Arhive categorie: Cuvântul Ierarhului

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A ÎPS IRINEU, ARHIEPISCOP DE ALBA IULIA (2017): Numai în Hristos avem viitor durabil şi şansa păcii pe acest pământ

Pastorale IPS Irineu2017_2

Cu aproximativ şapte secole înaintea erei creştine, Evanghelistul Vechiului Testament, proorocul Isaia (740-686 î. Hr.), mărturisea următoarele: „Iată, fecioara va purta în pântece şi va naşte fiu şi-L vor chema cu numele de Emanuel” (Is. 7, 14), care înseamnă „Cu noi este Dumnezeu”. Această naştere minunată a avut loc la „plinirea vremii” (Gal. 4, 4).

Profeţia lui Isaia, alături de toate celelalte profeţii, ne ajută să înţelegem bine că, prin Întruparea Sa de la Duhul Sfânt (cf. Mt. 1, 20) şi din Fecioara Maria şi, mai ales, prin Naşterea Sa ca Om, Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, intră în umanitate. Domnul rămâne „până la sfârşitul veacului” (Mt. 28, 20) prezent în mijlocul oamenilor care cred în El şi-L iubesc pe El. Continuă să citești

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A ÎPS VARSANUFIE, ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI (2017): Naşterea Domnului – bucuria cerească revărsată pe pământ

IPS Varsanufie PAstorala2017_2

Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și

preaiubiților credincioși din cuprinsul

Arhiepiscopiei Râmnicului,

Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,
iar de la noi părintești binecuvântări!

„Cerul și pământul astăzi,

după prooroci, să se veselească;

îngerii cu oamenii

duhovnicește să prăznuiască:

Dumnezeu în trup S-a arătat”[1].

Iubiți fii și fiice duhovnicești, 

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este cea de-a doua sărbătoare din cursul anului care ne dă posibilitatea să fim împreună, chiar dacă nu față către față, măcar prin mijlocirea acestei scrisori pastorale. Acest praznic face posibilă transmiterea bucuriei Noastre către inimile voastre primitoare de dragoste și râvnă față de Biserica lui Hristos, Dumnezeu Cel întrupat, pentru că Înomenirea Fiului lui Dumnezeu este manifestarea iubirii celei nesfârșite a lui Dumnezeu către oameni. Nașterea Domnului este astfel o sărbătoare a bucuriei, a dragostei, a înnoirii și primenirii sufletești, pentru că Fiul lui Dumnezeu Se coboară la noi oamenii, spre a ne înnoi, a ne schimba duhovnicește, spre a ne transforma din oameni pământești în oameni cerești, înduhovniciți, plini de iubire dumnezeiască, după cum și textul liturgic ne îndeamnă: „Cerul și pământul s-au unit astăzi, născându-Se Hristos. Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la Cer s-a suit. Astăzi este văzut cu trup pentru om, Cel din fire nevăzut. Pentru aceasta și noi, lăudându-L, să-I strigăm: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pacea care ne-a dăruit-o nouă venirea Ta, Mântuitorul nostru, slavă Ție!”[2]. Continuă să citești

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A ÎPS SERAFIM, MITROPOLIT AL GERMANIEI, EUROPEI CENTRALE ŞI DE NORD (2017): IUBIREA DE NEAM

Pastorale 2017_IPS Serafim_2

„Mântuiește Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta….”

† Serafim
Arhiepiscop Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi
Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

Preacucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,

Dăm slavă bunului Dumnezeu şi-I mulţumim că am ajuns cu pace la sărbătorile de iarnă prilejuite de Naşterea Domnului care revarsă în sufletele noastre dragoste şi bucurie, lumină şi căldură. Fiecare ne-am pregătit, pe măsura credinţei şi a râvnei pentru Dumnezeu, cu post şi rugăciune, ca şi prin Taina Spovedaniei şi a Împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Domnului,  să întâmpinăm după cuviinţă acest mare Praznic. Slujbele din aceste zile şi minunatele colinde de Crăciun ne dezvăluie marea Taină care s-a petrecut în Betleem şi-L preamăresc pe Dumnezeu Care se smereşte şi se face om, intră în umanitate, împărtăşeşte condiţia omenească pentru ca să mântuiască lumea din interiorul firii noastre. Pruncul născut în Betleem – Dumnezeu şi om – este ca o sămânţa dumnezeiască pusă în aluatul umanităţii, adică în inima fiecărui om în care se concentrează toată umanitatea, pentru ca toată umanitatea să dospească şi să devină o singură Pâine. Mântuitorul Iisus Hristos spune despre Sine că este „Pâinea care s-a coborât din cer“ (Ioan 6, 51) şi că cei ce mănâncă această Pâine, adică Trupul şi Sângele Său, devin una cu El şi au parte de viaţa veşnică. Fiecare om este chemat să crească în Hristos, străduindu-se, zi de zi, să creeze condiţiile necesare pentru ca sămânţa dumnezeiască din inima sa să-i dospească întreaga fire. Continuă să citești

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A PS AMBROZIE, EPISCOPUL GIURGIULUI: SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI – CHEMAREA OMULUI LA IUBIREA NESFÂRŞITĂ A LUI DUMNEZEU

Pastorale 2017PS Ambrozie_2

†AMBROZIE

DIN MILA LUI DUMNEZEU,

EPISCOP AL GIURGIULUI

 Iubitului nostru cler,

cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini,

har şi pace de la Dumnezeu,

iar de la Noi arhierească binecuvântare!

 Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi şi credincioase, 

Înălţător este praznicul Naşterii Mântuitorului Hristos şi plină de lumină este ziua aceasta în care Dumnezeu Cuvântul, Cel născut din veci din Tatăl se întrupează din Fecioara Maria, făcându-se om asemenea nouă pentru a ne mântui. Niciodată cuvintele nu vor fi de ajuns pentru a grăi pe deplin despre Taina Întrupării, după cum nici cugetarea omenească nu poate cuprinde iubirea lui Dumnezeu pentru cel ce îi poartă chipul. Cuvântul cel din veci născut ne-a dat şi nouă darul rostirii, pentru ca adevărul să strălucească în întuneric (cf. Ioan,1:5) şi să ne călăuzească spre vederea slavei Celui plin de har şi de adevăr (Ioan, 1:14). Astăzi „Betleemul păşeşte pe urmele cerului”, spune dumnezeiescul Ioan, Cel cu Gură de Aur, „astăzi toţi prăznuiesc văzând pe Dumnezeu pe pământ, iar pe om în ceruri, pe Cel de sus jos, din pricina tainei întrupării, pe cel de jos, sus, din pricina iubirii de oameni”[1]. Căci Praznicul acesta este darul lui Dumnezeu pentru om, fiind chipul iubirii dumnezeieşti care cuprinde întreaga creaţie. Continuă să citești

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A ÎPS NICOLAE, MITROPOLITUL CELOR DOUĂ AMERICI (2017)

Schitul Sf Gheorghe, Closca, PAstorale2017_IPS Nicolae_2

 † NICOLAE

din mila lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii și
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi

Iubitului cler şi dreptslăvitorilor creştini,
pace şi bucurie de la Hristos Domnul cel născut în ieslea Betleemului,
iar de la noi arhierească binecuvântare.

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”
Luca
2, 14)

 Preacucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi,

Împreună cu îngerii aducem laudă lui Dumnezeu şi în acest an pentru că ne-a binecuvântat să prăznuim împreună Naşterea Domnului, sărbătoarea speranţei şi a bucuriei, sărbătoarea familiei şi a monahilor, sărbătoarea pogorârii lui Dumnezeu pe pământ. Iar această pogorâre este izvor de bucurie negrăită căci Dumnezeu este cu noi. Această bucurie este vestită de îngeri nu numai păstorilor, ci întregii creaţii. În Condacul praznicului spunem că pământul peşteră Celui neapropiat aduce, iar în alte cântări că peştera şi ieslea L-au primit. Întregul univers participă la pogorârea lui Dumnezeu pe pământ şi se bucură de trimiterea Mântuitorului. Cerul şi pământul astăzi s-au împreunat născându-se Hristos, spune o cântare de la slujba Vecerniei. Continuă să citești

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A ÎPS TIMOTEI, ARHIEPISCOPUL ARADULUI (2017): ICOANA NAŞTERII DOMNULUI

Schitul Sf Gheorghe, Closca,PastoralaIPS Timotei2017

  TIMOTEI

DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

Sărbătoarea Crăciunului se pregăteşte din vreme de către întreaga creştinătate, cu bucuria pe care o anticipă încă praznicul Buneivestiri, Întruparea Domnului adică spre ridicarea omului căzut prin neascultarea de Dumnezeu a protopărinţilor neamului omenesc, Adam şi Eva. Colindatul, ca cel mai obişnuit şi lesnicios mijloc de comunicare în această atmosferă adaugă, întocmai ca şi imnografia Bisericii la cântul înviorător şi viziunea peste veacurile trecute şi pentru cele viitoare, a ceea ce aşteaptă lumea mereu, realizarea pe pământ a Împărăţiei cerurilor, aşa cum îngerii intonau în armonia celestă cu cuvintele promiţătoare pentru toţi: ”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”[1] Continuă să citești

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A PS IGNATIE, EPISCOPUL HUŞILOR (2017): În căutarea duhului pierdut al Crăciunului

Schitul Sf Gheorghe Closca,PS Ignatie,2017

† Ignatie

din mila şi purtarea de grijă a Celui de Sus

Episcop al Huşilor,

iubiţilor fraţi preoţi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor a lui Dumnezeu, har îmbelşugat, pace nemăsurată, linişte îndestulătoare şi bucurie sfântă de la Hristos Cel născut în ieslea săracă şi luminoasă  a Betleemului, iar din parte-mi părintească îmbrăţişare

„Cel Unul-Născut mai înainte de veci (…) ia trupul meu, ca eu să-I fac în mine loc Cuvântului Lui. Îmi ia trupul meu ca să-mi dea Duhul Lui. Îmi dă şi-mi ia ca să-mi dea visterie de viaţă. Îmi ia trupul meu ca să mă sfinţească. Îmi dă Duhul Lui ca să mă mântuiască”[1]

Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,

Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,

Colinde la fereastră, bucuria întrunirii în familie, revederea celor dragi, voie bună, frunţi descreţite, inimi deschise spre trăirea credinţei, minţi însetate de a pricepe taina zilei de astăzi, gânduri de dragoste curată pentru cei din jurul nostru, copii cu sufletul în aşteptarea darurilor, tineri şi bătrâni cu chipuri luminate de harul acestei sfinte prăznuiri şi suflete care s-au pregătit, prin post şi rugăciune, să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele lui Hristos – aceasta este atmosfera de har şi de frumuseţe a sărbătorii Crăciunului, adică a venirii lui Dumnezeu-Fiul, prin întrupare curată din Preasfânta Fecioară, printre noi oamenii. Continuă să citești

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A ÎPS ANDREI, MITROPOLITUL CLUJULUI, MARAMUREŞULUI ŞI SĂLAJULUI (2017): Mărturie şi contramărturie

Schitul Sf Gheorghe, Closca,PastoralaIPS Andrei2017

ANDREI

Din Harul lui Dumnezeu

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului

şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

 Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi preaiubiţilor credincioşi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului,

 Har, pace şi bucurie de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh

 iar de la noi părinteşti binecuvântări!

 Mărturie şi contramărturie,

                     „Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil”  (Luca 2, 17) 

Iubiţi fraţi şi surori,

La plinirea vremii, la cumpăna dintre ere, Dumnezeu S-a coborât pe pământ şi S-a întrupat. Ne spune Sfântul Pavel că atunci când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea (Galateni 4, 4-5).

Sfânta Fecioară cu bătrânul Iosif erau în Betleem la recensământ, dar, pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, şi a născut pe Fiul său, Cel Unul–Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ea (Luca 2, 6-7). Continuă să citești