21 iulie: Acatistul Sfinţilor Cuvioşi Rafail şi Partenie de la Agapia Veche

 

Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche

Troparul Sfinţilor Cuvioşi Rafail şi Partenie de la Agapia Veche, glasul al 5-lea:

Următori şi împlinitori ai Evangheliei lui Hristos, Cuvioşilor Părinţi Partenie şi Rafail, sihaştrii prealuminaţi ai munţilor Moldovei; ostenindu-vă cu postul şi cu rugăciunea, aţi dobândit de la Dumnezeu aripi ale sufletului vostru, pentru aceasta vă rugăm să ne trimiteţi de la Hristos milă şi har celor ce prăznuim cu dragoste pomenirea voastră!

Condacul 1

Cuvioşilor lui Hristos, care în munţii Agapiei s-au nevoit şi sfeşnice prealuminoase călugărilor au strălucit, cununi de laudă aducem în această zi de slăvită prăznuire noi, care cu evlavie îi cinstim zicând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cuvioşi Rafail şi Partenie!

Icosul 1

Dumnezeiască râvnă pentru viaţa monahicească purtând în suflet, din tinereţe jugul cel bun al lui Hristos ai luat şi calea părinţilor celor de demult ai urmat, pentru aceasta îţi aducem laudă, zicând:
   Bucură-te, tinereţe neîntinată;
   Bucură-te, ocrotit al Arhanghelului Rafail;
   Bucură-te, că îngerescul chip ai îmbrăcat;
   Bucură-te, că de cele pământeşti te-ai lepădat;
   Bucură-te, că pe poarta cea strâmtă în Împărăţie ai intrat;
   Bucură-te, că pe cărarea cea dreaptă ai umblat;
   Bucură-te, că războiul cel nevăzut l-ai purtat;
   Bucură-te, că râvnă pentru cele sfinte ai avut;
   Bucură-te, că de începătorul răutăţii nu te-ai înfricoşat;
   Bucură-te, că lupta cea bună ai luptat;
   Bucură-te, cel ce cu armele Duhului Sfânt te-ai întrarmat;
   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor!

Condacul al 2-lea

Despre petrecerea îngerească a cuvioşilor din Mănăstirea Sfântului Arhanghel Mihail ai auzit şi, toate cele deşarte ale lumii lepădând, ucenic stareţului Eufrosin te-ai făcut. Cu postul, cu privegherea şi cu lacrimile, patimile trupului le-ai veştejit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Ca un dumnezeiesc lucrător ţi-ai sădit în inimă sfaturile pustnicilor, mintea având-o pavăză împotriva patimilor pierzătoare, şi bărbăteşte luptându-te, în curăţie ai vieţuit şi cu toată fapta bună te-ai îmbogăţit, Cuvioase Partenie. Pentru aceea, cinstire îţi aducem, zicând:
   Bucură-te, aspru nevoitor;
   Bucură-te, podoaba călugărilor;
   Bucură-te, lauda pustnicilor;
   Bucură-te, pildă celor iubitori de ascultare;
   Bucură-te, dascăl al înfrânării;
   Bucură-te, adânc de smerenie;
   Bucură-te, rugăciune întraripată;
   Bucură-te, apostol al răbdării;
   Bucură-te, chip îmbunătăţit;
   Bucură-te, întărirea postitorilor;
   Bucură-te, înger pământesc;
   Bucură-te, om ceresc;
   Bucură-te, Sfinte Partenie, lauda cuvioşilor!

Condacul al 3-lea

Mult te-ai minunat, Cuvioase Rafail, de sfintele osteneli ale părinţilor. Că trupuri purtând, prin mari nevoinţe, celor fără de trupuri s-au asemănat. Iar tu cu osârdie, pilda vieţuirii lor urmând, lauzi pe Hristos, împreună cu ei cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Următor bătrânilor cuvioşi ai fost, căci de la rânduiala strămoşească nu te-ai depărtat şi, prin asprimea vieţii sihăstreşti, cămară împodobită a lui Hristos te-ai arătat. Aceasta dorind şi noi, cu evlavie te lăudăm zicând:
   Bucură-te, următor al părinţilor pustiei;
   Bucură-te, că dragoste curată ai dobândit;
   Bucură-te, că nevoinţa ai învăţat;
   Bucură-te, dor de neîncetată rugăciune;
   Bucură-te, cel ce ţi-ai potolit setea din izvorul dreptei credinţe;
   Bucură-te, cel ce cu înfrânarea te-ai întrarmat;
   Bucură-te, cel ce dascălilor pustiei ai urmat;
   Bucură-te, ucenic desăvârşit şi duhovnic iscusit;
   Bucură-te, cel ce cu bunătatea te-ai împodobit;
   Bucură-te, împlinitorule al pravilei călugăreşti;
   Bucură-te, chip al sfinţeniei;
   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor!

Condacul al 4-lea

Sfinte Cuvioase Partenie, ai vieţuit pe pământ în vremuri de cumplită încercare pentru ţară, când, de frica hoardelor păgâne, creştinii din cetăţi şi din sate la sihaştrii din munţi aflau scăpare. Acelora, cu dragoste şi milostivire te-ai făcut alinare, iar lui Dumnezeu împreună cu ei ai cântat: Aliluia!

Icosul al 4-lea

În adâncul codrilor, pentru iubirea de Dumnezeu, te-ai sălăşluit şi împreună  cu sihaştrii ai petrecut, dorul de rugăciune în linişte pururi în suflet purtând, pentru aceea noi, cei care suntem în vâltoarea ispitelor, cu evlavie îţi cântăm:
   Bucură-te, că de lume te-ai îndepărtat;
   Bucură-te, că pentru Domnul te-ai însingurat;
   Bucură-te, luminător al minţilor întunecate;
   Bucură-te, risipitor al gândurilor necurate;
   Bucură-te, că pe toţi oamenii i-ai iubit;
   Bucură-te, liman al celor prigoniţi;
   Bucură-te, mângâietor al celor întristaţi;
   Bucură-te, grabnic ajutător;
   Bucură-te, fierbinte rugător;
   Bucură-te, blând povăţuitor;
   Bucură-te, întărirea celor suferinzi;
   Bucură-te, că tuturor te-ai arătat milostiv;
   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Partenie, lauda cuvioşilor!

Condacul al 5-lea

Mlădiţă aleasă a neamului tău cel iubitor de linişte, ai râvnit viaţa  cea fericită a pustnicilor, care întraripaţi cu dumnezeiescul dor, prin rugăciune, milostivirea lui Dumnezeu din ceruri au pogorât pe pământ. Cu binecuvântarea părinţilor, din mănăstire în tainiţele codrilor te-ai îndepărtat, împreună cu ei cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Având dreptar rânduielile de odinioară, te-ai nevoit în privegheri neîncetate şi ai biruit desăvârşit patimile, căci trupul ai supus gândului nepătimaş, urcând treptele lăuntricului Tabor, pentru care cântăm:
   Bucură-te, sfânt pământean;
   Bucură-te, locuitor al sihăstriei;
   Bucură-te, rod minunat al pustiei;
   Bucură-te, ostenitor neobosit;
   Bucură-te, rugător desăvârşit;
   Bucură-te, curăţie întrupată;
   Bucură-te, cugetare luminată;
   Bucură-te, fire înnoită;
   Bucură-te, vistierie de har;
   Bucură-te, purtător al luminii lui Hristos;
   Bucură-te, făclie de lumină nestinsă;
   Bucură-te, pregustarea slavei ce va să vină;
   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor!

Condacul al 6-lea

Povăţuitor blând şi înţelept obştii te-ai arătat, Cuvioase Partenie, când egumen ai fost pus, dar nu ai aflat odihnă, dorind neîncetat să fii doar cu Hristos. Pentru aceasta în sihăstriile muntelui Scaunele, în linişte, în rugăciune şi în mari nevoinţe ai petrecut, iar acum nu ne uita în rugăciunile tale pe noi, cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Cu totul te-ai desprins de cele pământeşti, cugetând la cele veşnice, la Împărăţia ce va să vie, în care vor intra cei curaţi cu inima. Pentru aceea te lăudăm zicând:
   Bucură-te, crin al pustiei;
   Bucură-te, pom cu bună roadă;
   Bucură-te, dor de veşnicie;
   Bucură-te, cugetător la moarte;
   Bucură-te, locuitor al patriei cereşti;
   Bucură-te, jertfă curată adusă Tatălui Ceresc;
   Bucură-te, că întru tine S-a odihnit Hristos;
   Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt;
   Bucură-te, rug aprins în rugăciune;
   Bucură-te, cel ce ai strălucit în lumina harului;
   Bucură-te, părtaş al slavei dumnezeieşti;
   Bucură-te, lumină din Izvorul Luminii;
   Bucură-te, Sfinte Partenie, lauda cuvioşilor!

Condacul al 7-lea

Precum oarecând în Colose, la rugăciunea Cuviosului Arhip, Sfântul Arhanghel Mihail a izbăvit biserica de la pieire, astfel şi prin rugile voastre către marele Arhistrateg, lavra lui Agapie, cea mult încercată, nu s-a risipit. Pentru aceasta, împreună cu cetele cuvioşilor, Îl slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea

„Fericit stareţ” ai fost numit, căci sihaştrilor şi călugărilor făclie luminoasă te-ai arătat. Cu virtuţi alese fiind împodobit, mulţimi de peste Carpaţi şi din Moldova întreagă veneau, cerând cuvânt de folos şi ajutor de la Dumnezeu prin rugăciunile tale, pentru care te cinstim, zicând:
   Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos;
   Bucură-te, al Agapiei apărător;
   Bucură-te, rugător pentru neamul românesc;
   Bucură-te, purtător al Duhului Sfânt;
   Bucură-te, cunună a celor iubitori de nevoinţă;
   Bucură-te, cel ce ne întăreşti în credinţă;
   Bucură-te, alinare a celor îndureraţi;
   Bucură-te, împăciuitor al celor învrăjbiţi;
   Bucură-te, al celor slabi întăritor;
   Bucură-te, scăpare a celor în nevoi;
   Bucură-te, sfătuitor al credincioşilor;
   Bucură-te, vieţuire minunată;
   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor!

Condacul al 8-lea

Pururea în minte ai avut cuvântul Domnului: „Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este”. Mâinile la rugăciune ridicând, cu lacrimi curate Celui Preaînalt ai cerut putere a împlini dumnezeiasca poruncă. Pentru aceea ne înveţi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Prin răbdare în ispite, dragoste statornică, nezdrobită nădejde şi credinţă tare, duhurile înşelăciunii le-ai surpat şi vas curat, sfinţit lui Hristos fiind, te-ai învrednicit să spui ca şi Pavel: „De acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”. Pentru aceasta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ce-ţi cântăm:
   Bucură-te, iubitor al Scripturii;
   Bucură-te, cinstitor al dascălilor rugăciunii;
   Bucură-te, că pe Hristos ai dorit;
   Bucură-te, că în virtuţi te-ai împodobit;
   Bucură-te, că toată pofta ai călcat;
   Bucură-te, că grija lumească ai lepădat;
   Bucură-te, că în sfinţenie te-ai îmbrăcat;
   Bucură-te, că Împărăţia lui Dumnezeu ai câştigat;
   Bucură-te, că în tine patimile le-ai răstignit;
   Bucură-te, că în tine Hristos a strălucit;
   Bucură-te, lumina razei Duhului Sfânt;
   Bucură-te, mireasmă de taină a pustiei;
   Bucură-te, Sfinte Partenie, lauda cuvioşilor!

Condacul al 9-lea

Dumnezeu Cel minunat întru sfinţii Săi stâlp de foc a arătat din cer deasupra muntelui ce poartă în sânul său moaştele cuvioşilor. Pentru aceasta noi, cei neputincioşi sufleteşte, cerem, cu lacrimi de umilinţă, sfinţilor nevoitori să ne fie mijlocitori către Domnul, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Cine ar putea spune minunile şi ostenelile tale, Cuvioase Părinte Rafail, care, împreună cu Partenie cel minunat, ai întregit ceata cuvioşilor care s-au ostenit în muntele cel binecuvântat. Cu buze nevrednice, îndrăznim a te lăuda zicând:
   Bucură-te, ocrotitor al Mănăstirii Agapia;
   Bucură-te, tainic păzitor al mănăstirilor, satelor şi oraşelor;
   Bucură-te, slujitor al luminii;
   Bucură-te, că ai văzut slava Treimii;
   Bucură-te, purtător de Dumnezeu;
   Bucură-te, învăţător al iubirii;
   Bucură-te, dascăl al rugăciunii;
   Bucură-te, mijlocitor al tuturor;
   Bucură-te, străjer neadormit;
   Bucură-te, cunoscător al tainelor negrăite;
   Bucură-te, luminată cuvioşie;
   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor!

Condacul al 10-lea

Sfinţilor, care, încă din lumea acesta, din dulceaţa raiului aţi gustat, calea vieţii pământeşti ne-o luminaţi nouă, celor rătăciţi în pustiul păcatului, spre a ne înălţa în lăcaşurile cereşti. De aceea, rugaţi-vă pentru noi, cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Umbrit fiind de dumnezeiasca înţelepciune, ai lăsat cele stricăcioase şi Dumnezeului Celui veşnic ai slujit, dobândind pe cele nestricăcioase. Pentru aceasta acum stai aproape de tronul slavei veşnice. De aceea, nu ne uita nici pe noi, cei ce te lăudăm, zicând:
   Bucură-te, rob credincios care voia Tatălui ai împlinit;
   Bucură-te, că viaţa în evlavie ţi-ai săvârşit;
   Bucură-te, că în slava cerească acum locuieşti;
   Bucură-te, că te desfătezi întru fericirea cea negrăită;
   Bucură-te, că împreună cu sfinţii în ceruri petreci;
   Bucură-te, că de frumuseţile raiului te îndulceşti;
   Bucură-te, că îndrăznire la Dumnezeu ai dobândit;
   Bucură-te, povăţuitor spre patria cerească;
   Bucură-te, că în lumina cea neapusă străluceşti;
   Bucură-te, că ne luminezi cu înţelepciunea ta;
   Bucură-te, făclie mult luminoasă celor dintru întuneric;
   Bucură-te, că din viforul ispitelor ne izbăveşti;
   Bucură-te, Sfinte Partenie, lauda cuvioşilor!

Condacul al 11-lea

Negrăita mireasmă a sfintelor voastre nevoinţe arătată s-a făcut lumii. Voi, în sihăstrie sălăşluindu-vă, patimile trupului aţi topit şi în lumina lină a sfintei slave aţi intrat. Acesteia, învredniciţi-ne prin rugăciunile voastre şi pe noi, cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Treimea Cea de o fiinţă şi nedespărţită pe sfinţii Săi îi încununează cu slavă încă de pe pământ. Pentru aceea, şi nevoinţele tale sihăstreşti au fost arătate Sfântului Mitropolit Dosoftei, cel care, luminat de Duhul Sfânt, a sărutat sfintele tale moaşte. Învredniceşte-ne şi pe noi de această duhovnicească bucurie, cei care te lăudăm, zicând:
   Bucură-te, că, în liniştea inimii, pe Dumnezeu ai lăudat;
   Bucură-te, că Treimii Sfinte te-ai închinat;
   Bucură-te, că lui Dumnezeu Tatăl te-ai dăruit;
   Bucură-te, că pe Hristos L-ai slavoslovit;
   Bucură-te, că în lumina Sfântului Duh te-ai sălăşluit;
   Bucură-te, cel ce credinţa cu osteneli ai pecetluit-o;
   Bucură-te, că îngerilor te-ai asemănat;
   Bucură-te, că faptele tale bune le-ai tăinuit;
   Bucură-te, că virtuţile tale întru smerenie le-ai ascuns;
   Bucură-te, făclie ce luminezi noaptea necredinţei;
   Bucură-te, luminarea celor nepricepuţi;
   Bucură-te, că prin rugăciune îi ridici pe cei căzuţi;
   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor!

Condacul al 12-lea

Nevrednici suntem de voi, Sfinţilor, Fericite Rafail şi Preaminunate Partenie. De aceea, trupurile voastre pline de slavă dumnezeiască, nepreţuită comoară, odihnesc în pământ tăinuite, dar, cu evlavie şi cu umilinţă, noi nu încetăm a vă aduce laudă de mulţumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Pomenirea ta cea strălucitoare ne veseleşte astăzi, că mare folositor şi mijlocitor în nevoi te-au dobândit cetele călugărilor, preoţilor şi credincioşilor, şi cinstit ai fost de evlavioşii ierarhi, care şi sfintele tale moaşte le-au sărutat. Învredniceşte-ne de aceasta şi pe noi, care te lăudăm, zicând:
   Bucură-te, cel ce patimile ai biruit;
   Bucură-te, că lui Dumnezeu te-ai dăruit;
   Bucură-te, că pentru Hristos multe încercări ai răbdat;
   Bucură-te, că îngereşte ai vieţuit;
   Bucură-te, împreună locuitor cu îngerii;
   Bucură-te, că Hristos cu slavă te-a încununat;
   Bucură-te, că prin ostenelile tale Dumnezeu S-a slăvit;
   Bucură-te, cel ce străluceşti ca luminătorii pe cer;
   Bucură-te, lauda călugărilor;
   Bucură-te, făclie a sihaştrilor;
   Bucură-te, cel cinstit de Mitropolitul Dosoftei;
   Bucură-te, ocrotitor al Agapiei şi al celorlalte mănăstiri moldave;
   Bucură-te, rugător pentru tot neamul românesc;
   Bucură-te, Sfinte Partenie, lauda cuvioşilor!

Condacul al 13-lea

O, Preafericiţilor Părinţi Rafail şi Partenie, care în munţii Moldovei cu sfinte nevoinţe aţi strălucit şi cetei sfinţilor români v-aţi adăugat, primiţi această smerită laudă de la noi nevrednicii, care vă chemăm în ajutor, rugându-vă ca prin mijlocirile voastre să ne ocrotiţi pe noi şi neamul nostru, întărindu-ne în credinţă şi evlavie, ca prin pocăinţă să facem fapte vrednice de mântuire şi neîncetat să cântăm cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zic iarăşi Icosul 1: Dumnezeiască râvnă…, Condacul 1: Cuvioşilor lui Hristos…,

Icosul 1

Dumnezeiască râvnă pentru viaţa monahicească purtând în suflet, din tinereţe jugul cel bun al lui Hristos ai luat şi calea părinţilor celor de demult ai urmat, pentru aceasta îţi aducem laudă, zicând:
   Bucură-te, tinereţe neîntinată;
   Bucură-te, ocrotit al Arhanghelului Rafail;
   Bucură-te, că îngerescul chip ai îmbrăcat;
   Bucură-te, că de cele pământeşti te-ai lepădat;
   Bucură-te, că pe poarta cea strâmtă în Împărăţie ai intrat;
   Bucură-te, că pe cărarea cea dreaptă ai umblat;
   Bucură-te, că războiul cel nevăzut l-ai purtat;
   Bucură-te, că râvnă pentru cele sfinte ai avut;
   Bucură-te, că de începătorul răutăţii nu te-ai înfricoşat;
   Bucură-te, că lupta cea bună ai luptat;
   Bucură-te, cel ce cu armele Duhului Sfânt te-ai întrarmat;
   Bucură-te, Sfinte Cuvioase Rafail, povăţuitor al călugărilor!

Condacul 1

Cuvioşilor lui Hristos, care în munţii Agapiei s-au nevoit şi sfeşnice prealuminoase călugărilor au strălucit, cununi de laudă aducem în această zi de slăvită prăznuire noi, care cu evlavie îi cinstim zicând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Cuvioşi Rafail şi Partenie!

şi se face otpustul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *