1 august: Canon de rugăciune către Sfinţii 7 fraţi Macabei, mama lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar

Troparul Sfinţilor 7 fraţi Macabei, al mamei lor Solomoni şi al dascălului lor Eleazar, glasul 1:

Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, fii Milostiv Doamne şi toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ţie.

 

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Cântare de biruinţă…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Preaînţelepţi tineri, cei ce aţi păzit după Lege poruncile lui Moise, morţii lui Hristos râvnind cu dreaptă credinţă, rugaţi-vă pururea să ne mântuiască pe noi pe toţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cine a văzut, cine a auzit ce fel de nevoinţă tare au arătat păzitorii Legii, fiii Solomoniei, cu un suflet şi cu un cuget pătimind?

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Unul pe altul îndemnându-se, aşa au strigat, sfinţii şapte tineri ai cinstitei Solomoni: după Lege să pătimim şi de bunăvoie să murim, pentru predaniile părinteşti.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ruşinatu-s-a, tiranul! Să stăm bărbăteşte! Neputincioase s-au făcut chinurile! Veliar a fost biruit şi focul s-a stins! Deci, nici unul să nu mai stea afară de luptă, fraţilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru noi, o, Antioh, chinul este pentru părinteştile obiceiuri, au strigat tinerii în chip văzut, goi fiind; pentru aceea, am ales mai bine a muri decât a trăi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Trupurile cu unghii de fier sfâşiindu-li-se în chip văzut, au strigat păzitorii Legii: pentru noi, Antioh, dulci sunt durerile şi focul pentru Viaţa tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfânta Treime să o slăvim în Unime; Fiinţa Cea pururea Veşnică, Cea Nedespărţită şi cu un Scaun şi întocmai Puternică; pe Tatăl Cel fără început şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Strugurele Cel copt în pântecele tău în chip de negrăit odrăslind, Viţă de viaţă purtătoare Bisericii lui Hristos te-ai arătat, Maica lui Dumnezeu, pe toţi veselindu-i.

Catavasie:

Cruce însemnând Moise cu toiagul, Marea Roşie a despărţit-o lui Israel, celui ce pedestru a trecut-o; iar, de-a curmezişul lovind-o, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, deasupra scriind nebiruita armă. Pentru aceea, lui Hristos să-I cântăm, Dumnezeului nostru, că S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Piatra pe care nu au băgat-o în seamă…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tineri, care cu sfinţenie aţi odrăslit şi împreună aţi crescut; tineri, care după Lege v-aţi învăţat de la Eleazar, după Lege aţi pătimit şi sfaturile lui Antioh toate le-aţi călcat la pământ.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Grăbeşte, tirane, au strigat nepoţii lui Avraam; fă cele ce voieşti şi te mânie cât de mult, căci noi poruncilor tale nicidecum nu ne vom supune, ci, mai vârtos, rănile chinurilor cu dragoste dumnezeiască le vom purta.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nimeni astăzi să nu se lipsească de această luptă bună; nimeni să nu fie vânat de cel fără de minte, căci înţelept este şarpele; nimeni dintre noi să nu se facă mâncare lui, se îndemnau unul pe altul fiii Solomoniei.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi, păzitorii Legii, împreună să ne rănim, veniţi să stăm vitejeşte, au strigat tinerii, unul pe altul îndemnându-se cu dreapta credinţă spre chinuri. Pe aceştia şi noi cu dragoste să-i urmăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O Fiinţă a lui Dumnezeu să slăvim credincioşii, o Stăpânie, o Împărăţie, o Dumnezeire, unind-o fără amestecare şi despărţind-o cu dreaptă credinţă în Trei Ipostasuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rug nears mai înainte te-ai făcut cunoscută în Muntele Sinai şi munte dumnezeiesc Daniel te-a arătat, din care s-a tăiat fără tăiere de mână Cel Netăiat, Hristos, Piatra vieţii, Unul, Fiul Cel Ce este din tine, de Dumnezeu Născătoare.

Catavasie:

Toiagul spre închipuirea Tainei se primeşte; căci cu odrăslire a ales preot, iar Bisericii celei mai înainte neroditoare, acum a înflorit lemnul Crucii, spre putere şi spre întărire.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Cu duhul văzând mai înainte…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Veseleşte-te, Eleazar, văzând pe sfinţii tăi ucenici astăzi pătimind cu dreaptă credinţă pentru poruncile şi legile părinteşti şi nebunia lui Antioh chinuitorul cu cuvinte înţelepte biruind-o.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bucură-te, Solomoni, văzând cele şapte ramuri ale tale împreună înverzind cu rodurile Legii; din care Biserica cea fără prihană culegând, pe noi, moştenitorii slujbei Darului, ne hrăneşte în toate zilele ca o maică.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Săltaţi, patriarhi, bateţi din palme, văzând pe păzitorii Legii, cu dreaptă credinţă pătimind pentru slujba cea după Lege şi fiind ispitiţi prin tot felul de chinuri, ca să nu se înstrăineze de predaniile părinteşti.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dănţuiţi, apărătorii cei tari ai Legii şi împreună prăznuiţi cu mucenicii lui Hristos, ca unii care aţi pătimit pentru Lege mai înainte de aceştia. De aceea, cu dânşii împreună sunteţi lăudaţi după lege în chip luminat de toată Biserica lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Treimea în Unime să o slăvim credincioşii, fără încetare grăind către Dânsa: Treime, Ceea Ce în Unime eşti Închinată şi în Treimea Feţelor Lăudată, Slavă, Cinste şi Închinăciune Ţie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudămu-te pe tine, Fecioară, Dumnezeiască Mireasă Cinstită, ca pe o Născătoare de Dumnezeu şi zid al credincioşilor; că tu ai ridicat firea cea căzută şi ai înnoit chipul lui Adam, născând pe Dumnezeu, Cel Ce este de-a pururea.

Catavasie:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Pacea Ta dă-ne-o nouă…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să râvnim, iubitorilor de Hristos, celor şapte tineri, pe care Moise după Lege i-a crescut pentru noi şi Eleazar i-a învăţat în Legea părintească prin binecredincioasa obişnuinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nu gândi, Antioh, chinuitorule al credincioşilor, că focul tău cel aprins ne va îngrozi; ci taie, junghie, ca un fărădelege şi fă încă tot ce voieşti, au strigat tinerii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

După Lege să pătimim, strigau tinerii, mucenicii cei tari ai lui Hristos, îndemnându-se unul pe altul; să nu călcăm poruncile lui Moise, pentru mâncărurile cele spurcate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Treime fără de început, împreună Vecuitoare, Cea întocmai cu Scaunul: Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte, Unime Sfântă în Trei Feţe, pe cei din Adam, care Te laudă pe Tine cu credinţă, mântuieşte-i.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Hristoase, Cel Ce Însuţi eşti Milosârd, împacă-ne pe noi, că pe Tine Te roagă Preacurată Maica Ta, cu sfinţii pătimitori, pentru bunele predanii părinteşti şi pentru Legea lui Moise.

Catavasie:

O, de trei ori fericite lemn, pe care a fost răstignit Hristos, Împăratul şi Domnul; prin care a căzut cel ce a înşelat cu lemnul, înşelat fiind de Cel Ce a fost pironit pe tine cu trupul, de Dumnezeu, Care dă pace sufletelor noastre.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Pe Proorocul Iona…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepciunea lui Dumnezeu şi-a zidit casă şi a înălţat-o pe şapte stâlpi cuvântători, mai înainte însemnând pe tinerii aceştia ca pe nişte păzitori ai Legii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înţeleapta Solomoni a născut şapte fii, pe care i-a crescut bine Eleazar înţeleptul şi i-a încununat dumnezeiescul dar, ca pe cei ce au pătimit mult.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ce zăboveşti, judecătorule, zicea lanţul cel cu şapte împletiri către Antioh, în mijlocul celor rele, chinuieşte cu osârdie, junghie şi fă încă toate cele ce voieşti.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mai înainte a pătimit părintele, împreună am pătimit şi noi, fiii, urmează împreună cu noi şi maica, judecătorule, ca să fie alăturare şi cinstită mângâiere lângă fii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Măcar că trupurile noastre vrei să le mistuieşti cu foc, Antioh, a strigat cu îndrăzneală ceata celor şapte fraţi, crede că nicidecum nu vei birui măcar pe unul din noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tatălui şi Fiului şi Duhului celui Drept, întru o Dumnezeire să ne închinăm cu credinţă, strigând: Treime Sfântă, mântuieşte lumea Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cum ai născut Fiu pe Cel Ce nu L-a semănat tată? Cum ai rămas Curată după naştere precum eşti? Dumnezeu ştie, Cel Ce face toate precum voieşte.

Catavasie:

În pântecele fiarei celei din apă, Iona, palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea patimă mai înainte a închipuit-o vădit, de unde, a treia zi ieşind, Învierea cea mai presus de lume a însemnat, a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a fost Răstignit cu trupul şi cu Învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Stâlpii înţelepciunii lui Dumnezeu, cei şapte cu numărul şi sfeşnicele Dumnezeieştii Lumini, cei cu şapte luminări, fraţi Macabei Preaînţelepţi, cei ce sunteţi mai înainte de mucenici preamari mucenici. Cu aceia împreună la Dumnezeul tuturor cereţi să mântuiască pe cei ce vă laudă pe voi.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Ce în cuptor…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Râvnitorii Legii părinteşti şi păzitorii neclintiţi ai Legii, cu un suflet, pe un Dum nezeu cu dreaptă credinţă au mărturisit în Trei Ipostasuri, unindu-L după buna învăţătură şi despărţindu-L cu dreaptă credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru ce zăboveşti tirane, încă?, au strigat mucenicii către înşelătorul judecător. Noi mărturisim un Dumnezeu şi patrie avem Ierusalimul cel de sus, care ne-a crescut pe noi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nu vom mânca cele necurate, au zis; nu vom jertfi şi genunchii nu-i vom pleca la pământ. Noi pururea mărturisim un Dumnezeu şi ne temem de Dânsul, de Care am fost făcuţi şi către Care mergem.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cântare Treimii să cântăm, slăvind pe Tatăl Cel fără început şi pe Fiul şi pe Duhul Cel Drept. O Fiinţă Singură, pe Care întreit O lăudăm, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Zidul tuturor şi Bucurie Prealăudată. Bucură-te, Nădejdea marginilor; Bucură-te, Podoaba oamenilor şi Frumuseţea îngerilor, Preacurată, că tu, pe Unul Dumnezeu cu trup L-ai născut.

Catavasie:

Nebuna poruncă a tiranului celui păgân, pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire şi cu hulă urâtă lui Dumnezeu; însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoşat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor; ci cu duh de rouă aducător ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind, cântau: Prealăudate Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cel Care cerurile cu înţelepciune…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Păzitori ai Legii după obiceiurile părinteşti, vestitori ai aşezământului lui Moise, ca nişte şapte luminători în lume arătându-se, cu razele chinuirilor pe noi ne luminează, făcliile cele înţelegătoare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru Legea lui Dumnezeu vitejeşte stând şi sfaturile lui Antioh dispreţuindu-le, cu îndrăzneală au strigat: pe noi, Antioh, nici fiarele, nici săbiile, nici focul, nici bătăile nu ne vor despărţi de Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce au împodobit scaunul lui Moise şi au păzit părinteştile Legi, ca nişte şapte stele în lume luminând, cu raza virtuţilor, prin credinţă strălucind, au întunecat şi stelele şi planetele.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Odraslele Solomoniei celei binecredincioase şi creşterile credinciosului Eleazar, cei şapte luminători, ca nişte făclii în sfeşnicul Legii luminând, au fost puse în cortul lui Dumnezeu.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Dumnezeirii Celei în Trei Feţe, Care în Unimea Firii în Ipostasuri este Lăudată de toată făptura întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Vistierie a bunăvoinţei Tatălui, sălăşluire a venirii Fiului şi cinstit locaş al Sfântului Duh te-ai arătat, Marie, arătarea Treimii în tine închipuind.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul în toţi vecii.

Binecuvântaţi, tineri, cei în tocmai cu numărul Treimii, pe Făcătorul Dumnezeu, Părintele; lăudaţi pe Cuvântul Cel Ce S-a pogorât şi focul în rouă l-a prefăcut; şi preaînălţaţi pe Duhul Cel Preasfânt, Care dă viaţă tuturor în toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Norul cel Purtător…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce au crescut după Lege şi au murit după Lege, ucenicii lui Eleazar şi fiii Solomoniei şi râvnitorii lui Moise, răniţi fiind, au strigat: Antioh, pentru ce zăboveşti, ce aştepţi de nu faci cele ce voieşti împotriva noastră?

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mai marii ispravnici ai Legii, tare defăimând nebunia lui Antioh, au fost supuşi la chinuri. Dar s-au îmbărbătat unul pe altul, îndemnându-se şi grăbindu-se ca să apuce dureri şi chinuri şi să moară pentru Viaţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o biruitoare oarecare bărbată şi vitează, Solomoni, pe fiii săi junghiaţi văzându-i, nu s-a slăbit la suflet, ci a strigat:auzi, Antioh, pune-mă şi pe mine lângă fiii mei, ca să fie bucurie deplină pentru vrăjmaşi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

O, vitejie femeiască! O, înălţime a bunului neam, care sfinţindu-şi lui Dumnezeu pentru Lege comoara cea cu şapte stâlpi a fiilor săi, cu osârdie a stat bărbăteşte şi s-a dat pe sine la chinuire, ca să se alăture acum fiilor săi celor omorâţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tinerii, cei cu numărul zilelor săptămânii cele de şapte zile, dorind să-şi agonisească viaţa cu moartea, au stat vitejeşte împotriva îngrozirilor chinuitorului şi au ruşinat cu cinstirea Legii meşteşugurile lui cele spurcate.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe aceşti aleşi ai Legii, pe care Eleazar crescându-i, pildă bună le-a lăsat, pe sine însuşi aducându-se împreună cu rănile sfinţilor, cu mărire să-i cinstim, ca pe cei ce se roagă să se dea lumii pace şi nouă curăţire de păcate.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce săvârşesc pomenirea sfinţitelor voastre chinuri, sfinţilor tineri ai Legii lui Dumnezeu, cu rugăciunile voastre mântuiţi-i de toată boala şi de stricăciune, dăruindu-le, prin chinuirea voastră, pace şi scăpare de rele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Tatăl-Lumina laud, pe Fiul-Lumina slăvesc şi Duhului Luminii mă închin. Sfintei Treimi în Trei Feţe şi într-o Dumnezeire, Stăpâniei Celei pururea Fiitoare fără de sfârşit, Care a făcut toate din nimic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cum de ai născut, Fecioară? Cum de ai alăptat? Cum din tine a fost fără tată pe pământ şi fără de mamă în cer, Cel Ce este Unul-Născut din Tatăl? Cum te-ai făcut Născătoare de Dumnezeu, hrănind cu lapte pe hrănitorul lumii? Precum a ştiut şi precum a binevoit El Însuşi.

Catavasie:

Rai de Taină eşti, Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, de Care lemnul Crucii cel de viaţă purtător, pe pământ a fost sădit. Pentru aceasta, acum înălţat fiind şi închinându-ne Lui, pe tine te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

În dreapta credinţă crescând, tineri înţelepţi, muceniceşte aţi ruşinat vitejeşte îngrozirile tiranului, ca nişte apărători ai Legii. Şi părintelui următori fiind, sfinţilor, cu maica voastră cea de Dumnezeu înţelepţită, de bunăvoie aţi pătimit. Pentru aceasta şi cu moartea viaţa cerească cumpărând cu adevărat, în veci vă bucuraţi, fraţi Macabei, cei cu suflet răbdător. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *