20 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul

Troparul Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, glasul al 3-lea:

Chip te-ai făcut înfrânării şi prin Dumnezeiescul Duh pe toţi i-ai luminat. Alergarea dreptei credinţe o ai săvârşit şi cu învăţăturile lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor rău credincioşi, Părinte Cuvioase Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

 

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Hristos Se naşte, slăviţi-L…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtătorule de Dumnezeu, roagă pe Singurul Dătător de bine să fie Milostiv nouă, celor ce prăznuim întru tot sfântă pomenirea ta şi cere iertare de păcate, ca întru laude Domnului să cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce toate le vede, văzând viaţa ta cea îngerească, a ascultat rugăciunile tale şi înger trimiţând, sabie de foc ţi-a dat, tăindu-ţi patimile inimii. Pentru aceasta cu negrăită Slavă cânţi, întru veselie: Domnului să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu căldură ai alergat la Dumnezeu, dorind de mărirea cea fără de moarte, Părinte Grigorie, de tot pe tine te-ai sfinţit, cu viaţă fără prihană şi cu înfrânarea şi cu luminată inimă; şi neîncetat întru veselie lauzi: să cântăm Dumnezeului nostru căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toiagul lui Aaron cel înfrunzit, rădăcina ce a crescut din Iesei mai înainte au închipuit, Preacurată, Floarea lumii, care a Răsărit pe Dumnezeu Întrupat. Pe Care roagă-L neîncetat, pururea Fecioară, pentru noi cei ce alergăm la tine.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Fiului Celui Născut…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vieţuind pe pământ viaţă întocmai ca a îngerilor, întocmai ca şi îngerii ai aflat lumina şi ca dânşii, părtaş lor te-ai făcut; cu care dimpreună pururea te bucuri şi ca un Dumnezeiesc prooroc şi ca un întâi stătător al călugărilor, strigi: Sfânt eşti, Doamne!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Balaurul cel viclean cumplit se sălbăticise asupra ta, părinte, dar prin rugăciunile tale a pierit ca Aviron, pentru că Dumnezeiescul har duhovnicesc te umbreşte în chip nevăzut pe tine, întru tot fericite, multora dând vindecare, Sfinte Grigorie, de Dumnezeu înţelepţite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Hristos, ca pe Făcătorul şi Domnul, de Care toate se înfricoşează şi se cutremură, întru tine L-ai câştigat; pe Hristos în inima ta L-ai purtat, pe Hristos în tine L-ai avut Grăitor, cu Puterea Lui duhurile cele necurate le-ai certat, părinte şi toate s-au supus ţie, ca unui ucenic vestit al Lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cămară Preacurată mai presus de cuvânt a Întrupării Cuvântului şi Casă Împărătească de Taină şi Scaun Drept te numim şi te mărturisim pe tine. Şi bucurându-ne de naşterea ta, te mărim, Marie, Mireasă a lui Dumnezeu.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Toiag din rădăcina lui Iesei…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poruncile Aceluia ai păzit, pentru Care de nimic toate le-ai socotit; luminându-te cu dragostea lui Hristos, frumuseţile lumii le-ai lăsat, de gâlcevile lumii ai fugit şi la pustie ajungând, de la Domnul, părinte, te-ai învăţat. Limanul cel mai presus de lume ai câştigat, Fericite Părinte Grigorie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pom te-ai sădit în valea înfrânării, adăpat cu harul Duhului; iar acum roade de fapte bune şi de tămăduiri înainte pune pomenirea ta, preacuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din vârsta tinereţilor cu nerăutate, cu blândeţile şi cu smerenia împodobindu-te, iubitor de poruncile lui Dumnezeu te-ai arătat; şi mai înainte ai iubit frica Lui, care este începutul înţelepciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu sfinţite glasuri pe tine, Frumuseţea lui Iacov, te lăudăm, Ceea ce ai născut lumii Lumina Cea Întrupată, Care este din Lumina Ce luminează sufletele celor ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea Sfinţilor Lui.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Dumnezeu fiind păcii…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Lumina Treimii strălucind, preaînţelepte, gândul tău ţi l-ai luminat şi ai întunecat relele întărâtări ale demonilor şi căscarea gurilor fiarelor şi durerile bătăilor ca pe un păianjen le-ai socotit, aprinzându-te cu duhovnicesc foc, Părinte Preacuvioase, Preaminunate Grigorie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preacuvioase părinte, înstrăinându-ţi gândul de cele pământeşti, de cereştile bunătăţi te-ai lipit, Sfinte Grigorie şi de acolo ai câştigat Prealuminată Strălucire, cu curăţia făcându-te preot luminat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dar de vindecări a multor feluri de neputinţe dându-se ţie, Părinte Grigorie, pe toţi vindeci degrab; şi asupra gândurilor celor necurate, înţelepte, Hristos ţi-a dăruit putere. Că biruind firea, părinte, te-ai învrednicit darurilor Duhului, celor mai presus de fire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Adam, cel ce prin putredul nărav a căzut, l-ai ridicat, Preanevinovată, născând Viaţa Cea Ipostatică din pântecele cel Fecioresc cu Duhul Sfânt şi la Dumnezeiasca cea fără de patimă şi nestricăcioasa hrană l-ai chemat pe el, Stăpână.

Catavasie:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Din pântece pe Iona…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preabunului Domn Ce s-a făcut sărac pentru noi, Părinte Grigorie, Dumnezeieşte te-ai asemănat; umblând întru cuviinţă, de neagoniseală te-ai ţinut, bogăţia bunătăţilor celor veşnice ţi-ai învistierit, din care a răsărit ţie, prin Dumnezeiescul Duh, înţelegătoare veselie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Odraslă de înţelepciune, din început iubind frica lui Dumnezeu, ai înflorit în valea înfrânării, preacuvioase, ca un crin bine mirositor, bine înmiresmând în inima noastră, preamărite, cu Dumnezeiasca ta viaţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înstrăinatu-te-ai de moştenire şi de rudenii de bunăvoie, de Dumnezeu înţelepţite; Crucea pe umeri luând, fericite, prin înfrânare ai vieţuit, Sfinte Grigorie Înţelepte şi te-ai apropiat de Hristos, la Care te-ai şi mutat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zburdările patimilor tinereţilor mele potoleşte-le, Fecioară şi cere ca Milostiv şi Împăciuitor să fie Fiul tău şi Dumnezeu acum, Curată, nouă, robilor tăi; şi ne păzeşte pe noi întregi de toate uneltirile celui potrivnic.

Catavasie:

Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Soare luminos pe tine Biserica te cunoaşte, care cu podoabele faptelor bune şi cu razele tămăduirilor pe toţi luminezi, al lui Hristos slujitor. Pentru aceasta prăznuim prealăudată pomenirea ta şi cinstim nevoinţele tale, Preafericite Părinte, Înţelepte Grigorie.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii în buna credinţă…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alergarea postului săvârşind şi credinţa, fericite, păzind, ca cel ce eşti plin cu adevărat de înţelegere duhovnicească, de Dumnezeu înţelepţite, cununa dreptăţii ai luat de la Hristos; şi acum te odihneşti în Locaşurile cele Luminate, dimpreună cu drepţii strălucind, preaslăvite. Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Una gândind, aceea ce te-a povăţuit pe tine la viaţă, frumuseţile lumii le-ai trecut, pentru aceasta moştenirea cea mai presus de lume ai câştigat, pentru care luminează sufletele celor ce te laudă pe tine, Sfinte Grigorie, învrednicindu-i nespusei luminări şi înălţări, strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împovăraţi fiind de păcate şi gârbovi de patimi, la tine, părinte, alergăm, pentru amândouă căutând mântuire. Ci, ca un părinte ales, Stăpânului Hristos roagă-te să ne ridice din prăpăstiile cele păgubitoare de suflet, ca să cântăm cu mulţumire: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Curată de Dumnezeu Născătoare, rănile sufletului meu, smintelile şi căderile în păcate curăţeşte-le, prefăcându-le spre izvoarele cele din coapsele naşterii tale şi spre repejunile cele ce curg dintr-însele, căci către tine strigăm şi la tine alergăm şi pe tine te chemăm, Ceea ce eşti plină de har.

Catavasie:

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul cel răcorit…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru mutarea către Hristos, părinte, iubirea cea multă s-a supus ţie, ca de demult lui Moise, văzătorului de Dumnezeu. Căruia prin bunătăţi asemenea făcându-te, ai despărţit marea patimilor şi neoprit ai trecut la pământul făgăduinţei, biruind pe cei potrivnici şi cântând: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vestea graiurilor tale celor izvorâtoare de miere, preafericite, în tot pământul a ieşit şi razele tale şi lumina minunilor şi Dumnezeieştile arătări ale lucrurilor la marginile lumii au strălucit.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Racla moaştelor tale, izvor de vindecări s-a arătat, izvorând mir bine mirositor, cu care, te rog, spală inima mea, bună mireasmă lui Hristos arătându-mă pe mine; mintea mea o veseleşte, ca să laud pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi să cânt: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce peste toate este Desăvârşit şi cu Firea şi cu Fiinţa Nepipăit mie Pipăit S-a arătat, din tine, cea Neispitită de nuntă, cu Trup înfăşurat. Pe Care cu deadinsul roagă-L să-mi uşureze sarcina fărădelegilor mele şi să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine. Preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Dânsul întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Taină străină…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Graiurile Dumnezeieştilor tale vestiri şi învăţăturile Dumnezeiescului har, ca un fulger grabnic, au înconjurat tot pământul, căci Treimii într-o Unime şi Unimii în Treime a ne închina ne-ai învăţat pe noi, Sfinte Grigorie, propovăduind pururea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţitu-te-a Domnul din pântece, fericite şi către Dânsul ai îndreptat călătoriile tale. Drept aceea te-ai numărat cu preacuvioşii cei ce Dumnezeieşte au vieţuit, cu care dimpreună te îndulceşti de Dumnezeiasca Slavă, prealăudate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Asemenea îngerilor vieţuind pe pământ, având întru pomenire pe Hristos, Cel Ce S-a Răstignit pentru noi pe Cruce, viaţă răstignită ai avut şi sfârşit fericit ai luat şi împreună părtaş Dumnezeieştii Lui Slave te-ai făcut. Ci, ca cel ce dimpreună cu îngerii stai înaintea Lui, roagă-L pentru cei ce cu dragoste laudă pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Emmanuel, Stăpânul a toată făptura, L-ai născut fără stricăciune, rămânând Fecioară şi după naştere, Maică Fecioară; pe Acela neîncetat roagă-L, de ispitele vrăjmaşului să mântuiască pe cel ce scapă sub Acoperământul tău.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cânte: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Cu Dumnezeiască strălucire fiind luminat, ai îndepărtat întunericul patimilor celor de suflet păgubitoare, Sfinte Grigorie pururea mărite şi înălţându-te spre înălţimea nepătimirii cea preacurată, ai revărsat cu strălucire raze de tămăduiri, sălăşluindu-te întru Lumina Cea Neapusă a Împărăţiei lui Hristos.

 

SEDELNA Praznicului Înainteprăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul 1. Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Lăudaţi, fecioarelor, maicilor, mai înainte prăznuiţi, popoare, cu cântări slăviţi, preoţi, binecuvântaţi pe Preacurata Maica lui Dumnezeu, căci cu trupul mai înainte fiind încă Pruncă în Templu a fost adusă, ca o Biserică a lui Dumnezeu Preasfântă. Pentru aceea, praznic duhovnicesc săvârşind, să o lăudăm pe dânsa, ca pe Folositoarea neamului omenesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *