14 august: Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii Adormirii Maicii Domnului

Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Adormirii Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

Popoare, înainte dănţuiţi, din mâini bătând cu credinţă şi cu dragoste vă adunaţi astăzi bucurându-vă şi luminat cântaţi toţi cu veselie. Că Maica lui Dumnezeu urmează să treacă de la cele pământeşti la cele de sus cu preamărire. Pe aceea cu cântări pururea să o mărim că este Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Cel Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să cântăm Domnului, Cel Ce a mutat în latura celor vii pe Preasfânta şi Curata Maica Sa cea după trup.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să vezi Frumuseţea şi să te îndulceşti de podoaba Fiului tău, Fecioară, la Dânsul, mutându-te, ai alergat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cum ai răbdat moarte, Ceea ce ai născut pe Omorâtorul iadului şi oamenilor celor morţi le-a dăruit acum prin tine viaţă?

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătatu-te-ai cea mai Curată tu, Ceea ce ai născut pe Cel Ce a curăţit păcatele tuturor, Fecioară. Pentru aceasta, cu credinţă te mărim.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe tine Te laudă duhul meu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pământul şi cele cereşti se bucură de mutarea ta, Maica lui Dumnezeu, că prin tine au dobândit preamărita lor împreunare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucuratu-s-au cereştii îngeri primindu-te pe tine, Ceea ce te-ai înălţat de pe pământ, de Dumnezeu Născătoare Prealăudată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Precum naşterea ta a fost Preamărită cu adevărat, Preacurată, aşa este şi Dumnezeiasca şi cinstită mutarea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ridicatu-te-ai la locaşurile cele cereşti, Preacurată, ca Una care eşti Locaş Preacurat lui Dumnezeu, Preacinstită Fecioară.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale; înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mirare şi spaimă au cuprins pe tăinutorii Cuvântului, văzându-te moartă şi fără de glas pe tine, Curată, Ceea ce eşti Maica Vieţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, îngropare! O, darul! O, cântare care a fost atunci mai presus de cuvânt! Ai cărei ispravnici au fost cei purtători de Dumnezeu, care au stat împrejurul tău, Preafericită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu Încăpere Desfătată te-ai făcut Cuvântului. Pentru aceasta, te-a ridicat către Odihna Cea Desfătată şi Sfântă şi Veşnică, de Dumnezeu Născătoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfântă Adormirea ta îngerii şi oamenii o fericesc; că tu eşti Împărăteasa tuturor, născând pe Împăratul tuturor, Fecioară.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Dis-de-dimineaţă strigăm Ţie, Doamne: izbăveşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mormântul tău mărturiseşte îngroparea ta şi mutarea ta cu trupul acum la ceruri, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lăudaţi, fecioare, slăviţi, tineri, bătrâni şi domni, Adormirea Născătoarei de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Murind, la locaşurile cele fără de moarte te-ai mutat, omorând pe vrăjmaşul cu naşterea ta, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înconjuratu-te-au pe tine cetele bărbaţilor celor primitori de Dumnezeu, cu glasuri de petrecere, mărindu-te pe tine, Stăpână.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele. Că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Casa care a încăput pe Cel Necuprins de toate, trece să locuiască la cele cereşti. Ceea ce s-a arătat Cer al lui Hristos şi Scaun şi Cămară mare şi Porumbiţă Preacurată, a cărei Dumnezeiască Adormire să o lăudăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca şi cu nişte aripi pe nori ridicându-se vulturii Cuvântului cei sus zburători, în Ghetsimani s-au adunat, Fecioară, vrând să te întâmpine pe tine ducându-te la cer. Pe aceia, ca pe nişte fii ai Fiului tău, i-ai binecuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cine este Aceasta care se urcă din văile lumeşti? Ce este această petrecere şi străină mergere înainte? Ce Taină mare este aceasta ce se vede? Este Împărăteasa tuturor şi Doamna şi Slava şi Lauda.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Strigat-a adunarea Apostolilor şi de lacrimi s-a umplut, când au văzut Sfânt Sufletul tău, lăsându-şi Locaşul Cel de Dumnezeu Primitor. Şi a lăudat cu Dumnezeiască cuviinţă, a ta Dumnezeiască Adormire, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Întru mărită pomenirea ta, lumea, împodobită fiind prin gând cu duh fără materie în veselie, strigă către tine: Bucură-te, Fecioară, Lauda creştinilor.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii evrei au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, cântând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce te-ai tăinuit de legile firii întru Dumnezeiască naşterea ta, după legea omenească mori, Ceea ce Una eşti Curată, înviind cu naşterea ta cea de viaţă purtătoare pe cei omorâţi de demult, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rămâne Dumnezeiescul mormânt deşert de trupul tău, dar plin de dar; că ne izvorăşte nouă izvoare de tămăduiri şi potoleşte curgerile păcatului, Preasfântă, de Dumnezeu Născătoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ridicatu-s-a trupul din mormânt şi ne-a rămas, Fecioară Curată, binecuvântarea ta, care pe orbi îi aduce la lumină şi arată prisositoare milostivirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Carte nouă în care s-a scris Cuvântul, cu sfat preaminunat, roagă-te să fie înscrişi în cartea vieţiii toţi cei ce laudă Cinstită şi Preamărită Adormirea ta.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Tinerii cei de Dumnezeu cuvântători în cuptor, împreună cu focul şi văpaia călcând-o, au săltat cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De la margini venind stâlpii marginilor cei prealuminoşi, în Sion s-au adunat să te îngroape pe tine, Ceea ce ai luat sfârşitul vieţii, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nici limba celor mai iscusiţi vorbitori, nici gurile îngerilor nu pot după vrednicie să te laude pe tine; că fără asemănare pe toţi i-ai covârşit, Stăpână.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să se bucure făptura şi norii să picure dreptate în ziua de acum, ca să cinstească Dumnezeiască mutarea Fecioarei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, Scaunul Domnului, Cel mai presus decât Heruvimii şi Scaunele, de pe pământ se înalţă ca să fie aşezat în Dumnezeiasca Împărăţie, Ceea ce Singură este cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin rugăciunea ta; şi împreună cu cetele cele fără de trup te mărim pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Una care eşti mai Luminată decât toate cele cereşti, străluceşte şi luminează pe cântăreţii Adormirii tale celei Luminate cu lumina darurilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Săltaţi, inimile tuturor credincioşilor, întru Adormirea Singurei Fiice a lui Dumnezeu, fiind mântuite cu rugăciunea ei cea neadormită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pământul prăznuieşte, îngerii saltă şi se bucură toţi drepţii întru Adormirea ta, Fecioară, lăudându-te pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Ceea ce eşti iubitoare de bine, revarsă peste toţi milele tale cele bune; şi ne scapă de tot răul pe noi, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel Preabun.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Cele ale Înainteprăznuirii mutării Maicii lui Dumnezeu prăznuind, bucurându-ne, luminat să grăim către dânsa: Bucură-te, Ceea ce te-ai înălţat de pe pământ la cele cereşti; Bucură-te, Ceea ce ai înviat marginile cu Adormirea ta. Pentru aceasta, acum mutându-te, fă pomenire pentru lume, Ceea ce eşti cu dar Dăruită.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *