12 februarie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari

Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari

Troparul Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Meletie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, lovind în chipul Crucii şi despărţind marea şi pe Israel cel ce fugea şi mergea pedestru l-a mântuit; pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Dătătorului de lumină, cu totul luminat, luminează ochiul cel întunecat al sufletului meu, cu lumina cunoştinţei şi alungă negura patimilor, cu rugăciunile tale; că tu ai îndrăzneală ca un ierarh, Preacuvioase Meletie.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce şade în Sânurile Tatălui, Cuvântul Cel împreună Veşnic şi de o Fiinţă cu Cel Ce L-a născut, Însuşi te-a aşezat pe tine propovăduitor al naşterii Sale, ca pe unul ce eşti asemenea la fapte cu Apostolii, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Meletie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Dumnezeiască Strălucire fiind luminat, ai teologhisit, cuvioase pe Cuvântul Cel Unul-Născut din Tatăl Cel fără de început, Nezidit şi Veşnic, înfruntând pe cei de o credinţă şi de un gând cu Arie, cu Dumnezeiască într-armare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Presfântă, Întrupat pe Cel mai înainte Neîntrupat, Cuvântul Cel cu Dumnezeiască Stăpânire. Că numai tu din veac, cu Razele Curăţiei şi cu Frumuseţea Fecioriei şi cu haruri Preacurate te-ai arătat Vrednică întru tot Curată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit…

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avându-ţi sufletul mai tare decât diamantul ai făcut să înceteze, preafericite, învăţătura cea putredă a rătăcirii, înflăcărat de dreapta credinţă. Pentru aceasta toţi credincioşii te mărim în cântări, înţelepţite de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănându-te prin faptele bune cu Apostolii lui Hristos, ai moştenit în chip vădit stăpânirea şi scaunul acelora, Sfinte Ierarhe Meletie, Preamărite, făcându-te stâlp al Ortodoxiei şi al cucerniciei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătând că Dumnezeu Cuvântul, Cel din Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, nu L-ai pogorât neînţelepţeşte în rândul zidirii, ci L-ai Preaslăvit ca pe un fără de început şi de un Scaun cu Tatăl, Făcător şi Ziditor al celor făcute, de Dumnezeu insuflate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În Sfânt pântecele tău Sălăşluindu-Se Dumnezeu, S-a Întrupat precum Însuşi ştie, Maică a lui Dumnezeu şi ne-a mântuit pe noi cu Patimile Sale cele purtătoare de viaţă. Pentru aceea Uşă de mântuire te cunoaştem pe tine, Fecioară.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit dintru început cerurile cu înţelepciune şi ai întemeiat pământul pe ape, întăreşte-mă pe piatra Poruncilor Tale, Hristoase; că nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea, Doamne, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea, Cel Ce nu ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta cu Proorocul Avacum strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În chip strălucit te-ai împodobit, învăţătorule de cele sfinte, moştenind scaunul Apostolului Petru, cel întâi hirotonit de Hristos şi după care ai şi râvnit, slăvind pe Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu Cel Viu, urmând învăţăturilor Lui.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu tot felul de haruri, te-ai făcut, preaînţeleptule, propovăduitor al Unei Singure Stăpânii, care se înţelege în Tatăl şi în Unul-Născut Cuvântul şi în Dumnezeiescul Duh; că ai învăţat, cuvioase, Unimea după Fiinţă şi Treimea după Feţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Amestecat fiind cu Cea dintâi Frumuseţe, Dumnezeiescule şi asemănându-te Acelei Străluciri, ai pricinuit, prin împărtăşire, Dumnezeieşti fulgere şi ai ajuns tu, cel ce faci Dumnezeirea cunoscută, a doua lumină a Bisericii, Sfinte Părinte Meletie, aprinzând tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă Lumina dreptei credinţe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să cauţi chipul cel îngropat în patimi, din bogăţia bunătăţii Te-ai Sălăşluit în pântece Fecioresc, din careTu, Înţelepciunea lui Dumnezeu, Ţi-ai zidit Locaş; prin care Te-ai amestecat cu oamenii, Îndurate şi ai mântuit marginile lumii.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul! Ci, Te rog întoarce-mă şi la lumina Poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe toţi cei stăpâniţi afară din cale de rătăcirea duhului celui rău, i-ai ridicat, părinte, la mărinimie de suflet, la strălucire, la gând curat şi la credinţă statornică în Dumnezeu, arătătorule de cele Dumnezeieşti, Preafericite Meletie.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toată râvna răsturnând pe cei de o credinţă cu Arie, ai întărit biruinţa credinţei creştine, purtătorule de Dumnezeu, propovăduindu-ne nouă Un Dumnezeu în Treime, Preafericite Părinte Meletie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcutu-te-ai învăţător preaadevărat al Treimii Celei mai presus de toate, arătând pe Cuvântul Care este de o Fiinţă şi de un Scaun cu Tatăl şi că Dumnezeiescul Duh este de o Fire cu Tatăl şi cu Cuvântul, Preacinstite Părinte Meletie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Voievozii Puterilor celor Cereşti pe tine te fericesc, Preacurată şi toate neamurile omeneşti după vrednicie te măresc; că numai prin tine unindu-ne noi, cei de pe pământ, cu cei din ceruri, lăudăm Naşterea ta.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă Mântuitorule…

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Secat-ai râurile eresurilor, înţelepţite de Dumnezeu şi ai deschis izvoarele dogmelor celor creştine, făcându-te apărător nebiruit al dreptei credinţe, o preafericite!

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Secând râul cel tulbure şi fără de Dumnezeu al lui Arie, ai adăpat din destul, cu apele harului, adunările credincioşilor şi ai împodobit buna cuviinţă a Bisericii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împodobit fiind cu Dumnezeieşti îndeletniciri, prea vestit te-ai arătat, părinte, în fapte şi ajutor neclintit al credinţei în Dumnezeu şi păstorilor Înaintemergător.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Graiurile Proorocilor luminează sufletele celor ce te laudă cu dreaptă credinţă, vestind de mai înainte Preacurata Zămislire şi cea mai presus de cuvânt Naşterea ta, Mireasă a lui Dumnezeu.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi Te rog ridică-mă din adâncul răutăţilor. Căci către Tine, am strigat şi mai auzit, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie:  Cu curgerile Sângelui Tău…

Cu obiceiurile Ortodoxiei împodobindu-te, te-ai arătat ocrotitor şi apărător al Bisericii, Sfinte Preafericite Meletie, luminând marginile cu învăţăturile, luminătorule preastrălucit al Bisericii.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat în Babilon, oarecând. Pentru aceasta tinerii în cuptor cu picioare vesele, ca într-o grădină verde, săltând au cântat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Sinod pe care Duhul Sfânt l-a adunat laolaltă de la marginile pământului, te-a avut pe tine întâistătător, de Dumnezeu însuflate, ca să cânte Dumnezeirea Lui. Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deopotrivă în cinste cu Apostolii lui Hristos ai fost, că ai moştenit întâistătoria şi Dumnezeiasca lor învăţătură şi felului lor de viaţă urmând, cântai: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având mintea prea iscusită şi înclinată spre vederea lui Dumnezeu, ai ruşinat vederea cea întunecată a ereticilor, iar pe cei cucernici învăţându-i, strigai: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Strălucind, Preacurată, ca o Oglindă a Sfântului Har, te-ai arătat Născătoare a Luminii, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată. Pentru aceasta cu un glas cântăm naşterii tale: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori a ars cuptorul…

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prealămurit ai învăţat a cinsti ODumnezeire, Care este în Tatăl şi în Fiul şi în Duhul; O Putere Nemărginită şi O Împărăţie cu adevărat, păzind negrăit osebirile fiecărui Ipostas; Căreia şi cântând, strigai: popoare preaînălţaţi-O întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te, ierarhe, casă de sfinţenie, sfinţeşti pe toţi cei ce sârguiesc a chema numele tău şi zugrăvesc cu dragoste chipul tău, părinte, spre aducerea aminte de tine şi cu credinţă cântă: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu învăţături de Taină ai luminat prea bine turma ta; şi acum ai înmulţit Biserica celor întâi-născuţi, făcându-te adaos celor ce au strălucit din veac, prin slujbe arhiereşti şi de Taină; cu care neîncetat strigi: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aducându-ne aminte, Preacurată, de Taina ce s-a făcut cu tine şi culegând Izbăvirea şi Mântuirea sufletelor, ce ni s-au pricinuit prin tine, împreună cu Arhanghelul Gavriil strigăm: Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu şi cu credinţă cântăm: popoare preaînălţati pe Hristos în veci.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori a ars cuptorul chinuitorul caldeilor pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar, văzându-i pe aceştia mântuiţi de o Putere mai mare, Făcătorului şi Mântuitorului a strigat: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Înfricoşatu-s-a de aceasta…

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fără de materie stând înaintea Celui fără de materie, Care fiind Ziditorul tuturor şi Domn şi Cuvânt şi Înţelepciunea Tatălui, cu Fiinţa şi cu Firea, tu Curat L-ai teologhisit. Nu înceta a cere să se mântuiască cei ce cu credinţă te fericesc pe tine, grăitorule de cele Dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te pe tine Duhul, curat şi sfânt, asudând întru ostenelile cele duhovniceşti şi încă luptând cu ardoare pentru Dânsul, cu vrăjmaşii Duhului, încununându-te ca pe un biruitor, te-a luat cu Sine, după vrednicie şi te-a socotit în numărul Cetelor celor de sus, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Isprăvind nevoinţele cele strălucite şi săvârşind călătoria cea preafrumoasă şi învăţând cu toată cucernicia credinţa cea dreaptă, deDumnezeu grăitorule, ai primit cununa dreptăţii de la Ziditorul tuturor, fiind petrecut de adunarea învăţătorilor cu cântări de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dă-mi mie, Născătoare de Dumnezeu, să trec cu înlesnire viforul vieţii, îmblânzind pornirile ispitelor şi ale patimilor, ca Una ce eşti Bună şi mă povăţuieşte către fapta cea bună, pe calea ce duce la cer, ca să te măresc pe tine neîncetat, ca pe o Făcătoare de bine.

Irmosul:

Înfricoşatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor Trupeşte; şi pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Voievozii Cetelor îngereşti şi omeneşti te măresc.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Cugetând ziua şi noaptea în Legea Domnului, înţeleptule părinte, te-ai arătat ca un pom roditor, sădit lângă apele Duhului. Pentru aceea ai slujit lui Dumnezeu fără de prihană, Sfinte Ierarhe Meletie, înfruntând necredinţa în Dumnezeu a lui Arie şi năravul cel cu rea socotinţă al lui Sabelie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Înţelepciunea Cuvântului învăţând-o şi litera Legii lepădând-o, tuturor ai propovăduit Cuvântul harului; şi netezind lespezile sufletului cu limba ta, ai săpat într-însele Dumnezeieştile învăţături. Pentru aceasta şi norul negurii trecându-l, acoperindu-ţi trupul, străluceşti cu duhul, Sfinte Ierarhe Meletie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfintă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Stăpânul tuturor şi Făcătorul Trup luând din Curat pântecele tău, te-a arătat Ocrotitoare a oamenilor, Preacurată. Pentru aceasta toţi alergăm către tine, Stăpână, cerând iertare păcatelor şi ne rugăm ca să ne izbăvim de chinul cel veşnic şi de toată pedeapsa de acolo şi cu credinţă strigăm ţie: roagă-te Fiului şi Dumnezeului tău ca să dea iertare, Fecioară, tuturor celor ce se apropie cu credinţă de Dumnezeiescul tău Acoperământ

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: PeÎnţelepciunea şi Cuvântul…

Cel Ce ai răbdat Crucea ca un Bun, luând asupra Ta sărăcia lui Adam, Unule fără de păcat, Bunule Doamne, stăpânia morţii ai stricat-o, Milostive şi cu Pătimirea Ta, Stăpâne, ai izbăvit lumea. Pentru aceasta, Dătătorule de viaţă mă rog Ţie, milostiveşte-Te spre sufletul meu cel căzut, când vei judeca faptele mele, Dreptule Judecător de oameni şi-mi dă, Preaîndurate Dumnezeule, iertarea păcatelor, ca un Milostiv, că Singur eşti fără de păcat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *