10 ianuarie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Dometian, Episcopul Melitinei

Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Dometian, Episcopul Melitinei

Troparul Sfântului Ierarh Dometian, Episcopul Melitinei, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

 Cântarea 1, glasul 1

Irmos: Dreapta ta cea purtătoare…

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răzvrătirile trupului şi năvălirile patimilor, părin­te de Dumnezeu insuflate şi războiul care se ridicăasupra sufletului meu, potolindu-le, păzeşte-mă întru stare paşnică.

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragoste şi cu dorire statornică, dându-te cu totul Înţelepciunii Celei de sus, trupul l-ai supus şi de ale pământului te-ai scuturat, cuvioase; şi prin împărtăşire te-ai făcut, cu adevărat, ca Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfântul Dometian cel minunat, câte puţin înălţându-se de la pământ, a mers din putere mai mică la Puterea Desăvârşită şi suişuri în inima sa a pus.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cufundând în ape frământătura trupului cea omenească, pe care a luat-o Domnul din sângiurile tale cele Fecioreşti, a făcut-o neîmblânzită, faţă de taberele cele potrivnice. 

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel Ce Singur ştii slăbiciunea…

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşul cel preaînvechit în stăpânirea lui, neputând să clatine din temelie virtutea ta, se preface în vremea Sfintelor Taine, pentru slăbirea răbdării tale, în cea mai ticăloasă dintre zburătoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru trufia sa, vicleanul cel ticălos al nebuniei, se defăimează cu dreptate şi se preface în musca cea câinească; şi ca dovadă de multa lui slăbiciune, se supune, fiind călcat de frumoasele picioare ale drepţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din tine născându-Se, fără de sămânţă, Fiul Cel mai înainte de veci, Fecioară Maică, a zidit din nou lumea Domnul, omorând cu botezul Său pe şarpele cel ascuns în ape şi izbăvind oamenii din stricăciune.

Irmosul: Cel Ce Singur ştii slăbiciunea firii omeneşti şi cu milostivire Te-ai Închipuit într-însa, încinge-mă cu putere de sus, ca să strig Ţie: Sfinte, Doamne al Slavei, Cel Ce eşti fără de asemănare intru bunătate. 

Cântarea a 4-a

Irmos: Munte Umbrit cu darul…

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătat-ai, înţelepte, evreilor celor păzitori de Lege, că Legea este umbră a harului pentru cei din Legea lui Dumnezeu şi că Evanghelia este Taina arătării celei adevărate a lui Dumnezeu, lui Hristos strigând: Slavă Puterii tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind ca o stea mult luminoasă de la Răsărit, luminezi Biserica, propovăduind cu multă cucernicie şi cu dovediri înţelepte pe Hristos, Soarele dreptăţii, strigând către Dânsul: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Despărţitu-te-ai cu osârdie, de toată răutatea şi de legătura trupească părinte; şi ai umplut de lumină obştea patriei tale, înţelepte şi ai revărsat asupra lor bogăţie din belşug, mai mult decât mulţimea aurului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul, ca un Dumnezeu, fiind Nevăzut, luând din Fecioară fire omenească, Se face Nevăzut şi Se curăţă în Iordan, Cel străin de păcat, ca să cureţe de greşeli pe cel căzut.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cel Ce ai luminat…

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Căutat-a spre pământ Stă­pânul făpturii şi temeliile lui s-au clătinat, cugetătorule de Dumnezeu şi cumplit s-au înfricoşat; iar bărbăţia sufletului tău, părinte, nu te-a abătut de la rugăciune.    

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai suferit, fericite, să auzi pe cei ce hulesc spre cele înalte, nici pe cei fără de judecată care grăiesc nedreptate; ci, i-ai întors pe dânşii cu toiagul tău cel păstoresc şi ai tămăduit partea cea bolnavă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nicidecum nu ai îngăduit, grăitorule de Dumnezeu, să se propovăduiască în Hristos o singură fire, alcătuită din două. Ci, i-ai vânat pe toţi cu mreaja dogmelor tale şi la lumină iarăşi i-ai adus.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Elisei a îndulcit amărăciunea apelor cu sarea; iar Fiul tău şi Dumnezeu, botezându-Se în ape, a ridicat amărăciunea şi durerea păcatului. 

Cântarea a 6-a

Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi…

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăvitu-s-au ca dintr-o cursă popoarele cele primejduite de moarte, cuvioase şi mulţimea patimilor a fost alungată departe, cu rugăciunile tale; că şi acelea te-au avut pe tine ocrotitor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Contenit-ai cu rugăciunea, preaînţelepte, iuţeala bolii, alergând repede la Fecioara şi Maica Izbăvitorului; că nu ai putut răbda, păstor fiind, să se primejduiască turma ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Spăimântatu-s-au cetele îngeri­lor, văzând pe Cel Nevăzut, Născut din Fecioară cu Trup şi cufundat în râu spre a Se boteza; pe Cel Ce este Slăvit de cei fără de trup.

Irmosul:

Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel mai de dedesubt şi nu este izbăvitor; socotitu-ne-am ca nişte oi de junghiere; mântuieşte poporul Tău, Dumnezeul nostru, că Tu eşti celor neputincioşi Tărie şi Îndreptare. 

Cântarea a 7-a

Irmos: Pe tine, Născătoare de Dumnezeu…

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făgăduinţa Ta, Hristoase cea nemincinoasă, s-a împlinit credincioşilor, în chip lămurit; că Dumnezeiescul Dometian s-a învrednicit de har a dezlega şi a alunga demoni, vestind pe Dumnezeu Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe pământ cu noi fiind şi trupeşte petrecând, a împărtăşit harurile facerii de minuni celor ce l-au urmat şi L-au iubit, Dumnezeul părinţilor noştri, Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învăţăturile eresului lui Sever cel nelegiuit le-a surpat, de Dumnezeu Insuflatul Dometian; şi credinţa cea nevătămată a arătat-o, Dumneze­ieşte vestind pe Dumnezeu Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nu s-a osebit de Firea Tatălui Dumnezeiescul Cuvânt, Întrupându-Se din Fecioară; că şi pe ea, întru Întrupare a păzit-o cu adevărat Nemicşorată. Şi acum Hristos Cel Preaslăvit primeşte mărturia Tatălui. 

Cântarea a 8-a

Irmos: În cuptor tinerii din Israel…

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trecut-ai dincolo de toată legea firii oamenilor şi te-ai apropiat de Dumnezeu, dorindu-L mai presus de toate, grăitorule de Dumnezeu, cântându-I Lui: binecuvântaţi toate făpturile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ascultând de Dumnezeieştile Porunci, ai risipit în cuget de supunere, din belşug, avuţia ta săracilor, vrednicule de laudă, strigând: binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Făcutu-te-ai, Sfinte Ierarhe Dometian, izvor nesecat de tămăduiri, fântână de apă de băut şi pârâu de desfătare şi râu de pace, pentru cei ce strigă: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În cuptor, în chip Tainic te-au închipuit pe tine tinerii, mai înainte, Fecioară şi în rug Moise mai înainte te-a însemnat; iar Isaia te-a văzut născând, fără de bărbat, Prunc, pe Domnul Slavei, pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, cu podoaba dreptei credinţe mai curat decât aurul au strălucit, grăind: binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. 

Cântarea a 9-a

Irmos: Chipul naşterii tale…

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curmat-ai, părinte, săltarea poftelor, ajungând stăpân pe cea mai înaltă desăvârşire şi te-au primit pe tine cetele patriarhilor şi cetele drepţilor şi ale cuvioşilor. Cu care împreună roagă-te pentru noi Atotţiitorului.

Stih: Sfinte Părinte Dometian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Patria ta a ţinut ca pe un odor cinstit trupul tău cel biruitor în multe lupte, ascunzându-l în sânurile ei mărite, mânată fiind de dragoste de maică, neputând răbda să te câştige pe tine cei ce erau străini de ea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vino să-mi fii mie ajutor în ispitele vieţii şi în primejdii şi alină furtuna patimilor, care se ridică asupra mea; şi îndreptează-mă, ca printr-o suflare de vânt, la limanul cel liniştit, cu rugăciunile tale, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Stăpânit-a moartea până la Tine, Cel Ce ai binevoit a Te naşte ca noi din Maică Nenuntită, ca să ne mântuieşti pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel mai presus de fire şi în ape să ne topeşti din nou, cu Focul Cel Dumnezeiesc al Botezului.

Irmosul:

Chipul naşterii tale celeiCurate l-a arătat rugul cel ce ardea şi nu se mistuia; şi acum te rugăm să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. 

SEDELNA, glasul 1

Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Cinstit fiind, părinte, cu ungerea preoţiei, de Dumnezeu dăruită, ai luminat preoţia cu Dumnezeieştile frumuseţi ale faptelor bune şi cu Dumnezeiască supunere către Hristos. Şi săvârşindu-ţi călătoria, strigi în ceruri, împreună cu îngerii: Slavă milostivirii Tale, Mântuitorule; Slavă Împărăţiei Tale; Slavă iconomiei Tale, Unule Iubitorule de oameni. 

SEDELNA Praznicului Botezului Domnului, glasul 1

Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Iisus născându-se din Fecioara Maria şi în Iordan botezându-se de la Ioan, Duhul S-a pogorât peste Dânsul, văzut, în chip de Porumbel. Pentru aceasta Proorocul împreună cu îngerii a zis: Slavă venirii Tale, Hristoase; Slavă Împărăţiei Tale, Slavă iconomiei Tale, Unule Iubitorule de oameni.</strong

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *