18 septembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

Troparul Sfântului Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Eumenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.
 

Cântarea 1, glasul al 2-lea

Irmos: Veniţi, popoarelor…

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având, Părinte Eumenie, pe Hristos, Care ascultă Dumnezeieştile tale rugăciuni, îmblânzeşte-L pe Dânsul, fericite, către cei ce cu dragoste te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tinereţe, cuvioase, iubind smerirea cea pricinuitoare de înălţare, ai smerit pe şarpele cel trufaş şi vădit te-ai îmbogăţit cu daruri de tămăduiri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Organ primitor al Duhului te-ai făcut, supunând sufletului cugetele trupului prin multe nevoinţe; partea cea mai slabă ai silit-o a sluji celei mai bune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Acum s-au împlinit proorociile cele pentru tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; căci pe Cel pe Care L-au vestit mai înainte glasurile proorocilor, L-ai încăput în pântecele tău, în două Firi, desăvârşit.

Cântarea a 3-a

Irmos: Întăreşte-ne pe noi…

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din livezile cele cuvântătoare, ierarhe, ca o albină ai adunat mierea cea dulce şi ai aşezat-o în stupii inimii.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta cea curată şi cuvântul cel îndulcit cu sarea cea Dumnezeiască, Sfinte Eumenie, arată strălucirea darului, care era ascunsă în tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind împodobit cu virtuţi, te-ai înălţat pe scaune înalte; şi te-ai făcut cunoscut a fi uns cu Dumnezeiescul Mir al Duhului şi cu bunul miros al lui Hristos, ierarhe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Marie, Cădelniţa cea de aur, goneşte întinăciunea patimilor mele şi mă întăreşte pe mine, care mă clatin, de năvălirile vicleanului vrăjmaş.

Irmosul: Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin lemn ai omorât păcatul; şi frica Ta sădeşte-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine. 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne, auzul Tău…

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndeletnicindu-te în Dumnezeieştile biserici, te-ai făcut sălaş Duhului şi te-ai împodobit cu Dumnezeieştile citiri, ierarhe.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te ierarh Dumnezeiesc, părinte înţelepte şi mai mare scaunului Gortinei, ai strălucit cu razele minunilor.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe balaurul cel ce a năvălit cu căscare grozavă asupra ta, preasfinţite, l-ai ars prin făcliile rugăciunilor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cuget vitejesc, bărbăteşte ai îngrozit pe pizmaşul; şi pornirile leilor tu le-ai înfrânat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfinţite glasuri au vestit mai înainte Taina naşterii tale, Preacurată; ale căror împliniri noi le-am văzut, Fecioară. 

Cântarea a 5-a

Irmos: Dătătorule de lumină, Doamne…

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul care, cu înţelepciune, ai împăcat cugetul şi sufletul de patimi, pentru aceea, cuvioase, ai liniştit vrajba împăraţilor prin sfatul tău.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dându-ţi ascultare ţie, de Dumnezeu, cugetătorule, credinciosul împărat a dezlegat vrajba cea pricinuitoare de stricăciune şi a primit unirea cea frăţească, Sfinte Părinte Eumenie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ajungând la Roma ca un luminător, ai luminat-o cu lucrare de minuni; şi pe cei ce înotau în adâncul patimilor, cu înţelepciune i-ai chemat către limanul cel lin al tămăduirilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Prunc Tânăr ai născut nouă pe Fiul Cel mai înainte de veacuri, cu două lucrări voitoare, fiind Om şi Dumnezeu desăvârşit, Preacurată Fecioară. 

Cântarea a 6-a

Irmos: În adâncul greşelilor…

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având în inima ta pe Hristos, Adevărată Avuţie necheltuită, aurul pe care ţi l-a dat ţie împăratul ca lut l-ai socotit.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şezând pe scaunul cel înalt al arhieriei, părinte, ai grăit Bisericii pacea de sus; cu a cărui numire acum se laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Neîntinându-te de păcate ai plutit pe valul vieţii cel cu mult necaz şi ai ajuns la limanurile unde se veseleşte mulţimea cuvioşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pogorându-se pe tine Ploaia Cea Cerească, pururea Fecioară şi adăpând pământul cel înţelenit cu apele cunoştinţei de Dumnezeu, l-a arătat cu multă roadă.

Irmosul: În adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune scoate-mă, Dumnezeule.

 

CONDAC, glasul al 2-lea

Podobie: Căutând cele de sus…

Luminându-te cu Dumnezeiască Lumină, preafericite, ne luminezi pe noi cei ce cu dragoste lăudăm cinstită şi sfântă mutarea ta, Părinte Ierarhe Eumenie; căci neîncetat te rogi pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a

Irmos: Chipul cel de aur…

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu osârdia sufletului ai biruit cugetele cele aducătoare de stricăciune şi la vârsta de adânci bătrâneţe ai călătorit pentru folosul credincioşilor, care te-au primit pe tine, Sfinte Părinte Eumenie, ca pe un strălucitor al preoţiei şi cinstit învăţător.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roma îndestulându-se de virtuţile tale, părinte, te-ai silit să te duci şi la Tebaida ca un dar preadorit; unde, ajungând, îndată ai contenit mâhnirea secetei cu săvârşirea sfintelor tale rugăciuni, cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hrănindu-te la sânul postirii, ai supt laptele cel cinstit al înfrânării şi ai ajuns la măsura vârstei, suindu-te la vârful virtuţilor, părinte; şi cu semne Dumnezeieşti ai strălucit mai luminat decât soarele, celor ce erau cuprinşi de noaptea patimilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-s-a pântecele tău Locaş Luminii Celei fără de materie, Care, cu strălucirea Dumnezeieştii cunoştinţe, a pierdut necredinţa, Preacurată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă; pe Acela lăudându-L, cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri. 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât…

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind pe vrăjmaşul şi săvârşind călătoria cea bună, la adânci bătrâneţe, te-ai mutat către părinţii tăi, la Locaşurile cele Cereşti, luându-ţi sfârşitul în pământ străin.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neuitând virtuţile tale, părinte, fiii tebanilor trimit cu cinste sfinţitul tău sicriu în patria şi la turma ta; a cărui întoarcere izvorăşte dar de minuni.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Locul ce se numea Raxos, în care de mai înainte se afla trupul lui Chiril cel cinstit şi mult chinuit, pământul acela acoperă acum şi trupul tău asemenea, înţelepte, împreunându-vă pe amândoi, cei ce aţi fost uniţi şi la gând şi la viaţă; pe voi vă are patria cea de sus în veci moştenitori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceata cea Preasfinţită a proorocilor pe tine te propovăduieşte cu adevărat Munte Netăiat, Toiag şi Uşă, prin care a trecut Cel Preaînalt, precum ştie, lăsându-te pe tine iar încuiată, Preacurată Fecioară.

Irmosul: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul…

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un ierarh al lui Hristos te-ai suit, părinte minunat, din putere în putere, unde cetele celor sfinţiţi slujesc cu frică Preacinstitei Treimi, cu toate Cetele Cereşti, Preafericite Părinte Eumenie.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Conteneşte viforul cel de acum de deasupra patriei, fericite; îmblânzeşte pe Dumnezeu prin rugăciunile tale; opreşte pornirea ispitelor care ne tirăneşte pe noi şi cu urgia relelor ne împinge la adâncimea pierzării, pururea pomenite Ierarhe Eumenie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preasfinţită pomenirea ta adună pe păstori, pe cuvioşi şi pe poporul cel cu bună credinţă spre săvârşirea ei, aducând tuturor sfinţenie. Luminează-ne pe noi dar cu razele darurilor tale, Prealăudate Părinte Eumenie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Porţi pe Cel Ce poartă toate cu Dumnezeiasca Putere şi din sânul tău, Preacurată, hrăneşti pe Cel Ce hrăneşte toată făptura. Mai presus de gând este minunea şi de îngeri nepricepută şi înfricoşătoare oamenilor, care pururea împreună te laudă pe tine şi cu dragoste te fericesc.

Irmosul: Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară negrăit Întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând în laude Îl mărim. 

SEDELNA, glasul al 5-lea

Podobie: Pe Cuvântul Cel…

Fiind împodobit, părinte, cu învăţături dreptmăritoare, toate eresurile cele întunecate le-ai risipit; şi arâtându-te însuţi făcător de minuni, Sfinte Eumenie, te-ai făcut vestit la toţi, cu Dumnezeiasca osârdie. Drept aceea, cu credinţă te cinstim ca pe un ierarh şi ca pe cel ce întocmai cu îngerii eşti cinstit. 

SEDELNA Praznicului Înălţării Sfintei Cruci, glasul al 5-lea

Podobie: Pe Cuvântul Cel…

Lemnul cel Preasfânt al Împăratului Hristos cu credinţă să-l luăm pe umerii noştri şi să lepădăm cele veselitoare ale vieţii; pe care împăraţii cei de demult, luându-l asupra lor, cu credinţă au biruit pe vrăjmaşi şi neamurile barbarilor cu puterea lui le-au răsturnat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *