13 iulie: Canon de rugăciune la Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil, glasul al 8-lea:

Mai mare Voievodule al Oştilor Cereşti, rugămu-te pe tine noi nevrednicii ca, prin rugăciunile tale, să ne acoperi pe noi cu acoperământul aripilor slavei tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi grăim: izbăveşte-ne din nevoi, Sfinte Arhanghele Gavriil, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici; şi mă voi arăta, luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe unul ce, prin împărtăşirile cele fără de materie ale Luminii Celei Desăvârşite, eşti lumină dumnezeiască şi fără de materie, te rog, Arhanghele, să mi se lumineze gândul meu prin rugăciunile tale, ca să te laud.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi să adunăm cete dumnezeieşti, cu bucurie cinstind pe cel mai mare al minţilor celor fără de trup, care a vestit Bucuria Cea Negrăită, Care a venit în lume pentru bunătatea Sa.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Noi, cei ce dorim de tine, Sfinte Arhanghele Gavriil, avându-te pe tine părtinitor prea mare şi către Dumnezeu ajutor, zid şi întărire, ne mântuim de primejdii şi de stricăciunea şarpelui, lăudându-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dacă te-a văzut Sfântul Arhanghel Gavriil pe tine, Stăpână Curată, Ceea ce eşti fără de prihană, luminat a grăit către tine: Bucură-te, Ceea ce eşti Neispitită de nuntă, Mântuirea oamenilor, Lauda şi Cuvântarea cea cinstită a îngerilor.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i în dumnezeiască mărirea ta, cu nunilor măririi învrednicindu-i.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu împărtăşirea luminii celei fără materie, ca unul care eşti fără de trup cu adevărat, Arhanghele Gavriil, mai presus de materie fiind luminat, a doua oară te-ai arătat întotdeauna, luminând pe oamenii cei materialnici, care te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De mai mare laudă te-ai învrednicit, cel ce eşti mai mare între îngeri, descoperindu-ne nouă taina cea mare, prin care ne-am ridicat de pe pământ la înălţimea cea mai mare noi, cei ce mult te cinstim pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arată-te din cer tuturor, celor ce cu dragoste te căutăm pe tine pururea şi alină viforul ispitelor şi al necazurilor, cel pornit asupra noastră, o, Arhanghele Gavriil, mai mare Voievodule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Descoperindu-ţi ţie odinioară Arhanghelul Gavriil Taina cea ascunsă de demult, Fecioară, a grăit: Bucură-te, Cămara lui Dumnezeu, în care sălăşluindu-Se, pe toţi oamenii i-a îndumnezeit, ca un Îndurat.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat odinioară, Arhanghele Gavriil, după vrednicie minunată, prin împărtăşirile Dumnezeieştii Stăpânii luminând pe proorocul Daniil, spunându-i lui prin Duhul arătarea celor nevăzute.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu guri de tină te lăudăm cu bucurie pe tine, cel ce eşti cu firea de foc; scoate-ne pe noi întotdeauna din focul cel ce arde, cu dumnezeieştile tale mijlociri, Arhanghele Gavriil.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În haină dumnezeiască mai mult decât soarele strălucită cu slavă negrăită fiind îmbrăcat, mai mare Voievodule al slujitorilor, stai înaintea Împăratului Ceresc, veselindu-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cunoscându-te pe tine, Arhanghelul Gavriil, că eşti cu totul Curăţită de Duhul, arătat a grăit către tine, Preacurată: Bucură-te, Mântuirea blestemului şi Înnoirea strămoşilor.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu împărtăşirea minţii celei dintâi fiind luminat, a doua lumină te-a arătat, cântând împreună cu cetele îngereşti cele nenumărate: Sfânt este Tatăl Atoatefăcătorul şi Fiul Cel Împreună fără de început şi Duhul Cel de pe acelaşi Tron.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chipul tău este de foc şi frumuseţea prealuminată, de care se minunează tot gândul; slava îţi este mare, Arhanghele Gavriil preamărite, mai marele dumnezeieştilor Îngeri, podoaba tuturor celor ce te laudă pe tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiescul Zaharia dacă te-a văzut pe tine odinioară, stând împreună în vremea cădirii, a rămas mut; că n-a crezut vestirii tale celei înfricoşătoare, pe care i-ai spus-o, Arhanghele Gavriil, mai mare Voievodule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserică de sfinţenie fiind, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, după cuvântul Arhanghelului Gavriil, ai născut pe Cel Ce Se odihneşte întru sfinţi, pe Dumnezeu Cel Preasfânt, Care pe toţi sfinţeşte şi din nevoi îi scoate.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Înţelepţii lui Dumnezeu care săvârşesc acest praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme slăvind pe Hristos, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limbile pământeşti nu pot să te cinstească pe tine, mintea cea luminoasă şi cerească, care eşti luminat cu dumnezeieşti străluciri, mai presus de minte.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce eşti raze de soare mult luminoase, mai marele Voievod al slugilor celor de foc, cu rugăciunile tale cele de lumină purtătoare către Stăpânul, scoate-i din întunericul patimilor pe cei ce cântă ţie.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfaturile păgânilor risipeşte-le, credinţa ortodoxă întăreşte-o, aşează împerecherile Bisericii, Arhanghele, cu rugăciunile tale cele către Făcătorul a toate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvintelor celor dumnezeieşti ale Arhanghelului Gavriil ascultătoare ai fost, Curată şi pe Cuvântul Cel fără de început L-ai născut cu trup, Care a mântuit lumea.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat…

Tu fiind mai mare peste slujitorii cei fără de trup, ţie unuia s-a încredinţat înfricoşătoarea Taină cea rânduită mai înainte de veci, Arhanghele Gavriil, Preaslăvite. Adică naşterea cea de negrăit a Sfintei Fecioare, către care ai grăit: Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de dar. Pentru aceasta, după datorie, credincioşii cu veselie pururea te fericim.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, fără numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Naşterea Înaintemergătorului Ioan, slăvite, o ai vestit oarecând lui Zaharia înăuntrul dumnezeiescului Templu. Iar el sta şi cânta Mântuitorului tuturor: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preaslăvită bunăcuviinţa Bisericii tale, Arhanghele Gavriil, în chip luminat sfinţeşte sufletele credincioşilor şi le porunceşte să strige cu mare glas: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiind cu taină, mai marele Voievodule, cu împărtăşirea Luminii Celei Dintâi a doua lumină cu adevărat te-ai arătat, luminând totdeauna pe cei ce cântă: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Trimis a fost Arhanghelul Gavriil, mai marele Voievod, să-ţi vestească ţie bucurie, Fecioară Maică Curată, prin care întristarea a încetat, blestemul cu adevărat s-a făcut neroditor şi binecuvântarea a înflorit credincioşilor în veci.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit. Atunci fiind închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţite cuvinte de sfinţenie poporul cel sfinţit pe tine te laudă, veselindu-se; că tu, Arhanghele, pe Cuvântul Cel a toate Pricinuitor, Care a luat trup ca şi al nostru, L-ai vestit Fecioarei, Celei ce este dintre noi, mai presus de gând şi de cuvânt. Pentru aceasta, pe tine te cinstim întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Mintea Cea Mare şi Dintâi fără materie lipindu-te, Ahanghele, cu gura ta cea de foc cânţi dulce cântarea înfricoşătoare, pe care o cântă cetele tuturor îngerilor, grăind: pe Domnul lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu veselie săvârşind pururea călătoriile cele dumnezeieşti, treci toate cele cereşti şi cele pământeşti, împlinind pururea sfinţitele voiri ale lui Hristos Dumnezeul a toate, Arhanghele Gavriil, Întâistătătorule al Îngerilor, cel ce eşti lauda celor ce cu credinţăpururea te slăvesc.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu trupul după ipostas, Cuvântul voind a Se amesteca cu oamenii, te-a avut pe tine mai înainte mergând şi mai înainte gătind Lui sfinţită cămară, o, sfinţite Arhanghele Gavriil, cântând: pe Domnul, lucrurile, luădaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca pe un scaun împărătesc înfrumuseţat, ca pe Ceea ce este mai presus decât toate făpturile, ca pe Ceea ce Singura a înfiinţat pe Cel mai presus Înfiinţat, Care a îndumnezeit pe oameni, cu mai bună unirea naşterii celei de negrăit şi străină, pe Fecioara cea Binecuvântată să o lăudăm.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfinţita prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cânte: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stai cu frică înaintea Scaunului Darului slujind, strălucit fiind cu vărsările de lumină cele mai presus de gând şi cu sfinţenie îndumnezeit; şi lumină fiind văzut, luminezi cu mijlocirile tale pe cei ce te cinstesc cu credinţă, Sfinţite Arhanghele Gavriil, Arhistrategule.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un cer cu stele împodobit te arăţi cu dumnezeieşti străluciri şi ca un Voievod în mâini ţii sceptrul prealuminat şi străbaţi tot pământul, voia Stăpânului totdeauna făcând şi din nevoi pe cei credincioşi scoţi.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aşează furtuna cea cumplită a celor care totdeauna se ridică asupra robilor tăi. Încetează dezbinările Bisericii, dă celor ce te laudă pe tine mântuire de greşeli şi dăruieşte celor binecredincioşi biruinţă, Arhanghele Gavriil, cu folosinţa ta cea fierbinte.

Stih: Sfinte Arhanghele Gavriil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preabună şi preaslăvită însoţire, Arhanghelilor Mihail şi Gavriil, stând înaintea Scaunului Dumnezeieştii Slave, cereţi tuturor iertare de păcate şi mântuire de nevoi, ca nişte folositori şi ca unii care urmaţi bunătăţile Stăpânului întru toate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lumina strălucirii naşterii tale a luminat toată partea cea de sub soare şi pe mai marele întunericului l-a pierdut, de Dumnezeu Născătoare, Preacurată, Lauda îngerilor şi mântuirea tuturor oamenilor, celor ce te laudă pe tine cu neîncetate glasuri.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Marele Gavriil, arătându-se Voievod îngerilor, pururea cântă cu dânşii cântarea cea dumnezeiască a Treimii, bucurându-se. Pentru aceasta, să-l lăudăm toţi întru credinţă cu glas mare, cu cântare slăvind pe Dumnezeiescul Arhanghel.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Ceea ce nu ştii de mire, Curată, de Dumnezeu Născătoare, Fecioară, Ceea ce eşti Folositoare şi Acoperământul creştinilor, izbăveşte de primejdii şi de necazuri şi de asuprelile cele rele pe toţi cei ce au nădejde în tine, Curată şi mântuieşte sufletele noastre cu dumnezeieştile tale rugăciuni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *