12 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcop de Parion

Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei

Troparul Sfântului Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcop de Parion,glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Vasile, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-i cântăm.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina Cea de Negrăit şi în Trei Lumini ţi-a Răsărit ţie întru Împărăţia Cerurilor cea Neclintită şi după vrednicie te-a primit veselia drepţilor, părinte.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deschisu-s-au uşile Edenului şi la arhierei te-ai adăugat tu, arhiereule şi te-ai numărat în Biserica celor întâi născuţi, o, Sfinte Ierarhe Vasile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Curăţindu-ţi mai întâi ochii cugetului, te-ai suit în muntele virtuţii ca alt Moise. Pentru aceea văzând pe Cel Ce este pururea, te-ai alipit Lui, cuvioase părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ziditorul tuturor unindu-Se după Ipostas cu Trupul, pe care L-a luat din tine, a ieşit în chip de negrăit, Născătoare de Dumnezeu şi a binevoit a vorbi cu oamenii.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea…

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta cea vrednică de minunat şi pururea pomenită, cu bucurie veseleşte adunările credincioşilor.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De norul trupului dezbrăcându-te, cuvioase şi dezlegându-te de legături, te-ai apropiat de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfârşitul cel fericit şi desfătarea celor aleşi, ca un ales le-ai primit cu vrednicie, cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pătimit-ai osteneli şi multe supărări pentru Hristos, cuvioase. Pentru aceea te-ai învrednicit şi de Împărăţia Lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Avându-te pe tine Ajutor, nu mă voi ruşina; avându-te Ocrotitoare mă voi mântui de vrăjmaşii mei, Preacurată Maica lui Dumnezeu.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcând rugăciune către Domnul, ai surpat cugetul cel mândru al eresului celui rău cugetător şi ai veselit Biserica, părinte.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Orânduitorul de lupte, primind tu împotrivirea cea către vrăjmaşi, te-a sălăşluit în Locaşurile cele Cereşti, părinte preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înălţându-te către Dumnezeu, limbile cele ce se semeţeau şi micşorau Slava dreptei credinţe, le-ai smerit, Sfinte Ierarhe Vasile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te Munte Umbros; Bucură-te Înălţime de negrăit, Adâncime nespusă. Bucură-te Pod, care treci pe oameni către viaţă, Mireasăa lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

De dimineaţă alergând către Tine, strigăm: Doamne, mântuieşte-ne pe noi. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine, pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Harul cel Dumnezeiesc sălăşluindu-se întru tine, purtătorule de Dumnezeu, te-a arătat pe tine păstor preacredincios Bisericii Lui.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-ţi cugetul şi patimile trupului, ai urmat după Duhul vieţii, mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stând înainte apărător dogmelor dreptei credinţe, ca un arhiereu preaales, ai alungat dogmele cele rele, părinte preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind Locaş Preasfânt, ai născut Izvorul lipsei de patimi, Maică Fecioară Preacurată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind de fierbinţeala cea plăcută a celor cereşti, ai părăsit scaunul cel de pe pământ şi ca un preablând ai câştigat moştenirea cea nepieritoare, în pământul celor blânzi, cuvioase.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcând de rătăcirea eresului celui hulitor şi având cuget Dumne­zeiesc şi dreaptă credinţă creştină, cu osârdie ai învăţat a se cinsti Icoana Mântuitorului, vrednicule de laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un preamare biruitor cu adevărat ai biruit taberele celor răucredincioşi, cuvioase, tăindu-le cu împotrivirea ta şi încunu­nând plinirea credincioşilor cu dogme Dumnezeieşti, prea­fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Izbăvit-ai neamul omenesc de moarte şi de stricăciune, căci mai presus de fire ai născut pe Cel din fire Dătător de viaţă, spre facere de bine credincioşilor celor ce cu credinţă te laudă, Fecioară cu totul fără prihană.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi Te rog ridică-mă din adâncul răutăţilor, căci către Tine am strigat şi auzi-mă Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Luminându-te cu Lumina Celui de sus, fericite, luminezi pe toţi cei ce cu dragoste cinstesc cinstită pomenirea ta, Sfinte Părinte Vasile, Sfinţite pătimitorule. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu neîncetat pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii evreieşti au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, strigând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, ce veselie nespusă este ceea ce te-ai învrednicit a te bucura preafericite, sălăşluindu-te în Lumina cea fără de materie şi cântând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit în chip cuvenit cu cununa Dumnezeieştii bunei cuviinţe, dănţuieşti împreunăcu Oştile cele de sus, preafericite, strigând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împodobindu-ţi turma cu cuvinte şi cu faptele Dumnezeieştilor tale virtuţi, te-ai împodobit, înţelepte, cu cunună, strigând: Binecuvântateşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Blestemul Evei cel dintâi l-ai schimbat, Curată, în binecu­vântare, născând pe Fiul lui Dumnezeu, Căruia strigăm: Binecuvântat eşti, Doamne Dumneze­ule, în veci.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cei ce s-au făcut cu harul…

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind izbăvit de întristări şi de tulburarea cea cumplită a vieţii, ai câştigat Bucuria şi Veselia cea mai presus de cuvânt, prea­fericite, cântând: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu căldură apărând dogmele cele părinteşti, lesne ai stricat bârfirile celor hulitori, părinte arătătorule de cele Dumnezeieşti, strigând: Binecuvântaţi toate toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu mulţumire săvârşind nevoinţele cele cinstite, Mărite, Sfinte Ierarhe Vasile, ai dobândit sfirşitul cel fericit întru Hristos, învăţătorule de cele sfinte şi te-ai învrednicit a locui în corturile Sfinţilor şi purtând cunună dănţuieşti în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ocrotitoare te avem credincioşii, Preasfântă şi prin rugăciunile tale ne izbăvim de cele rele, lui Hristos strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cei ce s-au făcut cu harul Tău biruitori tiranului şi văpăii, tinerii cei ce au păzit toate poruncile au strigat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare…

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţenie săvârşindu-ţi viaţa, părinte şi slujind lui Dumnezeu cu faptele tale, cu adevărat ai dobândit Împărăţia Cerurilor.

Stih: Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind călătoria şi păzind credinţa şi nevoinţa isprăvind, bucurându-te, ai primit cununa dreptăţii, Sfinte Ierarhe Vasile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îndulcindu-te de Lumina Cea Neschimbată şi stând înaintea lui Hristos, preasfinţite, adu-ţi aminte de toţi, cei ce cu dragoste îşi aduc aminte de tine, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Luând Ziditorul pentru milosti­vire din pântecele tău, firea stricăcioasă a îmbrăcat-o cu haina nestricăciunii, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curata, noi cei mântuiţi prin tine, cu Cetele cele fără de trupuri mărindu-te pe tine.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Ca soarele ne-a răsărit nouă sfântă pomenirea ta, înţelepte şi luminează făptura luminând-o cu Dumnezeieştile tale minuni, Sfinte Ierarhe Vasile, pe care săvârşind-o astăzi, strigăm: roagă-te lui Hristos pentru noi, ierarhe, ca să ne mântuim.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Mulţimea credincioşilor se veseleşte, lăudând numele tău în toate zilele şi cu dragoste mărind înălţările tale pururea, Născătoare de Dumnezeu, căci tu eşti Lauda şi Ajutorul şi Ocrotitoare de neruinat a tuturor celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine, Fecioară.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Când Te-ai suit, Cuvinte, pe Lemnul Crucii, lumina soarelui s-a ascuns şi toată făptura s-a înspăimântat şi de frică s-a cutremurat. Iar Maica Ta stând lângă Tine, striga: Fiule Preaiubite, cum de voia Ta mori, Lumina mea Cea Neapusă.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *