15 septembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul

Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul

Troparul Sfântului Mare Mucenic Nichita, glasul 1:

Purtătorule de chinuri, biruind mai întâi năvălirile barbarilor cu Puterea Crucii cea nebiruită, pe urmă ai surpat mândria demonilor, împotrivindu-te cu vitejia ta, înţelepte; şi biruind-o, Sfinte Mucenice Nichita, ai luat daruri vrednice de biruinţă. Slavă lui Hristos, Cel Ce te-a întărit; Slavă Celui Ce te-a încununat; Slavă Celui Ce a mărit pururea cinstită pomenirea ta.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce ţi-ai omorât cugetul trupului, luminează-mi cugetul cu strălucirea cea luminătoare, ca să laud, ca a unui ales biruitor, prăznuirea ta, cel ce te rogi lui Hristos pentru noi, Sfinte Mucenice Nichita.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nemolipsindu-te de otrava patimilor, cu vitejie ai răbdat chinurile; şi ca un mucenic te-ai îmbrăcat cu haina cea cinstită, care ţi-a fost ţesută din sângiuirile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nouă şi minunată cale de nevoinţe ai arătat, pironindu-Te pentru noi pe lemn, Stăpâne. Că Te-ai făcut pârgă mărturisirii şi răbdării mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ca o Uşă a pogorârii Tale către noi, Doamne, mai presus de fiinţă Te-a strălucit pe Tine, Iubitorule de oameni, îndoit în Fire, Cel Ce eşti numit Răsărit şi Soare şi Lumină, să fie Lăudată.

Catavasie:

Cruce însemnând Moise, de-a dreptul cu toiagul Marea Roşie a despărţit-o lui Israel, cel ce pedestru a trecut-o. Iar de-a curmeziş lovind marea, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, deasupra scriind nebiruită armă. Pentru aceea să-I cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de tine Biserica…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vitejie sufletească ai răbdat îngrozirile tiranului, mărite mucenice al lui Hristos, fiind întărit cu Putere Dumnezeiască.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deznodarea trupului tău şi tăierea mădularelor ai suferit, mucenice prealăudate, pentru dragostea lui Hristos, Care a preamărit sufletul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Se bucură de tine adunarea mucenicilor lui Hristos, văzând că se săvârşeşte astăzi pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Marie, Locaşul cel Curat şi Cinstit al fecioriei, vindecă rănile cele cumplite ale inimii mele.

Catavasie:

Toiagul spre închipuirea Tainei se primeşte, căci cu odrăslire a ales preot; iar Bisericii, celei mai înainte neroditoare, acum a înflorit Lemnul Crucii, spre putere şi spre întărire.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Văzându-Te Biserica…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În cugetările Domnului îndulcindu-se şi în strălucirile Lui dezmierdându-se mucenicul, pătimind nu simţea, ci bucurându-se, cânta: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind răscumpărat cu sângele Stăpânului, mult pătimitorul Mucenic Nichita, bucurându-se, aduce sângele său lui Hristos, pentru Care, fiind ucis, cânta: Slavă Ţie, Dumnezeul meu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De dragostea Mântuitorului fiind aprins mucenicul, a călcat văpaia cea idolească şi toată puterea demonilor şi cântă Ziditorului: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împărate al împăraţilor, Hristoase, Fecioara cea Preacurată, fiind Împodobită cu tot felul de străluciri, ca un Cer Însufleţit acum se preamăreşte ca Născătoare de Dumnezeu.

Catavasie:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale; înţeles-am lucrurile Tale; şi am preamărit Dumnezeirea Ta.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cine poate spune darurile tale cele de biruinţă şi cununile pe care ţi le-a dăruit ţie Hristos? Căci te-ai nevoit pentru Dânsul, Prealăudate Mucenice Nichita.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicii, săvârşindu-şi nevoinţele pe pământ, au primit de la Tine răsplătire cerească, Hristoase, Dătătorule de viaţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Acum străluceşti ca un luminător, Sfinte Nichita Prealăudate, ajungând a fi a doua lumină, stând cu mărire înaintea Luminii Celei Mari.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În vremurile cele de apoi, Lumina ce era mai înainte de veci ne-ai născut, Maica lui Dumnezeu, nouă celor dintru întunericul vieţii; Aceea a luminat lumea.

Catavasie:

O, de trei ori Fericite Lemn, pe care S-a Răstignit Hristos, Împăratul şi Domnul; prin care a căzut cel ce a înşelat cu lemnul, înşelat fiind de Cel Ce s-a pironit pe tine cu trupul; pe Dumnezeu, Care dă pace sufletelor noastre.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndulcitu-te-ai de frumuseţile Ziditorului, mărite şi primind luminile cele de acolo, fericite, te-ai întraripat; şi nebăgând seamă de moarte, ai mers către Dânsul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cugetând cu socoteală înţeleaptă, mucenice, ai ales a fi mai de cinste cele veşnice, decât cele trecătoare; şi cu bucurie ţi-ai dat trupul tău chinurilor, Sfinte Nichita, veselindu-te.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Singură pe tine aflându-te ca pe un Măr în dumbravă, ca pe un Crin Preacurat şi ca o Floare din văi, Maica lui Dumnezeu, Mirele cel Mare Hristos în tine S-a Sălăşluit.

Catavasie:

În pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieşind, Învierea cea mai presus de lume a însemnat a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a Răstignit cu Trupul, iar cu Învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Tăind tăria înşelăciunii cu împotrivirea ta şi luând cununa biruinţei prin nevoinţa ta, te veseleşti împreună cu îngerii, Mărite Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinţă, împreună cu dânşii neîncetat rugându-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptorul persienesc…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum, luminându-te, mucenice, cu Lumina Cea Neapropiată, luminează cu lumina ta pe cei ce laudă acum pomenirea ta, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul meu şi Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Oştile îngerilor s-au minunat de bărbăţia ta, fericite, văzându-te cu câtă tărie te nevoieşti, grăind: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împreună cu ceata cea de sus, Arhanghelul Gavriil cel fără de trup, veselindu-se, strigă către tine: Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Preacurată; Binecuvântată eşti tu între femei, Stăpână, fără prihană.

Catavasie:

Nebuna poruncă a tiranului celui păgân, pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire şi cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu; însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoşat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor; ci, cu Duh de rouă aducător, ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind, cântau: Prealăudate Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfă deplină şi bineprimită te-ai adus pe tine, Sfinte Mare Mucenice Nichita nebiruite şi jertfire întreagă de bun miros te-ai făcut Stăpânului tău, Cel Ce S-a Răstignit pentru noi, cu veselie cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Risipind taberile vrăjmaşului ca un viteaz Dumnezeiesc, te-ai nevoit şi după vrednicie ai primit cununa biruinţei celei neveştejite, din dreapta cea purtătoare de viaţă, înaintea căreia stai acum, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Fără de îndoială iubind pe Hristos, ai amestecat sângele tău cu sângele Lui şi cu bice fiind bătut şi în multe feluri chinuit, împărăţeşti acum împreună cu Dânsul, ca un râvnitor al Lui, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născând pe Hristos, pe Cel Ce Singur este Preacurat, în chip vădit ai spălat spurcăciunea firii noastre, Preacurată de Dumnezeu Născătoare, cu totul fără prihană. Şi te-ai făcut mai presus decât Heruvimii şi decât Serafimii, care cântă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Catavasie:

Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Binecuvântaţi, tineri, cei întocmai cu numărul Treimii, pe Făcătorul, Dumnezeu Părintele; lăudaţi pe Cuvântul, Cel Ce S-a pogorât şi focul în rouă l-a prefăcut; şi preaînălţaţi pe Duhul Cel Preasfânt, Care dă viaţă tuturor întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul mă dau ţie, de Dumnezeu Fericite Mucenice Nichita, ca să te câştig pe tine părtinitor către Stăpânul, Cel Ce mă poate mântui de toată primejdia. Căci El este Pricinuitorul Dumnezeieştii mântuiri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te cu adevărat mărturisitor al adevărului, mucenice, bucurându-te stai acum cu îndrăzneală înaintea Adevărului Celui Ipostatic şi Cinstit, câştigând darurile nevoinţelor tale.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Liniştitu-te-ai la limanul cel lin, odihnindu-te de ostenelile tale; şi purtând cunună, dănţuieşti în Rai împreună cu mucenicii lui Hristos. Aşadar ca pe un mărit de Dumnezeu, după vrednicie toţi te cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împărtăşeşte-mi cu îndestulare darul tău, mucenice, mie celui ce ţi-am împletit cu sârguinţă cununi cu cuvinte de laudă, izbăvindu-mă de păcatul meu şi de faptele mele cele cumplite, prin rugăciunile tale, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus de legile firii ai născut pe Dătătorul de Lege, Cel Ce S-a făcut cunoscut lumii în două Firi, făcându-Se Trup fără schimbare, pentru milostivirea Sa cea neurmată, Binecuvântată Preacurată Fecioară.

Catavasie:

Rai de Taină eşti Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, de care Lemnul Crucii cel de viaţă purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, acum înălţat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Veselindu-te, fericite, în durerile trupului, după cuviinţă ai câştigat desfătarea cea Dumnezeiască şi fără durere în Rai, primind de la Dumnezeu cununa nemuririi. Pentru aceea şi izvorăşti râuri de tămăduiri celor ce cu dragoste năzuiesc la acoperământul tău, mucenice.

 

SEDELNA Praznicului Înălţării Sfintei Cruci, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Degrab apucă înainte până a nu ne robi pe noi vrăjmaşii cei ce Te hulesc pe Tine şi ne îngrozesc pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Omoară prin Crucea Ta pe cei ce ne vrăjmăşesc pe noi cu războiul, ca să cunoască cât poate credinţa binecredincioşilor, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *