1 septembrie: Canon de rugăciune către Sfintele 40 de Muceniţe din Adrianopol

Canon de rugăciune către Sfintele 40 de Muceniţe din Adrianopol

Troparul Sfintelor 40 de Muceniţe din Adrianopol, glasul al 4-lea:

Muceniţele Tale, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmos: Deschide-voi gura mea…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

V-aţi luptat cu tărie cu luptătorul împotrivă, muceniţelor, mai întâi cu pustnicia, apoi prin vărsarea de sânge. Pentru aceasta, cu credinţă cinstim pomenirile voastre.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Rănindu-se de dragostea Celui Ce a răbdat pentru noi Crucea şi Moartea, urmelor Lui au râvnit sfintele femei, uitând neputinţa trupului.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfele elineşti şi chipurile idoleşti cu arma credinţei le-aţi surpat şi v-aţi adus la Biserica Cerească vase însufleţite, muceniţelor, cele cu totul cinstite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tinerele fecioare, întărindu-se cu Darul Celui Ce a Răsărit din pântecele tău, Fecioară cu totul fără prihană, cu bucurie au suferit întreitul val al chinurilor şi de mireasma ta s-au umplut, veselindu-se. 

Cântarea a 3-a

Irmos: Arcul celor puternici…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tărie atotputernică fiind întărite, muceniţelor, aţi biruit puterea luptătorilor potrivnici. Pentru aceasta, ca nişte purtătoare de biruinţă, de la Hristos v-aţi încununat.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astupat-aţi gurile cele căscate ale fiarelor cu Dumnezeiască Puterea lui Hristos, de Dumnezeu purtătoarelor şi v-aţi mântuit fără de vătămare, ca unele ce aţi cinstit pe Dumnezeu.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea cea către Dumnezeu îndumnezeindu-vă, mulţimea zeilor aţi lepădat-o şi la desfătarea măririi celei de sus aţi ajuns, purtătoarelor de nevoinţe.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, Adevărată Maică a lui Dumnezeu cu bună credinţă te mărturisim; căci prin tine Făcătorul ne-a învrednicit a petrece cu noi.

 Cântarea a 4-a

Irmos: Cel Ce şade întru Slavă…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdând chinuri şi zdruncinări la trup, în multe feluri, zdrobire la membre şi ardere, aţi moştenit locaşurile cereşti, îndulcindu-vă de pomul vieţii, cele ce sunteţi după vrednicie minunate.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De nevoinţa fericitelor s-au mirat puterile cereşti, căci în fire femeiască fiind, au biruit pe vrăjmaş, fiind întărite cu puterea Celui Ce a Răsărit din Fecioară.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădând toată deşertăciunea lumii, v-aţi lipit cu totul sufletul numai de Dumnezeu. Pentru aceea, aţi răbdat asprimea pustniciei şi a chinuirii, mirese ale lui Hristos, cele prearăbdătoare.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând Crucea ca pe o armă tare, aţi stat împotriva taberelor celor potrivnice şi de la Hristos, Cel Ce cu Puterea Dumnezeirii a biruit lumea şi v-aţi întărit spre biruinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De Dumnezeu grăitorul prooroc, de demult, a zis că Se va pogorî Cuvântul ca ploaia pe lână în pântecele tău, Preacurată. Pe Care în două Firi L-ai născut şi Căruia cântăm: Slavă, Hristoase, Puterii Tale. 

Cântarea a 5-a

Irmos: Necredincioşii nu vor vedea…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte mieluşele fără prihană, ca nişte jertfe primite, Mielului Celui Adevărat şi Păstorului, muceniţelor, v-aţi adus prinos cu totul desăvârşit şi arderi bineprimite.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Omorâte fiind cu trupul, aţi vieţuit cu sufletul, muceniţelor, ca unele care aţi urmat Celui Ce a omorât tăria morţii; Cel Ce de bunăvoie pe Sine S-a dat şi Crucii şi morţii şi Patimii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu trupurile fiind osebite, cu un cuget aţi fost unite şi cu multe feluri de bătăi arse, cu un suflet aţi mărturisit pe Singurul Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Adevărat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine, cel căzut în groapa ispitelor, ridică-mă şi mă îndreptează, Singura cu totul fără prihană, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Îndreptătorul tuturor, Cel Ce a împreunat cu bunătatea cele ce mai înainte erau risipite. 

Cântarea a 6-a

Irmos: Strigat-au mai înainte…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Zdrobit şi de picioare femeieşti călcat, văzând strămoaşa pe cel ce, cu înşelăciune, a izgonit-o pe dânsa din Rai mai înainte, Dumnezeieşte se bucură.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoinţa şi chinuirea prin osârdie împreunându-le, cu Hristos, Mirele sufletelor, acum fără prihană v-aţi unit; şi în Cămara cea Dumnezeiască cu bucurie sufletească locuiţi.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Valurile chinurilor celor sălbatice înălţându-se, corăbiile muceniţelor a le îneca n-au putut; ci cu mâna puternică la Dumnezeieşti Limanuri au ajuns.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Plinirea cuvintelor tale văzând-o, măreşte mai ales Maica lui Dumnezeu, pe Cel Ce te măreşte pe tine, căci toate neamurile pe tine acum cu adevărat te fericesc. 

Cântarea a 7-a

Irmos: Cel Ce ai mântuit în foc…

Stih: Sfinte Mucenice Amun, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de nebiruită înţelepciunea ta, Sfinte Amun, de Dumnezeu purtătorule; că începător fiind cetei fecioarelor; de chinuri nu te-ai temut, ci împreună cu dânsele te-ai săvârşit, ca un diacon şi tăinuitor al Dumnezeieştii Măriri.

Stih: Sfinte Mucenice Amun, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un povăţuitor înţelept, cu cuvinte de vitejie ai îndemnat pe muceniţe să rabde dureri trupeşti pentru Mirele Hristos, şi să strige: Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să nu ne lenevim, iată s-a gătit locul muceniciei, feciorilor! Să stăm bărbăteşte, Hristos cununi ne întinde. Trupul nostru să nu-l părtinim, strigat-au femeile cele viteze în locul cel de luptă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Binecuvântat este Rodul pântecelui tău cel Binecuvântat; pe Care-L binecuvintează puterile cereşti, adunările omeneşti, ca pe Cel Ce ne-a mântuit pe noi din blestemul cel de demult, Ceea ce eşti Binecuvântată. 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dezbrăcându-vă cu adevărat de omul cel stricat prin păcat, v-aţi îmbrăcat cu haine luminate din sângiurile muceniceşti şi cu osârdie cântaţi: pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeieştile Străluciri ale Soarelui Celui Înţelegător, muceniţe, fiind strălucite, noaptea necredinţei aţi trecut, cântând întru uimirea sufletului: pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte mieluşele fără de răutate, ca nişte Dumnezeieşti porumbiţe, ca nişte junghieri de bunăvoie şi ca nişte jertfe fără prihană v-aţi adus lui Hristos Ziditorului, cu un glas cântând: pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu porunca tiranilor celor fărădelege, mădularele fiindu-vă zdrobite, cu toiage fiind fără milă bătute, de sabie tăiate, nedreaptă moarte aţi suferit. Pentru aceasta, cu bucurie aţi moştenit nemuritoare şi bogate daruri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În urma ta au alergat muceniţele femei, Preacurată Dumnezeiască Mireasă, simţind mirosul mirului cel cu dulce mireasmă al Unuia Născut, Fiului tău, Cel Ce a strălucit, din pântecele tău, Fecioară, Ceea ce nu ştii de nuntă. Şi împreună cu tine, acum împărtăşesc, lăudând pe Hristos în veci. 

Cântarea a 9-a

Irmos: Eva cu adevărat…

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca dintr-un izvor se revarsă curgeri de tămăduiri, preafericite, celor ce au trebuinţă şi potolesc vătămarea bolilor, gonesc arşiţa patimilor, inimile iubitorilor de Dumnezeu le adapă spre bună rodirea Dumnezeieştilor fapte.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiescul diacon Amun şi Chelsina şi cu dânşii patru zeci de femei, de Dumnezeu înţelepţite, pătimind după Lege, s-au încununat; şi acum cu îngerii dănţuiesc, pe care, după datorie îi fericim.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţatu-v-aţi Dumnezeieşti mirese, putere asupra vrăjmaşilor luând şi îngerilor v-aţi asemănat; cu pomul vieţii neoprit îndulcindu-vă în Rai, din izvorul tuturor bunătăţilor acum vă îndestulaţi, rugându-vă pentru lume.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Locaş Înţelepciunii Celei mai presus de minte te-ai arătat, Fecioară fără prihană, Scaun Însufleţit şi Uşă. Pentru aceasta, ca pe o Împărăteasă te-au iubit fecioarele pe tine, Fecioară, Fiica lui Dumnezeu, în urma ta aducându-se.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *