12 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei

Troparul Sfântului Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, glasul al 8-lea:

Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, părinte cuvioase, întru rugăciuni neîncetat răbdând, pe săraci iubind şi pe aceia îndestulând. Dar, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, Sfinte Ioan, Milostive, Fericite, să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Cel tăiat pe cea netăiată a tăiat-o şi a văzut Soarele pământul, pe care nu-l văzuse. Pe pierzătorul vrăjmaş apa l-a înecat şi pe cea neumblată a trecut-o Israel şi cântare s-a cântat: Domnului să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-ţi-se gândul cu milostivire şi umblând întru dragostea lui Hristos, părinte, strălucind cu luminile milelor, te-ai făcut locaş preacurat al Însuşi Milostivului Dumnezeu, Sfinte Ioan, pentru aceea te fericim.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Privind cu înţeleaptă gândire la cele veşnice, părinte preasfinţite, ai schimbat cele stricăcioase în chip luminat pe cele nestricăcioase; şi acum petreci în ceruri cu cetele celor fără de trup, strigând: Domnului să cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dătătorul milei umplându-ţi de har cugetul cel milostiv, cuvioase, a miluit pe mulţi cu Dumnezeiască mijlocirea ta; că te-ai făcut mângâiere sufletelor şi purtare de grijă săracilor, Sfinte Ioan, Preaînţelepte, cugetătorule de Dumnezeu, preasfinţite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să unească pe cei de jos cu cei de sus, Însuşi Dumnezeul tuturor S-a sălăşluit în pântece Neispitit de nuntă şi arătându-Se întru asemănare de trup, ridicând peretele cel din mijloc al vrajbei, a mijlocit pace şi a dat viaţă şi Dumnezeiască mântuire.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, că Tu eşti Marginea doririlor şi credincioşilor Întărire, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o fecioară cu bună cuviinţă purtând cunună de măslin, s-a arătat ţie, vrednicule de laudă, harul Milostivului cel cu îndurare, trăgându-te pe tine către Dumnezeiasca milă.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şezând pe scaunul cel sfinţit din voia lui Dumnezeu, Mărite Părinte Ioan, ai vieţuit ca un înger, aducând jertfe sfinţite de pace Celui cu totul Îndurător.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu milostivirea cea multă, părinte, urmând Milostivului Dumnezeu, Care pentru milostivire a sărăcit cu trupul, ai îndestulat pe săraci, ai adunat pe cei străini şi fără de acoperământ, făcându-te împlinitor al poruncilor celor Dumnezeişti.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru tine, Preasfântă, voind S-a sălăşluit Pricinuitorul a toată lumea, pentru mulţimea milostivirii şi a sfinţit firea oamenilor, care era alunecată mai dinainte pentru călcarea poruncii.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locaş curat te-ai arătat Sfintei Treimi, preacuvioase şi odor Dumnezeiesc al Bisericii şi parte aleasă a arhiereilor.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luând aminte Domnul Cel Preamilostiv la multa milostivirea ta, a sfinţit sufletul tău, Părinte Ioan, preasfinţite.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai lucrător de neruşinat al poruncilor Atotînduratului şi te-ai umplut de binele Lui, petrecând în Locaşurile sfinţilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă, Curată, rănile inimii mele şi îndreptează mişcările sufletului meu, Fecioară, către voile lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pe mine, cel ce de-a pururea mă rătăcesc de noaptea necunoştinţei, spre calea cea pierzătoare de suflet, cu lumina cunoştinţei Tale, Doamne, povăţuieşte-mă, ducându-mă la cărarea poruncilor Tale.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând morţii celei de bunăvoie a Celui Ce a fost omorât pentru milostivire, te-ai şi răstignit lumii şi patimilor, te-ai învrednicit de viaţa cea mai presus de lume, vrednicule de laudă, părinte înţelepte.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai de fericire, făcându-te blând, iertător şi paşnic şi celor flămânzi dătător de pâine neîmpuţinată şi împărţitor de îmbrăcăminte săracilor şi celor goi.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te, părinte, cu Dumnezeieştile împărtăşiri, ca un înger ai slujit cu sfinţenie lui Dumnezeu fără de prihană, luminând pe credincioşi cu învăţăturile tale cele sfinţite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Luminează sufletul meu cel întunecat cu dezmierdările vieţii, Curată fără prihană, cu lumina ta, Ceea ce ai născut pe Hristos Lumina, risipindu-mi întunericul necunoştinţei.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de Iad şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndeletnicindu-te cu rugăciuni şi cu postiri şi rugând pe Dumnezeu cu priveghere, te-ai învrednicit de arătările şi vederile cele Dumnezeieşti, de Dumnezeu înţelepţite, învăţându-te cele mai presus de gând, prin curăţia cugetului, Înţelepte Părinte Ioan.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un înger cu trup ai vieţuit pe pământ, părinte, jertfe paşnice fără de sânge, cu credinţă, cu inimă şi cu duh zdrobit aducând Făcătorului, te veseleşti, Fericite Ioan.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta strălucind mai mult decât soarele a dat raze de milostivire, care au alungat norul cel întunecos al sărăciei, celor ce aveau trebuinţă, preafericite şi ai încălzit pe cei biruiţi de iuţimea gerului, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pricepând de Dumnezeu grăitorii prooroci adâncimea Tainei tale, Fecioară, prooroceşte au vestit-o mai înainte, luminându-se cu Dumnezeiescul Duh şi acum noi, văzând arătat săvârşirile, credem.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Bogăţia ta o ai împărţit săracilor şi cerească bogăţie acum ai luat, Sfinte Ioan, Preaînţelepte. Pentru aceasta toţi pe tine te cinstim, săvârşind pomenirea ta, o, cel asemenea cu milostenia numit.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii evrei au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, strigând: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci!

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fapte ai adeverit cuvintele Mântuitorului şi te-ai împreunat în ceata celor ce se fericesc, fiind milostiv şi curat cu Duhul, Sfinte Ioan, purtătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gustarea cea mai dulce decât mierea s-a prefăcut ţie în aur lămurit; că luând aminte Făcătorul la învoirea ta cea îndestulată, răsplătirile cele bogate ţi-a dat.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu Lumina Treimii Cea Neînserată, slugă a Treimii, acum luminezi pe cei ce te cinstesc şi cântă: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu Singură, Fecioară, ai născut pe Unul din Treime în două firi, pe Cel Ce se vede într-Un Ipostas, Căruia cântăm: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci!

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Cei Ce s-au făcut cu harul tău biruitori tiranului şi văpăii, tinerii cei ce au păzit cu tărie poruncile tale au strigat: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stea luminoasă arătându-te pe tine Hristos, întru înălţimea Bisericii, părinte, prin tine luminează pe cei ce cântă cu credinţă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostiv te-ai arătat, blând, lesne iertător şi fără de răutate, părinte, bogăţie săracilor şi podoabă şi îmbrăcăminte celor goi, cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit-ai sfinţit scaunul lui Marcu, cu fapte Dumnezeieşti, părinte, iar mai ales cu milostenia şi cu iertăciunea. Pentru aceea ai fost numit Milostiv mai mult decât toţi sfinţii, care au strălucit întru milostenie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătatu-te-ai preasfinţit locaş al Izvorului Celui Viu, din care bând noi cei omorâţi, câştigăm viaţă strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, cei mântuiţi prin tine, cu Cetele celor fără de trup mărindu-te pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iată, după sfârşit, că te-au primit în mijloc doi sfinţi părinţi în mormânt, dându-ţi, părinte preasfinţite, cinste.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca zorile, ca ziua a strălucit luminată adormirea ta, Părinte Ioan, luminând pe cei ce cu credinţă te fericesc pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unitu-te-ai cu cetele arhiereilor, cu ale proorocilor, cu ale Apostolilor şi cu ale mucenicilor; cu care împreună, adu-ţi aminte, părinte, de cei ce te laudă.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Racla în care sălăşluiesc cinstitele şi sfintele tale moaşte, Părinte Ioan, este izvor de minuni pentru cei ce aleargă către tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Ceea ce te-ai arătat mai Desfătată decât cerurile, desfătează cugetul meu cel strâmtorat, făcându-l primitor de darurile cele Dumnezeieşti.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Luând gând de milostivire te-ai arătat milosârd, ajutând pe săracii cei lipsiţi, Sfinte Ioan, de Dumnezeu insuflate. Pentru aceasta te-ai numit cu numirea asemenea lucrării, mai mult decât toţi sfinţii, fericite. De aceea, Dătătorul milei mult te-a îmbogăţit, de Dumnezeu înţelepţite şi luminat te-a făcut să străluceşti, ierarhe preafericite. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

Cu rugăciunea ta cea curată şi limpede către Ziditorul, Maică a lui Dumnezeu, izbăveşte de toată nevoia şi nenorocirea pe cei ce cinstesc cu credinţă Preasfântă naşterea ta; şi arată către Fiul tău îndrăznire, ca Una ce eşti Maică a Lui, să-L îndupleci pe El, ca să avem noi iertare de păcatele ce am făcut în viaţă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

Pe Cel Întrupat din Curate sângiuirile tale şi mai presus de gând Născut din tine, Curată, văzându-L spânzurat pe lemn, în mijlocul a doi tâlhari, te răneai la inimă şi ca o Maică tânguindu-te, strigai: vai mie, Fiul meu! Ce rânduială Dumnezeiască şi de negrăit este aceasta, prin care ai înviat zidirea Ta? Laud milostivirea Ta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *