16 august: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Diomid

Troparul Sfântului Mucenic Diomid, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Diomid, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea…

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind de Lumina Cea în Trei Sori, risipeşte întunericul necunoştinţei mele, ca să laud pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi faptele vieţii tale, Fericite Mucenice Diomid.

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-ţi cugetul tău neprimitor patimilor trupului, te-ai arătat vas primitor al Duhului, pururea pomenite şi ai izvorât noiane de tămăduiri, făcând să înceteze toată supărarea bolilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorind după viaţa cea fără de sfârşit te-ai sârguit a bea paharul morţii şi ai dobândit-o, prealăudate, precum ştie Cel Ce te-a chemat către cunună cea neveştejită, mucenice nebiruite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Cetate Însufleţită a Împăratului, Ceea ce ai arătat şi Naştere Dumnezeiască şi Adormire Minunată, arată cetatea ta nevătămată de toate căderile cutremurului, Prealăudată.

Catavasie:

Cea Împodobită cu Dumnezeiasca Slavă, Sfinţita şi Lăudata pomenirea ta, Fecioară, pe toţi credincioşii la veselie i-a adunat; şi începând Mariam, cu timpane şi cu hore, cântă Unuia-Născut al tău, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi…

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin negrăită şi Dumnezeiască lucrare a mâinilor curăţind patimile oamenilor, ai fost dat de la Dumnezeu doctor preaales credincioşilor şi preafierbinte rugător pentru cei ce te cinstesc pe tine, fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trăgându-se spre junghiere Mucenicul Diomid, striga către Tine Singurul nostru Dumnezeu: voi alerga în calea mărturisirii Tale şi cu tărie voi urma Patimii Tale celei de bună voie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Măritul Mucenic Diomid prin taină chemându-ne astăzi către ospăţ, pune înainte chinurile lui, ca o mirodenie fără materie; veniţi, dar credincioşilor, să ne desfătăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mântuieşte, de Dumnezeu dăruită Preacurată, de toată căderea cutremurului, cetatea aceasta care este închinată ţie şi turma ta păzeşte-o în pace şi în unire.

Catavasie:

Cel Ce eşti Făcător şi Cu­prinzător a toate, Înţelepciunea şi Puterea lui Dumnezeu, Hristoase, Neclintită şi Nemişcată, întăreşte Biserica, Cel Ce Însuţi eşti Sfânt şi întru Sfinţi Te odihneşti.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Sfatul cel neurmat…

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Mucenic Diomid cel Mărit, purtând în inima sa cuvântul Dumnezeieştii cunoştinţe, ca un râu a înecat pâraiele înşelăciunii şi a scufundat cu totul puterea idolilor.

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicul Diomid cel preaînţelept, mucenic cu raza bunătăţilor şi cu îndestularea minunilor, a strălucit pe pământ ca un soare şi cu adevărat a luminat adunările dreptcredincioşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflând sfârşitul cel preafericit şi cu bucurie câştigând Slava cea Negrăită, cea de demult dorită de tine, preafericite, adu-ţi aminte de cei ce te cinstesc pe tine, mucenice, purtătorule de chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naşterea ta s-a arătat străină, precum s-a arătat Binecuvântată Cinstita Adormire pe care o cinsteşte cetatea ta, scăpată de vătămările barbarilor, prin folosinţa ta, Preacurată.

Catavasie:

Graiurile proorocilor şi preînchipuirile au proorocit Întruparea Ta cea din Fecioară, Hristoase. Lumina Strălucirii Tale întru lumina neamurilor va ieşi şi va striga Ţie adâncul cu veselie: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate…

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai fără vărsare de sânge mucenic vrednic de minune, purtător de cunună fără durere; biruitor preaales fără de răni, surpând mulţimea vrăjmaşilor cu chinurile tale, Fericite Diomid.

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţie ca unui drept ţi-a răsărit lumina cea nestinsă şi veselia, soţia ei, ţi-a urmat, ca unul care aveai suflet drept, plecat tuturor poruncilor Mântuitorului, de Dumnezeu cugetătorule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Chinuitorii cei de după săvârşirea ta ţi-au tăiat capul, au fost lipsiţi de lumina ochilor trupului; dar li s-au deschis ochii sufletului, cu credinţă alergând către Hristos, Fericite Mucenice Diomid.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împărăteasa cetăţilor avându-te turn pe tine, Împărăteasă şi Doamnă, biruieşte năvălirile cele sălbatice ale barbarilor, se izbăveşte de tot felul de supărări, creşte şi se întăreşte, Maica lui Dumnezeu Preacurată.

Catavasie:

Dumnezeiasca şi nespusa frumuseţe a bunătăţilor Tale, Hristoase, voi spune: că din veşnica Slavă Strălucire împreună Vecuitoare şi Ipostatnică luând, din pântecele Fecioresc Întrupându-Te, celor din întuneric şi din umbră le-ai Răsărit ca un Soare.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Înţelepţii lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin pâraiele luptelor tale, ai înecat pe vrăjmaşul cel fără de trup şi cu izvorârea minunilor tale, ai spălat întinăciunile patimilor celor de multe feluri, vrednicule de minuni.

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind mişcat de vânturile Dumnezeieşti cele subţiri şi fiind ocârmuit de voirea cea de sus, cu linişte ai ajuns la limanul cel liniştit, rugându-te pentru noi, prealăudate mucenice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De negrăită lecuirea ta, mărite, se curăţesc credincioşii de patimi; iar de Dumnezeiasca ta înfăţişare, se izgoneşte tabăra demonilor, vrednicule de minune, Fericite Diomid.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu tine, Fecioară, ne lăudăm; prin tine ne mântuim de cele rele; şi cu nădejdea ta nu ne temem de năvălirile vrăjmaşilor noi, cei ce te lăudăm pe tine.

Catavasie:

Focul cel dinlăuntru al chitului născut în luciul mării a fost închipuire a îngropării Tale celei de trei zile, al căreia prooroc Iona s-a arătat. Că, fiind izbăvit precum s-a şi spus mai înainte, nevătămat striga: jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii…

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Capul tău cel tăiat, preamărite, a strălucit lumină celor cugetători de deşertăciuni; dar tiranul văzând capul tău, ca şi cum ar fi fost viu, s-a minunat. Dar, fiind omorât la minte, nu a înţeles a cânta: Binecuvântat eşti, Dumnezeule.

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezbrăcatu-te-ai, pururea pomenite, de haina cea urâtă a omorârii. Pentru aceasta, prin dar te-ai îmbrăcat cu podoaba cea frumoasă a nemuririi, cu veselie cântând Stăpânului tău: Binecuvântat eşti, Dumnezeule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu focul răbdării tale, mucenice, ai întors în cenuşă înşelăciunea cea stufoasă a vrăjmaşului şi te-ai arătat stea luminoasă de Dumnezeu, strălucind dările tămăduirilor, către cei ce cântă: Binecuvântat eşti, Dumnezeule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Împărăteasă a lumii, care ai născut pe Împăratul Hristos, izbăveşte de stricăciune, de cutremur şi de supărarea limbilor împărăteasca ta cetate, care îţi cântă: Binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Preacurată.

Catavasie:

Mâniei celei fără de ruşine şi focului, Dumnezeiasca dragoste împotrivindu-se, focul adică l-a răcorit, iar de mânie şi-a râs; prin Vioara cea Cuvântătoare şi de Dumnezeu Însufleţită, care cu cele trei cântări ale sfinţilor, împotriva organelor de cântare ale păgânilor, în mijlocul văpăii, a răsunat: Preaslăvite Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi…

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picioarele tale cele cinstite, purtătorule de chinuri, s-au îndreptat către căile muceniciei şi acum, bucurându-se, se preumblă în Ceata celor vii, în Raiul desfătării, preaînţelepte. Pentru aceasta, adunându-ne, te cinstim, lăudând pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împletitu-ţi-s-a cununa nestricăciunii ţie, celui ce tare te-ai luptat şi ai biruit şarpele cel începător al răutăţii, mucenice vrednicule de minune. Şi te-a primit adunarea pătimitorilor pe tine, cel ce cântai: Lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Îmbrăcându-te, mucenice, cu putere Dumnezeiască, trimiţi strălucirile minunilor, încetezi neputinţele, risipeşti bolile şi izgoneşti duhurile viclenirii, cântând: Lăudaţi, lucrurile, pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Clătinându-ne de multele năvăliri ale păcatelor, năzuim către Acoperământul tău cel Neclintit; întăreşte pe robii tăi, împuterniceşte-i asupra patimilor. Şi cetatea ta cea închinată ţie izbăveşte-o, Fecioară, de cutremur şi de foamete şi de năvălirile barbarilor.

Catavasie:

Îngerul lui Dumnezeu Cel Preaputernic a arătat tinerilor văpaia, răcorind pe cuvioşi, iar pe cei necredincioşi arzând; şi pe Născătoarea de Dumnezeu a făcut-o Izvor de Viaţă Începător, stricare a morţii şi viaţă izvorând celor ce cântă: pe Făcătorul Singur să-L lăudăm cei mântuiţi şi să-L preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc…

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflat-ai răsplătire ostenelilor desfătarea cea gătită ţie de sus, unde înfrumuseţat cu podoabe muceniceşti te desfătezi în frumuseţea Ziditorului tău, mucenice, mijlocind cu rugăciunile tale curăţire şi izbăvire de rele, celor ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Mucenice Diomid, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai, mucenice, privelişte, stâlp bunătăţilor şi reazem al credinţei, stâlp nemişcat şi turn neclintit Bisericii lui Hristos; şi râu izvorând pâraie de tămăduiri şi casă de tămăduire fără plată celor ce cu dragoste săvârşesc adormirea ta, Mărite Mucenice Diomid.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Apus-ai de pe pământ, risipind ceaţa idolilor cea fără Dumnezeu şi te-ai mutat către Lumina Cea Neînserată, a Vieţii celei Începătoare de lumină, ale cărei arătări le-ai avut mai înainte, mărite, strălucind de strălucirile de acolo şi umplându-te de bucuria cea veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti cu adevărat Cetate Neclintită a lui Dumnezeu, în care Însuşi S-a sălăşluit, izbăveşte cetatea ta de cutremur şi de cădere, de înconjurarea barbarilor, de foc, de sabia vrăjmaşilor şi de toată răutatea, prin mijlocirea ta fierbinte către Dumnezeu, Preacurată Fecioară.

Catavasie:

Se biruiesc hotarele firii întru tine, Curată Fecioară, că naşterea fecioreşte şi moartea arvuneşte viaţă. Ceea ce eşti după naştere Fecioară şi după moarte vie, izbăveşti pururea Născătoare de Dumnezeu, moştenirea ta.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Darul tămăduirilor primind de la Dumnezeu, mucenice înţelepte, te-ai arătat obştesc izvor de vindecări celor bolnavi, fericite, dând tămăduiri tuturor celor ce cu credinţă aleargă la Dumnezeiască mijlocirea ta. Pentru aceasta şi mulţimile demonilor preaminunat le goneşti totdeauna, doctore vrednic de minune. Purtătorule de chinuri Mucenice Diomid, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Praznicului Adormirii Maicii Domnului, glasul 1. Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Ceata cea Dumnezeiască a Apostolilor s-a adunat să te îngroape pe tine, Preacinstită Născătoare de Dumnezeu Preacurată. Cu aceia şi cetele îngerilor au cântat mutarea ta, strigând, Prealăudată. Împreună cu care şi noi, credincioşii, cu dragoste prăznuim, Curată, laudă ţie aducând cu glasuri de cântări şi strigăm: Bucură-te, Folositoarea celor ce pururea te fericesc pe tine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *