14 august: Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Miheia

Sfântul Prooroc Miheia

Troparul Sfântului Prooroc Miheia, glasul al 2-lea:

A proorocului Tău Miheia pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând…

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o oglindă curată Dumnezeiască şi a celor Dumnezeieşti fiind, stai înaintea Făcătorului, fericite. Pe Acela roagă-L să izbăvească de primejdii pe cei ce te laudă pe tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plin de duhovnicească ştiinţă şi de înţelepciune de la Dumnezeu fiind, Sfinte Proorocule Miheia, te-ai învăţat de la cele viitoare ca un curat la minte, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Proorocind cu bună credinţă, ai zis că se va arăta Domnul din cer pe pământ, fericite, scriind arătarea Lui cea către noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-S-a pe pământ în zilele cele de apoi luând Trup şi izbăvind pe cei robiţi de demult, Cel mai înainte de veci, Maica lui Dumnezeu şi S-a făcut cunoscut de noi.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine…

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta a fost trestie Dumnezeiescului Duh, prin care ne-ai arătat nouă plinirea celor ce vor fi.

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu pe Cel mai înainte de veci, Care S-a făcut Trup în Betleem, L-ai arătat că este Domnul tuturor şi Mântuitorul şi Povăţuitorul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tăinuitor preaadevărat al celor mai presus de minte ai fost pentru noi, cu prooroceşti străluciri fiind luminat, mărite proorocule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Munte Preaarătat te-ai făcut tu, Preacurată, în care suindu-Se S-a arătat Domnul, la Care acum scăpăm.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu strălucirile Dumnezeieştii însuflări de sus fiind luminat, ai vestit cele viitoare, văzându-le ca şi cum ar fi fost de faţă, vrednicule de minune.

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din Sion a ieşit Legea, precum ai proorocit, de Dumnezeu fericite şi a înconjurat marginile, propovăduind cuvântul Domnului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-S-a Domnul tuturor, ca să stăpânească peste casa lui Iacov şi întru Slava Numelui Său ca un Păstor paşte pe poporul Său.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nepoata lui Adam s-a făcut Maică lui Dumnezeu şi Ziditorului, că pe Acesta Întrupat dintr-însa în chip de negrăit L-a născut.

 

Cântarea a 5-a. Irmos:Dis-de-dimineaţă strigăm…

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubit-ai să fii gata a umbla în urma Domnului, în căile Lui, preaînţelepte.

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscut-ai mântuirea care avea să fie din iudei pentru toate popoarele, minunate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mai înainte văzându-L, ai propovăduit Darul la care aleargă mulţimile neamurilor şi se izbăvesc, de Dumnezeu grăitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu ai fost, Maica lui Dumnezeu, Locul Domnului, din care a ieşit Cel Ce a izbăvit lumea de înşelăciune.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminoasă…

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Legile lui Dumnezeu lipindu-te, ai mustrat pe toţi cei călcători de lege, păzitorule al Legii, preamărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeiescule Miheia şi cinstite organ al Duhului, cu rugăciunile tale păzeşte pe cei credincioşi de primejdii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Casa lui Iuda luminată ai făcut-o, Fecioară, arătând pe Cel Ce a Răsărit din Sfânt Pântecele tău.

Irmosul:

Haină luminoasă dă-mi mie, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Din Iudeea venind tinerii…

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De mare trebuinţă şi preaviteaz te-ai arătat Stăpânului tuturor. Căci ai biruit semeţia celor ce stăpâneau, învăţând şi grăind, vrednicule de minune: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind cu Razele Dumnezeieştii vieţi, prooroc preacurat te-ai arătat Dumnezeieştii arătări, cântând, fericite: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Cel întocmai Lucrător cu Cel Ce L-a născut şi întocmai Puternic şi împreună Veşnic, S-a zidit ca un Om în pântecele Fecioarei, cu bunăvoinţa Tatălui, Dumnezeul părinţilor noştri Cel Binecuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos:Tinerii cei de Dumnezeu…

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul lui Dumnezeu Cel Ce este fără început din veac, S-a arătat mântuind pe cei din Adam, precum a proorocit Miheia. Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci.

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţându-te prin minte, fără materie ai grăit: voitor al milei eşti, Stăpâne, ca un Milosârd, părându-Ţi rău de nedreptăţile celor ce Te laudă pe tine cu credinţă şi Te preaînalţă în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca un fulger luminos te-ai arătat, primind Raza lui Dumnezeu; ca o oglindă curată fiind Proorocule Miheia, ai grăit: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mare mângâiere câştigând, Fecioară, pe Cel Ce s-a născut din tine, ţinând cu cinste apostolească mărturisire, ca pe un Domn Îl lăudăm şi-L preaînălţăm în veci.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînâlţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cei trei tineri neplecându-se a cinsti chipul cel din Deiera, căruia, cu organe de cântare împreună glăsuitoare, se închinau popoare fără număr, au lăudat pe Domnul şi L-au preaînălţat întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu…

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea minţii celei nestricăcioase şi preacurate pururea stai, cu razele bunei credinţe strălucind, pentru lume rugându-te.

Stih: Sfinte Proorocule Miheia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a pomenirea ta cea de lumină purtătoare, Proorocule, plină fiind de daruri prooroceşti şi izvorând râuri de pocăinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Mântuitorul, Care a venit în lume, văzându-L după proorocia ta, te îndulceşti de veselia cea mai presus de minte, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti mai Înaltă decât toţi şi mai Curată, curăţeşte întinăciunea sufletului meu, Ceea ce ai zămislit pe Dumnezeul cel Preabun.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin rugăciunea ta; şi împreună cu cetele cele fără de trup te mărim pe tine.

 

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel Împreună…

Pe tine locaş curat şi fără prihană aflându-te Darul Duhului, întru tine s-a sălăşluit; şi ca să spui luminat cele viitoare ca cele de acum, ţi-a ridicat sufletul tău, Proorocule propovăduitor al lui Hristos. Pentru aceasta, nu înceta să te rogi pentru noi, cei ce cinstim după vrednicie mărită pomenirea ta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *