17 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei

Troparul Sfântului Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei,glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Acachie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Cel tăiat a tăiat…

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel ce ai biruit tot vicleşugul şarpelui şi întru nerăutatea sufletului ai vieţuit, Sfinte Acachie, Preaînţelepte, scoate-mă din răutatea şi din patimile cele aducătoare de moarte şi mă înfrumuseţează cu chipuri bune, ca să te laud pe tine, ca pe cel ce cu bărbăţie te-ai nevoit.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Melitina cea prealuminoasă te-a răsărit pe tine, Marele Acachie, înfrumuseţată odraslă care aduce multe roade şi mai mult decât mierea îndulceşte inimile credincioşilor, alungând amără­ciunea cea stricătoare de suflet a patimilor, prin Dumnezeiescul dar, preacuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind din naştere ca un Sfinţit Samuel, ai fost adus lui Dumnezeu, Părinte Acachie şi din pruncie ai fost dat ca să creşti în Crucea cea Sfinţită şi să slujeşti lui Dumnezeu Atotţiitorul,Celui Ce prin Dumnezeieştile lucrări a luminat sufletul tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce în chip de netâlcuit ai Întrupat pe Dumnezeu şi pe noi, cei ce eram depărtaţi, ne-ai împăcat cu El, Prealăudată, te rog, Curată, prin Patima Fiului tău, tămăduieşte patimile inimii mele şi mă mântuieşte pe mine, cel ce pururea strig: că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea…

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecându-te Legii celei începă­toare de viaţă, preacuvioase, din suflet ai urât toată fără­delegea cea omorâtoare.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel ce cu totul, prin lucrările cele Dumnezeieşti, te-ai făcut arătător de lumină, Duhul Sfânt te-a pus pe tine arhiereu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Limba ta ca un izvor a izvorât învăţăturile, secând pârâul cel tulbure al înşelăciunii, prin Dumnezeiasca Putere.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Uşa cea Neumblată, deschide-mi uşa pocăinţei şi mă îndreptează către cărările cele drepte, Preacurată.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemenea Dumnezeieştilor Apostoli te-ai făcut, Sfinte Părinte Acachie, căci cu puterea acestora te-ai îmbogăţit a lega şi a dezlega.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Organ al Duhului te-ai arătat, glăsuind învăţăturile cele mântu­itoare, părinte, pierzând înşelă­ciunea cea nebunească a lui Nestorie celui fără de minte.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin rugăciunea ta cea prealuminoasă ai dat pământului ploaie şi brazdele lui care au fost cu anul secate, tu le-ai adăpat, fericite părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfrumuseţatu-s-a, preacuvioase, faţa ta cea bine mirositoare, cu Dumnezeiasca Poruncă alungând de la cei credincioşi duhoarea înşelăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe mine cel ce sunt omorât înviază-mă şi pe cel ce sunt rătăcit degrab mă întoarce, ca Una ce eşti Calea cea Nerătăcită şi Îndreptătoare tuturor, Stăpână.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minunată s-a arătat viaţa ta, că înconjurându-te de darurile Dumnezeiescului Duh prin rugăciune, ai încetat repejunile cele fără de hotar ale apei, punând ei piatra cheie şi hotar, Sfinţite Ierarhe Acachie.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiesc apărător ai fost poruncilor celor sfinţite, în mijlocul Soborului părinţilor, mărturisind împreună cuDumnezeiescul Chiril pe Fecioara cea Preacurată, Maica lui Dumnezeu şi ai biruit pe Nestorie cel viclean, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cuvântul tău mai mult decât mierea îndulcitor s-a arătat melitienilor, cu mărturisirile cele sfinţite îndulcind sufletele acestora şi ai arătat amărăciunea păcatului, vrednicule de minuni, Sfinte Acachie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Preaînfiinţat, nepărăsind Sânurile Părintelui, a fost văzut ca un Prunc ţinut în braţele tale, Fecioară, îmbrăcându-Se întru sărăcia mea cea preamultă, pentru milostivirea Lui cea bogată, ca un Iubitor de oameni.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biserica cea cinstită a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu ai ridicat-o, făcându-te mai înainte locaş Duhului, Sfinţite Acachie, prin care sfinţind-o, ai arătat-o izvor al minunilor.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Glasurile tale cele sfinte, ce făceai către turmă viersuind, le tăia rânduneaua Acachie, dar primind Legea limbii tale, neschimbat a păzit-o.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzându-te pe tine Împăratul ca un rob venind, a împlinit cererile tale, căci a bine plăcut Lui să te cunoască pe tine vrednic de minune al Împăratului Celui Ceresc, purtătorule de Dumne­zeu părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Biruinţele cugetului meu şi înălţările inimii, te rog, tămăduieşte-le prin milostivirea ta, Preacurată; şi de păcatul ce mă stăpâneşte izbăveşte-mă pe mine, cel ce cu credinţă te fericesc pe tine.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi Te rog ridică-mă dintru adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat şi mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul al 2-lea.

Ca un soare a răsărit nouă credincioşilor sfântă pomenirea voastră, pe care astăzi o săvârşim, Preaînţeleptilor, Sfinţiţilor Simeon şi Acachie, strigând: rugaţi pentru noi pe Cel Singur şi Iubitor de oameni.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Din Iudeea venind tinerii…

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te cu milostivirea în chip desăvârşit, ai fost îndestulare săracilor şi te-ai arătat sănătate tuturor celor neputincioşi şi mijlocitor celor ce strigă: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând că muştele supără pe cei bolnavi, le-ai alungat şi ai poruncit ca să nu se apropie nicicum către dânşii, cântând, Sfinte Ierarhe Acachie: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un strugure stors ne-ai dres nouă vinul înţelegerii, veselind inimile cu înţelepciunile cele mari şi poruncind a cânta: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Pricinuitoare a mântuirii noastre, pururea toţi robii tăi te cântăm pe tine, de Dumnezeu Dăruită şi cu credinţă tefericim, zicând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Tinerii cei de Dumnezeu…

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună cu Cetele cele de sus şi cu toţi sfinţii roagă pe Preasfântul Domnul, ca să ne sfinţească şi să ne izbăvească pe noi, părinte.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strigarea broaştelor celor ce făceau gâlceava, prin cuvântul tău cel blând, ai oprit-o şi le-ai arătat pe ele a fi mute, Sfinte Acachie.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scriind cuvinte asupra lui Arie celui rătăcit, ca o piatră cinstită ai întărit Biserica pe piatra credinţei celei curate, Fericite Ierarhe Acachie.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Împreună cu cetele cele de sus, cu credinţă să strigăm Preasfintei Treimi: Sfânt, Sfânt, Sfânt Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Izvorul Nestricăciunii, pe mine cel ce sunt stricat cu înecările cele multe ale păcatului, învredniceşte-mă tămăduirii tale, Fecioară.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Tinerii cei de Dumnezeu cuvântători în cuptor, împreună cu focul şi văpaia călcând-o, au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine Maica lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin rugăciunea ta cea tare ai deschis cerurile cele închise, părinte şi în chip preamărit ai nevoitca să izvorască piatra, întru Slava Mântuitorului, Celui Ce te-a preamărit pe tine, Sfinte Acachie.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un soare mare de la Melitina ai strălucit, revărsând razele cuvintelor tale şi strălucirea minunilor şi pe toţi cei ce te fericesc pe tine cu bună credinţă i-ai luminat, Preafericite Părinte Acachie.

Stih: Sfinte Părinte Acachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te cu înţelepciunea cuvintelor şi strălucind cu frumuseţile preoţiei şi cu multe străluciri ale tămăduirilor, Părinte Acachie, de la cele pământeşti către cele mai presus de lume te-ai mutat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeiască pomenirea ta cheamă astăzi pe cei de sub cer, ca să laude durerile şi nevoinţele şi îndreptările tale, Preafericite Acachie, luminătorule al inimilor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat te-ai arătat Locaş Luminii Celei Înfrumuseţate, Care toate a luminat, Prealăudată Fecioară. Pentru aceasta luminează-mă pe mine cel întunecat cu răutatea, ca să te măresc pe tine cu credinţă.

Irmosul:

Pe tine Maica lui Dumnezeu şi Fecioara cea Neispitită de nuntă, pe tine Ceea ce ai născut mai presus de minte prin cuvânt pe Dumnezeu Cel Adevărat, pe cea mai Înaltă decât Preacuratele Puteri, cu cântări de laudă fără de încetare te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Împodobindu-te cu mărturisirea, purtătorule de Dumnezeu, pentru înfrânare bucurându-te, ai primit de la Dumnezeu cununa biruinţei şi cu poruncile tale cele Dumne­zeieşti ai înfruntat toată deşertă­ciunea eresurilor; Preacuvioase Părinte Acachie, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Nu s-a despărţit de Firea Cea Dumnezeiască, făcându-Se Trup în pântecele tău, ci făcându-Se Om a rămas Dumnezeu, Cel Ce după naştere te-a păzit pe tine, ca mai înainte de naştere, Fecioară, Maică Preacurată, Însuşi Domnul. Roagă-L pe Elneîncetat să ne dăruiască nouă mare milă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Mieluşeaua Cuvântului cea Nespurcată, Fecioara Maica cea fără de stricăciune, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel Ce a Răsărit dintru dânsa fără de dureri, tânguindu-se precum se cădea ca unei Maici, striga: vai mie, Fiul meu! Cum pătimeşti, vrând să mântuieşti pe om din necinstea patimilor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *