13 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului

 

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului

Troparul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, glasul al 8-lea:

Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. Vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat. Înălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Şi cu cuvintele tale învăţându-ne, Sfinte Părinte Ioan Gură de Aur, roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmos: Pe Faraon ce se purta…

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Al pocăinţei propovăduitor preacălduros fiind, Sfinte Ioan Gură de Aur, ajută-mă să mă pocăiesc şi eu din toată inima mea, părinte, rugându-te lui Dumnezeu să-mi vindece, cu milostivirea ta, rănile greşelilor celor de demult.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată strălucirea Sfântului Duh, părinte, luând, cu totul luminat stâlp te-ai arătat, înainte povăţuitor Bisericii, cuvioase şi nor luminat, preafericite, umbrind adunările dreptcredincioşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De Hristos fiind pus învăţător, Dumnezeieşti învăţături cu limba cea în chipul aurului şi cu mintea cea înţelepţită de Dumnezeu, tu din destul ai izvorât. Că râu al lui Dumnezeu plin de apele Duhului te-ai arătat, de Dumnezeu grăitorule, Sfinte Ioan Gură de Aur.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împodobită fiind cu multe feluri de haruri, Ceea ce eşti de Dumnezeu Dăruită, pe Cuvântul Tatălui, Care Trup S-a făcut, pentru milostivirea cea negrăită şi mai presus de minte şi de cuvânt, Binecuvântată, L-ai născut, rămânând Fecioară Neîntinată.

Catavasie: Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă. 

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel Ce ai întărit cerurile…

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu gândul lui Hristos tu îmbogăţindu-te, prin viaţa ta cea curată, mântuirii oamenilor te-ai făcut ajutător şi învăţător şi lucrător, Sfinte Ioan Gură de Aur, învăţături de mântuire izvorând, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din vistieriile cele necălcate ale Duhului tu, îmbogăţindu-te din izvoarele mântuirii, ai luat izvorul învăţăturilor cel pururea curgător şi ai adăpat, cuvioase părinte, toată faţa Bisericii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ţarinile sufletelor celor stufoase, Sfinte Ioan Gură de Aur, cu preaînţeleaptă lucrare de pământ a cuvintelor tale le-ai curăţit cu adevărat şi aducătoare de roadă le-ai arătat, cu cereşti ploi acelea adăpându-le, de Dumnezeu primite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prihană întru tine şi întinăciune nu este nicidecum, Fecioară, ci, Locaş mai vârtos te-ai arătat cereştilor bunuri. Că întru tine S-a sălăşluit toată Sfinţenia virtuţilor, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Catavasie: Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i. 

Cântarea a 4-a

Irmos: Tu eşti Tăria mea, Doamne…

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alt Apostol cu acelaşi obicei, Cel Ce cu purtare de grijă de toţi îngrijeşte, Hristos, ca un bun, te-a dat nouă pe tine propovăduitor cereştii învăţături celei de Taină şi tâlcuitor Dumnezeiesc al Tainelor celor de sus, Sfinte Ioan, Preafericite Gură de Aur.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cel cu raze de aur şi cu cuvinte de aur, pe Sfântul Ioan Gură de Aur să-l cinstim, care pe toţi cu aur i-a poleit, cu strălucirile învăţăturii celei în chipul aurului şi lumea a luminat cu limba cea mai strălucită decât aurul şi mai plină decât lumina, care a izvorât har Dumnezeiesc.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot ai fost locaş Dumnezeiesc, tot te-ai arătat organ al Duhului, glăsuind cântare insuflată de Dumnezeu a toată bunătatea şi pricina mântuirii şi arătând frumuseţea Împărăţiei Cerurilor, Sfinte Ioan Gură de Aur, Preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu ai propovăduit milostivirea lui Dumnezeu, chipurile pocăinţei tâlcuind şi fugirea de la cele rele învăţând preabine şi preadesăvârşit, preafericite şi învăţăturile lucrurilor celor preaalese arătând, Preacinstite Părinte Ioan Gură de Aur.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

După Dumnezeu Folositoare pe tine te-am agonisit. Că tu, Maica lui Dumnezeu Făcătorului şi Ziditorului te-ai făcut, a Celui Ce a luat chipul nostru, Ceea ce eşti cu totul fără prihană şi pe acesta l-a mântuit din stricăciune şi din moarte şi cu Dumnezeiască Slavă l-a preaslăvit.

Catavasie: Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne. 

Cântarea a 5-a

Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bisericii luminător prealuminat toţi pe tine te ştim şi sufletelor mântuitor, care le răpeşti pe ele din gâtlejul cel de moarte aducător şi la viaţa veşnică le povăţuieşti, părinte pururea fericite.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Risipeşti taberele ereticilor, tu îngrădindu-te cu armele dreptei credinţe şi cu bărbăţia sufletului, preasfinţite şi aduni, bucurându-te prealuminat, cetele dreptcredincioşilor, cu legătura Duhului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pline sunt, ca nişte pahare, de Dumnezeieştile miresme buzele tale, care veselesc lumea cu bune mirosuri înţelegătoare, cu ungătoare învăţătura cea de Taină a înţelegerilor şi cu frumuseţea cuvintelor tale, preaînţelepte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe Ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu Făcătorul şi Ziditorul şi Domnul, pe tine neamurile omeneşti toate, Curată, te fericesc şi căpeteniile Cetelor celor fără de trup cele înţelegătoare, ca pe Maica lui Dumnezeu, pe tine te slăvesc.

Catavasie: Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine. 

Cântarea a 6-a

Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune duhovnicească lumea toată ai îmbogăţit, bogat împărţitor de cuvânt fiind; că harul cel bogat, ierarhe, de sus s-a revărsat pe buzele tale.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În tot pământul ca un fulger a ieşit vestirea ta şi puterea cuvintelor, Sfinte Ioan Gură de Aur, ca o trâmbiţă preabine glăsuitoare, toate marginile lumii de glas le-a umplut.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În haina cea de sus ţesută a virtuţilor îmbrăcându-te, preafericite şi cu strălucirea cuvintelor împodobindu-te, Adevărului te-ai arătat văzută întărire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce cu Puterea Cea Atotstăpânitoare le poartă toate, în Trup neputincios din tine S-a îmbrăcat, Fecioară cu totul fără prihană, spre facerea de bine a oamenilor, Iubitorule de oameni.

Catavasie: Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa. 

CONDAC, glasul al 6-lea

 Podobie: Împlinind rânduială…

Din ceruri ai luat Dumnezeiescul har şi cu buzele tale pe toţi înveţi să se închine în Treime Unuia Dumnezeu, Sfinte Ioan Gură de Aur, preafericite cuvioase, după vrednicie te lăudăm pe tine, că eşti îndreptător, ca cel ce arăţi cele Dumnezeieşti. 

Cântarea a 7-a

Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adâncul bunătăţii şi al milostivirii lui Dumnezeu cunoscând, chezaş te-ai arătat mântuirii celor ce se pocăiesc cu căldură şi cu tot sufletul strigă Domnului: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptat-ai, Sfinte Ioan Hrisostom, cu învăţăturile tale mintea şi vindeci neputinţele sufletelor ca un milosârd şi împreună cu cei ce umblă bine cânţi veselindu-te: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înălţatu-te-ai bucurându-te fiind ales, cuvioase, fără de răutate, preot Celui Preaînalt, cu dreptate îmbrăcat fiind luminat şi cu veselie strigând, preafericite: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zămislit-ai, Preacurată, pe Dumnezeu şi Domnul, Cel Ce este peste toate, Care a binevoit a mântui neamul omenesc din stricăciunea morţii, pe Care după vrednicie lăudându-L strigăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Catavasie: N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat. 

Cântarea a 8-a

Irmos: De şapte ori cuptorul…

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Noi, care cu înţelegerea ne împărtăşim de cuvintele tale, Sfinte Ioan Gură de Aur, ne învăţăm cinstita cuvântare de Dumnezeu, rodim tot felul de bunătăţi şi de vătămarea răutăţii scăpăm. Că de obşte purtător de grijă de mântuire te-ai făcut, strigând: preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru noi roagă-te Stăpânului, Sfinte Ioan Gură de Aur, cu marea milostivire şi îndrăznire pe care le ai şi cu milostiva şi de oameni iubitoare dragoste a ta, părinte. Că pe tine către Mântuitorul te punem înainte credincioşii, mijlocitor şi folositor şi preacald rugător, de Dumnezeu înţelepţite Ierarhe, Preafericite Ioan.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Copilăreasca împotrivire şi neplecatul gând şi nedreptatea împăraţilor o ai vădit, cu căldură folosind celor năpăstuiţi, cuvioase; şi sărmanilor şi văduvelor şi săracilor părinte ai fost, cu iubitoare voinţă strigând: preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu trupeşti chipuri şi cu felurite vorbe tainice, cu însemnătoare şi închipuitoare arătări, mai înainte au vestit grăitorii de Dumnezeu naşterea ta cea mai presus de fire şi Minunată, Fecioară. Pentru aceasta veselindu-ne, cu dreaptă credinţă, pe tine te lăudăm, pe Hristos preaînălţându-L întru toţi vecii.

Catavasie: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Dânsul întru toţi vecii. 

Cântarea a 9-a

Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta…

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu viaţa cea adevărată îndulcindu-te, părinte, pentru care te-ai nevoit după putinţă pe pământ, cu viaţă îngerească strălucind şi a lui Hristos limbă dobândind şi gură lină, roagă-te, grăitorule de Dumnezeu, să se mântuiască cei ce cu credinţă, mai ales, pe tine te fericesc.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintele tale, de trei ori fericite, sunt cuvintele vieţii, care solesc viaţă nesfârşită; că pe tine izvor curgător te-a arătat Hristos şi râu care verşi din tine izvoare de învăţături Dumnezeieşti şi pârâu de dulceaţă cu adevărat şi curgere de iertare şi luminat propovăduitor al pocăinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mijlocitor prealuminat şi preastrălucit te-ai arătat, arhiereule, între Dumnezeu şi oameni. Că tu te-ai arătat luminător luminat al dreptei credinţe şi Dumnezeieştii cunoştinţe şi de milostenie învăţător. Pentru aceasta, cel ce eşti cu cuvinte de aur, pe tine cu dragostea inimii acum după vrednicie te mărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Curată Preamărită Maica lui Dumnezeu, pe cei ce te laudă cu dragoste mântuieşte-i, risipind tulburarea ispitelor şi a patimilor. Căci, ca Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, poţi şi săvârşeşti toate câte le voieşti şi le isprăveşti neoprit, Fecioară. Pentru aceasta toţi pe tine te mărim.

Catavasie: Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cânte: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară. 

SEDELNA, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Din Înţelepciunea Cea Negrăită, prin Dumnezeiască vedere luând bogăţia cea tainică, tuturor ai adunat apele Ortodoxiei, cele ce veselesc Dumnezeieşte inimile credincioşilor; iar învăţăturile necredincioşilor, precum li se cuvine le-ai cufundat. Pentru aceasta din amândouă, cu sudori evlavioase, te-ai arătat nebiruit al Treimii apărător, Sfinte Ioan Gură de Aur. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

De văpaia gheenei şi de arderi, de plângerea şi de tânguirea cea de acolo, de despărţirea cea mult ticăloasă şi preaamară, de moştenirea şi adunarea sfinţilor, aducându-ţi aminte, înfricoşează-te suflete al meu şi suspină şi zapisele datoriilor tale celor cu miile, nevoieşte-te a le şterge cu lacrimile umilinţei. Ajutătoare neruşinată având pe Preacurata Maica lui Dumnezeu, că pentru dânsa se dă iertare de greşeli celor ce cu bună credinţă o slăvesc, Născătoare de Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *