10 aprilie: Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Terentie, Pompei, African, Maxim, Macarie, Dima şi către cei împreună cu dânşii

Sfântul Mucenic Terentie

Troparul Sfinţilor Mucenici Terentie, Pompei, African, Maxim, Macarie, Dima şi al celor împreună cu dânşii, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prealăudată mulţime a purtăto­rilor de chinuri roagă-te lui Hristos, Care are mulţime de îndurări, să împuţineze mulţimile răutăţilor mele, ca să laud prăznuirea ta.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Slujind lui Dumnezeu Celui Viu şi Adevărat, purtătorilor de chinuri, nicicum nu aţi dat cinste zeilor celor fără de suflet şi v-aţi adus jertfă vie Dătătorului de viaţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Purtătorilor de chinuri cei patruzeci, în mijlocul priveliştii aţi desfiinţat porunca urătorilor de Dumnezeu şi aţi propovăduit pe Cuvântul Cel Întrupat, pe Cel Ce a mântuit lumea de necuvântare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mânia cea dobitocească a păgâ­nului tiran, vitejeşte au lepădat-o înţelepţii, fiind păziţi cu dragostea cea Dumnezeiască şi porniţi către mânia cea cu dreptate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine te lăudăm, Singură Prealăudată Fecioară, căci din cinstite sângiurile tale ai Întrupat pe Dumnezeu şi mai presus de cuvânt în chip minunat L-ai născut, Preasfântă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimitorii chinuindu-se foarte tare, au propovăduit pe Domnul cu sfintele lor guri înaintea tiranilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Un cuget având pătimitorii au ales mai bine a muri pentru Hristos şi au călcat toată înşelăciunea mulţimii zeilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Legându-se pentru Hristos, cei ce erau cu Dumnezeiescul Mucenic Terentie, au dezlegat legătura deşertă­ciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maică Preacurată, Ceea ce ai născut pe Domnul Cel Preabun, miluieşte-mă oprind viforul cel mult tulburător al sufletului meu.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am Doamne Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înfrumuseţatu-v-aţi mucenicilor, luminându-vă cu adaosul ostenelilor şi al luptelor celor tari şi aţi strălucit mai mult decât safirul şi decât aurul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Primind de la Treimea Cea Începătoare de viaţă lucrare cea purtătoare de viaţă, alungaţi departe toată durerea şi toală omorârea sufletelor şi a trupurilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nu tăgăduim pe Domnul, nu jertfim fără minte demonilor, strigau cugetătorii de Dumnezeu, vorbind întru dureri şi chinuri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorând fericiţilor daruri de tămăduiri, har nesecat, tărie neîncetată, vindecaţi patimile oamenilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

A rzându-vă în foc şi strujiţi fiind cu feluri de chinuri, nu aţi jertfit zeilor celor morţi, ci v-aţi făcut prinos Dumnezeului Celui Viu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind înconjurat de nevoi, pe tine te chem întru Ajutor, Stăpână Preacurată; grăbeşte de mă miluieşte Ceea ce ai născut pe Cuvântul, Mântuitorul nostru.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mânecând strigăm ţie, Doamne, mântuieşte-ne pe noi; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu săpăturile tăriei voastre, purtătorilor de chinuri, aţi surpat întăritura înşelăciunii, prealăudaţilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile sângiurilor uscând adâncul înşelăciunii, aţi adăpat tot sufletul, fericiţilor mucenici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind plini de cuvintele cele Dumnezeieşti, purtătorilor de chinuri, aţi risipit prin Duhul necuvântarea celor înţelepţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcându-se Om Fiul tău, Prea­curată, S-a arătat mântuind pe toţi oamenii, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Puterea Ta, lisuse, întărindu-se cinstiţii şi bunii biruitori mucenici, au slăbit tăria vrăjmaşului şi luptându-se prin neputinţa trupului şi biruind pe cel tare, s-au arătat cu adevărat puternici.

Stih: Sfinte Mucenice Terentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruit-ai pe şarpele cel cu multe chipuri şi cu picioarele tale zdrobindu-i capul, cu adevărat ai primit diadema biruinţei pe capul tău, Sfinte Terentie, Mucenice al lui Hristos, cel ce eşti părtaş al Sfinţilor Îngeri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Racla moaştelor tale izvorăşte tămăduiri şi curăţă patimile, spală întinăciunea sufletelor şi taberile demonilor le îneacă; iar inimile tuturor credincioşilor le adapă cu harul Duhului Sfânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Munte Umbros te-a văzut mai înainte Proorocul Avacum, Născătoare de Dumnezeu, că din tine a ieşit Dumnezeu Întrupat mai presus de cuvânt şi a mântuit lumea, care era cumplit ţinută de viforul greului păcat.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de nevoi şi viaţa mea s-a apropiat de iad şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea întru rugăciuni…

Astăzi a sosit cinstita pomenire a mucenicilor, a Sfântului Terentie celui Înţelept şi a însoţitorilor lui, veselind toate. Să ne adunăm dar cu căldură, ca să primim tămăduiri, că aceştia au primit de la Dumnezeu harul Sfântului Duh, de a tămădui neputinţele sufletelor noastre.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii evreieşti au călcat în cuptor văpaia cu îndrăznire şi focul în rouă l-au prefăcut strigând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având urechi cu bună ascultare către plinirea Dumnezeieştilor Porunci ale lui Hristos, cu osârdie cântaţi, înţelepţilor: Binecuvântateşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Legile cele Dumnezeieşti luptă­torilor de chinuri, le-aţi pus împotriva celor fărădelege, care porunceau să vă lepădaţi de Hristos, Căruia strigăm: Binecuvântateşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dându-vă mădulările la chinuri, v-aţi lepădat de trup pentru dragostea Celui CeS-a arătat pe pământ şi a luat trup, Căruia cântaţi mucenicilor: Binecuvântateşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întinzându-vă în sus ochiul cugetului, aţi suferit chinurile cu suflet preatare, mucenicilor, strigând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce fără stricăciune ai zămislit în pântece pe Hristos, tu ai înălţat către Viaţa Cea dintâi pe începătorii neamului, care au fost căzuţi odinioară prin greşeala călcării celei fără de cale a poruncii.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori cuptorul…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţilor Terentie cugetătorul de Dumnezeu, African şi Pompie, Maxim, Alexandru şi Zenon şi lăudatul Teodor, împreună cu cei treizeci şi patru, care vitejeşte pătimind înaintea scaunului tirănesc, preaînalţă pe Hristos, Mântuitorul tuturor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Chinuiţi fiind pentru Hristos şi cu vine de bou bătuţi, zgâriaţi fără de milă şi împunşi cu ţepi, la fiare aruncaţi şi cu frigări înroşite arşi pe piept, cei ce pătimeau strigau: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicii cei bine biruitori, grăind cuvinte de viaţă, au mântuit pe cei omorâţi de înşelăciune, omorând pe vrăjmaşi şi asemănându-se morţii lui Hristos şi Patimilor Lui celor Luminoase, prin chinuri de multe feluri au primit sfârşitul cel fericit, lăudând pe Hristos.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca o chitară armonioasă atinsă de Duhul şi care îndulceşte cugetele credincioşilor, aşa este împătrita zecime a Dumneze­ieştilor purtători de chinuri, având începător pe marele Mucenic Terentie, ce strigă: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind sufletul meu omorât înviază-l; şi căzut fiind, ridică-1. S-a rănit, vindecă-l cu suliţa care a împuns Dumnezeiasca coastă a Mântuitorului, Celui Ce S-a Întrupat din pântecele tău, Preacurată. Pe care tinerii Îl binecuvântează, preoţii Îl laudă, popoarele Îl preaînalţă întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori cuptorul, tiranul haldeilor l-a ars nebuneşte, pentru cinstitorii de Dumnezeu. Iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului a strigat: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta cerul…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Racla mucenicilor izvorăşte tămăduiri, adăpându-se pururea din izvorul Dumneze­iescului Duh. Veniţi dar să luăm cu osârdie, ca să ne sfinţim trupul, inima şi sufletul şi cu credinţă să slăvim pe Mântuitorul, iubitorilor de mucenici.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte flori Dumnezeieşti ale câmpului, ca nişte trandafiri de Taină aţi înflorit şi aţi umplut Biserica de miros bun, gonind departe înşelăciunea cea urât mirositoare a vrăjmaşului, cu harul cel Dumnezeiesc, purtătorilor de chinuri ai lui Hristos, vrednici de laudă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi credincioşii pe Sfinţii Mucenici Maxim şi pe Alexandru împreună, pe Teodor, pe Zenon, pe Pompie, pe African şi pe Terentie şi cu ceilalţi împreună pătimitori, cu credinţă să-i cinstim şi să-i fericim, lăudând bunele lor însuşiri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pământul a primit sângiurile voastre şi trupurile cu care bine v-aţi nevoit şi cerul Dumnezeieştile voastre suflete, iar Cetele îngerilor v-au lăudat, înţelepţilor, pentru biruinţă şi v-auîncununat ca pe nişte biruitori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Uşa Luminii luminează sufletul meu, care este întunecat de cumplitele neguri ale călcă­torilor de porunci şi este primejduit. Şi mă arată părtaş Zilei celei Dumnezeieşti, ca să te măresc, Ceea ce eşti Ocrotitoare a credincioşilor.

Irmosul:

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile. Pentru aceea, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile Cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pătimitorii cu sângiurile lor vopsindu-şi acum haină roşie, s-au adus lui Hristos înfrumuseţaţi cu rănile şi luminându-se cu Lu­mina Slavei Celei în Trei Sori, ne luminează şi pe noi care-i fericim pe ei. Pentru aceasta, săvârşind purtătoarea de lumină şi cinstita lor pomenire, primim daruri de tămăduiri, către care în credinţă să strigăm: rugaţi-vă, vitejilor lui Hristos să dăruiască iertare celor ce cântă şi cu credinţă săvârşesc pomenirea voastră cea prealuminată.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Stăpânul şi Făcătorul tuturor luând Trup din Preacurat pântecele tău, te-a arătat Ocrotitoare oamenilor, Prea­curată. Pentru aceasta toţi către tine năzuim, cerând iertare greşelilor, Stăpână şi să ne mântuim de munca cea veşnică şi de toată răutatea cumplitului ţiitor al lumii şi cu credinţă să strigăm ţie: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce cu dragoste te laudă, Ceea ce eşti cu totul Lăudată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Ceata ucenicilor s-a ascuns de frică şi cei cunoscuţi stau acum departe. Numai eu Singură mă necăjesc şi de întristare mă rănesc văzând junghierea Ta cea fără dreptate, Fiule, zicea Fecioara. Vino toată zidirea, cuprinsă acum de frică, întristează-te şi te tânguieşte, împreună cu Maica Domnului tău şi cu frică strigă: Slavă Ţie Făcătorul tuturor, căci vrând să pătimeşti, Preabunule şi de voie Te Răstigneşti, ca să mântuieşti pe om.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *