16 ianuarie: Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Petru la Sărbătoarea Cinstirii lanţului Sfântul Apostol Petru (2)

Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru

Troparla Sărbătoarea Cinstirii lanţului Sfântul Apostol Petru, glasul al 4-lea:

Roma nepărăsind, la noi ai venit prin cinstitele lanţuri ce ai purtat, întâistătătorule pe scaunul Apostolilor. Pe care cu credinţă cinstindu-le, te rugăm: cu ale tale rugăciuni către Dumnezeu, dăruieşte nouă mare milă.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cetele israeliteneşti…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prăznuieşte acum, dănţuind, toată Biserica lui Hristos, întru Duhul, lăudându-te pe tine cu credinţă şi sărutând cinstitul tău lanţ cu dragoste, Apostole, întâi şezător pe scaun, pe care l-ai purtat robit fiind, fericite, legând pe tiranul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dintru adâncul înşelăciunii vânând, Apostole, pe oameni, ca pe nişte peşti, i-ai adus Celui Ce te-a ales pe tine cu adevărat, dintre pescari, a fi întâi între ceilalţi ucenici. Pentru aceasta, lanţul pe care l-ai purtat, cu cucernicie îl sărutăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe temelia credinţei ai zidit sufletele tuturor credincioşilor şi templele înşelăciunii, Sfinte Apostole Petru, surpându-le, ai zidit Biserici care cu mare glas te cinstesc, fericite, pe tine şi lanţul pe care l-ai purtat, preaînţelepte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toate armele înşelătorului vrăjmaş, Preacurată Fecioară, în chip desăvârşit au pierit, de când a fost rănit cu suliţa Cuvântul, Cel Ce S-a Sălăşluit în pântecele tău cel neîntinat. De a Cărui preadulce dorire, roagă-te acum, ca şi inima mea să se pătrundă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Arcul celor puternici…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unindu-te în întregime cu Lu­mina Cea Preacurată, cu Dumnezeieştile ei împărtăşiri, a doua lumină te-ai arătat, Apostole, luminând sufletele noastre.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legile lui Hristos le-ai întărit şi pe cei fărădelege i-ai învăţat Legeacea bună, ca cel mai mare al Apostolilor şi ca un temei neclintit al dogmelor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu limbă sfinţită ai propo­văduit pe Dumnezeu, Cel Ce a pătimit şi pe Cruce trupeşte a fost Răstignit. Pentru aceasta cinstim, Apostole, lanţul ce te-a legat pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Opritu-s-a numai la tine moartea din pornirea cea neoprită. Că numai tu ai născut Izvorul nemuririi, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară.

Irmosul:

Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşis-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Pentru dragostea numelui Tău…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătând măreţiile Stăpâ­nului, ai întors inimile neînduplecaţilor evrei, la Dumnezeiasca credinţă, ca o temelie a credinţei.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umbletele tale s-au cunoscut pe ape, din nemărginita dragoste a Celui Ce a umblat peste dânsele, Apostole Petru şi ţi-a arătat ţie Dumnezeieştile cărări.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doctorie pentru multe feluri de boli dobândind cinstitul tău lanţ, preafericite, pe acesta sărutându-l cu credinţă, pe tine te cinstim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca într-un Palat Desfătat sălăşluindu-Se în Sfânt pântecele tău Împăratul tuturor, S-a arătat, Întrupat, Stăpână, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Luminează-ne pe noi, Doamne…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Fiul Cel împreună cu Tatăl fără de început L-ai propovăduit, prin Dumneze­iască descoperire, prealăudate şi te-ai învrednicit de fericirea cea rostită de Gura Celui Fericit.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când ai văzut Lumina ce a strălucit în Tabor, care a acoperit razele soarelui, atunci cu Lumina cea din Lumină te-ai luminat, Apostole şi ai cunoscut pe Hristos, Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Hristos, Cel Ce a Înviata treia zi, L-ai propovăduit, Apostole Petru, pentru Care ai purtat lanţuri, pe care, învrednicindu-ne a le cinsti, cu evlavie te lăudăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe mine cel îngreunat de sarcina multelor păcate, Preacurată, uşurează-mă acum,întărindu-mă, ca să port jugul lui Hristos, cel preauşor.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu capul în jos, suferind răstignire, în chip uimitor, ţi-ai gătit picioarele tale spre cereasca umblare, pe care întăreşte-ne şi pe noi a umbla, ucenice al lui Hristos.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălăşluitu-te-ai în viaţa celor vii şi pentru dânsa fiind legat, legăturile lui veliar ai sfărâmat; pentru aceasta cinstim lanţul tău, cel ce te-a legat pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Roagă pe Stăpânul făpturii preafericite, ca să trimită curăţire, pace şi milă celor ce te măresc pe tine, ca pe un ucenic al Lui preaadevărat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu hainele cele de piele ale morţii s-a îmbrăcat strămoşul; iar Ziditorul Întrupându-Se din sângele tău, în chip mai presus de cuvânt, Preacurată, îl îmbracă întru Sine.

Irmosul:

Proorocul Ionaînchipuind de mai înainte în chit îngroparea Ta cea de trei zile, rugându-se striga: din stricăciune izbăveşte-mă, Iisuse, Împărate al Puterilor.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Piatra Hristos pe piatra credinţei, pe întâiul şezător pe scaunul ucenicilor,îl preamăreşte luminat. Căci cheamă pe toţi să prăznuiască, Apostole, minunile cinstitului tău lanţ şi împarte iertare de greşeli.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea întru rugăciune…

Pe cel întâistătător între Apostoli, pe Dumnezeiescul ucenic al adevărului, pe Marele Petru, să-l lăudăm şi lanţul lui să-l sărutăm cu credinţă, dezlegare de greşeli dobândind.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii lui Avraam…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De trei ori te-ai lepădat de Hristos; pentru aceasta cu întrebarea cea de trei ori a tămăduit greşeala ta, Prealăudate Apostole Petru şi întărire te-a arătat pe tine tuturor celor ce se clatină.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un legat al lui Hristos, cu preadulce dor, cu felurite legături ai fost legat. Pentru aceasta, lanţului tău cel ce dezleagă patimile cu credinţă ne închinăm, Apostole.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apostolul Petru, martor pe faţă al lui Hristos, fala Apostolilor, străbătând lumea întreagă, ca un soare prealuminos, risipeşti noaptea cea adâncă a cumplitei slujiri la mulţimea de idoli.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Slavă lui Hristos te-ai făcut, pe Acesta întru mădularele tale L-ai preaslăvit, Preafericite Apostole Petru. Pentru aceasta, pe tine te mărim şi lanţului, ce te-a legat pe tine, ne închinăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce S-a pogorât pe pământ ca ploaia, Fecioară, a adăpat cu cunoaşterea de Dumnezeu tot pământul şi te-a arătat pe tine, Curată, mai Cinstită decât toţi îngerii.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mântuitorule al tuturor…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrând, Apostolul Petru, ţarinile inimilor, le-ai făcut pe ele prearoditoare pentru Stăpânul făpturii, Cel Ce ţi-a dat Dumnezeieştile chei, spre a lega şi dezlega greşelile.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine totdeauna te fericim, Apostole şi sărutăm lanţul tău, pe care l-ai purtat, ca un făcător de rele, ucigând pe începătorul răutăţii şi legându-l cu legăturile tale, Sfinte Apostole Petru.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel Ce a legat iadul şi moartea, cu legăturile şi cu Preacurata Patima Sa, în chip strălucit L-ai propovăduit. Pentru aceasta, sărutând, preafericite, lanţul tău, ne sfinţim.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra cea neclintită a credinţei păstrând plinătatea Bisericii, Sfinte Apostole Petru, ai alungat neînţelegerile din mijlocul ei şi te rogi, fericite, pentru liniştea ei.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca şi Cetele cele de sus să strigăm cu glasuri întreit sfinte: pe Tatăl Cel a toate Făcător slăvim acum şi pe Fiul şi pe Duhul, o Fiinţă, o Putere şi o Lucrare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfeşnic Înţelegător mai înainte te-a însemnat Proorocul pe tine, de Dumnezeu Născătoare, Ceea ce ai purtat Dumnezeiasca Făclie, care a luminat pe cei ce erau mai înainte în întuneric, cu multele întunecimi ale răutăţilor.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Izbăvitorule al tuturor, Atotputernice, pogorându-Te la cei ce se ţineau în dreaptă credinţă, în mijlocul văpăii i-ai răcorit şi i-ai învăţat să cânte: toate lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Naşterea ta Nestricată…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai a vedea cele de departe, în care ai nădăjduit cu credinţă, Sfinte Apostole Petru şi răsplătiri pentru suferinţe, bucurându-te, ai luat de la Dumnezeu, Iubitorul de oameni, a Cărui Dumnezeiască Patimă în trupul tău ai închipuit-o.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Dumnezeiesc descuietor al Împărăţiei, deschide intrările acesteia celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă pe pământ şi sărută cinstitul tău lanţ, Apostole, pe care l-ai purtat, legat fiind.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună cu Fiul fiind în Tabor, Sfinte Petru, te-ai învrednicit a auzi Glasul Părintelui, Care L-a arătat pe El şi cu Duhul luminându-te, în chip minunat a curăţit inima ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Celor ce cu dragoste te cinstim pe tine şi sărutăm lanţul, cu care ai fost legat, Sfinte Petru, cere-ne curăţire şi dezlegare de greşeli şi desfătarea Împărăţiei Cerului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Locaş Luminii te-ai făcut, drept aceea povăţuieşte-mă la lumină, Fecioară, pe mine cel întunecat de toate ispitele vrăjmaşului, ca să te măresc cu credinţă pe tine, Preacurată, Maică Fecioară.

Irmosul:

Naşterea ta Nestricată s-a arătat, din coapsele tale ieşind Dumnezeu, Care S-a arătat Purtător de Trup pe pământ şi cu oamenii a petrecut. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, toţi te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

Biserică făcându-te Treimii Celei mai presus de toate, sfinţeşte, luminează şi împlineşte cererile celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă, în sfântă casa ta; şi dă dezlegare de toate smintelile celui viclean, care năvălesc asupra celor ce roagă pe Hristos, cu stăruinţă, Sfinte Apostole Petru.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Ca pe un întâistătător între înţelepţii Apostoli şi ca pe un purtător al cheilor Împărăţiei Cerurilor, te lăudăm pe tine cu credinţă, Apostole şi sărutăm cu cuget curat lanţurile ce ai purtat, ca un făcător de rele, stricând facerile de rău ale vrăjmaşului. Roagă-te Domnului Hristos să ne izbăvim de acestea.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Mai Înaltă decât Heruvimii şi decât Serafimii şi decât cerul şi pământul mai Desfătată şi mai presus decât toată făptura cea văzută te-ai arătat, cu asemănare neasemănată. Că Acela, pe Care nesfârşitele lărgimi ale cerurilor nu-L încap, în pântecele tău a încăput, Curată. Pe Acela roagă-L să mântuiască pe robii tăi.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Văzându-Te spânzurat pe Cruce pe Tine, Hristoase, Care eşti născut din Tatăl Cel fără de început, Ceea ce mai pe urmă Te-a născut cu Trup, striga: Vai mie, Preaiubite, Iisuse! Cum voieşti Tu, Fiule, Cel Ce eşti Slăvit de îngeri, ca un Dumnezeu, a Te răstigni acum de oamenii cei fărădelege, Îndelung Răbdătorule?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *