17 octombrie: Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Osea

Sfântul Prooroc Oseea

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL PROOROC OSEA

Troparul Sfântului Prooroc Osea, glasul al 2-lea:

A proorocului Tău Osea po­menire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul 1

Irmosul:

Lui Dumnezeu Celui Ce a ajutat în Egipt lui Moise şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un grăitor de Dumnezeu cu adevărat, o, Proorocule Osea, stând înaintea Dătătoru­lui de viaţă, roagă-te neîncetat să izbăvească de primejdii pe toţi cei ce te laudă cu credinţă.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţind vederea sufletului tău de întinare, te-ai învredni­cit a vedea şi a spune mai îna­inte foarte bine, fără minciună şi luminat, cele viitoare care erau să se împlinească.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul cunoştinţei celei mai dinainte, înţelepciunea lui Dum­nezeu, a arătat pe grăitorul de Dumnezeu Osea, râu de proorocie, care izvorăşte tuturor Dumnezeieştile învăţături.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Hristos, Cel Ce S-a arătat pentru noi din Fecioară, L-a chemat de faţă Tatăl din Egipt, precum a spus de demult Osea văzătorul de Dumnezeu. 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Întăreşte-mă, Hristoase, pe piatra cea neclintită a Po­runcilor Tale şi mă luminează cu lumina feţei Tale; că nu este sfânt fără numai Tu, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind învăţat în arătările cele Dumnezeieşti, cu învăţătură cuvioasă lui Dumnezeu, arătat ai proorocit chemarea neamu­rilor, proorocule, fiind însem­nat de Duhul Sfânt.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicindu-te, gânditorule de Dumnezeu, a vedea mai înainte cele ce vor să fie, ca şi cum ar fi fost de faţă, arătat ai spus mai înainte căderea iudei­lor şi mutarea lor din Lege.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spus-ai mai înainte că Israel se va mântui, nu cu război, nici cu arc, nici cu toată într-armarea, ci în Domnul Dumnezeu Atotţiitorul, însemnându-ne prin aceasta Întruparea Cuvântului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Cinstită Fecioară, Ceea ce ai zămislit pe Cuvântul Cel Ce S-a Întrupat, Care cu Sfânt Sângele şi Trupul Său ne-a scăpat de înşelăciune.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Cunoscut-am, Atotputer­nice, iconomia Ta şi cu frică Te-am preamărit, Mân­tuitorule.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocule Osea, cel ce eşti ochiul cel vă­zător de Dumnezeu al proorociei, izbăveşte de primejdii pe cei ce te laudă.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locaşule cel prealuminat şi întărit al Duhului, roagă-te să mântuiască pe cei ce te laudă.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce stai înaintea Judecă­torului tuturor, ca un prooroc îndumnezeit, izbăveşte-mă de patimi cu rugăciunile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întrecut-ai, pururea Fecioară, Cetele îngerilor, purtând în pân­tece pe Ziditorul lumii.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

De noapte mânecând, Te lăudăm pe Tine, Hristoase, Cel Ce eşti împreună fără început cu Tatăl şi Mântuitorul sufletelor noas­tre; pace lumii dăruieşte, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecând cu milostivire, ne-ai învăţat pe noi îndelungă răbdarea, milostivirea şi bunătatea lui Dumnezeu, prin care îngăduieşte pe toţi, proorocule, grăitorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos a Înviat omorând moartea, precum a vestit înţe­leapta ta proorocie mai înainte, descoperitorule de cele Dum­nezeieşti şi a dăruit viaţă sufletelor celor din iad.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răpeşte-mă cu rugăciunile tale, Proorocule Osea, din adân­cul greşelilor mele, având ne­înfruntată îndrăzneală către Hristos, gânditorule de Dumnezeu, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Domnul şi Împăratul tutu­ror, Cel împreună fără început cu Tatăl din tine S-a născut sub vreme, Născătoare de Dum­nezeu Fecioară şi S-a arătat cu Trup. 

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Pe proorocul l-ai mântuit din chit, Iubitorule de oameni şi pe mine scoate-mă dintru adâncul păcatelor, rogu-mă.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocind cele ce vor să fie, Sfinte Osea, Preafericite, ai arătat pogo­rârea Cuvântului către oameni.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce au fost omorâţi cu greşelile, Viaţa Cea Nemuritoare i-a scos din laturile iadului, precum ai proorocit.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luarea în laturi a celor le­giuite, căderea iudeilor şi che­marea neamurilor ai arătat, proorocule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din pântecele tău a Răsărit Dumnezeu Cuvântul, Ceea ce eşti fără de prihană, Îmbrăcându-Se negrăit cu Trup pentru noi, ca un Milostiv. 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii lui Avraam, în cup­tor Treimea închipuind, văpaia focului în rouă au prefăcut-o şi cântând grăiau: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu luminare mai presus de fiinţă, luminându-ţi-se gândul, Sfinte Proorocule Osea, te-ai îmbogăţit, preafericite, cu cunoştinţa celor ce au să fie, cântând Stăpânului: Binecu­vântat eşti, Dumnezeul părin­ţilor noştri!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănatu-Te-ai în mâinile proorocilor, Nemuritorule, în­mulţind vedeniile, Mântuito­rule, în multe feluri închipuindu-Te celor ce cu credinţă stri­gă ţie: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu eşti izvorul lui Israel, care verşi ape de mântuire, propo­văduind mai înainte pe Hristos, Râul Păcii, Sfinte Osea; Căruia cân­tăm: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a Strălucit din Tatăl Cel fără de început, din tine S-a Întrupat, Fecioară Maică a lui Dumnezeu, pentru nespusa mi­lostivire, pe Care lăudându-L, cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri! 

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Pe Cel Ce a păzit pe tineri în văpaia focului, în cup­torul cel ars şi în chip de Înger S-a pogorât la dânşii. Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrarea cea mai înainte cu­noscătoare şi cunoaşterea celor ce vor să fie, care s-a dat proo­rocilor din harul cel Dumneze­iesc, mai presus de pricepere, îi făcea a cânta: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având gură de Dumnezeu in­suflată şi limbă grăitoare de cele Dumnezeieşti, Proorocule Osea, care, luminându-te cu raza credinţei, cântai: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu propovăduire luminată ai spus mai înainte celor de pe pământ măririle lui Dumnezeu, cunoştinţa celor ce vor să fie, proorocule grăitor de cele Dum­nezeieşti, cântând: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeu Cuvântul Cel pu­rurea de o Fiinţă cu Dumnezeu, Întrupându-Se din Sfântul tău pântece, Fecioară Preacurată, S-a arătat celor ce cântă: pe Dom­nul lăudaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii! 

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Bucură-te, Lauda Fecioriei; Bucură-te, Maică Preacurată, pe care toată făptura cu Dumnezeieşti cântări te mărim.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luat-ai răsplătire ca un proo­roc, Sfinte Osea, primind cununa cea cu bună podoabă de la Dumnezeu, preafericite.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat cu toată Lumi­na lui Hristos, preaalesule, cu rugăciunile tale fă-L pe El Binevoitor către cei ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună cu Cetele îngeri­lor stai, cu laude cinstind pe Stăpânul, vieţuind viaţă întoc­mai cu îngerii, Sfinte Proorocule Osea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vrând să mântuiască pe om, Mântuitorul şi Domnul, S-a Îmbrăcat cu Trupul nostru din tine, Fecioară Preacurată. 

SEDELNA, glasul 1

Podobie: Mormântul Tău…

Plecatu-ţi-ai urechea, proorocule, la Cel Ce te-a chemat şi învăţându-te cunoştinţa tutu­ror celor ce vor să fie, ai însem­nat mai înainte venirea lui Hristos cea Dumnezeiască. Pen­tru aceea astăzi prăznuim sfân­tă pomenirea ta, lăudăm pe Mântuitorul, Cel Ce te-a mărit pe tine.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Alunecând cu cugetele cele viclene, am căzut în noian de păcate şi suspinând, strig ţie din inimă, Preacurată: minu­nează întru mine mila ta cea bogată şi luciul cel nemărginit al milostivirii tale şi bogăţia cea nemăsurată a îndurărilor tale şi-mi dă pocăinţă şi iertare de greşeli, ca să grăiesc ţie cu dragoste: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, să-mi dea iertare de greşeli, că pe tine te am Nădejde eu, robul tău.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Trăgându-Te, Cuvinte, la Cruce, de bărbaţii cei fărădelege cu gând cumplit şi văzându-Te Maica Ta, cu amar lăcri­mând şi rupându-i-se cele dinlăuntru, tânguindu-se, striga şi de necazul inimii glăsuia sus­pinând: cum pătimeşti fără dreptate, Preabunule Cuvinte? Cum rabzi lovituri cu palma peste obraz de a Ta bunăvoie? Şi iarăşi, cum suferi scuipările şi moartea cea fără dreptate? Vai mie, Ceea ce Te-am născut Fiule, pe Tine pe Care Te văd pironit cu cuie pe Cruce. Dar pătimeşti aceastea voind, Cel Ce din fire eşti Iubitor de oameni.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *