2 iulie: Acatistul Sfântului Ioan Maximovici

Condacul 1:

Alesule făcător de minuni şi slujitorule credincios al lui Hristos, care lumii întregi reverşi mirul cel de mult preţ al inspiraţiei duhovniceşti şi mulţimea minunilor tale. Noi cu dragoste te lăudăm şi-ţi cântăm ţie acestea: Bucură-te, sfinte ierarhe Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Icosul 1:

Ca un înger trimis de către Creatorul a toată făptura, apărut-ai în aceste timpuri, ca prin mila lui Dumnezeu să te îngrijeşti de pământeni. Văzând frumuseţea virtuţilor tale, preafericite Ioane, aşa îţi strigăm:
Bucură-te, căci de mic copil cu evlavie ai fost împodobit;
Bucură-te, cel ce cu frică şi cutremur voia lui Dumnezeu o ai împlinit;
Bucură-te, cel ce în tainice virtuţi harul dumnezeiesc l-ai arătat;
Bucură-te, ascultător din depărtare al celor aflaţi în suferinţă;
Bucură-te, grabnic ajutător plin de iubire pentru aproapele tău şi pentru mântuirea lui;
Bucură-te, bucuria tuturor celor ce în rugăciune se îndreaptă către tine cu grăbire;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 2:

Văzând revărsarea îmbelşugată a virtuţilor tale, Sfinte Ierarhe slăvite Ioane, ca un izvor de viaţă dătător cu minunile tale ne adăpi pe noi, cei ce strigăm cu credinţă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

De Dumnezeu înţelepţite Ioane, cel ce plin ai fost şi de teologhisire. În tine cunoştinţa de Dumnezeu a izvorât din nou, împreună cu milostivirea faţă de omenirea pătimitoare. Pentru aceea, învaţă-ne şi pre noi să-L cunoaştem pre Dumnezeu Cel Adevărat şi cu umilinţă să-ţi cântăm:
Bucură-te, scut neclintit al adevăratei Ortodoxii;
Bucură-te, vas de mult preţ al darului Duhului Sfânt;
Bucură-te, dreptule acuzator al necredinţei şi falselor învăţături;
Bucură-te, plinitor sârguincios al dumnezeieştilor porunci;
Bucură-te, ascet veghetor ce nu dormeai niciodată;
Bucură-te, păstor grijuliu al turmei lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 3:

Prin puterea dumnezeiescului har, părinte milostiv ai fost pentru orfani şi dascăl bun pentru cei tineri, crescându-i în frica lui Dumnezeu şi pregă-tindu-i pentru slujirea lui Dumnezeu. Pentru aceea, fiii tăi duhovniceşti se îndreaptă către tine, cântându-I cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Cu adevărat te-ai învrednicit, părinte Ioane, să fii preamărit de corurile cereşti, căci nici unul dintre pământeni nu poate să descrie măreţia faptelor tale. Noi însă, dăruindu-I lui Dumnezeu tot ce avem mai bun, ţie acestea-ţi cântăm:
Bucură-te, cel ce prin rugăciune necontenită pe fiii tăi ai acoperit;
Bucură-te, păzitorul turmei tale cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, căci prin iubirea ta nemărginită, toate popoarele şi toate seminţiile ai cuprins;
Bucură-te, luminător strălucit şi iubitor de toţi;
Bucură-te, chip al blândeţii duhovniceşti;
Bucură-te, dulce mângâietor al celor lipsiţi şi deznădăjduiţi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 4:

Copleşiţi de mulţimea faptelor tale evlavioase şi pline de dragoste, nu ştim cum să te lăudăm mai cu vrednicie, o fericite Ioane! Căci ai ajuns până la capătul lumii, propovăduind Evanghelia şi salvându-i pre ceilalţi din întuneric. Pentru aceea, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru lucrările tale apostoleşti, să-I strigăm: Aliluia!

Icosul 4:

Oamenii credincioşi de pretutindeni, contemplând viaţa ta, s-au mirat de minunile tale descoperite din mila lui Dumnezeu chiar în acest veac de apoi. De asemenea, şi noi ne minunăm de slava lui Dumnezeu arătată prin tine şi cu frică strigăm:
Bucura-te, invatatorul celor afundati in bezna necredintei;
Bucura-te, cel ce ai condus poporul tau din Extremul Orient in Occident;
Bucura-te, fantana de miracole revarsata de Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce cu iubire si rabdare indreptezi pre cei rataciti;
Bucura-te, grabnica alinare a celor ce se caiesc de pacatele lor;
Bucura-te, calauzitor al celor ce inainteaza pre calea cea dreapta;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Ioane, parintele nostru, facatorule de minuni al vremurilor din urma!

Condacul 5:

Ca o rază de lumină divină te-ai arătat, fericite Ioane, furtunile cele aprige împrăştiindu-le, iar pe cei aflaţi pre insulă, de vârtejurile primejdioase prin rugăciuni păzindu-i şi cu semnul crucii îngrădindu-i. Păzeşte-ne şi pe noi, cei te cheamă în ajutor şi învaţă-ne cu îndrăznire să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Toţi cei care s-au învrednicit de puternicul tău ajutor, fericite Ioane, în necazuri şi întâmplări te-au văzut, ca pe un îndrăzneţ mijlocitor înaintea Tronului dumnezeiesc şi grabnic ajutător la nevoie. Pentru aceea şi noi nădăjduim către mijlocirea ta înaintea lui Dumnezeu, strigând către tine:
Bucură-te, gonitorul stihiilor celor primejdioase;
Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale ne izbăveşti din nevoi;
Bucură-te, pururea dătătorule de pâine celor flămânzi;
Bucură-te, cel ce pregăteşti belşug de bunătăţi celor sărmani;
Bucură-te, mângâietorul celor ce zac în mizerie;
Bucură-te, izbăvitorul atâtor suflete sortite pieirii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 6:

O, Sfinte Ierarhe Ioane, ca un nou Moise gângav te-ai arătat, scoţând poporul tău din robie. Izbăveşte-ne şi pe noi din prinsoarea păcatului şi din cursa vrăjmaşului mântuirii noastre, ca să strigăm către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

O, bunule Păstor! Bucură-te, căci ai strălucit prin rugăciunile tale fierbinţi şi ai săvârşit imposibilul, reuşind să convingi autorităţile lumii acesteia să se îndure de cei păstoriţi de tine. Pentru aceea şi noi împreună cu ei mulţumind, îţi cântăm:
Bucură-te, sprijin de nădejde celor ce te cheamă cu stăruinţă;
Bucură-te, cel ce izbăveşti de moartea cea nedreaptă;
Bucură-te, cel ce păzeşti de cleveteală şi calomnii;
Bucură-te, apărătorul celor nevinovaţi de cătuşe;
Bucură-te, cel ce respingi atacul păgânilor;
Bucură-te, cel ce nimiceşti minciuna şi descoperi adevărul;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 7:

Dorind cu înflăcărare a-i proslăvi pe Sfinţii din vechime ai Apusului înstrăinat de adevăr, tu ai restabilit cinstirea lor în Biserica Ortodoxa, o iubitorule al preacuvioşilor Răsăritului şi Apusului! În Ceruri sălăşluind acum împreună cu ei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei care-I cân-tăm pe pământ lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

Nou cuvios ales al lui Dumnezeu văzându-te, apărut-ai în aceste vremuri din urmă, împreună cu Sfinţii Ierarhi ai vechii Galii. Şi, precum unul dintre aceştia, ai însufleţit turma ta a păstra Credinţa Ortodoxă, aşa cum o mărturiseau şi ei odinioară în Apus. Pentru aceea, ajută-ne să rămânem în adevărata credinţă şi pe noi, cei ce-ţi cântăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te, noule Martine, prin înfrânarea, nevoinţele şi minunile tale;
Bucură-te, noule Ghermane, prin mărturisirea credinţei Ortodoxe;
Bucură-te, noule Ilarie, prin dumnezeiasca teologhisire;
Bucură-te, noule Grigorie, prin cinstirea şi proslăvirea cuvioşilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, noule Fauste, prin dragostea ta nobilă şi prin râvna cea mo-nahiceasca;
Bucură-te, noule Cezarie, prin păstrarea cu stricteţe a canoanelor dum-nezeieştii Biserici;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 8:

Stranie minune vedem la sfârşitul vieţii tale, mult pătimitorule Sfinte Ioane. Căci trimis fiind în Lumea Nouă, ca să propovăduieşti acolo creştinismul primelor veacuri, ai suferit prigoană, fiindcă ai dorit să rămâi drept, pregătindu-ţi sufletul pentru Împărăţia cerească. Mirându-ne acum de răbdarea şi de suferinţele tale, cu mulţumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Lucrătorule desăvârşit în via lui Hristos, cel ce n-ai cunoscut odihna până la sfârşitul vieţii tale trudnice, ajută-ne şi nouă, nevrednicilor, în lucrările noastre să rămânem credincioşi până la sfârşit lui Dumnezeu. Pentru aceea, şi noi te lăudăm, minunate Ioane, cuviosul lui Dumnezeu, cântându-ţi aşa:
Bucură-te, cel ce ai răbdat până la sfârşit, dobândind mântuirea;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a muri în faţa icoanei Maicii Domnului;
Bucură-te, păstrător credincios al credinţei, în mijlocul prigoanei celei nedrepte;
Bucură-te, că bun păstor al turmei fiind, moartea o ai primit, ca un ierarh cârmuitor, sezând;
Bucură-te, că după moarte, prin miraculoasa ta întoarcere, turma ţi-ai consolat;
Bucură-te, săvârşitorul multor minuni pentru cei ce aleargă la racla ta, cu credinţă şi cu dragoste;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 9:

Toată firea îngerească s-a bucurat de înălţarea sufletului tău la Ceruri. Pentru aceea, şi noi mirându-ne de minunile tale făptuite pre pământ şi descoperite prin lucrarea Sfântului Duh, lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 9:

Ritorii cei mult vorbitori nu pot descrie asprimea Sfintei tale vieţi, dreptule părinte Ioane, lăcaş Sfinţit al lui Dumnezeu, Celui de necuprins. O, ce minunată arătare dumenezeiască, descoperită în veacul nostru puţin credincios! Pentru aceea, necontenit, cu mare glas te mărim, cântându-ţi acestea:
Bucură-te, palat al dumnezeieştilor porunci;
Bucură-te, mică şi firavă adăpostire, în care a încăput frumuseţea lăcaşurilor îngereşti;
Bucură-te, scara prin care lesne urcăm la Ceruri;
Bucură-te, liman în care toate suferinţele îşi află grabnic vindecare;
Bucură-te, cămară tainică a rugăciunii statornice;
Bucură-te, templu luminat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 10:

Lumea voind s-o mântuiască, izbăvitorul tuturor trimis-a un nou Sfânt printre noi, chemându-ne astfel prin el din adâncurile sumbre ale păcatu-lui. Auzind această chemare a ta la pocăinţă, noi, cei săraci în virtuţi, lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 10:

Zid eşti tuturor celor ce aleargă către cereasca ta mijlocire, părinte Ioane. Pentru aceasta, îngrădeşte-ne şi pe noi de atacurile demonilor şi ne izbăveşte de suferinţe, năpaste şi nevoi pe noi, cei ce cu credinţă strigăm către tine:
Bucură-te, vederea celor orbi sufleteşte;
Bucură-te, căci prin puterea rugăciunii, ai întors la viaţă pe cei aflaţi în agonie;
Bucură-te, cel ce păzeşti de răzvrătire şi de războiul cel dintre noi;
Bucură-te, rouă salvatoare celor ce pier în văpaia deznădejdii;
Bucură-te, părinte binevoitor al celor însinguraţi şi părăsiţi;
Bucură-te, dascăl Sfânt al celor ce caută Adevărul;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 11:

Viaţa ta fericite Ioane, a fost ca un imn închinat Preasfintei Treimi, încercându-i pe toţi prin gândurile, cunoştinţele şi faptele tale minunate. Fiindcă ai tălmăcit cu atâta înţelepciune poruncile adevăratei credinţe, călăuzindu-ne cu credinţă, nădejde şi dragoste, lui Dumnezeu Unul în Treime să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 11:

Luminător strălucit al Ortodoxiei ai fost pentru cei aflaţi în întunericul necunoştinţei, o păstorule ales al turmei lui Hristos. Aşa şi după adormirea ta, celor neştiutori le dezvălui adevărul, luminând sufletele credincioşilor, care aduc această cântare:
Bucură-te, luminare a celor necredincioşi cu dumnezeiască înţelepciu-ne;
Bucură-te, curcubeu al paşnicei bucurii pentru cei blânzi şi umili;
Bucură-te, tunet înfricoşător pentru cei ce stăruie în păcat;
Bucură-te, fulger ce loveşti în eresuri;
Bucură-te, stâlp al dogmelor Ortodoxe;
Bucură-te, torent de gânduri dumnezeieşti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 12:

Harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu, revărsându-l cu dărnicie asu-pra noastră, pe acesta cu evlavie recunoştinţă îl primim noi toţi, cei ce alergăm către atotputernica ta mijlocire. O, prealăudate părinte Ioane, proslăvind minunile tale, lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 12:

Înălţând imnuri de laudă către Domnul, corul ceresc se bucură, că El n-a uitat această lume decăzută şi necredincioasă, arătându-şi voinţa Sa atotputernică în tine, blândul şi umilul Său slujitor. O, prealăudate părin-te Ioane, cu toţi Sfinţii minunându-ne, ne închinăm ţie şi te cinstim aşa:
Bucură-te, noule astru ce străluceşti în Ceruri;
Bucură-te, noule profet, trimis mai înainte de asaltul final al celui rău;
Bucură-te, noule Iona, care prooroceşti pieirea drept urmare a păcate-lor;
Bucură-te, noule Botezător, care îi chemi pe toţi la rugăciune şi pocăin-ţă;
Bucură-te, noule Pavele, cel ce ai îndurat toate greutăţile propovăduirii Evangheliei;
Bucură-te, noule apostole, propovăduitorul credinţei celei pline de fru-museţe;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 13:

O, Prealuminate şi preaminunate cuvios al lui Dumnezeu, Ierarhe Ioane, părintele nostru, mângâierea tuturor celor scârbiţi, primeşte acum prinosul rugăciunii noastre şi roagă-te către Domnul să ne izbăvească de focul gheenei prin mijlocirea ta cea bineplăcută lui Dumnezeu, căci tu singur după moarte ai zis: “Spuneţi-le oamenilor: deşi am murit, sunt viu”. Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1:

Ca un înger trimis de către Creatorul a toată făptura, apărut-ai în aceste timpuri, ca prin mila lui Dumnezeu să te îngrijeşti de pământeni. Văzând frumuseţea virtuţilor tale, preafericite Ioane, aşa îţi strigăm:
Bucură-te, căci de mic copil cu evlavie ai fost împodobit;
Bucură-te, cel ce cu frică şi cutremur voia lui Dumnezeu o ai împlinit;
Bucură-te, cel ce în tainice virtuţi harul dumnezeiesc l-ai arătat;
Bucură-te, ascultător din depărtare al celor aflaţi în suferinţă;
Bucură-te, grabnic ajutător plin de iubire pentru aproapele tău şi pen-tru mântuirea lui;
Bucură-te, bucuria tuturor celor ce în rugăciune se îndreaptă către tine cu grăbire;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 1:

Alesule făcător de minuni şi slujitorule credincios al lui Hristos, care lumii întregi reverşi mirul cel de mult preţ al inspiraţiei duhovniceşti şi mulţimea minunilor tale. Noi cu dragoste te lăudăm şi-ţi cântăm ţie aces-tea: Bucură-te, sfinte ierarhe Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Făcătorul de minuni al vremurilor din urmă

O, Sfinte Ierarhe Ioane, părintele nostru, bunule păstor şi tainicule văzător al sufletelor omeneşti! Acum te rogi înaintea Prestolului dumnezeiesc, precum singur ai zis: “Deşi am murit, sunt viu”. Roagă-L pe Dumnezeu Cel Atotmilostiv să ne dăruiască iertare de păcate, ca să ne recăpătăm puterea duhovnicească, să scăpăm de amărăciunea acestei lumi şi să strigăm către Domnul, ca să ne dea smerenie şi inspiraţie duhovni-cească, cuget dumnezeiesc şi duh evlavios în toate căile noastre. Tu care ai fost ocrotitor milostiv al orfanilor şi îndrumător încercat pe pământ, fii acum călăuză şi pentru noi, ca un nou Moise, iar în discordiile bisericeşti povaţă atotcuprinzătoare a lui Hristos. Ascultă plângerea tinerilor des-cumpăniţi şi de îndrăcire cuprinşi; scutură lâncezeala plictiselii abătută asupra păstorilor, slăbiţi de atacurile lumii acesteia şi care zac ţintuiţi de duhul toropelii zadarnice. Cu lacrimi te rugăm pe tine, o, închinătorule înflăcarat, vino şi la noi, cei care în negura patimilor suntem afundaţi, aşteptand îndrumările tale părinteşti. Luminează-ne cu lumina neînserată unde te afli tu acum, rugându-te pentru fiii tăi, împrăştiaţi pe toată suprafaţa pământului, dar îndreptaţi cu iubirea lor plăpândă către lumină, acolo unde sălăşluieşte Hristos, Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine cinstea şi Împărăţia, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *