ierarhe Filimon.

Stih: Sfântă Apfia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu sfinte virtuţi şi lui Dumnezeu slujind în chip deosebit, te-ai suit spre cer, dănţuind împreună cu îngerii, Sfântă Apfia.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

S-a Întrupat Cuvântul în pântecele tău şi prin îndurarea Sa este cunoscut ca Om, ca pe om să-l facă dumnezeu, Fecioară cu totul fără prihană.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Sfinţite Apostole al lui Hristos Filimon, pe cei ce cu credinţă săvârşesc astăzi preasfântă pomenirea ta, izbăveşte-i pe toţi de tot felul de ispite şi de necazuri.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: De chipul cel de aur…

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind frumoase picioarele tale cele cinstite, Sfinte Filimon, ai umblat stăruitor pe cărările Evangheliei şi ai vestit tuturor celor biruiţi pacea cea sfântă şi ai împiedicat pornirile demonilor.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lumina cuvintelor tale a fost izgonit întunericul cel adânc al gazenilor; că te-ai făcut între ei lucrător de cele sfinte, ca un preasfinţit, păstorind pe toţi în chip preaales, Apostole şi învăţându-i a cânta: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru întâia oară s-a împărtăşit de binele tău cetatea gazenilor. Că te-ai arătat şi mai mare scaunului ei şi ierarh mântuitor, ca un arătător de cele sfinte, Apostole Filimon, îndemnând să strige: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubind pe Hristos, care a iubit pe oameni pentru milostivire, pe cei ce erau urâţi pentru prieteşugul vrăjmaşului i-ai făcut prieteni lui Dumnezeu, Sfinte Filimon, ca să cânte: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Puterea celor smeriţi şi Sfeşnic Luminos şi Dumnezeiască Masă, Munte şi Uşă Neumblată, Scaun lui Dumnezeu şi Palat şi Toiag al lui Aaron şi Năstrapă de aur eşti, Fecioară, care porţi pe Hristos, Cel Ce este Mana vieţii.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce S-a pogorât..

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând în inima ta Cuvântul ca pe un Sfeşnic Luminos, care aprinde pe cei mai de dinainte stinşi, pe cei ce zăceau în multul întuneric al necunoştinţei i-ai sculat spre ziua cunoştinţei de Dumnezeu, mărite.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţita ta mutare către Dumnezeu s-a mărit cu sfinţite însoţiri ale Apostolilor şi de gândurile celor fără de trup, a căror vieţuire ai avut pe pământ, ca un tăinuitor sfinţit, Sfinte Filimon, grăitorule de cele Dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picurând mir cu miros dulce de sfinţite minuni arătat, fericite, ai umplut de miros bun minţile şi cugetele cele cu dreaptă credinţă şi patimile cele urât mirositoare le-ai alungat de la cei ce preaînalţă pe Hristos, Preaînţelepte Filimon.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte stele luminoase împodobesc pururea cu cuviinţă întărirea Bisericii Minunatul Arhip, împreună cu Sfinţii Apfia, Filimon şi Onisim, luminând sufletele noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rai Nou ni s-a arătat nouă, cu adevărat, pântecele tău, Curată, odrăslind Lemnul vieţii. Şi pe cei morţi înviindu-i cu roadă lemnului, îi duci iar în Rai, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul…

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind încuviinţat întru preasfinţita ceată a Sfinţilor Apostoli, locuieşti în ceruri, îndumnezeindu-te cu Împărtăşirea Cea Dumnezeiască şi strălucind cu lumină nespusă; şi fiind totdeauna plin de bucurie duhovnicească, Sfinte Ierarhe Filimon.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de minunat şi cât este de bun obiceiul tău, cât este de frumoasă vieţuirea ta, cât este de slăvită adormirea ta, fericite Apostole! Cât a fost de luminată ziua în care ai lăsat cele de pe pământ şi te-ai suit în sferele cerurilor, veselindu-te!

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi se veseleşte toată Biserica lui Hristos, săvârşind bucurie de praznic duhovnicesc, întru pomenirea ta. Pe care păzeşte-o nemişcată cu rugăciunile tale cele bineprimite către Mântuitorul şi Dumnezeu, Apostole Filimon, Preasfinţite.

Stih: Sfinte Apostole Filimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Racla moaştelor tale izvorăşte picături de vindecări celor ce merg către ea, Fericite Filimon Apostole, bolile încetează şi sfinţeşte sufletele tuturor celor ce pururea prăznuiesc Dumnezeiască pomenirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Porţi pe Cel Ce toate le poartă şi hrăneşti pe Cel Ce hrăneşte toate, neştiind nicidecum mijlocirea zămislirii, Ceea ce eşti cu totul fără prihană. Minunea ta este mai presus de gând, că înfricoşează pe îngerii şi pe oamenii care te ştiu pe tine Singură Fecioară, Maica lui Dumnezeu.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Cu plugul cuvântului bine lucrând inimile cele înţelenite, lucrătorule de cele sfinte, le-ai gătit a lucra cunoştinţa cea Dumnezeiască şi surpând capiştile idolilor, ai ridicat biserici întru Slava Ziditorului tău, fericite. Pentru aceasta, adunându-ne, mărim sfântă pomenirea ta, Apostole Filimon, în Duh Luminat sfinţindu-ne şi cu un glas strigăm ţie: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Roadă drepţilor, a Sfinţilor Ioachim şi Ana, este adusă lui Dumnezeu în Templul cel Sfânt, cu trupul Pruncă fiind, Hrănitoarea Vieţii noastre, pe care a binecuvântat-o Sfinţitul Zaharia. Pe aceasta toţi pământenii cu frică, întru credinţă, să o fericim.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *