1 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (2)

Troparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia, glasul al 8-lea:

Sfinţilor cei fără de arginţi şi de minuni făcători, cercetaţi neputinţele noastre; în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.

Troparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia, glasul 1:

Doctorii cei înţelepţi ai lumii, de la Dumnezeu luând compătimirea, rugaţi-vă şi acum pentru noi cei ce strigăm: Doamne, mântuieşte poporul şi ţara aceasta şi slobozeşte sufletele noastre de cumplitele primejdii, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Pe voievozii cei tari…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Însoţire în chipul luminii a înţelepţilor celor fără de arginţi, Treimii Celei Cinstite, cu toţi cei aleşi stând înainte, roagă-te să se lumineze cei ce săvârşesc pomenirea ta cea de lumină purtătoare, cu Dumnezeieştile Străluciri ale Duhului.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu minte mai înaltă decât cei materialnici arătându-vă, strălucirile cele fără materie ale Duhului aţi luat, înţelepţilor sfinţi. Pentru aceasta, întunericul bolilor dezlegaţi întotdeauna cu Dumnezeieştile cercetări, cei ce sunteţi fără de arginţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Neadormitul ochi al sufletului agonisindu-vă, spre împlinirea Dumnezeieştilor porunci ale lui Dumnezeu, pe cei ce dorm în neputinţe, măriţilor, spre bunătate îi deşteptaţi cu harul milostivirilor, de Dumnezeu purtători cei fără de arginţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Mântuitorul şi Dumnezeu, din curat sângele tău, Curată, L-ai Întrupat, Cel Ce ne-a arătat nouă doctori patimilor noastre, Preacurată, izbăvitori şi calzi folositori în Duhul, pe cinstiţii cei fără de arginţi.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Locaşul vostru cel Dumnezeiesc, izvorând cu sfinţenie mir cu bun miros de tămăduiri prin ploile Duhului, patimile cele rău mirositoare le spală întotdeauna.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În Locaşurile cele Cereşti sălăşluindu-vă întotdeauna, cortul vostru îl arătaţi pururea izvor de tămăduiri, sfinţilor, cu harul Celui Atotputernic.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Patimile trupului cu zăbala înfrânării înfrânându-le, aţi luat Razele Duhului cele foarte prisositoare. Pentru aceasta aţi îmbogăţit lumea cu vindecările.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai frumoasă între femei pe tine Dumnezeu te-a ales şi din tine trupeşte, Curată, a Se naşte bine a voit, Cel Ce Se odihneşte între Sfinţii Săi.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune, în putere şi în bogăţie ne lăudăm; ci întru Tine, Înţelepciunea Tatălui Cea Ipostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade în mărire…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lucrări purtătoare de viaţă şi dând şi de la voi totul, patimile cele de moarte aducătoare oamenilor le vindecaţi, cei ce sunteţi stâlpi luminoşi, turnuri neclătinate, Dumnezeieşti viţe ale Viei Celei Adevărate.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sânii Bisericii, care varsă lapte de tămăduiri, luminaţii cei fără de arginţi, cei ce hrănesc pe toţi cu Dumnezeieşti mâncăruri, să fie lăudaţi cu cântări de bucurie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tămăduire s-a arătat locaşul vostru, sfinţilor; celor viforâţi liman neviforât şi de mântuire, la care alergând toţi, luăm linişte şi izbăvire de cele rele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Învredniceşte-ne, Fecioară, de milostivirea ce este întru tine, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Unul cu Adevărat Cel Preaîndurat; Cel Ce pe sfinţi milostivi tămăduitori i-a arătat şi de minuni făcători marginilor.

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeieştile Străluciri lămuriţi fiind luminaţi, toată lumea aţi înconjurat, pe toţi oamenii luminând, întunericul patimilor alungând, pe demoni scoţând, de Dumnezeu purtătorilor cei fără de arginţi

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca doi luminători luminaţi pământul, fiind mişcaţi de Duhul, purtătorilor de Dumnezeu, toată făptura înconjurând şi pe cei din patul durerilor cercetând şi din nevoi ridicând.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Celor bolnavi vindecare, dând tămăduire de patimi fără de argint, tuturor v-aţi arătat mari folositori, tuturor ajutători după Dumnezeu, tuturor sprijinitori, de Dumnezeu purtătorilor cei fără de arginţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Înţelepciunea lui Dumnezeu Cea Ipostatică ai născut, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Ceea ce pe sfinţi preaînţelepţi i-ai arătat; prin care întărâtarea celui înţelept în răutate a căzut şi meşteşugirile lui cele cumplite.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nu cu meşteşug omenesc, ci cu Dumnezeiescul har curăţiţi bolile oamenilor, măriţilor. Pentru aceasta, după datorie lăudându-vă, pe voi vă fericim.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea către Hristos, de Dumnezeu purtătorilor, fiind legaţi, toată răutatea demonilor o dezlegaţi cu Dumnezeiescul har. Pentru aceasta săvârşim pomenirea voastră.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca cei ce sunteţi odraslele Viei Celei Dumnezeieşti, izvorând vin de tămăduiri nouă celor ce suntem întru mâhnirea bolilor, de veselie ne umpleţi pe noi, voi, cei fără de arginţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Locaş Curat te-a lucrat pe tine, Stăpână Curată, Cuvântul Cel Preacurat. Pe acest Dumnezeiesc Locaş, cei ce tămăduiesc fără de arginţi îl măresc pururea, cu semne şi cu minuni.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Har de tămăduiri luând, întindeţi sănătate celor ce sunt în nevoi, măriţi doctori făcători de minuni. Dar cu cercetarea lor de către voi, cutezările vrăjmaşilor le-aţi potolit, lumea tămăduind cu minunile.

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Avraam…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Deschizând sfinţii izvorul cel de Dumnezeu dat, tuturor izvorăsc râuri de curate tămăduiri, spălând întinăciunile patimilor şi răutatea cea pierzătoare a demonilor.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doimea cea vrednică de laudă a celor fără de arginţi ai Tăi, întărită fiind cu harul cel întăritor al Duhului, sănătate celor neputincioşi întotdeauna dăruieşte, Cuvântule al lui Dumnezeu, Înţelepciunea şi Puterea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Singur eşti Sfânt, Cel Ce preamăreşti pe sfinţii Tăi, că printr-înşii scapi lumea de primejdii şi luminezi pe cei ce strigă: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toiag din rădăcina lui Iesei ai răsărit, Marie, Ceea ce ai odrăslit Floare pe Hristos, Cel Ce a împodobit ca şi cu nişte flori cu minunile pe slujitorii Săi, cei fără de arginţi.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Goi de toată răutatea vrăjmaşului v-aţi arătat, sfinţilor, prin Dumnezeiescul Duh, făcându-vă îmbrăcăminte de mântuire şi haină de iertare şi de cele rele schimbare nouă, celor ce strigăm: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prin credinţă făcându-vă fii ai lui Dumnezeu, Sfinţilor Damian şi Cosma, acum aţi aflat Părintească Moştenire şi Cereasca Desfătare şi cu adevărat luminată lucrarea minunilor şi strigaţi: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile voastre cele de Dumnezeu lucrătoare, întinăciunea noastră cea sufletească o spălaţi şi îndepărtaţi bolile cele cu durere, sfinţilor, împrăştiind pornirile demonilor, ca nişte ocrotitori şi ca nişte tămăduitori ai noştri preamilostivi.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Ca nişte crini, ca nişte flori înţelegătoare, ca nişte trandafiri cu Duhul împodobiţi, v-aţi arătat nouă, sfinţilor, dând bună mireasmă din voi şi depărtând mirosul greu al patimilor de la cei ce strigă: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omorâtu-s-a moartea întru tine, că ai născut, Preacurată, Viaţa Cea Ipostatică, pe Hristos Domnul, Cel Ce a arătat ocrotitori vieţii noastre pe tămăduitorii cei fără de arginţi, care strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel în groapă, gurile leilor cele deschise le-a încuiat, iar tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă au stins puterea focului, încingându-se cu fapta bună şi strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva prin boala neascultării…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iată acum ce este bun, sau ce este plăcut, precum este scris, fără numai a locui fraţii într-un gând, în locuri luminoase în Locaşurile Cereşti, în Slava Cea Neveştejită. Pe care acum după vrednicie îi fericim.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de mare această casă, împodobită fiind în toate zilele cu minuni, unde pururea venind voi, Sfinţilor Cosma şi Damian, cei ce sunteţi vrednici de minune, celor ce au nevoie le daţi sănătate. Pentru aceasta după vrednicie vă fericim.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi împreună se bucură cu noi, fericiţilor, întru pomenirea voastră îngerii, Dumnezeieştii Apostoli, proorocii, cuvioşii şi toţi drepţii, cu care împreună cu bucurie sălăşluindu-vă, pentru lume rugaţi-vă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doime Dumnezeiască şi de lumină strălucitoare, cei fără de arginţi, purtători de Dumnezeu preacinstiţi, cereţi iertare de greşeli, îndreptare vieţii şi scăpare de toate cele rele, pentru cei ce vă laudă pe voi întotdeauna.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Te-ai făcut Locaş Curat Luminii Celui Ce toate le-a luminat şi pe sfinţi purtători de lumină i-a arătat, cei ce întunericul patimilor celor stricătoare de suflet acum l-au alungat cu Duhul, Preacurată, Una mult Lăudată.

Irmosul:

Eva prin boala neascultării a adus blestem înlăuntru; iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece ai înflorit lumii binecuvântarea; pentru aceasta toţi te mărim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Din cer luând de la Hristos darul tămăduirilor cu strălucire, toate patimile vindecaţi întotdeauna. Că întru voi s-a arătat harul Duhului, lucrând puterea Dumnezeieştilor tămăduiri. Pentru aceasta şi bogăţia bunătăţilor celor nestricăcioase prin credinţă aţi dobândit, cu gând neprimitor de argint, de Dumnezeu purtătorilor cei fără de arginţi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Dătători de tămăduiri, făcători de minuni şi sfeşnice purtătoare de Lumina luminilor, tuturor v-aţi arătat cu harul Duhului. Că văpaia patimilor cu credinţa răcorind-o, gândul credincioşilor în ea încălziţi. Pentru aceasta, doctorie de suflete câştigând Dumnezeiască Biserica voastră, la ea scăpăm, de Dumnezeu purtătorilor cei fără de arginţi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Împărăteasa, Maica Ziditorului tuturor, veniţi toţi credincioşii cu glasuri să o mărim şi lăudând-o, să strigăm: Ceea ce eşti Pricina bucuriei, Fecioară cu totul Lăudată, pe cei ce te cinstesc pe tine miluieşte-i şi-i acoperă cu rugăciunile tale; că ai, ca o Maică a lui Dumnezeu, îndrăznire, a te milostivi şi a da vindecare de boli. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu să dăruiască iertare robilor tăi, celor ce cu cuviinţă se închină Preacuratei naşterii tale.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Mieluşelul şi Păstorul, pe Cruce dacă L-a văzut spânzurat cea Curată, la cele dinlăuntru se rupea ca o Maică, grăind: vai mie, Lumina lumii, Dumnezeul meu şi Domnul; pentru ce suferi acestea de bunăvoie acum, vrând pe toţi pământenii să-i mântuieşti şi la Dumnezeiasca Viaţă să-i muţi, stricat fiind Chipul Tău? Slăvesc Patimile Tale, Cel Ce eşti fără de răutate, Doamne. Că după îndelungă răbdare ai suferit, pentru milostivirea îndurărilor, durerile tuturor cu rănile Tale vindecându-le.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *