20 mai: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Talaleu

Sfântul Mucenic Talaleu

Troparul Sfântului Mucenic Talaleu, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Talaleu, întru nevoinţa sa, cununa nesctricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Cel ce a bătut Egiptul şi pe prigonitorul Faraon l-a înecat în mare, a izbăvit din robie pe poporul cel ce cânta ca Moise, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce te luminezi pururea cu razele cele prealuminoase, ale Duhului celui a toate făcător, luminează pe cei ce săvârşesc totdeauna pomenirea ta cea purtătoare de lumină, ca să te mărească, cu credinţă, mucenice Talaleu.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu dreapta credinţă şi împuternicindu-te cu harul Preaîndurătorului Dumnezeu, cu cuget viteaz ai mers către lupte Talaleu, şi ai stricat întăririle vrăjmaşului, ridicând biruinţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind tânăr de trup şi întreg la minte, ca soarele ai strălucit cunoştinţa de Dumnezeu cea adevărată, arătat alungând negura deşertăciunii idoleşti, mucenic Talaleu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară care ai născut pe Domnul, lauda celor cu dreaptă credinţă, bucuria îngerilor, miluitoarea creştinilor, iertarea păcătoşilor, Podul care treci pe credincioşi de pe pământ la cer, mântuieşte pe robii tăi.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel ce întăreşti tunetul…

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minunate minuni ai făcut în vremea luptei tale, preafericite, căci hotărând tiranul să te chinuiască fără de milă, mâinile lui s-au arătat uscate şi nelucrătoare.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Privind numai către Stăpânul Cel ce-ţi dădea ţie biruinţă, nu te-ai abătut de la mărturisirea ce adevărată, ci ai rămas nemişcat, spăimântând şi pe cei fără de minţi, pătimitorule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cuvântul vieţii şi cu arătarea faptelor, ai vânat pe Alexandru şi pe Asterie, pătimitorule şi i-ai adus mucenici prealăudaţi înaintea lui Dumnezeu Făcătorului de bine, mucenice Talaleu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Străluceşte-mi mie lumină de pocăinţă Fecioară, căci zac întru întunericul păcatului cu minte stricată şi-mi dă mie dezlegare de greşeli ca să te slăvesc pe tine, Precurată.

Irmosul:

Cel ce întăreşti tunetul şi zideşti duhul, întăreşte-mă Doamne ca să Te laud pe Tine cinstit şi să fac voia Ta; că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Dumnezeule, auzul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale, şi m-am spăimântat, Doamne, că este plin pământul de lauda Ta.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind aruncat în mare nu te-ai cufundat, prin putere dumnezeiască, iar pe cei fără de lege i-ai înecat întru adâncimea sfintelor tale sângiuri, înţelepte mucenice Talaleu.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu dumnezeieştile vărsări de lumină, te-ai arătat judecătorului cu haină luminoasă, arătat mustrând credinţa lui cea rea şi întunecoasă, mucenice mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preasfinţit locaş şi casă a slavei în cei trei Sori am cunoscut că te-ai făcut, fericite, sfărâmând capiştile şi idolii viclenilor demoni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfinţii prooroci au glăsuit odinioară mai înainte de naşterea ta, numindu-te munte mare şi umbros şi uşă prin care singur Domnul a trecut, una Preacurată.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Răsari-mi mie, Doamne, lumina poruncilor Tale, că la Tine mânecă duhul meu şi Te laudă pe Tine. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi la Tine scap, Împăratul păcii.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ostenelile tale, fericite, s-au adus prinos Făcătorului de bine, ca o tămâie cu bun miros. Pentru aceasta moşteneşti împărăţia şi viaţa cea fără durere împreună cu toţi aleşii, Sfinte Mucenice Talaleu.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind plin de apele cele dumnezeieşti ale Duhului, ai răcorit suflete arse de văpaia necredinţei şi arătat le-ai îndreptat către apa odihnei, mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un măslin prearoditor te-ai sădit în casa Dumnezeului nostru, mucenice Talaleu, care îmbunează pururea inimile şi feţele tuturor, cu untdelemnul dreptei credinţe, preaînţelepte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fii luminii ai arătat pe cei întunecaţi de patimi, ceea ce ai născut raza Tatălui, pe Hristos dătătorul de lumină, Preasfântă Stăpână. Pentru aceea cu dragoste te fericim pururea.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Viforul gândurilor…

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având ajutor pe sfinţii îngeri, ai biruit taberele demonilor în vremea chinurilor tale. Prin care arătându-te purtător de cunună, ai dobândit slava, înţelepte Talaleu.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Firea cea necuvântătoare cunoscându-te pe tine mărturisitor Cuvântului, a fugit de pornirea cea necuvântătoare şi te-a cinstit pe tine întru cuvântare de bună credinţă, când te luptai în mijlocul priveliştii, mărite Talaleu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Poporul cel fără, de lege, văzând că minunat se făceau la tine mari minuni, s-a biruit de suflarea dumnezeiască şi a primit lumina cunoştinţei de Dumnezeu, Talaleu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dezlegatu-m-ai din legăturile păcatului, născând pe Domnul, Care a stricat împărăţiile iadului şi pe toţi i-a legat spre a Sa cunoştinţă, Născătoare de Dumnezeu Preacurată.

Irmosul:

Viforul gândurilor apucându-mă, întru adâncul greşelilor celor nemăsurate mă trage. Dar Tu, Cârmuitorule bun, mai înainte apucând, cârmuieşte-mă ca pe proorocul şi mă mântuieşte.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Împreună cu mucenicii arătându-te pătimitor te-ai făcut ostaş întrarmat ales împăratului slavei, prin osteneli şi prin chinuri, călcând trufia închinătorilor la idoli. Pentru aceea lăudăm cinstită pomenirea ta, înţelepte Talaleu.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii lui Avraam oarecând în Babilon văpaia cuptorului au călcat, cu laude strigând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Au stat în mijlocul văpăii supărărilor ca cei trei tineri, arătat primind dumnezeiasca rouă dintru înălţime şi preaslăvind pe Dumnezeul tuturor, mărite Talaleu.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un alt nou Daniil ai fost aruncat în mijlocul leilor şi prin dumnezeiescul har nicicum împărtăşindu-te de vătămarea acelora, mucenice purtătorule de nevoinţe, Talaleu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu facerile de minuni mântuieşti pe credincioşi de tot felul de boli şi dezlegându-i de supărări, goneşti taberile demonilor prin rugăciunile tale, cel ce eşti podoaba mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine arătat te rugăm, Doamnă de Dumnezeu dăruită, ridică-te întru ajutorul nostru şi ne izbăveşte pe noi de supărări veşnice şi de toată îngrozirea.

 

Cântarea a 8-a. Irmosul: În văpaie de foc stau Ţie…

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dreaptă credinţă propovăduind o fire, o voire şi un sfat şi o putere a dumnezeieştii Treimi, cu înţelepciune ai surpat bârfirea mulţimii zeilor. Şi răbdând multe dureri, mult ai fost lăudat, mărite Talaleu.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin tăiere de sabie, ca o jertfă curată şi sfântă te-ai adus Mielului Celui ce S-a jertfit şi ai ucis pe şarpele, cel ce mai înainte a omorât în Rai pe Adam şi pe Eva cu moartea neascultării.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Întru pomenirea ta, pătimitorule, dănţuiesc împreună cu credincioşii cuvioasele cete ale îngerilor, ale apostolilor şi ale proorocilor. Cu care împreună moştenind locaşurile cele cereşti, nu înceta a te ruga pentru noi toţi, purtătorule de chinuri

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfântă, Preacurată, cere-mi mie iertare greşelilor şi dă-mi mână de ajutor mie care sunt înviforat cumplit în noianul răutăţilor, ca să te fericesc, şi cu credinţă să propovăduiesc ajutorul tău cel adevărat.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dinsul întru toţi vecii.

În văpaie de foc stau Ţie înainte Heruvimii şi Serafimii, Doamne, şi toată făptura laudă frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi, binecuvântaţi popoare, preaînălţaţi pe unul făcătorul Hristos, întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Făcut-a tărie cu braţul Său…

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi te lăudăm pe tine înţelepte, ca pe un surpător înşelăciunii, ca pe un dumnezeiesc locaş al dumnezeiescului Duh, cinstind trudele tale cele fericite, şi rănile cele cinstite, sărutând şi ţărâna moaştelor tale.

Stih: Sfinte Mucenice Talaleu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Patimile trupului nostru şi rănile cele nevindecate ale sufletului, vindecă-le, mucenice al lui Hristos, ca cel ce eşti îmbogăţit cu harul tămăduirilor; şi roagă pe Iubitorul de oameni, ca să mântuiască de veşnicele chinuri pe cei ce te cinstesc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pământul a primit cinstitul tău sânge, care s-a vărsat şi s-a făcut izvor de tămăduiri, la care alergând credincioşii, se mântuiesc de rele, slăvind pe Hristos şi cinstindu-te pe tine cu un glas te fericesc, Talaleu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Primitoare de lumină te-ai făcut, Fecioară şi scaun Împăratului tuturor, pe care şezând ne-a ridicat pe toţi din căderea cea de demult şi ne-a cinstit cu împreună-şederea cea dumnezeiască, pe noi care cu credinţă şi cu dragoste te slăvim, Preacurată.

Irmosul:

Făcut-a tărie cu braţul Său, pentru că a surpat pe cei puternici de pe scaune şi a înălţat pe cei smeriţi Dumnezeul lui Israel, întru care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de sus, şi ne-a îndreptat pe calea păcii.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălţat…

Arătându-te purtător de chinuri, cu chip luminos, ai gonit întunericul necredinţei şi ai alergat către chinuri şi la moarte; pentru aceea isprăvindu-ţi nevoinţele cele vitejeşti, ai primit mare moştenire şi slavă, care nici cum nu se trece, viteazule pătimitor Talaleu mărite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *