11 februarie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei

Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei

Troparul Sfântului Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Să cântăm lui Hristos, Celui Ce a cufundat în mare tirania lui Faraon şi pe Israel pe uscat l-a povăţuit, că S-a preaslăvit în veci.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Sfinţite Mucenice al lui Hristos, vrând să laud cu credinţă, întru cântări, nevoinţa ta cea purtătoare de lumină, cinstită şi sfinţită, luminează cugetul meu cu Lumina Cea Preastrălucitoare, ca cel ce ai îndrăzneală către Ziditorul.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mărturisind O Dumnezeire în Trei Feţe, ai gonit negura închinării la idoli şi ca o dimineaţă luminată a dreptei credinţe te-ai arătat, sfinţite mucenice, celor ce erau prinşi în întunericul înşelăciunii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai luminător care ai împuţinat noaptea închinării la idoli cu fulgerele sfintei propovăduiri şi fiind împodobit cu razele muceniciei, cu strălucirile minunilor toată zidirea ai luminat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Curat aflându-te pe tine întru totul Curată, S-a Sălăşluit în pântecele tău Preacurată Maică Fecioară şi S-a făcut Trup în afară de păcat, ca să ne izbăvească pe noi din rătăcire.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăritu-s-a inima mea…

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce sunt înăbuşiţi de mărăcinii vieţii, chemându-te neîncetat pe tine ocrotitor, Sfinte Vlasie, sunt smulşi din toate necazurile, cu secera rugăciunii tale.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înclinarea ta cea desăvârşită către Dumnezeu ai suferit întreitele valuri ale chinurilor, că scrijelindu-ţi-se trupul, te arătai ca şi cum altul ar fi pătimit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un ierarh, ca un nebiruit purtător de biruinţe, ca unul ce eşti luminat de Dumnezeiască Mărire, stai acum înaintea Doririi Desăvârşite, rugându-te pentru turma ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, Ceea ce te-ai arătat mai presus de făpturi, ca Una ce eşti mai Sfântă decât toate, cu laude te fericesc toate neamurile, de Dumnezeu Fericită.

Irmosul:

Întăritu-s-a inima mea întru Domnul, înălţatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu; lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmaşilor mei; veselitu-m-am de mântuirea Ta.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cuvinte, din Munte Umbros, din Una Născătoare de Dumnezeu, cu Dumnezeiască vedere, poporul mai înainte a cunoscut că Te vei Întrupa şi cutremurându-se, slăvea Puterea Ta.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având sufletul prealuminat de Strălucirea Cea fără de materie, păstorule şi mucenice, bărbăteşte ai stat înaintea scaunelor de judecată, mărturisind Întruparea lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţător în cele de Taină, preot şi mucenic, purtător de cunună, stâlp nemişcat şi temelie neclintită a dreptei credinţe şi întărire a adevărului te-ai făcut cunoscut Bisericii, Sfinte Mucenice Vlasie.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Miei cuvântători ai păstorit cu cuvioşie; şi jertfă primită te-ai adus Stăpânului, arzându-te de tot cu jăratecul muceniciei, propovăduitorule a celor sfinte, preacinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu graiul buzelor tale înţelepte s-au îngrădit buzele cele viclene asupra Stăpânului şi Împăratului tuturor, propovăduitorule de cele sfinte, vrednicule de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Carte Nouă te-a văzut Proorocul mai înainte pe tine, Fecioară, având scris pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce a rupt zapisul păcatului strămoşesc.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Întunericul sufletului meu risipeşte-l, Dătătorule de lumină, Hristoase Dumnezeule, Cel Ce ai gonit întunericul cel mai dinainte al adâncului şi-mi dăruieşte Lumina Poruncilor Tale, Cuvinte, ca mânecând să Te slăvesc pe Tine.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdat-ai cu bărbăţie chinurile trupului, pururea fericite; că rănindu-te cumplit, ai rănit rătăcirea şi ai surpat pe vrăjmaşi cu înălţarea către Dumnezeu, păstorule, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu patima ta, fericite, închipuind pe Cel Ce a fost pironit pe Cruce, ai suferit vitejeşte durerile trupului şi făcându-te biruitor, după vrednicie, te-ai numărat împreună cu Oştile mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întru nădejde Dumnezeiască, cu bicele rugăciunilor tale, Sfinte Vlasie, ai silit fiara, părinte, să lepede vânatul, care fără dreptate fusese prins, împlinind cu inimă preamilostivă cererea femeii celei credincioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudămu-te pe tine, Marie, Ceea ce ai îndumnezeit frământatul oamenilor cu naşterea ta cea mai presus de cuget şi ne-ai zidit iarăşi pe noi, cei ce eram stricaţi şi zdrobiţi de înşelăciunea şarpelui, Preacurată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoitu-s-a împreună cu tine ceata cinstitelor femei, pururea pomenite; că întărindu-se cu Puterea Crucii, au sfărâmat capul cel mult meşteşugăreţ al vrăjmaşului şi au împletit cunună de biruinţă.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu harul şi cu Puterea lui Dumnezeu s-a întărit slăbiciunea; că, iată femeile au făcut vitejii bărbăteşti, călcând în picioare pe şarpele care odinioară a izgonit pe Eva din Rai.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înecând chipurile cele cioplite şi neînsufleţite ale viclenilor demoni, v-aţi adus pe voi odoare însufleţite ale Bisericii celei Cereşti şi aţi luminat Biserica celor întâi-născuţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Scaun al lui Dumnezeu cel mai presus de Heruvimi, Ceea ce eşti Norul Luminii, Preacurată, luminează ochii sufletului meu şi curăţeşte inima mea de negura patimilor.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele; şi Te rog ridică-mă din adâncul răutăţilor; căci către Tine am strigat şi m-ai auzit, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Odrasla cea Dumnezeiască, floarea cea neveştejită, viţa cea cu multă roadă a viei lui Hristos, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Părinte Vlasie, umple de veselie pe cei ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta, cel ce te rogi neîncetat pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel Ce ai mântuit prin înger pe tineri din foc şi cuptorul cel ce suna ca tunetul în rouă l-ai prefăcut; Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având inima plină de Lumină Dumnezeiască, neoprit ai alergat, împiedicând smintelile rătăcirii şi umbletele vrăjmaşilor cu arătarea ta, înţeleptule.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu stropirea sângelui tău s-a stins văpaia înşelăciunii şi cu strălucirea cuvintelor tale s-a luminat făptura, Sfinte Vlasie, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu în umbre, nici în pilde, ai văzut pe Cel Dorit, ci faţă către faţă, dezlegându-se oglinzile şi veselindu-te cânţi: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Biruit fiind de dormitarea lenevirii, Fecioară, m-a cuprins somnul păcatului cel purtător de moarte; drept aceea trezeşte-mă, Preacurată, spre purtătoarea de viaţă lumină a pocăinţei şi mă miluieste.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cel Ce acoperi cu ape…

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un berbec jertfit, de bunăvoie, ca o jertfă bineprimită, ca un miel nevinovat, cu bucurie te-ai adus Mielului, Celui Ce S-a jertfit pentru izbăvirea noastră şi te-ai împreunat cu adunarea mucenicilor, fericite împreună cu îngerii cântând, preasfinţite, cântare de laudă.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile sângelui tău uscând adâncul închinării la idoli, mucenice ai izvorât lumii râuri de tămăduiri, care fac să înceteze arsura a tot felul de patimi, celor ce scapă la tine cu credinţă şi preaînalţă pe Hristos.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ceata cea fericită a sfintelor femei strigă: nu ne vom lepăda de Domnul, Care este Dumnezeu peste toate. Pentru aceea chinuite fiind, cu foc fiind arse şi cu sabia capetele tăindu-li-se, se bucurau, lăudând pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfinţitele glasuri te-au veselit pe tine de mai înainte, Fecioară Maică, că vei fi Hrănitoare mai presus de fire a Făcătorului tău, având Naşterea de Negrăit precum şi Zămislirea Minunată. Pentru aceea te lăudăm întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudam, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţivecii.

Cel Ce acoperi cu ape bolţile Tale, Cel Ce pui hotar mării nisipul şi pe toate le ţii; pe Tine Te slăveşte lumea, Ţie îţi aduce toată făptura laudă, ca Făcătorului şi Ziditorului, în veci.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Naşterea pururea Fecioarei…

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o scară mai presus de fire suindu-te, mucenice, prin sângele tău ai ajuns la Locaşurile cele de sus, arătându-te înfrumuseţat cu podoabele pătimirilor şi stând înaintea Celui Ce ţi-a dat ţie cunună.

Stih: Sfinte Părinte Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Tine, Hristoase, Soarele Cel Luminos, dorindu-te femeile şi împărtăşindu-se din miresmele Tale cele bine mirositoare, prin pătimire au închipuit Patima Ta şi s-au învrednicit de nestricăciune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o stea plină de lumina zilei sălăşluindu-te cu cetele cele de sus, Sfinte Părinte Vlasie, te rugăm să izbăveşti, cu rugăciunile Tale, de greşealele cele întunecate, pe cei ce cinstesc sfântă pomenirea ta cea purtătoare de lumină.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În braţe ai purtat pe Hristos, Care ţine toată lumea în mână, Maică Fecioară, pe Care roagă-L, ca pe Fiul tău şi Ziditorul, să mântuiască sufletele celor ce te laudă pe tine, pururea Fecioară.

Irmosul:

Naşterea pururea Fecioarei, Ceea ce s-a arătat mai înainte primitorului de Lege în munte, în foc şi în rug, spre mântuirea noastră a credincioşilor, cu cântări neîncetat să o mărim.

 

SEDELNA. glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Odrăslind ca un pom prea bine înflorit în Casa Domnului, lucrătorule de cele sfinte, pe mulţi ai răsădit în pământul mântuirii; şi ca un berbec bine mergând în fruntea turmei, legat fiind şi înjunghiat, jertfă te-ai adus Celui Ce din milostivire a fost înjunghiat ca un Miel şi bucurându-te ai alergat către Dânsul, Sfinte Părinte Vlasie. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiese cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pentru podoaba lumii, Fecioară, şi pentru înfrumuseţarea Cetelor celor de sus, ai născut în lume pe Împodobitorul lumii; că mai înainte de Acesta, toate erau lipsite de podoabă, oamenii neputând să vadă pe Domnul. Pentru aceasta te-ai vădit amândurora Podoabă Cuviincioasă, cu buna cuviinţă a naşterii tale, Maică a lui Dumnezeu; că printr-Însul împodobeşti lumea cu Podoaba Cea dintâi şi toată rânduiala Îngerilor întru tine o împodobeşte, Ceea ce eşti Ocrotitoare a lumii.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Izbăvitorul, privindu-L Mieluşeaua pe Cruce, cu nedreptate ridicat, se tânguia şi cu amar lăcrimând striga: lumea se bucură primind izbăvire, iar cele dinlăuntru ale mele ard, văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi din milostivirea milei, Bunule Dumnezeu, Cel Ce nu ţii minte răul, Doamne. Căreia cu credinţă să-i strigăm: milostiveşte-te spre noi, Fecioară şi roagă-te să se dea iertare de păcate celor ce cu credinţă ne închinăm Patimilor Fiului tău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *